KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
FTES


  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

นางวิทูรทิพย์ หัตถะปนิตร

รหัส : 4892105
ระดับ : ปริญญาโท
สาขาวิชา : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สถานะ : จบการศึกษา

ค้นคว้าอิสระ

 • ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  Effect of the Interpersonal Communicating Skills Training Program on Self-esteem of Adolescents with Hazardous Drinking, King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai


  บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

  การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงในวัยรุ่น จัดเป็นปัญหาสังคมที่มีความรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งจำเป็นต้อง หาวิธีการช่วยเหลือในการเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในวัยรุ่นกลุ่มนี้ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลองชนิดหนึ่งกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อความรู้สึกมีคุณค่า ในตนเองของวัยรุ่นที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยง กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 ราย ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฏาคม 2550 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ คูเปอร์สมิธ (Coopersmith, 1984) ฉบับผู้ใหญ่ ที่แปลเป็นภาษาไทยโดยนาตยา วงศ์หลีกภัย (2532) และผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคได้ค่าเท่ากับ .89 ส่วนเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการศึกษาคือโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งผู้ศึกษาดัดแปลงจากโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลของ สุกัญญา พีระวรรณกุล (2541) ซึ่งสร้างจากกรอบแนวคิดของเดวิโต (Devito, 1995)โดยเนื้อหาประกอบด้วยองค์ประกอบในการฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ 5 องค์ประกอบ และผ่านการทดสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่านได้ค่า ความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1.00 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาและสถิติจับคู่เครื่องหมายตำแหน่งวิลคอกซัน (Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) ผลการศึกษาพบว่าคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างภายหลังที่ได้รับโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลสามารถเพิ่มการรับรู้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงได้ ดังนั้นควรใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในวัยรุ่นที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบบเสี่ยง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการติดสุราในวัยรุ่นต่อไป

  บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  Hazardous drinking in adolescents is a critical social problem that impacts individuals physically and psychosocially, particularly self-esteem. It is necessary to develop means to enhance self-esteem among this group. The objective of this one group pre-post test quasi-experimental study was to examine the effect of the Interpersonal Communication Skills Training Program on self-esteem of adolescents with hazardous drinking. Subjects included 12 adolescents who studied at one college in Mae On district, Chiang Mai province during June to July 2007. The instrument for data collection was a questionnaire consisting of two parts: Demographic Data and the Coopersmith Self-esteem Inventory Adult Form translated to Thai by Nittaya Wongleekphai (1989). Reliability was ensured by Cronbach’s alpha coefficient and was 0.89. The instrument used in this study was the Interpersonal Communication Skills Training Program which was modified from the Interpersonal Communication Skills Training Program created and adapted by Sukanya Peerawanakul (1998) based on Devito’s conceptual framework (1995). The program was also validated by five experts with the content validity index of 1.00. Data were analyzed by descriptive statistics and Wilcoxon matched pairs signed ranked test. Results showed that immediately after participating in the Interpersonal Communication Skills Training Program, the mean score of self - esteem was significantly higher than before participating in the program (p < .05). Results indicated that the Interpersonal Communication Skills Training Program could increase self - esteem in adolescents with hazardous drinking. Therefore, the Interpersonal Communication Skills Training Program should be implemented continually in adolescents with hazardous drinking to prevent adolescents using of alcohol.
ไฟล์ประกอบ :


หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th