KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


  โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัย - คณะพยาบาลศาสตร์์

 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 - หรรษา เศรษฐบุปผา
2 A qualitative study of the migration and adaptation experiences of Burmese migrant men living in Chiang Mai, Thailand Aaron W. Cashmore
3 Analysis of Knowledge Attitude and Practice of Families, Health Personnel, and Local Authorities on Breastfeeding. กรรณิการ์ กันธะรักษา
4 Best Practice Guideline for Prevention of Multidrug Resistant Organisms Transmission in Hospitals อะเคื้อ อุณหเลขกะ
5 Caregiving Experiences of Families Living with Patients with Schizophrenia: a Systematic Review ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
6 Cognitive Behavioral Therapy Techniques for Pain in Lung Cancer Patients: A Systematic Review ยุพิน เพียรมงคล
7 Cognitive Behavioral Therapy Techniques for Pain in Lung Cancer Patients: A Systematic Reviews ยุพิน เพียรมงคล
8 Community Mobilization for Improving Quality of Life of People Living with HIV/AIDS พิกุล นันทชัยพันธ์
9 Developing Evidence-Based Nursing Sensitive Indicators for the Patient Hospitalized with a Diagnosis of Depression in Thailand ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
10 Development of Quality Indicators of Important Aspect of Nosocomial Infection Prevention and Control วิลาวัณย์ เสนารัตน์
11 Dignified Dying: A Study of Nursing Interventions in Thailand พนิดา จันทโสภีพันธ์
12 Educational Interventions to Promote Women’s Breast Cancer Awareness พนิดา จันทโสภีพันธ์
13 Effects of the Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission Program on Knoledge and Practices Among Village Health Volunteers พัชราภรณ์ อารีย์
14 Impact Evaluation of the Volunteer-Based Home Care Program for Thai Older People (Phase III) ดวงฤดี ลาศุขะ
15 Knowledge, Risk Perception, Behavior and Diarrheal Diseases Burden among People in High and Low Diarrheal Incidence Areas of Northern Thailand อะเคื้อ อุณหเลขกะ
16 Prevention of Needle-stick and Sharp Injuries Among Hospital Personnel in Thailand อะเคื้อ อุณหเลขกะ
17 Situation Analysis of Hospital-Associated TB Transmission Prevention among Hospitals in Thailand: A National Survey อะเคื้อ อุณหเลขกะ
18 Spontaneous Breathing Trial with Low Pressure Support Protocol for Weaning Respirator in Surgical ICU นพ.กวีศักดิ์ จิตตะวัฒนรัตน์
19 Structuring of the Effective Exercise Model for Diatetes Mellitus among Elderly People in Japan and Thailand Yuko Yamaguchi
20 Systematic review: positioning of preterm infants for optimal physiological development วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
21 The Development and Application of Diabetic Foot Protocal in Chiang Mai University Hospital with an aim to Reduce Lower Extremity Amputation in Thai Population: A Preliminary Communication กิติพันธ์ ฤกษ์เกษม
22 The effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Depression in the elderly วรนุช กิตสัมบันท์
23 Youth Alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok Phase II Dr.Rick Zimmerman Dr.Knowlton Johnson
24 Youth Alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok Phase III Pamela Cupp
25 Youth alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok: Phase IV Johnson Knowlton W
26 Youth Alcohol use and risky sexual behavior of adolescents in Bangkok Phase V Johnson Knowlton W
27 การสร้างเครื่องมือวัดทักษะการดูแลผู้ปวยจิตเวช ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
28 โครงการนวัตกรรมโรงเรียนสร้างสุข(ภาพ) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
29 1 การวิเคราะห์ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
30 1) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” กัลยาณี ตันตรานนท์
31 1) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” กัลยาณี ตันตรานนท์
32 1) รูปแบบการให้บริการสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นันทพร แสนศิริพันธ์
33 1. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย อายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี จุฑามาศ โชติบาง
34 1.1 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มเพื่อกระตุ้นการผลิตน้ำนมแม่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
35 1.1 การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในจังหวัดเชียงใหม่ จุฑามาศ โชติบาง
36 1.2 ประสิทธิผลทางคลินิกของเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มต่อการผลิตน้ำนมในมารดาหลังคลอดทารกก่อนกำหนดและมารดาหลังผ่าตัดคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
37 10. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามและแก้ไขปัญหาเด็กที่ป่วยเป็นโรค G6PD อุษณีย์ จินตะเวช
38 11. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา นงลักษณ์ เฉลิมสุข
39 12. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน กรรณิการ์ กันธะรักษา
40 13. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา นงลักษณ์ เฉลิมสุข
41 14. แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน กรรณิการ์ กันธะรักษา
42 15. แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา นงลักษณ์ เฉลิมสุข
43 16. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
44 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนต้นแบบจากปลาสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากเพื่อการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
45 2) การพัฒนาเกณฑ์การรับรองความเป็นสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
46 2) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
47 2) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
48 2. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในทารกที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน จุฑามาศ โชติบาง
49 3) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” เดชา ทำดี
50 3) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” เดชา ทำดี
51 3. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกลเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในทารกปกติที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน จุฑามาศ โชติบาง
52 4 การพัฒนาเนื้อสัมผัสของข้าวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก นิรมล อุตมอ่าง
53 4) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ศิวพร อึ้งวัฒนา
54 4) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ศิวพร อึ้งวัฒนา
55 4. แนวทางการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการระบบและกลไกเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยในระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา จุฑามาศ โชติบาง
56 5) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
57 5) โครงการ “การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
58 5. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในเด็กที่มีอายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี กาญจณีย์ สุมัชยา
59 6. แนวทางการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระยะยาวในทารกป่วยที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน พัชรี วรกิจพูนผล
60 7. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในเด็กที่มีอายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี เดชา ทำดี
61 8. แนวทางพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ในทารกป่วยที่มีอายุแรกเกิดถึง 28 วัน เนตรทอง นามพรม
62 9. แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี เดชา ทำดี
63 A Cutlurally Appropriate Intervention to Modify Weaning Behavior in Northern Thailand ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
64 Baseline Study to Assess Reproduce Health (RH) Needs Phayao and Pattani Province วารุณี ฟองแก้ว
65 Child-rearing Practices Among Primary Caregivers of HIV Infected Toddless and Preschools Children in Chiang Mai พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
66 Collaborative Study Using Q-methodology to Establish the Health Beliefs of Japanese, Australian, Chinese, South Korea, and Thai (JACKeT) Nurse วารุณี ฟองแก้ว
67 Collaborative study using Q-methodology to establish the Health Beliefs of Japanese, Australian, Chinese, South Korean, and Thai (JACKeT) Nurse Teresa Stone
68 Comparison of transcultural nursing competency between Thailand and Japan พนิดา จันทโสภีพันธ์
69 Determinants of MCI Risks Among Older Persons in Thailand and Japan Dr. Nobuko Shimizu
70 Determinants of MCI Risks Among Older Persons in Thailand and Japan Dr. Nobuko Shimizu
71 Determinants of MCI Risks Among Older Persons in Thailand and Japan Dr. Nobuko Shimizu
72 Development and Pilot Testing of Health Literacy Training Program for Nurses อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
73 Development of Nursing Care Quality วิภาดา คุณาวิกติกุล
74 Effects of cyclosporine dose reduction on CTGF and TGF-beta mRNA expression and GFR in renal allograft recipients with established interstitial fibrosis and tubular atrophy Siribha Changsirikulchai
75 Effects of cyclosporine dose reduction on CTGF and TGF-beta mRNA expression and GFR in renal allograft recipients with established interstitial fibrosis and tubular atrophy Siribha Changsirikulchai
76 Enhancing Care by Nutritional Promotion Training Program toward Food Consumption and Lipid Status among Hyperlipidemic พัชราภรณ์ อารีย์
77 HIV Prevention Among Thai Adolescent Males: A School Based Peer Assisted Progrm ศรีพรรณ กันธวัง
78 HIV/AIDS Prevention and Care for Youth (Training Adolescent School Children) วิจิตร ศรีสุพรรณ
79 HIV/AIDS Prevention and Care for Youth and Adult in Thailand วิลาวัณย์ เสนารัตน์
80 Living with AIDS วิจิตร ศรีสุพรรณ
81 Needs of Highland People and Problems Identified When Encountering Health Care Professionals : Case Study in a Karen Village, Northern Thailand Morag Ann McKerron
82 Nursing Care Quality Indicators: Definition and Implication วิภาดา คุณาวิกติกุล
83 Outcome of care in psychiatric patient : Patient's perception ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
84 Participation in Policy Development of Nurses อรอนงค์ วิชัยคำ
85 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
86 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
87 Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
88 Preventive measures based on the relationship between cerebral blood flow and lifestyle ; lessons from Northern Thailand where dementia people and few Nobuko Shimizu
89 Preventive measures based on the relationship between cerebral blood flow and lifestyle ; lessons from Northern Thailand where dementia people and few Nobuko Shimizu
90 Preventive measures based on the relationship between cerebral blood flow and lifestyle ; lessons from Northern Thailand where dementia people and few Nobuko Shimizu
91 Research of coping behavior against perimenstrual symptoms of college students in Japan and Thailand พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
92 Reversibility of Diabetic Nephropathy and Podocyte loss in the BTBR ob/ob mutant mouse วรางคณา พิชัยวงค์
93 Reversibility of Diabetic Nephropathy and Podocyte loss in the BTBR ob/ob mutant mouse วรางคณา พิชัยวงค์
94 Risk Factors of Youth Sexually Transmitted Infections (STIs) Among Vocational School Students in Thailand Hiroya Matsuo
95 Status of nosocomial Tuberculosis Infection Control Practice of MOPH hospital Thailand อะเคื้อ อุณหเลขกะ
96 Strengthen Universal Precautions Practice Among Nursing Personnel วิจิตร ศรีสุพรรณ
97 Symptom clusters and progressive muscle relaxation among persons with hepatocellular carcinoma นัทธมน วุทธานนท์
98 Thai Autonomous University Hospital: Structure and Performance Indicators Development วิจิตร ศรีสุพรรณ
99 The Relationship between structural empowerment , phychological empowerment and burnout among nurses in healthcare setting: a quantitative systematic review protocol กุลวดี อภิชาติบุตร
100 Workplace Violence in the Health Sectors : A Case Study in Thailand เกสรา ศรีพิชญาการ
101 Workshop on Strengthening Collaboration between Nursing Education and Service วิภาดา คุณาวิกติกุล
102 Youth alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok: Phase III Pamela Cupp
103 Z baby Plus: โปรแกรมช่วยคำนวณและเฝ้าติดตามการตั้งครรภ์สัปดาห์ต่อสัปดาห์ (ส่วนการประเมินคุณภาพโปรแกรม) จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
104 กรณีศึกษา: รูปแบบการดูแลผู้รับบริการระยะยาวในตำบลริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วารุณี แก่นสุข
105 กระบวนการเปลี่ยนผ่านของสตรีมีครรภ์คนไทย กรรณิการ์ กันธะรักษา
106 กระบวนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน: บทเรียนรู้ความสำเร็จ ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
107 กระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
108 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดศรีโสดา พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
109 กลยุทธ์การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนโดยการลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยกลยุทธ์เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดพะเยา ดร.พระราชปริยัติ
110 กลวิธีพื้นบ้านที่เหมาะสมในการส่งเสริมการให้อาหารเสริมในเขตชนบทภาคเหนือ ประเทศไทย สุสัณหา ยิ้มแย้ม
111 กลุ่มอาการผิดปกติทางโครงร่างกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
112 กลุ่มอาการและผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าต่อกลุ่มอาการในผู้ที่เป็นมะเร็ง นัทธมน วุทธานนท์
113 การกำจัดไซโตคายน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ และเอ็นโดทอกซิน โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและมีการติดเชื้อในกระแสเลือด จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
114 การเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ของพยาบาลในเขตภาคเหนือ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
115 การขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ เนตรทอง นามพรม
116 การขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ เนตรทอง นามพรม
117 การเข้าถึงบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์และคุณภาพชีวิตของสตรีในสถานประกอบการ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์
119 การจัดการกับอาการในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับเคมีบำบัด ยุพิน เพียรมงคล
120 การจัดการความรู้การนำผังมโนทัศน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภารดี นานาศิลป์
