KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ประสบการณ์ความเจ็บปวดและการจัดการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวดก่อนเข้ารับการรักษาที่หน่วยระงับปวดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Pain Experience and Self-management Among Cancer Patients Before Treatment at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Pain Clinic

หัวหน้าโครงการ

 อ.มยุลี สำราญญาติ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 8 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Critical illness

  วัตถุประสงค์โครงการ


  1.เพื่อศึกษาประสบการณ์ความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง ก่อนเข้ารับการรักษาที่หน่วยระงับปวด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งในการบรรเทาความเจ็บปวดในระยะก่อนเข้ารับการรักษาที่หน่วยระงับปวดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ


  1. ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ความเจ็บปวดและผลกระทบของความเจ็บปวดต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในผู้ป่วยมะเร็ง รวมทั้งได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ป่วยใช้บรรเทาความเจ็บปวดด้วยตนเอง
  2. ผลการวิจัยครั้งนี้จะนำไปประกอบการพัฒนาโปรแกรมการฝึกการจัดการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่ที่บ้าน
  3. แนวทางในการสอนนักศึกษาพยาบาลในการวางแผนการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในผู้ป่วยมะเร็ง
  4. ผลการวิจัยสามารถนำไปถ่ายทอดสู่บุคลากรในทีมสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวด

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th