KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การปฏิรูปบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ: กรณีศึกษาภาคเหนือ (ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่)
Primary Care

หัวหน้าโครงการ

 นางวิลาวัณย์ เสนารัตน์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 กุมภาพันธ์ 2545 - 31 สิงหาคม 2546

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion
 • กลุ่มวิจัย Health System

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางสาววิจิตร ศรีสุพรรณ (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางชลอศรี แดงเปี่ยม (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางอำไพ ชนะกอก (นักวิจัยร่วม)
  4 . นางวารุณี แก่นสุข (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางศิวพร อึ้งวัฒนา (นักวิจัยร่วม)
  6 . นางสาวนงเยาว์ อุดมวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  7 . นางสาวธนพรรณ จรรยาศิริ (นักวิจัยร่วม)
  8 . นางประคิณ สุจฉายา (นักวิจัยร่วม)
  9 . รศ.ประยงค์ ลิ้มตระกูล (นักวิจัยร่วม)
  10 . นางยุวยงค์ จันทรวิจิตร (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (0 KB)
  ดาวนEหลด : 529 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th