KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชากรผู้ใหญ่ตอนกลาง
Knowledge, belief, self-efficacy pertaining osteoporosis preventive behaviors and osteoporosis preventive behaviors among the middle adult population

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 เงินรายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 15 มิถุนายน 2550 - 30 กันยายน 2550

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Elderly Care

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : ลินจง โปธิบาล และวณิชา พึ่งชมภู. (2556). ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเกี่ยวกับการปฏิบัตพฤติกรรมการป้องกันกระดูกพรุน และพฤติกรรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนของประชากรวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง. พยาบาลสาร, 40(พิเสษ ธันวาคม). 67-78.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.วณิชา พึ่งชมภู (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (308 KB)
  ดาวนEหลด : 274 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th