KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ของผู้ใช้แรงงานสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Factors Relating to Sexual Risk Behavior among Female Workers, Amphur Muang, Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 รายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 22 ธันวาคม 2549 - 22 กันยายน 2550

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion
 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ของผู้ใช้แรงงานสตรี 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลและด้านสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ 2. เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อกำหนดแนวทางเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของผู้ใช้แรงงานสตรี 3. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ และธารีวรรณ ไชยบุญเรือง. (2552). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ของผู้ใช้แรงงานสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. พยาบาลสาร. 36(2), 47-62.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th