KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนไม้แกะสลัก
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สกว.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มีนาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : สุสัณหา ยิ้มแย้ม และสุจิตรา เทียนสวัสดิ์. (2550). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้แกะสลัก. พยาบาลสาร. 34(4), 58-69.
  2 . สื่อสิ่งพิมพ์ : สุสัณหา ยิ้มแย้ม และเบ็ญจา จิรภัทรพิมล. (2550). สภาพการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้ทำงานไม้แกะสลัก. วารสารสภาการพยาบาล. 22(4), 79-100.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (199 KB)
  ดาวนEหลด : 152 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th