KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
Enhancing Care Initative for People Infected with and Affected by HIV/AIDS in Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ

 นางวิลาวัณย์ เสนารัตน์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 Harvard AIDS Institute

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2541 - 31 ธันวาคม 2546

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย HIV/AIDS

  วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการรักษาดูแลด้านการแพทย์ 2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ติดเชื้อและครอบครัว 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประสานงานและส่งต่อระหว่างเครือข่ายผู้ทำงานด้านเอดส์ 4. เพื่อพัฒนาระบบการให้การปรึกษาที่มีคุณภาพทั้งในสถานพยาบาลและที่บ้าน 5. เพื่อส่งเสริมการยอมรับผู้ติดเชื้อเอดส์และส่งเสริมระบบสนับสนุนทางสังคมสำหรับ ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

  ลักษณะโครงการ

  โครงการ การส่งเสริมการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และเป็นโครงการวิจัยร่วมสาขา ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และ ชุมชน รวมทั้งสิ้น 6 ภาคี ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 (ชื่อเดิมคือ สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10) จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ แผนกพันธกิจเอดส์ มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ภาคเหนือตอนบน โดยการสนับสนุนของสถาบันเอดส์ฮาร์วาร์ด (The Harvard AIDS Institute) โดยดำเนินการใน 6 ตำบลของอำเภอพร้าว และ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . การประชุม : การส่งเสริมการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย(Enhancing Care Initiative for People Infected with and Affected by HIV/AIDS in Northern Thailand)

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางชมนาด พจนามาตร์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . นายธนารักษ์ สุวรรณประพิศ (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางสาวสุสัณหา ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4 . นางสาวพิกุล นันทชัยพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดเชียงใหม่
  6 . นายเกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
  7 . นายประสิทธิ์ แซ่ตั้ง (นักวิจัยร่วม)
  8 . นายนิวัตร สุวรรณพัฒนา (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์
  9 . นายเกรียงไกร ยอดเรือน (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  10 . รศ. ดร.เสรี พงศ์พิศ (ที่ปรึกษา)
  11 . นางสาววิจิตร ศรีสุพรรณ (ที่ปรึกษา)
  12 . นางสาวรุุ่่งฤดี เซ็นนันท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
  13 . นายสมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
  14 . นายมนูญ ใจเขื่อนแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th