KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

โครงการที่ 2 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สช.

ระยะเวลาดำเนินการ

 17 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2557

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข (นักวิจัยร่วม)
  2 . รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล (นักวิจัยร่วม)
  3 . ไม่ระบุปัทมา โกมุทบุตร (นักวิจัยร่วม)
  4 . ไม่ระบุวราภรณ์ วิภาสวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  5 . ไม่ระบุพิมประพรรณ สถาพรพัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
  6 . ไม่ระบุชยุด ใหม่เขียว (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th