KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

In-dept Country Assessment of Nursing and Midwifery Workforce Management
-

หัวหน้าโครงการ

 นางสาววิจิตร ศรีสุพรรณ

หน่วยงาน

 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 องค์การอนามัยโลก

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2545 - 30 กันยายน 2545

สถานะ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : Technical report

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางประคิณ สุจฉายา (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางวิลาวัณย์ เสนารัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางวิภาดา คุณาวิกติกุล (นักวิจัยร่วม)
  4 . นางชมนาด พจนามาตร์ (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ (นักวิจัยร่วม)
  6 . นางสาวบุญพิชชา จิตต์ภักดี (นักวิจัยร่วม)
  7 . นางสาวพินทุสรณ์ เหมพิสุทธิ์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th