121 การจัดการชีวิตประจำวันของคนไทยที่มีภาวะอัมพาตท่อนล่าง อัจฉรา สุคนธสรรพ์
122 การจัดการดูแลแบบบูรณาการระดับท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ลินจง โปธิบาล
123 การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาผดุงครภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
124 การจัดการเรียนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
125 การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในการสอนทางคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะนุช ชูโต
126 การจัดการเล่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กอนุบาลของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
127 การจัดการศึกษาการผดุงครรภ์ในประเทศไทย สุกัญญา ปริสัญญกุล
128 การจัดการอาการในผู้ที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นัทธมน วุทธานนท์
129 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็ก 0-5 ปี และพฤติกรรมใช้บริการสุขภาพของเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประคิณ สุจฉายา
130 การชี้บ่งปัจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน: การวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
131 การใช้การสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเข้าใจตนเองของนักศึกษาพยาบาล จันทรรัตน์ เจริญสันติ
132 การใช้ถุงมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
133 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำรายงานการให้บริการสุขภาพครอบครัวสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชมนาด พจนามาตร์
134 การใช้บทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปิยะนุช ชูโต
135 การใช้แฟ้มสะสมงานในการศึกษากระบวนวิชาการบริหารการพยาบาลของนศ.พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
136 การใช้วิทยุชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
137 การดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันการติดเชื้อ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
138 การดูแลตนเองและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เดชา ทำดี
139 การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาในสถานสงเคราะห์คนชรา ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
140 การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ชุมชนศรีวิชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
141 การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและแบบทางเลือกในสตรีวัยกลางคนในจังหวัดเชียงใหม่ อภิรัช สกุลณียา
142 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
143 การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ
144 การได้รับอาหารในผู้ป่วยมะเร็งปอด พัชราภรณ์ อารีย์
145 การตรวจสอบความตรงของแบบวัดภาวะสุขภาพของเด็กตามการรับรู้ของเด็กไทยวัยเรียนและผู้ปกครอง ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
146 การตอบสนองด้านสรีรวิทยาของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะเริ่มดูดเต้านมมารดาโดยเร็ว ปริศนา สุนทรไชย
147 การตัดสินใจเลือกงานของพยาบาลจบใหม่กับความเห็นต่อนโยบายจูงใจและธำรงพยาบาลให้ปฏิบัติงานในชนบท เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
148 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
149 การติดตามผลพยาบาลนานาชาติผู้สำเร็จการอบรมระยะสั้นหลักสูตรการพยาบาลอนามัยชุมชนและการสาธารณสุขมูลฐานของภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมนาด พจนามาตร์
150 การเตรียมตัวก่อนเกษียณของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
151 การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
152 การถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ศักดา พรึงลำภู
153 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล เต็มดวง ช้อยหิรัญ
154 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
155 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการดูแลตนเอง อำไพ ชนะกอก
156 การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสร้มสร้างปิติสุขสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ (ด้านสังคม) กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
157 การถ่ายโอนการเรียนรู้และปัจจัยสิ่งแวดล้อมของพยาบาลที่สำเร็จจากการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
158 การทดสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติพยาบาลของนักศึกษาำพยาบาล พันทิพย์ จอมศรี
159 การทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องนึ่งไอน้ำระบบสุญญากาศ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
160 การทดสอบอุปกรณ์วัดกิจกรรมด้านร่างกายชนิดสวมใส่และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมด้านร่างกายและแบบวัดชีวจิตสังคม ประทุม สร้อยวงค์
161 การทบทวนงานวิจัยอย่างมีระบบเกี่ยวกับการใช้วิธีการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดความซึมเศร้าในผู้ติดสารเสพติด ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
162 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: การเสริมสร้างพลังอำนาจของประชาชน/ชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ชมนาด พจนามาตร์
163 การทบทวนสถานการณ์และพัฒนาผังพิสัยงานวิจัยแรงงานข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว) ธนพรรณ จรรยาศิริ
164 การนอนหลับแปรปรวนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย จินดารัตน์ ชัยอาจ
165 การนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในผู้สูงอายุ พวงพยอม ปัญญา
166 การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ผ่านทางสื่อมวลชน นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
167 การนิเทศทางการพยาบาลตามรับรู้ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รัตนาวดี ชอนตะวัน
168 การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) วิภาดา คุณาวิกติกุล
169 การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ ปีที่ 2 วิภาดา คุณาวิกติกุล
170 การบำบัดแบบเสริมของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมในระยะต่างๆ ของการรอดชีวิต ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
171 การบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ
172 การบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ
173 การปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฑารัตน์ มีสุขโข
174 การปฏิบัติการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดชาวเขาในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
175 การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
176 การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กของบุคลากรสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
177 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพในผู้ป่วยสตรีมะเร็งเต้านม รัชนี นามจันทรา
178 การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการเล่นในเด็กที่ป่วยเรื้อรังขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นันทา เลียววิริยะกิจ
179 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การ วิภาดา คุณาวิกติกุล
180 การปฏิรูปบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ: กรณีศึกษาภาคเหนือ (ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่) วิลาวัณย์ เสนารัตน์
181 การประเมินการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิจิตร ศรีสุพรรณ
182 การประเมินการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
183 การประเมินความต้องการของเด็กอายุ 0-6 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีของบิดามารดา ในภาคเหนือของประเทศไทย รัตนาวดี ชอนตะวัน
184 การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
185 การประเมินความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลต่อการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยจากการเรียนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฎิบัติการ อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
186 การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดเชียงใหม่ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ
187 การประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาลตามสมรรถนะหลักสำหรับพยาบาลวิชาชีพ อัจฉรา สุคนธสรรพ์
188 การประเมินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด ระยะที่ 4 ในเขตภาคเหนือ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
189 การประเมินโครงการเร่งรัดป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ อ.สันป่าตอง และ อ.ดอยเต่า ชรินรัตน์ พุทธปวน
190 การประเมินประสิทธิผลของการอบรมพยาบาลเรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
191 การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องทำลายเชื้อแบบพาสเจอร์ไรซ์ผสมผสานระบบอบลมร้อนต้นแบบในการทำลายเชื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
192 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพสตรีผู้ประกอบอาชีพทอผ้าตีนจก บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เดชา ทำดี
193 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการพยาบาลเด็ก 1 (555311) จากมุมมองของนักศึกษาพยาบาล อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
194 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบการประชุมทางไกล: กรณีศึกษากระบวนวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กรการพยาบาล อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
195 การประเมินผลการจัดการเล่นใน "วันแห่งการเล่น" ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เกสรา ศรีพิชญาการ
196 การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุสรา ต๊ะพรหม
197 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เบญจพร จุฑาโรจน์
198 การประเมินผลการพัฒนาทีม SRRT (พ.ศ.2548-2550) อะเคื้อ อุณหเลขกะ
199 การประเมินผลการเรียนการสอนในการฝึกปฏิบัติงานกระบวนวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2 (563706) วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
200 การประเมินผลการเรียนรู้โดยการใช้แผนที่ความคิดในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลชุมชน (551392) ศิวพร อึ้งวัฒนา
201 การประเมินผลการสอนแบบโครงงานในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 1 วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
202 การประเมินผลความสามารถทางคลินิกโดยการสอบแบบ Obstructive Structured Clinical Examination; OSCE พัชรี วรกิจพูนผล
203 การประเมินผลโครงการการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง สุกัญญา ปริสัญญกุล
204 การประเมินผลโครงการป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยุพิน เพียรมงคล
205 การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
206 การประเมินผลโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เกสรา ศรีพิชญาการ
207 การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
208 การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
209 การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
210 การประเมินผลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลสตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
211 การประเมินและการจัดการกับความปวดของเด็กในโรงพยาบาล จรัสศรี เย็นบุตร
212 การประเมินศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง สุกัญญา ปริสัญญกุล
213 การประเมินสภาพปัญหาและความต้องการด้านการเพิ่มการเข้าถึงอนามัยแม่และเด็กในการดำเนินกลยุทธ์การทำให้มารดาปลอดภัยยิ่งขึ้นและผู้ชายเป็นหุ้นส่วนในการดูแลสุขภาพมารดา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉวี เบาทรวง
214 การประเมินสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในพนักงานโรงงานผักกระป๋องแปรรูป วีระพร ศุทธากรณ์
215 การประเมินสมัชชาสุขภาพในอนุภาคที่ 1 วิลาวัณย์ เสนารัตน์
216 การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ศิริรัตน์ ปานอุทัย
217 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ สมบัติ ไชยวัณณ์
218 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. นันทา เล็กสวัสดิ์
219 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
220 การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
221 การประยุกต์ใช้วิธี Collaborative Quality Improvement ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
222 การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ อะเคื้อ อุณหเลขกะ
223 การปรับปรุงพฤติกรรมการรับประทานลาบดิบของชาวบ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ชรินรัตน์ พุทธปวน
224 การปรับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
225 การป้องกัน และการจัดการกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เกสรา ศรีพิชญาการ
226 การป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันชัย มุ้งตุ้ย
227 การป้องกันการติดเชื้อจากเลือดและสารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 อะเคื้อ อุณหเลขกะ
228 การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในหออภิบาลผู้ป่วย อะเคื้อ อุณหเลขกะ
229 การป้องกันการติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
230 การป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรพยาบาล วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
231 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เนต นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
232 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เนต นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
233 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
234 การป้องกันแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร นพ.กิติพันธ์ ฤกษ์เกษม
235 การป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV: ปัจจัยที่มีผลต่อการรับวัคซีนของเยาวชนเพศหญิงในเขตภาคเหนือตอนบน พนิดา จันทโสภีพันธ์
236 การป้องกันและการลดผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีของบิดามารดาที่มีต่อเด็ก: การวิจัยแบบมีส่วนร่วม รัตนาวดี ชอนตะวัน
237 การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา วารุณี ฟองแก้ว
238 การเป็นบิดา: ประสบการณ์ของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะภรรยาคลอดบุตรและระยะหลังคลอด นันทพร แสนศิริพันธ์
239 การเป็นแบบอย่างของอาจารย์พยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
240 การเปรียบเทียบระดับความเครียดและวิถีการปรับแก้ความเครียดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มที่มีอาการและกลุ่มที่ไม่มีอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
241 การเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาลเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
242 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคมของสตรีมีครรภ์ในเขตการปกครอง 4 จังหวัดภาคเนหือตอนบน เทียมศร ทองสวัสดิ์
243 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย วิจิตร ศรีสุพรรณ
244 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
245 การผลิตรายการเทปโทรทัศน์เพื่อการสอนเรื่อง การให้การปรึกษา โสภา กรรณสูต
246 การผสมผสานการดูแลสุขภาพทางไกลที่บ้านสู่การดูแลแบบองค์รวมในระยะสุดท้ายของชีวิต: กรณีศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย วณิชา พึ่งชมภู
247 การฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธในวัยเด็กตอนปลาย: โปรแกรมเด็กไทยใจเย็นเย็น (ระยะที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม) หรรษา เศรษฐบุปผา
