KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลของการเจือจาง Dexamethasone ในการให้ยาทางหลอดเลือดดำต่ออาการคันตามร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
-

หัวหน้าโครงการ

 นายชยุต ใหม่เขียว

หน่วยงาน

 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2553 - 30 มิถุนายน 2553

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Chronic illness

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ.เดชา ทำดี (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ.พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3 . นางวิสฎาพร วนรัตนวิจิตร (นักวิจัยร่วม) , จาก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  4 . นางผ่องพรรณ วงค์ไพบูลย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  5 . นางมารีดี้ วงษ์เวช (นักวิจัยร่วม) , จาก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  6 . นางจุไรรัตน์ นันทาภิวัธน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (68 KB)
  ดาวนEหลด : 343 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th