KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
FTES


  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

นางสาวศศิวิมล พงษ์นิลละอาภรณ์

รหัส : 4832080
ระดับ : ปริญญาโท
สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่
สถานะ : จบการศึกษา

วิทยานิพนธ์

 • การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา
  Development and Implementation of Clinical Practice Guidelines for Emergency Department Triage, Phayao Hospital


  บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

  การจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินไม่เพียงแต่อาศัยพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่ห้องฉุกเฉินเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์การศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบชนิดศึกษาไปข้างหน้าแบบไม่ควบคุม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกการศึกษาอิงกรอบการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก การนำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้และการประเมินผลของสภารวิจัยการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย (NHMRC, 1999) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) แพทย์และพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก จำนวน 23 คน 2) ผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉินก่อนและระหว่างมีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก จำนวน 4,077 และ 4,865 คน ตามลำดับ 3) ญาติผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉินก่อนและระหว่างมีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก จำนวน 306 และ 135 คน ตามลำดับ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินของแพทย์และพยาบาล 3) แบบรวบรวมผลลัพธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และสถิติทดสอบค่ามัธยฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพะเยาประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรม 2) การประเมินสภาพและการจัดระดับความเร่งด่วนของการรักษา 3) การช่วยเหลือและบรรเทาอาการ 4) การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 5) การให้ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกผู้ป่วย 6) การพัฒนาคุณภาพการบริการ 2. แนวปฏิบัติทางคลินิกมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ 3. แพทย์และพยาบาลสามารถปฏิบัติตามสาระสำคัญที่ระบุในแนวปฏิบัติทางคลินิกได้ร้อยละ 80-100 ยกเว้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมผลลัพธ์ของผู้ใช้บริการพบว่ามีการปฏิบัติเพียงร้อยละ 20 4. ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในห้องฉุกเฉินระหว่างมีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินลดลงกว่ากลุ่มที่มาใช้บริการก่อนมีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01) 5. ระยะเวลาอยู่ในห้องฉุกเฉินของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในห้องฉุกเฉินระหว่างมีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินกับกลุ่มที่มาใช้บริการก่อนมีการใช้ แนวปฏิบัติทางคลินิกไม่แตกต่างกัน 6. ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการในห้องฉุกเฉินระหว่างมีการใช้ แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินกับกลุ่มที่มาใช้บริการก่อนมีการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในคลินิกและสามารถทำให้ระยะเวลาการรอคอยลดลง อย่างไรก็ตามการนำแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ในระยะเวลาสั้นยังไม่สามารถทำให้ระยะเวลาอยู่ในห้องฉุกเฉินของผู้ป่วยลดลงและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติได้ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการดูแล ผู้วิจัยสรุปว่าการนำแนวปฏิบัติทางคลินิกดังกล่าวไปใช้ในการจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินจำเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการดูแลที่ดีและมีการติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

  บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  Emergency department triage does not only depend on experienced emergency nurses but needs guidelines in order to achieve positive outcomes. This study consisted of 2 phases. Developmental study design was used in phase 1 and aimed to develop clinical practice guidelines (CPGs) for emergency department (ED) Triage in Phayao hospital. Phase 2 was a prospective uncontrolled before and after intervention study was based on the development, implementation and evaluation of clinical practice guidelines framework of the Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC, 1999). The subjects consisted of; 1) 23 physicians and nurses in emergency department, 2) patients who visited emergency department before and during implementation of CPGs (n = 4,077, n = 4,865, respectively), and 3) patients’ relatives who visited emergency department before and during implementation of CPGs (n = 306, n = 135, respectively), Instruments consisted of; 1) a survey form of guidelines users opinion regarding to CPGs implementation, 2) a documentation form of nurses practice based on CPGs for emergency department triage, and 3) an outcome evaluation form. Data were analyzed using descriptive statistics and median test. The results of this study revealed that: 1. CPGs for emergency department triage, Phayao hospital consisted of six components including 1) protection of patient rights and ethics, 2) triage assessment and urgency categorization, 3) interventions and symptoms relief, 4) continuity of case, 5) educating on emergency department triage, and 6) quality improvement of service. 2. The CPGs were feasible for implementation in the setting. 3. Physicians and nurses were able to achieve 80 – 100 % of practice according to recommendations of the CPGs, except 20 % of performance were found in recommendations concerning patient outcome evaluation. 4. Waiting time in patients who visited ED during CPGs implementation was significantly shorter that before implementation of CPGs (p < .01). 5. There was no difference in ED length of stay between patients who visited ED before and during CPGs implementation. The findings of this study demonstrated that CPGs for emergency department triage in Phayao hospital had feasibility for implementation in the clinical practice and were able to reduce waiting time. However, implementation of these CPGs in a short period could not demonstrate ED length of stay and was unable to increase consumer’s satisfaction because of various factors related to care management system. The researcher concluded that utilization of CPGs for emergency department triage needs well planned care management and close monitoring in order to achieve positive outcomes.
ไฟล์ประกอบ : 4832080_file.doc


หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th