248 การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็กและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัย สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
249 การเฝ้าระวังและการควบคุมการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
250 การพัฒนรูปแบบการสอนแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคปลอดเชื้อ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
251 การพัฒนา nursing scholarship ในเอเชีย: ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทางพยาบาลไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
252 การพัฒนา กระติ๊บข้าว สำหรับควบคุมปริมาณการบริโภคในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
253 การพัฒนากล่องจำลองการตรวจภายในเพื่อฝึกประเมินความก้าวหน้าของการคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
254 การพัฒนาการจัดการความปวดทางการพยาบาลในผู้ป่วยศัลยกรรม นัทธมน วุทธานนท์
255 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 สุสัณหา ยิ้มแย้ม
256 การพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรทางสุขภาพ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
257 การพัฒนาการบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมในโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดภาวะซึมเศร้า และการพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดระดับการตีตราตนเอง ของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
258 การพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน วราภรณ์ บุญเชียง
259 การพัฒนาการบูรณาการสารสนเทศทางสุขภาพเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน วราภรณ์ บุญเชียง
260 การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ตัวอย่างที่โรงพยาบาลลำปาง ฉวีวรรณ ธงชัย
261 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ปัญหาสุขภาพอนามัย กรรณิการ์ พงษ์สนิท
262 การพัฒนาการรายงานผลด้านสุขภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
263 การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม โดยใช้วีดีโอเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดวงฤดี ลาศุขะ
264 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
265 การพัฒนาการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะทางคลินิกการตรวจครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล จันทรรัตน์ เจริญสันติ
266 การพัฒนาการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
267 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในระยะหลังคลอดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
268 การพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณในอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ประคิณ สุจฉายา
269 การพัฒนาความรู้ทักษะ และความเชื่อมั่นของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานกระบวนวิชา 560492 สุกัญญา ปริสัญญกุล
270 การพัฒนาความสามารถในการดูแลภาวะติดเชื้อราในช่องปากของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว วราวรรณ อุดมความสุข
271 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกระบวนวิชาการพยาบาลชุมชน 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รังสิยา นารินทร์
272 การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยสูงอายุ ดวงฤดี ลาศุขะ
273 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านหนองบัว ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
274 การพัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพผู้ทำงานไม้แกะสลัก สุสัณหา ยิ้มแย้ม
275 การพัฒนาเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้ทำงานแกะสลักไม้ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
276 การพัฒนาเครือข่ายในการสื่อสารสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
277 การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินอาการและอาการแสดงในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดที่ไปเลี้ยงที่มีอาการเจ็บอกแบบไม่คงที่และภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย นิตยา ภิญโญคำ
278 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาลประเทศไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
279 การพัฒนาเครื่องมือวัดความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต ฉวีวรรณ ธงชัย
280 การพัฒนาเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์สำหรับการเลิกดื่มสุราของนักดื่มหน้าใหม่: เลิกเหล้าเข้าท่า หรรษา เศรษฐบุปผา
281 การพัฒนาชุดปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ดวงฤดี ลาศุขะ
282 การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กัลยาณี ตันตรานนท์
283 การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
284 การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
285 การพัฒนาดัชนีชี้วัดผลงานการศึกษาด้านการพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษา วันชัย มุ้งตุ้ย
286 การพัฒนาตัวชี้วัดการตายดีในบริบทภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
287 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
288 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
289 การพัฒนาทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อวิชาชีพพยาบาล อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
290 การพัฒนาแนวปฏิบัตและขั้นตอนปฏิบัติในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง เกสรา ศรีพิชญาการ
291 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการส่งเสริมการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต พิกุล นันทชัยพันธ์
292 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อัมพวัลย์ ทักษิณสุข
293 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับภาวะไข้ในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กติรัชช์ มะหะสุ
294 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับภาวะไข้ในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กติรัชช์ มะหะสุ
295 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
296 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
297 การพัฒนาบทบาทพี่เลี้ยงในการส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในทัณฑสถานหญิง. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
298 การพัฒนาแบบประเมินความกลัวการคลอดบุตรของผู้เป็นบิดา นันทพร แสนศิริพันธ์
299 การพัฒนาแบบประเมินชุมชนระบบออนไลน์ สำหรับกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
300 การพัฒนาแบบประเมินสภาวะการปฏิบัติหน้าที่ของมารดา ฉวี เบาทรวง
301 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะภาวะผู้นำทางคลินิกสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ทรียาพรรณ สุภามณี
302 การพัฒนาแบบมาตรวัดมิติสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในกระบวนวิชาระบาดวิทยา หลักสูตรนานาชาติ วีระพร ศุทธากรณ์
303 การพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล ปฏิพร บุญเกล้า
304 การพัฒนาแบบวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม กัลยาณี ตันตรานนท์
305 การพัฒนาแบบวัดศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
306 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายสำหรับนักศึกษา ในหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 กริช ศรีธีระจิตต์
307 การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล มช. ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
308 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยง และแบบอันตราย สมบัติ สกุลพรรณ์
309 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสารเสพติด: โครงการโทรถาม ตามเยี่ยม หรรษา เศรษฐบุปผา
310 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้เป็นโรคติดสุรา หรรษา เศรษฐบุปผา
311 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานเพื่อบำบัดผู้ติดสุรา ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
312 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลหลักเด็กปฐมวัยในครอบครัวแหว่งกลาง พัชรี วรกิจพูนผล
313 การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
314 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม วณิชา พึ่งชมภู
315 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตชนิดล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง วณิชา พึ่งชมภู
316 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี วารุณี ฟองแก้ว
317 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี วารุณี ฟองแก้ว
318 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุของโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ทศพร คำผลศิริ
319 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะของผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุตรวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
320 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะของผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในบุตรวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
321 การพัฒนาโปรแกรมการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาลขั้นพื้นฐาน อวยพร ตัณมุขยกุล
322 การพัฒนาโปรแกรมการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลเพื่อเพิ่มความเห็นอกเห็นใจในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมโดยการใช้สื่อเสมือนจริง Miyae Yamakawa
323 การพัฒนาโปรแกรมการอบรมพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง เกสรา ศรีพิชญาการ
324 การพัฒนาโปรแกรมกำกับและติดตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม ศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ
325 การพัฒนาโปรแกรมครอบครัวเพื่อการป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
326 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการควบคุมอาหารสำหรับการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง พัชราภรณ์ อารีย์
327 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษา นงค์คราญ วิเศษกุล
328 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำรายการอ้างอิงงานวิจัยทางการพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
329 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับครอบครัวที่ได้รับบริการอนามัยครอบครัว ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
330 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุติญาภัค มีพงษ์
331 การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาระงานสอนของคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มนัสชนก ศรีธีระจิตต์
332 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพกระดูก สำหรับประชากรสูงอายุ ลินจง โปธิบาล
333 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการประเมินความเสี่ยงจากการขนย้ายสิ่งของด้วยมือ วีระพร ศุทธากรณ์
334 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก ธรรณพ เหล่ากุลดิลก
335 การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับ นัทธมน วุทธานนท์
336 การพัฒนาพระธรรมทูตสุขภาวะเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้ที่นอนติดเตียง พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ
337 การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
338 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้สมองอักเสบ วิจิตร ศรีสุพรรณ
339 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์
340 การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจรูมาติค ประคิณ สุจฉายา
341 การพัฒนาโมเดลแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศ: แนวคิดการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก วารุณี ฟองแก้ว
342 การพัฒนาโมเดลแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศในเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
343 การพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล วิภาดา คุณาวิกติกุล
344 การพัฒนาระบบการดูแลโดยผู้ดูแล ชมนาด พจนามาตร์
345 การพัฒนาระบบการเตือนเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบญจพร จุฑาโรจน์
346 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
347 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
348 การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับสตรีในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
349 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทารกแรกเกิดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนตรทอง นามพรม
350 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานอนามัยครอบครัว กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
351 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
352 การพัฒนาระบบติดตามสถานะการตรวจลงตราของนักศึกษาต่างชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล
353 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ นงค์คราญ วิเศษกุล
354 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
355 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
356 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลขัวมุง วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
357 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลชมภู นงเยาว์ อุดมวงศ์
358 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลชมภู นงเยาว์ อุดมวงศ์
359 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลชมภู นงเยาว์ อุดมวงศ์
360 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน รังสิยา นารินทร์
361 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน รังสิยา นารินทร์
362 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลไชยสถาน รังสิยา นารินทร์
363 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว เดชา ทำดี
364 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว เดชา ทำดี
365 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว เดชา ทำดี
366 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
367 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
368 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่ากว้าง พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
369 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าวังตาล กัลยาณี ตันตรานนท์
370 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าวังตาล กัลยาณี ตันตรานนท์
371 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าวังตาล กัลยาณี ตันตรานนท์
372 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าบง ธนพรรณ จรรยาศิริ
373 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าบง ธนพรรณ จรรยาศิริ
374 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าบง ธนพรรณ จรรยาศิริ
375 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
376 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
377 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
378 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
379 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
380 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
381 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสารภี วราภรณ์ บุญเชียง
382 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสารภี วราภรณ์ บุญเชียง
383 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสารภี วราภรณ์ บุญเชียง
384 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
385 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
