KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

เหตุการณ์ในชีวิต ความเข้มแข็งอดทน ความเครียดและพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์
Life Events, Hardiness, Stress, and Stress Managing Behaviors Among Women with Reproductive System Cancers

หัวหน้าโครงการ

 นางสาวสุจิตรา เทียนสวัสดิ์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2547

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 พฤศจิกายน 2545 - 31 มีนาคม 2547

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, พันทวี เชื้อขาว, สุสัณหา ยิ้มแย้ม และเบญจมาภรณ์ จันทโรทัย. (2549). เหตุการณ์ในชีวิต ความเข้มแข็งอดทน ความเครียด และพฤติกรรมการจัดการความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์. พยาบาลสาร 33(2): 103-118.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางสาวพันทวี เชื้อขาว (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางสาวสุสัณหา ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทโรทัย (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th