KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ความคิดเห็นต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2530
-

หัวหน้าโครงการ

 นางเรมวล นันท์ศุภวัฒน์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณทุนส่วนตัว

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2530 - 1 สิงหาคม 2535

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.สมศรี ธัมทะมาลา (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางสาววราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางสาวสุชารี เหล่ารักพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  4 . นายธนารักษ์ สุวรรณประพิศ (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางสาวพิกุล บุญช่วง (นักวิจัยร่วม)
  6 . นางสาวกนกพร สุคำวัง (นักวิจัยร่วม)
  7 . นางจรัสศรี เย็นบุตร (นักวิจัยร่วม)
  8 . นางศิริรัตน์ ปานอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  9 . นางสาวทิพาพร วงศ์หงษ์กุล (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th