KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และความสามารถในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และการจัดการเบื้องต้นในประชากร จังหวัดเชียงใหม่: โครงการวิจัย (ระยะที่ 1) "ความรู้เกี่ยวกับโรค ความตระหนักในความสำคัญของโรค ความสามารถในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และความสามารถในกา
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ทุนพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ

 16 เมษายน 2558 - 15 เมษายน 2559

สถานะ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th