KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของบิดามารดาเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในเด็ก อายุ 1-4 ปี
Know ledges, Attitudes, and Practices of Parents related to the Prevention of Injuries and Accidents in Children aged 1-4 years

หัวหน้าโครงการ

 อ. ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ งามสวย

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 รายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 16 พฤศจิกายน 2548 - 16 พฤศจิกายน 2549

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Child Health

  วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ของบิดามารดาเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในเด็ก อายุ 1-4 ปี 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของบิดามารดาเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในเด็ก อายุ 1-4 ปี 3. เพื่อศึกษาการปฏิบัติของบิดารมารดาเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในเด็ก อายุ 1-4 ปี 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และปฏิบัติของบิดามารดาเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในเด็ก อายุ 1-4 ปี

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของบิดามารดาในเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในเด็ก อายุ 1-4 ปี ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวางแผนร่วมกับบิดารมารดาในการดูแลเด็กอายุ 1-4 ปี เพื่อให้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บและอุบัติเหตุต่อไป

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารอุบัติเหตุ ของสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย, 27 (1) มกราคม-เมษายน 2551:5-15

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ.อุษณีย์ จินตะเวช (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางสาวจันทร์เพชร บุษบงไพรวัลย์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th