KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลัก ในการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สสส., สปสช., สวพ., สภาการพยาบาล

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 กุมภาพันธ์ 2551 - 31 ธันวาคม 2551

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย

1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายชื่อนักวิจัย

1 . รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ (นักวิจัยร่วม)
2 . ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร (นักวิจัยร่วม)
3 . ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล (นักวิจัยร่วม)
4 . ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ (นักวิจัยร่วม)
5 . อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ (นักวิจัยร่วม)
6 . ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ (นักวิจัยร่วม)
7 . รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม (นักวิจัยร่วม)
8 . ผศ. ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
9 . ผศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ (นักวิจัยร่วม)
10 . รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ (นักวิจัยร่วม)
11 . รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา (นักวิจัยร่วม)
12 . รศ.มาลี เอื้ออำนวย (นักวิจัยร่วม)
13 . ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ (นักวิจัยร่วม)
14 . นางสาวอรพิน พรหมตัน (นักวิจัยร่วม)
15 . นางอรอนงค์ กวินกุล (นักวิจัยร่วม)

 
 

 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th