386 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ศิวพร อึ้งวัฒนา
387 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก วราภรณ์ บุญเชียง
388 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก วราภรณ์ บุญเชียง
389 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองแฝก วราภรณ์ บุญเชียง
390 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กริช ศรีธีระจิตต์
391 การพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พจนา พิชิตปัจจา
392 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กในชุมชน วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
393 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ศิวพร อึ้งวัฒนา
394 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
395 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
396 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีศึกษาต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่) ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
397 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรณีศึกษาต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่) ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
398 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
399 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
400 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
401 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
402 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
403 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
404 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นงเยาว์ อุดมวงศ์
405 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาต. ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นงเยาว์ อุดมวงศ์
406 การพัฒนาระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในการพยาบาลสตรีที่ถูกสามีทำร้ายทางร่างกายที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน เกสรา ศรีพิชญาการ
407 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการสื่ออิเลคโทรนิคส์ (Integrated E-Learning Course) สำหรับนักศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรี หรรษา เศรษฐบุปผา
408 การพัฒนารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน รังสิยา นารินทร์
409 การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนในชุมชนการเคหะหนองหอย แขวงกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
410 การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กที่มีความเจ็บปวดเรื้อรังโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ศรีพรรณ กันธวัง
411 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
412 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
413 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เป็นโรคติดสุราเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำในระบบบริการสุขภาพ หรรษา เศรษฐบุปผา
414 การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ทศพร คำผลศิริ
415 การพัฒนารูปแบบการบริการ สปาเพื่อสุขภาพของล้านนา อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
416 การพัฒนารูปแบบการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทย ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
417 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางอายุรกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประทุม สร้อยวงค์
418 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย e-learning สำหรับนักศึกษาพยาบาล วณิชา พึ่งชมภู
419 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
420 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบการประเมินแฟ้มงาน ในวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (555492) สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พัชรี วรกิจพูนผล
421 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้แนวคิดการเรียนแบบรู้จริง สมใจ ศิระกมล
422 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ วีระพร ศุทธากรณ์
423 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ วีระพร ศุทธากรณ์
424 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ใช้ยาต้านไวรัส พิกุล นันทชัยพันธ์
425 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรณิการ์ กันธะรักษา
426 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาพยาบาล พิกุล นันทชัยพันธ์
427 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
428 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงในชุมชนภาคเหนือ ประทุม สร้อยวงค์
429 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. หรรษา เศรษฐบุปผา
430 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภารดี นานาศิลป์
431 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. หรรษา เศรษฐบุปผา
432 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและผลต่อการปฏิบัติการเลี้ยงนมมารดาในสตรีที่ทำงานนอกบ้าน สุสัณหา ยิ้มแย้ม
433 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น สุสัณหา ยิ้มแย้ม
434 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
435 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว ธานี แก้วธรรมานุกูล
436 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มแรงงานเซรามิก วันเพ็ญ ทรงคำ
437 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการลดภาวะเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มแรงงานตัดเย็บผ้า ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
438 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงจากปัจจัยคุกคามสุขภาพในการทำงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
439 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคสะอาด สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ณัฐวรรณ สุวรรณ
440 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในชุมชน: กรณีศึกษาตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รังสิยา นารินทร์
441 การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวในภาคเหนือของไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
442 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายชุมชนสวัสดิการสำหรับผู้สุงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดภาคเหนือตอนบน อำไพ ชนะกอก
443 การพัฒนารูปแบบและกลไกการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
444 การพัฒนารูปแบบสปาไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
445 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัวในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม จุฑารัตน์ มีสุขโข
446 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย วันเพ็ญ ทรงคำ
447 การพัฒนาและนำการวางแผนจำหน่ายไปปฏิบัติในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด: โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม พิกุล บุญช่วง
448 การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาพยาบาล จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
449 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพเครื่องทำลายเชื้อในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย อะเคื้อ อุณหเลขกะ
450 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับการเฝ้าระวังการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่าย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
451 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่ 2: การมีส่วนร่วมของชุมชน สุสัณหา ยิ้มแย้ม
452 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ งานแกะสลักไม้ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
453 การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ วณิชา พึ่งชมภู
454 การพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช: การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
455 การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสื่อสารสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
456 การพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ทำงานแกะสลักไม้ในการดูแลสุขภาพตนเอง สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
457 การพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและแกนนำชุมชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันการสูบบุหรี่และการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
458 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี วิจิตร ศรีสุพรรณ
459 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ ทศพร คำผลศิริ
460 การพัฒนาศักยภาพชุมชนภาคเหนือของประเทศไทยในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ: ระยะที่ 1 ลินจง โปธิบาล
461 การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
462 การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน ดวงฤดี ลาศุขะ
463 การพัฒนาศูนย์กลางการดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ ลินจง โปธิบาล
464 การพัฒนาศูนย์กลางการดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ ลินจง โปธิบาล
465 การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ของพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร พระราชสิทธิเวที
466 การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
467 การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ปีที่ 1) อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
468 การพัฒนาสร้างเครื่องมือประมาณค่าภาวะทุกข์ในการให้การดูแลบุคคลในครอบครัวไทยที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรง หรรษา เศรษฐบุปผา
469 การพัฒนาสัญญาการเรียนรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
470 การพัฒนาสื่อ Social Media การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น อะเคื้อ อุณหเลขกะ
471 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกระบวนวิชา 551495 การรักษาโรคเบื้องต้น ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
472 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนวิชา 554391 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 1เรื่อง การสอนการออกกำลังกาย อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา
473 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่อง การเยี่ยมบ้านในกระบวนวิชา 551492 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิวพร อึ้งวัฒนา
474 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา 551411 การพยาบาลชุมชน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วราภรณ์ บุญเชียง
475 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
476 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประเมินความก้าวหน้าในระยะคลอด สุจิตรา ชัยวุฒิ
477 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภารดี นานาศิลป์
478 การพัฒนาสื่อในการสร้างเสริมสุขภาพผู้ทำงานไม้แกะสลัก สุสัณหา ยิ้มแย้ม
479 การพัฒนาสื่อประสมเพื่อการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย ขวัญพนมพร ธรรมไทย
480 การพัฒนาสื่อประสมสำหรับใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม ดวงฤดี ลาศุขะ
481 การพัฒนาสื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยุด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ปิยะนุช ชูโต
482 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การบริหารยาในเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
483 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการปฏิบัติพยาบาลเด็กที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันสำหรับนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
484 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้เลี้ยงดูหลักชาวอาข่า ศุภลักษณ์ อยู่ยอด
485 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การให้บริการอนามัยครอบครัวโดยการเยี่ยมบ้าน ศิวพร อึ้งวัฒนา
486 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การให้บริการอนามัยโรงเรียน กัลยาณี ตันตรานนท์
487 การพัฒนาสื่อเว็บไซต์และการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
488 การพัฒนาสื่อสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานข้ามชาติไทใหญ่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
489 การพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนบ้านกวน หมู่ 6 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
490 การพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุบ้านข่วงสิงห์ หมู่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กรรณิการ์ พงษ์สนิท
491 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติในหน่วยตรวจพิเศษทางสูติ-นรีเวชวิทยา” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โสภา กรรณสูต
492 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย: คู่มือการฝึกปฏิบัติทางงานคลินิกในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
493 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัชรี นาคะป่า
494 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง การนวดทารก โสภา กรรณสูต
495 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา สุสัณหา ยิ้มแย้ม
496 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทของพยาบาลในการวางแผนครอบครัวหลังคลอด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
497 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์การปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปริญญา คลี่สกุล
498 การพัฒนาหมู่บ้านอาข่าต้นแบบในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชมพูนุท สิงห์มณี
499 การพัฒนาหุ่นแขนให้สารละลายทางหลอดเลือดและหุ่นสำหรับฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
500 การพัฒนาหุ่นจำลองเต้านมเพื่อการสอนการดูแลเต้านม สุสัณหา ยิ้มแย้ม
501 การพัฒนาหุ่นจำลองแผลสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
502 การพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงานสูงวัยนอกระบบ เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
503 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปริมาณโซเดียมเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารที่บริโภคแต่ละวันด้วยตนเองในวัยรุ่น เบญจมาศ สุขสถิตย์
504 การฟื้นสภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปอดในโรงพยาบาลตติยภูมิ บุญชู อนุสาสนนันท์
505 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน ชมนาด พจนามาตร์
506 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรรณิการ์ พงษ์สนิท
507 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้านยั้งปวน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
508 การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
509 การยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
510 การยอมรับวัคซีนป้องกัน Human Papillomavirus ของผู้ปกครองในจังหวัดเชียงใหม่ พนิดา จันทโสภีพันธ์
511 การรณรงค์เพื่อสร้างเสริมความตระหนักของชุมชนในการบริโภคสารไอโอดีน เกสรา ศรีพิชญาการ
512 การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนไม้แกะสลัก สุสัณหา ยิ้มแย้ม
513 การรับภาวะเสี่ยงจากการทำงานและพฤติกรรมป้องกันของคนทำงานในกลุ่มเกษตรกรรม: แรงงานนอกระบบ ธานี แก้วธรรมานุกูล
514 การรับรู้ ทัศนคติและความพร้อมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเปิดเสรีอาเซียน นงนุช ไชยยศ
