KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การทบทวนวรรณกรรมเก่ยวกับเอดส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2541-2547
-

หัวหน้าโครงการ

 นางสาวพิกุล นันทชัยพันธ์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ธนาคารโลกและรัฐบาลไทย

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2547 - 31 มีนาคม 2547

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย HIV/AIDS

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางสาวสุทธิดา พงษ์พันธ์งาม (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางสาวจันทร์ฉาย โยธาใหญ่ (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางสาวเบญจมาศ สุขสถิตย์ (นักวิจัยร่วม)
  4 . นางสาววชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (31 KB)
  ดาวนEหลด : 1696 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th