KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.สุวรรณา บุญยะลี

หน่วยงาน

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 เมษายน 2555 - 30 เมษายน 2556

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย HIV/AIDS

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, เจียมจิต แสงสุวรรณ, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร, ลัดดา พลพุทธา, ยุทธชัย ไชยสิทธิ์, วีระวรรณ์ คุ้มกลาง, อมรรัตน์ คำชัย และอุดมรัตน์ นิยมนา. (2556). พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง. พยาบาลสาร. 40(ฉบับพิเศษ มกราคม), 1-13.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2 . รศ. ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3 . รศ. ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4 . รศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น (นักวิจัยร่วม)
  5 . ผศ. ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  6 . นางสาววลัดดา พลพุทธา (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  7 . นายยุทธชัย ไชยสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  8 . นางสาววีระวรรณ คุ้มกลาง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  9 . นางสาวอมรรัตน์ คำชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  10 . นางสาวอุดมรัตน์ นิยมนา (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th