KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

โรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้มีการนอนหลับไม่ปกติ ณ สถานีอนามัยตำบลเมืองวะ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Screening of Major Depression in Sleep Disturbance Group in Meung Len Sub-district Town of Sansai , Chiang Mai Province.

หัวหน้าโครงการ

 อ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ

 13 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion
 • กลุ่มวิจัย Critical illness

  วัตถุประสงค์โครงการ

  เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้มีการนอนหลับไม่ปกติที่มารับบริการสุขภาพที่สถานีอนามัยตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ


  1. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการช่วยเหลือส่งต่อและรักษา
  2. นำข้อมูลมาวางแผนให้การช่วยเหลือป้องกันโรคซึมเศร้ากับทีมสุขภาพ

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 20 (1) มกราคม-มิถุนายน 2549: 75-85

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต (นักวิจัยร่วม)
  2 . นายสายัณต์ ชัยศรีสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th