KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การจัดการดูแลแบบบูรณาการระดับท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม
Integrative Care Management at Community Level for Older People with Demand

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Elderly Care

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ไม่ระบุอรวรรณ แผนคง (นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก)) , จาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th