515 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังการเล่านิทานประกอบภาพการ์ตูน สุธิศา ล่ามช้าง
516 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สุธิศา ล่ามช้าง
517 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียน สุธิศา ล่ามช้าง
518 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการอยู่โรงพยาบาลของเด็กวัยเรียน สุธิศา ล่ามช้าง
519 การรับรู้เกี่ยวกับหลักการพยาบาลของพยาบาลในประเทศไทย พันทิพย์ จอมศรี
520 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการเสริมสร้างจริยธรรมจากการเรียนกระบวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน พันทิพย์ จอมศรี
521 การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์ อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
522 การรับรู้ทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
523 การรับรู้ประโยชน์ ข้อจำกัดและแรงจูงใจของพยาบาลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
524 การรับรู้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา
525 การรับรู้และการปฏิบัติของบิดามารดาในการป้องกันการจมน้ำแก่เด็กเล็ก อมรรัชช์ งามสวย
526 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล กุลวดี อภิชาติบุตร
527 การเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่บูรณาการนำร่อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
528 การลดการเกิดแผลกดทับโดยการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
529 การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม พัชราภรณ์ อารีย์
530 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
531 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
532 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ ความเชื่อ/ทัศนคติ และการปฏิบัติของครอบครัว บุคลากรทางสุขภาพ ครู และองค์กรส่วนท้องถิ่นในการขจัดโรคจากการขาดไอโอดีน เกสรา ศรีพิชญาการ
533 การวิเคราะห์โครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2557 สุธิศา ล่ามช้าง
534 การวิเคราะห์แบบทดสอบวิชาการพยาบาล ละออ ตันติศิรินทร์
535 การวิเคราะห์ประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นใน 8 จังหวัดภาคเหนือ: การศึกษานำร่อง ศักดา พรึงลำพู
536 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษา ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
537 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องจากสถานพยาบาลสู่บ้านในผู้ที่อยู่ระยะสุดท้ายของชีวิตในเขตบริบทภาคเหนือ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
538 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
539 การวิเคราะห์สถานการณ์การช่วยฟื้นตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง วราวรรณ อุดมความสุข
540 การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
541 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
542 การวิเคราะห์สถานการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โครงการหลวง: ศึกษาเปรียบเทียบในชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง กะเหรียง ลีซอ มูเซอ สุวิท อินทอง
543 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนแห่งหนึ่ง ดวงเดือน บุดดา
544 การวิเคราะห์สถานการณ์การสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
545 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว ธานี แก้วธรรมานุกูล
546 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
547 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรปลูกลำไย วีระพร ศุทธากรณ์
548 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการจัดการดุแลภาวะช็อกจากการติดเชื้อในผุ้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
549 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง นาดา ลัคนหทัย
550 การวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบในพื้นที่บุรณาการนำร่องภาคเหนือ: ปัจจัยคุกคามสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
551 การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะภายใต้หลักภาวนา 4 ในผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง พระราชปริยัติ ปินะดวง
552 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด พัชรี วรกิจพูนผล
553 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ: การบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ติดสารเสพติด หรรษา เศรษฐบุปผา
554 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2 เมธี พยองยงค์
555 การวินิจฉัยทางการพยาบาลในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ฉวีวรรณ ธงชัย
556 การศึกษาการจัดชุดสิทธิประโยชน์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ศิริพร กัญชนะ
557 การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน จังหวัดเชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
558 การศึกษาเกณฑ์ปกติเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ของคนไทย สุสัณหา ยิ้มแย้ม
559 การศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งสืบพันธุ์สตรีที่ได้รับเคมีบำบัด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
560 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสหสาขาเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พญ.รัตนา พันธ์พานิช
561 การศึกษาความรู้ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออาสาสมัครสาธารณสุขและการให้บริการอนามัย วิจิตร ศรีสุพรรณ
562 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าผา จังหวัดลำปาง กรรณิกา ทองอุบล
563 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว จังหวัดพิจิตร กรรณิกา ทองอุบล
564 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย จังหวัดพิจิตร กรรณิกา ทองอุบล
565 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร กรรณิกา ทองอุบล
566 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหอไกร จังหวัดพิจิตร กรรณิกา ทองอุบล
567 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวกของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กรรณิกา ทองอุบล
568 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่บาดเจ็บที่กระดูกเชิงกราน กรรณิกา ทองอุบล
569 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กรรณิกา ทองอุบล
570 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่บาดเจ็บที่ศีรษะของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กรรณิกา ทองอุบล
571 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่กระดูกหักของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กรรณิกา ทองอุบล
572 การศึกษาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มแม่และเด็ก อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สุกฤตา สวนแก้ว
573 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Body Image Satisfaction and Self Esteem ในบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน สุกัญญา พีระวรรณกุล
574 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุพิน กลิ่นขจร
575 การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
576 การศึกษาติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อวยพร ตัณมุขยกุล
577 การศึกษาทรัพยากร ภาระและผลการรักษาในไอซียูในประเทศไทย ครั้งที่ 1 กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
578 การศึกษาน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ ปราณีต สวัสดิรักษา
579 การศึกษาประสบการณ์ของพยาบาลในการเขียนบทความลงพิมพ์ในวารสาร อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
580 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนอนหลับของผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
581 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทมัลติมีเดียต่อการรับประทานยาสำหรับกลุ่มเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
582 การศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการรักษาพยาบาลที่มารดาหลังคลอดได้รับตามความคาดหวังและความเป็นจริงในหอผู้ป่วยสูติกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
583 การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้กระบอกฉีดยาชนิดใช้หลายครั้งและชนิดใช้ครั้งเดียว สุสัณหา ยิ้มแย้ม
584 การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรกับเกษตรกรที่ใช้เกษตรอินทรีย์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
585 การศึกษาระดับความสูงของยอดมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ สุกัญญา ปริสัญญกุล
586 การศึกษาและสร้างมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
587 การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และรูปแบบความช่วยเหลือ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
588 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย ศิริพันธุ์ สาสัตย์
589 การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดการบกพร่องของความจำในระดับต่ำๆ ของผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
590 การศึกษาหายีนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดการบกพร่องของความจำในระดับต่ำๆ ของผู้ป่วยที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
591 การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น วารุณี ฟองแก้ว
592 การศึกษาอุบัติการณ์ของการกระทำความผิดทางกฎหมายและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การศึกษาแบบภาคตัดขวางในผู้ป่วยโรคจิตเภท นพ.ณรงค์ มณีทอน
593 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
594 การส่งเสริมการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
595 การส่งเสริมการเรียนการสอนกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลโดยการใช้เกมส์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
596 การส่งเสริมความมั่นใจและทักษะในการอภิปรายของนักศึกษาสาขาพยาบาลสตรี เกสรา ศรีพิชญาการ
597 การส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์จากประสบการณ์ของบิดามารดา ครอบครัว เยาวชนสตรี และบุคลากรทางการพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
598 การส่งเสริมโภชนาการต่อความรู้โภชนาการและความเชื้อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูง พัชราภรณ์ อารีย์
599 การส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
600 การส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
601 การสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ภาคเหนือ อุษณีย์ จินตะเวช
602 การสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ วราภรณ์ บุญเชียง
603 การสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ วราภรณ์ บุญเชียง
604 การสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ วราภรณ์ บุญเชียง
605 การสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษาภาคปฏิบัติกระบวนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2 (552215) สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุภาพร ลิ้มโฆษิต
606 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจร่างกายททารกแรกเกิด จุฑามาศ โชติบาง
607 การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
608 การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ขวัญพนมพร ธรรมไทย
609 การสร้างแบบวัดทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล ปฏิพร บุญเกล้า
610 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมแผลฝีเย็บ กิ่งฟ้า แสงลี
611 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การดูแลเด็กป่วยประจำวัน สุธิศา ล่ามช้าง
612 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การตรวจครรภ์ พันทวี เชื้อขาว
613 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสวนปัสสาวะ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล
614 การสร้างสมรรถนะของนักศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา
615 การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบภาพพลิกและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การดูแลและรักษาตาเบื้องต้นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
616 การสร้างเสริมภาวะปกติสุขแก่เด็กป่วยเรื้อรังและครอบครัว เกสรา ศรีพิชญาการ
617 การสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านแม่ข่องใต้ ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
618 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ปีที่ 1 ศิริรัตน์ ปานอุทัย
619 การสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นบิดาและทารกในชุมชน เนตรทอง นามพรม
620 การสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นบิดาและทารกในสถานพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
621 การสังเคราะห์ข้อเสนอระบบการดูแลแบบประคับประคองในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
622 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.2546-2556 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
623 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ดวงฤดี ลาศุขะ
624 การสำรวจการกระจายอัตรากำลัง ภาระงาน และผลลัพธ์การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทในสถาบันบริการพยาบาล วงจันทร์ เพชรพิเชษฐเชียร
625 การสำรวจการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันเอชไอวีในสตรีไทยในชนบทภาคเหนือ: การเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2536 กับ พ.ศ.2546 สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
626 การสำรวจข้อมูลจำเป็นพื้นฐานของประชาชนในพพื้นที่ปฏิบัติโครงการหลวง หมู่ 7 บ้านสะโง๊ะ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงแสน จ.เชีงราย ราตรี โอภาส
627 การสำรวจความต้องการในการใช้บริการห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ลินจง โปธิบาล
628 การสำรวจงานวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับการพยาบาลในภาวะวิกฤตในประเทศไทย ฉวีวรรณ ธงชัย
629 การสำรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่าลีซอและมูเซอในหมู่บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
630 การสำรวจปัญหาความต้องการในการดูแลของผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านตามมุมมองของผู้ป่วย ญาติและชุมชน สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
631 การสำรวจภาวะสุขภาพของบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต
632 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 (สกสอ.) ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล
633 การสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่ามูเซอและลีซอในหมู่บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
634 การสื่อสารด้านสุขภาพสำหรับสตรีในสถานประกอบการ จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์
635 การเสริมทักษะในการให้อาหารทางสายให้อาหารต่อการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล พัชราภรณ์ อารีย์
636 การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และความสามารถในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และการจัดการเบื้องต้นในประชากร จังหวัดเชียงใหม่: โครงการวิจัย (ระยะที่ 1) "ความรู้เกี่ยวกับโรค ความตระหนักในความสำคัญของโรค ความสามารถในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และความสามารถในกา ลินจง โปธิบาล
637 การให้การดูแลสุขภาพที่บ้านแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลนครพิงค์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์
638 การให้สุขศึกษาเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในเด็กวัยรุ่นชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ชมนาด พจนามาตร์
639 การอบรมความรู้การจัดการอาการไข้ในเด็กสำหรับผู้ปกครอง ปาริฉัตร แสนไชย
