KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี
-

หัวหน้าโครงการ

 ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สกอ. (งบไทยเข้มแข็ง)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2556

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย HIV/AIDS

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ.วราวรรณ อุดมความสุข (นักวิจัยร่วม)
  3 . รศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.เบญจมาศ สุขสถิตย์ (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  6 . ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล (นักวิจัยร่วม)
  7 . นางสาวเสาวลักษณ์ เศรษฐีกุล (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th