KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สสส. (ผ่านแผนงานพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มีนาคม 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2554

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : ศิวพร อึ้งวัฒนา, วราภรณ์ บุญเชียง และ ธนพรรณ จรรยาศิริ. (2556). การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน: กรณีศึกษาตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. พยาบาลสาร, 40(1), 140-147.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.สุจิตรา ชัยวุฒิ (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (556 KB)
  ดาวนEหลด : 316 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th