640 กิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม
641 กิจกรรมการพยาบาลและประเภทของผู้ทำการพยาบาลในโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มยุรา กาญจนางกูร
642 ขีดความสามารถของครอบครัวในการให้การสนับสนุนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ พิกุล บุญช่วง
643 ความคาดหวังของชาวต่างประเทษที่มีต่อบริการทางการแพทย์และทันตกรรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
644 ความคิดเห็นของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มยุรา วิวรรธนะเดช
645 ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการประเมินสัมฤทธิ์ผลด้วยการสอบ objectice structured clinical examination (OSCE) นัทธมน วุทธานนท์
646 ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสตร์ (557491) ภารดี นานาศิลป์
647 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการทำบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ชัชฏาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร
648 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการดันมดลูกในระยะที่สองของการคลอด บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
649 ความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยการสอบการปฏิบัติทางคลินิกแบบโครงสร้างเชิงปรนัย ในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 นัทธมน วุทธานนท์
650 ความคิดเห็นของพยาบาลต่อโครงการจัดเตรียมครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาล อรอนงค์ วิชัยคำ
651 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่มีต่อการจัดการเรีนยการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสร์ (557491) ภารดี นานาศิลป์
652 ความคิดเห็นของมารดาและพยาบาลต่อบทบาทของมารดาในการดูแลเด็กขณะอยู่ในโรงพยาบาล วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
653 ความคิดเห็นและความร่วมมือของลูกค้าต่อการใช้ตราสัญญลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
654 ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในระยะเริ่มขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
655 ความเครียดจากบทบาทหน้าที่ การปรับแก้และปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาล วิภาดา คุณาวิกติกุล
656 ความเครียดในญาติผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย ชรินรัตน์ พุทธปวน
657 ความเครียดรูปแบบการเผชิญความเครียดและการดูแลจิตวิญญาณในผู้ป่วยเอดส์ ภารดี นานาศิลป์
658 ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน ลินจง โปธิบาล
659 ความเครียดและปัจจัยเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย อัศวินี นามะกันคำ
660 ความเครียดและภาวะการมีประจำเดือนในนักกีฬาสตรีระดับอุดมศึกษา พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
661 ความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียดของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์
662 ความชุก ปัจจัยและผลกระทบของความรุนแรงในคู่สมรส เกสรา ศรีพิชญาการ
663 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทำร้ายในผู้สูงอายุสตรีไทยในชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โรจนี จินตนาวัฒน์
664 ความเชื่อแผนโบราณและพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
665 ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก นัทธมน วุทธานนท์
666 ความต้องการขณะที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสีของผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชมนาด พจนามาตร์
667 ความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในภาวะวิกฤติ สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล
668 ความต้องการของผู้บริหารหน่วยงานและพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
669 ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ฐิติมา สุขเลิศตระกูล
670 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้ให้บริการเกี่ยวกับชุดบริการดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
671 ความต้องการของพยาบาลในการศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์
672 ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพในการศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
673 ความต้องการของหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในระยะคลอด พะยอม อยู่สวัสดิ์
674 ความต้องการความสุขสบายและการได้รับการตอบสนองความต้องการความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนัก ขนิษฐา รัตนกัลยา
675 ความต้องการตามการรับรู้ของบิดามารดาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ รัตนาวดี ชอนตะวัน
676 ความต้องการบุคลากรทางการพยาบาลในประเทศไทย ละออ ตันติศิรินทร์
677 ความต้องการพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา ละออ ตันติศิรินทร์
678 ความต้องการและการดำเนินงานอาชีวอนามัยตามมาตรฐานเชิงโครงสร้าง นงเยาว์ อุดมวงศ์
679 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัว ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
680 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด เนตรทอง ทะยา
681 ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นงนุช ไชยยศ
682 ความต้องการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ พัชราภรณ์ อารีย์
683 ความแตกต่างระหว่างเพศสภาวะของกรอบแนวคิดของประสบการณ์ความเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย นาดา ลัคนหทัย
684 ความทุกข์ทรมนและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
685 ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด นันทา เล็กสวัสดิ์
686 ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดใหญ่ นันทา เล็กสวัสดิ์
687 ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม FACT-BL ฉบับภาษาไทย ในการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นัทธมน วุทธานนท์
688 ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ความยากลำบากในการปรับตัวหลังจำหน่ายและการใช้บริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ชมพูนุท ศรีรัตน์
689 ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีภายหลังการใส่สายระบายผ่านผิวหนังและเนื้อตับเข้าสู่ท่อน้ำดี: การศึกษาแบบผสานวิธี ขนิษฐา รัตนกัลยา
690 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ มรรยาท ณ นคร
691 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อบริการของหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
692 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด มยุลี สำราญญาติ
693 ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นันทา เล็กสวัสดิ์
694 ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อกิจกรรมพยาบาลเพื่อสนองความต้องการพื้นฐาน ละออ ตันติศิรินทร์
695 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการในแผนกอุบัติดหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก สุพิศ รุ่งเรืองศรี
696 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการให้บริการของหน่วยปริญญาบัณฑิต งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรพิน พรหมตัน
697 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการให้บริการห้องเรียนและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กมลชนก กาวิล
698 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยแบบผสมผสานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
699 ความพึงพอใจในการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ นันทา เล็กสวัสดิ์
700 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ผังความคิดในการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ พัชรี วรกิจพูนผล
701 ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วชิระ สุริยะวงค์
702 ความรู้ เจตคติ และความตั้งใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ยุพิน เพียรมงคล
703 ความรู้ ความคิดเห็นและพฤติกรรมเกี่ยวกับเพศศึกาของนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา วิจิตร ศรีสุพรรณ
704 ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชากรผู้ใหญ่ตอนกลาง ลินจง โปธิบาล
705 ความรู้ เจตคติ และความตั้งใจของสตรีเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เชื้อไวรัสแพปพิลโลมาในมนุษย์ และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสแพปพิลโลมาในมนุษย์ นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
706 ความรู้ เจตคติและความตั้งใจของสตรีที่มีเพศสัมพันธ์โดยได้รับค่าตอบแทนเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสแพบพิลโลมา มะเร็งปากมดลูกและการตรวจคัดกรองโรค ชำนาญ เกียรติพีรกุล
707 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ณัฐวรรณ สุวรรณ
708 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของบิดามารดาเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในเด็ก อายุ 1-4 ปี อมรรัตน์ งามสวย
709 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง นันทพร แสนศิริพันธ์
710 ความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นของพยาบาลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เกสรา ศรีพิชญาการ
711 ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม ทัศนคติต่อภาวะสมองเสื่อมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โรจนี จินตนาวัฒน์
712 ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
713 ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
714 ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี อะเคื้อ อุณหเลขกะ
715 ความรู้และการใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณัฐวรรณ สุวรรณ
716 ความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลเพื่อลดความเจ็บปวดจากหัตถการในทารก รัตนาวดี ชอนตะวัน
717 ความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดา เรื่อง "การส่งเสริมพัฒนาการของทารก" เกสรา ศรีพิชญาการ
718 ความรู้และการปฏิบัติของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการของทารกวัย 0-2 เดือน บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
719 ความรู้และการปฏิบัติในการเตรียมและให้ยาเคมีรักษา รัตนาวดี ชอนตะวัน
720 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติของผู้นำทางพยาบาล อรอนงค์ วิชัยคำ
721 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคกลาง ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
722 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิภาดา คุณาวิกติกุล
723 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคใต้ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
724 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
725 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บุญพิชชา จิตต์ภักดี
726 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนวิชาออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัทลียา ศิริภัทรากูร
727 ความรู้และความคิดเห็นของอาจารย์และผู้ปกครองเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เกสรา ศรีพิชญาการ
728 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ HPV มะเร็งปากมดลูกและความตั้งใจรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ของนักศึกษาหญิงในจังหวัดเชียงใหม่ พนิดา จันทโสภีพันธ์
729 ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณัฐวรรณ สุวรรณ
730 ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคเพื่อป้องกันภาวะขาดไอโอดีนในสตรีตั้งครรภ์ พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ
731 ความรู้สึกที่ไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย การประเมินภาวะเครียด การเผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
732 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองของบุคลากรน้ำหนักเกินมาตรฐานใน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุกัญญา ชัยชนะ
733 ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
734 ความวิตกกังวล การสื่อสารระหว่างผู้ดูแลและพยาบาล และการปฏิบัติป้องกันอาการชักจากไข้ของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
735 ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดใหญ่ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
736 ความวิตกกังวลของข้าราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
737 ความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมทิ้ง สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
738 ความสอดคล้องระหว่างการดำเนินงานกับความต้องการด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อภิชน สมมิตร
739 ความสัมพันธ์ของความเชื่อ ทัศนคติ และการปฏิบัติการให้อาหารบุตร ต่อภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียน (การศึกษานำร่อง) Anan Cristina Lindsay
740 ความสัมพันธ์ของความเชื่อ ทัศนคติ และการปฏิบัติการให้อาหารบุตร ต่อภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียน (การศึกษานำร่อง) Anan Cristina Lindsay
741 ความสัมพันธภาพระหว่างสัมพันธภาพของคู่สมรสกับน้ำหนักและสภาวะของทารกแรกเกิด เจียรนัย โพธิ์ไทรย์
742 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาภาคปฏิบัติกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาคปฏิบัติ สมบัติ ไชยวัณณ์
743 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งปาดมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา มนรดา ธรรมจารีย์
744 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมโดยเครือญาติ ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง สมบัติ ไชยวัณณ์
745 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานความสามารถการเฝ้าติดตามของพยาบาลในโรงพยาบาลกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
746 ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง วิธีการจัดการกับความขัดแย้งกับความพึงพอใจในงาน ความตั้งใจที่จะทำงานอยู่ต่อไป และการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ วิภาดา คุณาวิกติกุล
747 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วย สุธิศา ล่ามช้าง
748 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ ความรู้ในการดูแลตนเองกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มรรยาท ณ นคร
749 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและปัจจัยบางประการกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่คลอด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เกสรา ศรีพิชญาการ
750 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของมารดาเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน นันทา เลียววิริยะกิจ
751 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ อำไพ ชนะกอก
752 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล กลวิธีการเผชิญปัญหาและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก นิตยา ภิญโญคำ
753 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ บุญพิชชา จิตต์ภักดี
754 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการ แรงสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
755 ความสามารถในการเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ อวยพร ตัณมุขยกุล
756 ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาล 3 ระดับ วิจิตร ศรีสุพรรณ
757 คุณภาพการดูแลหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
758 คุณภาพการนอนหลับ ความง่วงนอนในเวลากลางวัน และสมรรถภาพการทำงานในเวลากลางวันของผู้ป่วยกลุ่มอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นก่อนและหลังการได้รับการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ธีรกร ธีรกิตติกุล
759 คุณภาพการนอนหลับของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ วันเพ็ญ ทรงคำ
760 คุณภาพการนอนหลับในผู้ที่ขับรถบัสโดยสารประจำทาง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ จินดารัตน์ ชัยอาจ
761 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในระยะ 72 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด นันทา เล็กสวัสดิ์
762 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สุดารัตน์ ชัยอาจ
763 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
764 คุณภาพการศึกษาพยาบาลระดับดุษฎีบัณฑิตในประเทศไทย พนิดา จันทโสภีพันธ์
765 คุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานข้ามชาติสตรี สุสัณหา ยิ้มแย้ม
766 คุณภาพชีวิตกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตและความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ : ภาคเหนือ วารุณี ฟองแก้ว
767 คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน:มุมมองของผู้ป่วยและญาติ ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
768 คุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในประเทศไทย สุวิท อินทอง
769 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกหัก มรรยาท ณ นคร
770 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะภายหลังการผ่าตัดทำทางเดินปัสสาวะใหม่ ขนิษฐา รัตนกัลยา
771 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด นันทา เล็กสวัสดิ์
772 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ทิพพาพร ตังอํานวย
773 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บกลุ่มเส้นประสาทเบรเคียล มรรยาท ณ นคร
774 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล ลินจง โปธิบาล
775 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
776 คุณลักษณะของพยาบาล คุณลักษณะขององค์การ และผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป ประเทศไทย กุลวดี อภิชาติบุตร
777 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
778 เครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อสุขอนามัยทางพศและอนามัยการเจิรญพันธุ์: การมีส่วนร่วมของเยาวชน ครอบครัวและโรงเรียน วารุณี ฟองแก้ว
779 เครือข่ายเยาวชนเพื่อสุขภาพ : (เครือข่ายวิถีชีวิตในเมือง) วารุณี ฟองแก้ว
780 เครื่องชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทย สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
781 โครงการ Z-Size Ladies: BMI Timeline & โปรแกรมประเมินรูปร่างและใบหน้าของสตรี ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
782 โครงการ Z-Size Ladies: BMI Timeline & โปรแกรมประเมินรูปร่างและใบหน้าของสตรี ดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
783 โครงการ ปัญญาชน คนไม่เมา: การป้องกันการดื่มสุราอย่างหนักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย หรรษา เศรษฐบุปผา
784 โครงการการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชา 588112 ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล (ตอนที่ 1) อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
785 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริการสุขภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
786 โครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน รังสิยา นารินทร์
787 โครงการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน รังสิยา นารินทร์
788 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิภาดา คุณาวิกติกุล
789 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิภาดา คุณาวิกติกุล
790 โครงการความรอบรู้ทางสุขภาพ: ภาวะสังคมและคุณภาพชีวิตในพระสงฆ์ โกนิฎฐ์ ศรีทอง
791 โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่บ้าน ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
792 โครงการจัดการเรียนการสอนเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่อง การเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของความปวดระหว่างการวัด 2 วิธี นัทธมน วุทธานนท์
793 โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล พื้นที่ภาคเหนือ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
794 โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล พื้นที่ภาคเหนือ (ปีที่ 2) ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
795 โครงการที่ 1 กรณีศึกษานำร่อง วิเคราะห์สถานการณ์การรวบรวมตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
796 โครงการที่ 2 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
797 โครงการประสิทธิผลของคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
798 โครงการประสิทธิผลของคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
799 โครงการผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมโทรถามตามเยี่ยม (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและใช้สารเสพติด: โครงการโทรถามตามเยี่ยมกรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
800 โครงการพัฒนาการทำความสะอาดมือของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
801 โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน วารุณี ฟองแก้ว
802 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน จุฑามาศ โชติบาง
803 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน จุฑามาศ โชติบาง
804 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ จุฑามาศ โชติบาง
805 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือ จุฑามาศ โชติบาง
806 โครงการย่อยที่ 1 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การในโรงพยาบาลชุมชน ทรียาพรรณ สุภามณี
807 โครงการย่อยที่ 2 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การในโรงพยาบาลทั่วไป เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
808 โครงการย่อยที่ 3 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย พยาบาลและองค์การ ในโรงพยาบาลศูนย์ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
809 โครงการย่อยที่ 4 : การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ อัศวินี นามะกันคำ
810 โครงการย่อยที่ 4 การปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วยพยาบาลและองค์การในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บุญพิชชา จิตต์ภักดี
811 โครงการย่อยที่ 5 ทัศนะและประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกินเวลาของพยาบาล อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
812 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 6 ปีในระดับปฐมภูมิ ประคิณ สุจฉายา
813 โครงการศึกษาประสิทธิภาพด้านการทำลายเชื้อของเครื่องพาสเจอร์ไรเซชั่น วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
814 โครงการศึกษาผลการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในประเทศไทย: ภาคเหนือ ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
815 โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย วิลาวัณย์ เสนารัตน์
816 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี ระดับประเทศ จุฑามาศ โชติบาง
817 โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี ระดับประเทศ พื้นที่ภาคเหนือ อุษณีย์ จินตะเวช
818 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ จุฑามาศ โชติบาง
819 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ระบบและกลไกระดับอำเภอ จุฑามาศ โชติบาง
820 โครงการสำรวจความต้องการชุดบริการอนามัยโรงเรียนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ดรุณี ทายะติ
821 โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล
822 โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลสุขภาวะ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จุฑามาศ โชติบาง
823 โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลสุขภาวะ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จุฑามาศ โชติบาง
824 โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
825 โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
826 โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ เนตรทอง นามพรม
827 โครงการห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเพื่องานวิจัยทางพันธุศาสตร์ ทางด้านการพยาบาล (Laboratory of Genetics Nursing Research) จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
828 จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตติยภูมิเขตภาคเหนือ ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
829 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการจัดการความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ดูแลผู้ป่วยใส่ท่อหลอดคอ ทรียาพรรณ สุภามณี
830 เจตคติ ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ภารดี นานาศิลป์
831 ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 วิภาดา คุณาวิกติกุล
832 ดัชนีทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อในหออภิบาลทารกแรกเกิด วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
833 ต้นทุนกิจกรรมของการฝึกปฏิบัติในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ (552217) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์
834 ตัวพยากรณ์ที่เป็นไปได้ต่อการเกิดภาวะความจำบกพร่องแบบต่ำๆ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
835 ตัวพยากรณ์ที่เป็นไปได้ต่อการเกิดภาวะความจำบกพร่องแบบต่ำๆ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
836 ตำราทางการพยาบาลในความคิดเห็นและประสบการณ์ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขนิษฐา รัตนกัลยา
837 ทบทวนสถานการณ์และพัฒนาผังพิสัยของแรงงานต่างด้าวและเกษตรอินทรีย์ ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
838 ทักษะทางคลินิกที่จำเป็นของบัณฑิตพยาบาล อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
839 ทัศนคติของบุคลากรสุขภาพต่อการให้บริการสุขภาพแก่คนต่างด้าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อรอนงค์ วิชัยคำ
840 ทัศนคติต่อความตายและผู้ป่วยใกล้ตายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทัศนา มหานุภาพ
841 ทัศนคติต่อตนเองและความรู้สึกที่มีคุณค่าแห่งตนในบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. หรรษา เศรษฐบุปผา
842 ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางเพศและความเชื่ออำนาจภายในภายนอกตนด้านสุขภาพที่มีต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สุทธิลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์
843 ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ของวัยรุ่นในประเทศไทย พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
844 ทัศนะทางเพศในสตรีที่เป็นมะเร็งนรีเวช สุชารี เหล่ารักพงษ์
845 นวัตกรรมการคัดกรองและเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ (Smart Wearable) ที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Technology, Modern IT) ธนียา เจติยานุกรกุล
846 นวัตกรรมหูฟังบันทึกเสียง ชมพูนุท ศรีรัตน์
847 นวัตกรรมอาหาร: เครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มต่อการผลิตน้ำนมในมารดาคลอดทารกก่อนกำเนิดและมารดาหลังผ่าตัดคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
848 นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
849 นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
850 นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก โรจนี จินตนาวัฒน์
851 นิสัยการอ่านและรูปแบบการอ่านในนักศึกษาพยาบาล วีระพร ศุทธากรณ์
852 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการทบทวนและฝึกหัด สำหรับนักศึกษาพยาบาล ดวงฤดี ลาศุขะ
853 บทบาทความรับผิดชอบของทีมพยาบาลในการบริการระดับปฐมภูมิ (พื้นที่ภาคเหนือ เขต 1) สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
854 บทบาทเชิงซ้อนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานและทำงานนอกบ้าน: ผลกระทบต่อความซึมเศร้า ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
855 บรรยากาศขององค์กร ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพการพยาบาล การสร้างเสริมพลังอำนาจในงานและความพึงพอใจในงานของผู้บริหารพยาบาลและพยาบาลประจำการในโรงพยาบาล เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
856 บริการสาธารณสุขสำหรับแรงงานย้ายถิ่นในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย : การศึกษานำร่อง ศักดา พรึงลำภู
857 บริโภคนิสัยของมารดาที่มีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในชนบท จังหวัดเชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
858 บันทึกทางการพยาบาล: แนวคิด วิธีบันทึก และการใช้ประโยชน์ ประคิณ สุจฉายา
859 แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
860 แบบแผนสุขภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตชนบท จ.เชียงใหม่ อำไพ ชนะกอก
861 แบบแผนสุขภาพ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตชนบท จังหวัดเชียงใหม่ อำไพ ชนะกอก
862 แบบแผนสุขภาพ ปัญหาและความต้องการทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในเขตหมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ราตรี โอภาส
863 แบบแผนสุขภาพของผู้ป่วยโรคจิตในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วรนุช กิตสัมบันท์
864 แบบแผนสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิตยา ภิญโญคำ
865 ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต วณิชา พึ่งชมภู
866 ประมวลองค์ความจำเป็นเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
867 ประเมินโครงการให้ความรู้ป่องกันเอชไอวีและโรคเอดส์ในเยาวชน ขององค์การพีเอช-เจแปนประจำประเทศไทย หรรษา เศรษฐบุปผา
868 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงใหม่่ วารุณี ฟองแก้ว
869 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงใหม่่ วารุณี ฟองแก้ว
870 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำพูน วารุณี ฟองแก้ว
871 ประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำพูน วารุณี ฟองแก้ว
872 ประโยชน์และอุปสรรคในการเรียนรู้ผ่านอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาพยาบาลในกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
873 ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
874 ประสบการณ์การได้รับการปรึกษาของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่ สุนทรี ศรีโกไสย
875 ประสบการณ์การทำงานกับความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลในเขตภาคเหนือ พันทิพย์ จอมศรี
876 ประสบการณ์การรับรู้ของหญิงมีครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด จริยาพร ศรีสว่าง
877 ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านบันทึกสะท้อนคิดประจำวันของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
878 ประสบการณ์ของคู่สมรสชายต่อการยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากความผิดปกติของทารกในครรภ์ นงลักษณ์ เฉลิมสุข
879 ประสบการณ์ของบิดามารดาในการปลูกฝังอัตลักษณ์ทางเพศในบริบทไทยเหนือ เกสรา ศรีพิชญาการ
880 ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่มีคู่สมรสเป็นผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางศัลยกรรม ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร
881 ประสบการณ์ความเจ็บปวดและการจัดการตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเจ็บปวดก่อนเข้ารับการรักษาที่หน่วยระงับปวดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มยุลี สำราญญาติ
882 ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
883 ประสบการณ์ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning อัศวินี นามะกันคำ
884 ประสบการณ์ในการเรียนแบบ E-learning หรรษา เศรษฐบุปผา
885 ประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
