KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ภาคเหนือ
-Support Area Based Education Management for Educational Equality: Northern Region

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ระยะเวลาดำเนินการ

 10 กรกฏาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563

สถานะ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Child Health

  ลักษณะโครงการ

  ขยายเวลา 4 เดือน ถึง 31 พ.ค. 63

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.ดร.วรางคณา นาคเสน (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.
  5 . ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะมนุษยศาสตร์ มช.
  6 . นางวันทนีย์ แซ่ก้วย (นักวิจัยร่วม)
  7 . นายอำนาจ ประชาสุข (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th