KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น
A Study of Sexual Idenity Among Adolescents

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สสส.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มิถุนายน 2548 - 30 พฤศจิกายน 2548

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : วารุณี ฟองแก้ว, กังวาฬ ฟองแก้ว, นริสา วงศ์พนารักษ์ และสุมาลี เลิศมัลลิกาพร. (2550). การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น . วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 39(1), 47-77.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางสาวนริสา วงศ์พนารักษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษา ป.เอก คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
  2 . นายกังวาฬ ฟองแก้ว (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th