KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
FTES


  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

นางสาวจันทร ธูปบูชา

รหัส : 4432502
ระดับ : ปริญญาโท
สาขาวิชา : การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
สถานะ : จบการศึกษา

วิทยานิพนธ์

 • การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฎิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน
  Development of qualtiy Indicators for Standard Precautions Practice


  บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

  การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล การวิจัยเชิงพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ การปฏิบัติสำหรับป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน ครอบคลุมด้านโครงสร้าง ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ รวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2546 มีการพัฒนา 4 ระยะ คือ 1) การทบทวนวรรณกรรมและการสำรวจสถานการณ์การใช้ตัวชี้วัดคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นพยาบาลควบคุมการติดเชื้อและพยาบาลในโรงพยาบาลระดับต่างๆในประเทศไทย คัดเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน จำนวน 390 คน ใช้แบบสอบถามปลายเปิดในการสำรวจเกี่ยวกับการใช้ตัวชี้วัดคุณภาพในโรงพยาบาล 2) จัดทำร่างตัวชี้วัดคุณภาพตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน และทดสอบความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่น.81 3) ทดสอบความเป็นไปได้ในการนำตัวชี้วัดคุณภาพไปใช้ได้จริงกับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพยาบาลควบคุมการติดเชื้อและพยาบาลจำนวน 225 คน 4) จัดเสวนาเพื่อกลั่นกรองตัวชี้วัดคุณภาพระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 21 ท่าน และพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 17 ท่าน ผลการศึกษาได้ตัวชี้วัดคุณภาพด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน แผนการจัดอบรม อุปกรณ์เครื่องใช้ งบประมาณสนับสนุน ตลอดจนการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลและกำกับการปฏิบัติตามหลัก การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน ส่วนตัวชี้วัดคุณภาพด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การล้างมือ การใช้ถุงมือ การสวมเสื้อคลุมและผ้ากันเปื้อน การจัดการมูลฝอย การใช้แว่นป้องกันตาและผ้าปิดปากและจมูก การจัดการอุปกรณ์ผู้ป่วย การควบคุมสิ่งแวดล้อม การจัดการผ้าเปื้อน การป้องกันอุบัติเหตุ และการจัดสถานที่ให้ผู้ป่วย ส่วนตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์ คือ จำนวนบุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการสัมผัสเลือด สารน้ำหรือของมีคมทิ่มแทง และจำนวนครั้งของการระบาดของโรคติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ควรนำตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน ไปเป็นแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล และใช้สำหรับการประเมินติดตามคุณภาพ รวมทั้งตรวจสอบความไวและความจำเพาะของตัวชี้วัดเพื่อนำไปสู่คุณภาพการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ แบบมาตรฐาน

  บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  Standard precautions is a significant and principle practice for health care workers. The purpose of this developmental research was to formulate quality indicators for standard precautions practice including structure, process, and outcome. Data were collected during March to August 2003. This study consisted of 4 stages. Stage I, literature review and current situational analysis of quality indicators: the multistage random samples of 390 were both infection control nurses and nurses in all levels of hospitals in Thailand. The instrument used in this stage was a set of open-end questionnaire consisting of demographic data and quality indicators. Stage II, development of quality indicators involved drafted quality indicators which were validated by the five experts and tested for reliability which was .81. Stage III, feasibility test: the quality indicators were tested with 225 infection control nurses and nurses. And stage IV, forum for quality indicators refinement by 21 experts and 17 infection control nurses. The main results showed that the structure quality indicators consist of policy, practice of standard precautions, education program for health personnel, necessary equipment provision, budget support, supervision of standard precautions practice. The process quality indicators were handwashing, gloves, gown and apron, mask and eye protection gears wearing, patient care equipment management, environmental control, linen management, waste management, accident prevention and patient placement. The outcome quality indicators included the number of nosocomial infection, the rate from sharps injuries and exposure to blood and body fluid and the number of infections disease outbreak related to non compliance with standard precautions. The study, hence, indicate the above quality indicators could be applicable for standard precautions as well as be a guideline for nosocomial infection. These indicators also could be adopted for assessing, monitoring, including testing for both sensitivity and specificity of the developed indicators, leading to the quality of standard precautions.
ไฟล์ประกอบ : 4432502_file.pdf


หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th