886 ประสิทธิผลของการจัดการด้านพฤติกรรมและจิตสังคมต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น: การทบทวนอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเชิงปริมาณ จินดารัตน์ ชัยอาจ
887 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิคส์แบบนำมาประกอบกันสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพยาบาลศาสตร์ หรรษา เศรษฐบุปผา
888 ประสิทธิผลของการใช้เครื่องนับก้าวต่อระดับกิจกรรมทางกายในพยาบาลศัลยกรรมไทย พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
889 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พิกุล นันทชัยพันธ์
890 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม: กรณีศึกษาหลายสถาบัน ฉวีวรรณ ธงชัย
891 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปริศนา วะสี
892 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
893 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ กัญญรัตน์ ผึ่งบรรหาร
894 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มของผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ วราวรรณ ยศธรรมเสนี
895 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับการควบคุมความโกรธต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท ปรีชา ยศธรรมเสนี
896 ประสิทธิผลของการใช้ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดิศักดิ์ พวงสมบัติ
897 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีนด้วยคุณธรรม "รักเหนือรัก" (สาราณียธรรม 6) ระดับศีล 5 จังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ นิตยวัน
898 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลตนเองในสตรีที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม ประทุม สร้อยวงค์
899 ประสิทธิผลของการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
900 ประสิทธิผลของการรักษาโดยใช้โปรไบโอติก พรีไอโอติก และซินไปโอติกต่อการลดภาวะแรกซ้อนหลังการผ่าตัด: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
901 ประสิทธิผลของการส่งเสริมการทำความสะอาดมือของบุคลากรพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มาลินี วัฒนากูล
902 ประสิทธิผลของการสอนทบทวนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการควบคุมอาหารสำหรับป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง พัชราภรณ์ อารีย์
903 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบฟ้องเจิงในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ศิริรัตน์ ปานอุทัย
904 ประสิทธิผลของคู่มือการบำบัดภาวะวิตกกังวลด้วยตนเองโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล สรัญญา วรรณชัยกุล
905 ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: การวิจัยเชิงทดลอง ลินจง โปธิบาล
906 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาจิตต่อระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล กัลยาณี ตันตรานนท์
907 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารในครอบครัวเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุรา กรณีศึกษา โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หรรษา เศรษฐบุปผา
908 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมือง จ.เชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
909 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดภาคเหนือ ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
910 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้ติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดภาคเหนือ ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
911 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น วารุณี ฟองแก้ว
912 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ อัญชลี จิตราภิรมย์
913 ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ ลินจง โปธิบาล
914 ประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน ณัฐวรรณ สุวรรณ
915 ประสิทธิผลของอาหารสำหรับผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองที่มีความยากลำบากในการกลืน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
916 ประสิทธิผลโครงการฝึกเสริมทักษะทางการพยาบาล สุภารัตน์ วังศรีคูณ
917 ประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
918 ประสิทธิภาพการใช้สื่อวิดีทัศน์ในการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และพัฒนาทักษะในการส่งเสริมสุขภาพในบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วราวรรณ อุดมความสุข
919 ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์
920 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยเด็ก พญ.เพณณิณาร์ โอเบอร์ดอร์เฟอร
921 ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
922 ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
923 ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
924 ประสิทธิภาพของหุ่นแขนจำลองที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำในห้องปฏิบัติการ เกษสุดา ฉัตรอุทัย
925 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของผุ้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยวิกฤติ: กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ฉวีวรรณ ธงชัย
926 ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานขับรถโดยสารรับจ้างในจังหวัดเชียงใหม่ วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
927 ปัจจัยจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษา เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
928 ปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและนโยบายที่มีผลต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
929 ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพสตรีในวัยทำงานในภาคเหนือประเทศไทย สุสัณหา ยิ้มแย้ม
930 ปัจจัยทำนายการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศในสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เกสรา ศรีพิชญาการ
931 ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม กัลยาณี ตันตรานนท์
932 ปัจจัยทำนายการรับรู้ประสบการณ์การคลอดทางบวกของสตรี สุกัญญา ปริสัญญกุล
933 ปัจจัยทำนายการออกกำลังกายของผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ธานี แก้วธรรมานุกูล
934 ปัจจัยทำนายกิจกรรมทางกายในเด็กไทยที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน
935 ปัจจัยทำนายความกลัวเกี่ยวกับการคลอดบุตรของผู้เป็นบิดาชาวไทย นันทพร แสนศิริพันธ์
936 ปัจจัยทำนายความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน ศิริรัตน์ ปานอุทัย
937 ปัจจัยทำนายความพร้อมสำหรับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลของมารดาที่เข้ารับการดูแลในโรงพยาบาล ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์
938 ปัจจัยทำนายความสนใจของพยาบาลในการมาเป็นอาจารย์พยาบาล เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
939 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน สรัญญา วรรณชัยกุล
940 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
941 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของบิดาวัยรุ่นในภาคเหนือของประเทศไทย ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ
942 ปัจจัยทำนายสมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาล: ภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
943 ปัจจัยทำนายสมรรถนะในการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาล: ภาคเหนือ ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
944 ปัจจัยทำนายสมรรถนะแห่งตนของมารดาในการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ ฐิติมา สุขเลิศตระกูล
945 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์ กิ่งฟ้า แสงลี
946 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของบิดามารดาในเด็กที่ชักจากไข้สูง สุธิศา ล่ามช้าง
947 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักในสตรีหลังคลอด 6 สัปดาห์แรก เทียมศร ทองสวัสดิ์
948 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ สุธิศา ล่ามช้าง
949 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของสามีเกี่ยวกับพฤติกรรมอาหารปลอดภัยในระยะตั้งครรภ์ จริยาพร ศรีสว่าง
950 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
951 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กที่มีอาการชัก สุธิศา ล่ามช้าง
952 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ชาลินี สุวรรณยศ
953 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ วิภาดา คุณาวิกติกุล
954 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ของผู้ใช้แรงงานสตรีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
955 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาหลังคลอด ลาวัลย์ สมบูรณ์
956 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักในสตรีหลังคลอด 6 สัปดาห์แรก เทียมศร ทองสวัสดิ์
957 ปัจจัยที่ทีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย กนกพร สุคำวัง
958 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุ่นเขต อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วชิระ สุริยะวงค์
959 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุ่นเขต อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วชิระ สุริยะวงค์
960 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม อภิชาติ กาศโอสถ
961 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วยและพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
962 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดไร้ชีพของทารกในโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ปราณีต สวัสดิรักษา
963 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งกระดูก osteosarcoma ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดำเนินสันต์ พฤกษากร
964 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำนายผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเฉียบพลันด้วยการบำบัดทดแทน จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
965 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัมพิกา สุวรรณบุตร
966 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อ และผลกระทบของภาวะฉุกเฉินการระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
967 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อใหม่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล
968 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กนกพร สุคำวัง
969 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศรีมนา นิยมค้า
970 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
971 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
972 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ นิตยา ภิญโญคำ
973 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยสูงอายุโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ วณิชา พึ่งชมภู
974 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ บุญชู อนุสาสนนันท์
975 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
976 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ อรอนงค์ วิชัยคำ
977 ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกาพยาบาลในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ พันทิพย์ จอมศรี
978 ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความปวดของทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด พัชรี วรกิจพูนผล
979 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในโรงเรียนอาชีวศึกษา พฤกษลดา เขียวคำ
980 ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อระยะเวลาการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย วิจิตร ศรีสุพรรณ
981 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม อภิชาติ กาศโอสถ
982 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อัญชลี เชี่ยวโสธร
983 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิกุล นันทชัยพันธ์
984 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการคลื่นไส้อาเจียนในสตรีตั้งครรภ์และแนวทางการดูแลตนเองเมื่อมีอาการ ปิยะนุช ชูโต
985 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อพัฒนกิจของหญิงตั้งครรภ์ เกสรา ศรีพิชญาการ
986 ปัจจัยและกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการความปวดในหน่วยตรวจฉุกเฉิน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ อัจฉรา สุคนธสรรพ์
987 ปัจจัยและแบบแผนการดำเนินชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การคลอดในหญิงตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
988 ปัจจัยส่งเสริมการมีชีวิตยืนยาวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี วราภรณ์ บุญเชียง
989 ปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่มีผลต่อการเป็นกามโรคของเด็กชายวัยรุ่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชลอศรี แดงเปี่ยม
990 ปัจจัยสถานการณ์ การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นิตยา ไทยาภิรมย์
991 ปัจจัยสนับสนุนและความพร้อมของบุคลากรในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนตรทอง นามพรม
992 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาว:การศึกษาย้อนหลังในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมในโรงพยาบาล พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์
993 ปัจจัยอันตรายในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า วันเพ็ญ ทรงคำ
994 ปัจจัยอันตรายในการทำงานและภาวะสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดเชียงใหม่ วันเพ็ญ ทรงคำ
995 ปัญญาชน คนไม่เมา: การพัฒนารูปแบบการป้องกันการดื่มสุราอย่างหนักเป็นครั้งคราวของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ระยะที่ 2: การพัฒนารูปแบบโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม) หรรษา เศรษฐบุปผา
996 ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์: มุมมองผู้เกี่ยวข้อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
997 ปัญหาสุขภาพและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
998 เปรียบเทียบค่าความดันเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วยขณะต่อและปลดเครื่องช่วยหายใจ นันทา เล็กสวัสดิ์
999 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาลระดับปริญญาตรีระหว่างหลักสูตรต่อเนื่องกับหลักสูตร 4 ปี และผลกระทบของหลักสูตรต่อเนื่อง วิจิตร ศรีสุพรรณ
1000 เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บด้วยน้ำยาเซฟล่อนร่วมกับเซฟีโรกับการใช้สบู่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
1001 โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงในชีวิตสมรสสำหรับนักเรียนระดับมัธยม เกสรา ศรีพิชญาการ
1002 โปรแกรมบทเรียนสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการสอนเฉพาะรายสำหรับนักศึกษาพยาบาล ดวงฤดี ลาศุขะ
1003 ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
1004 ผลกระทบของการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันของสาขาวิชาชีพการพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
1005 ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อสุขภาพอนามัยของชาวอีสาน: กรณีศึกษาชุมชนเขตลุ่มน้ำพอง ภารดี นานาศิลป์
1006 ผลการแก้ไขหัวนมผิดปกติในหญิงมีครรภ์ โดยวิธีฮอฟแมน การใช้ปทุมแก้วและอุปกรณ์ดึงหัวนมสูญญากาศ เทียมศร ทองสวัสดิ์
1007 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหารต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เนตรทอง นามพรม
1008 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้ เรื่องการใช้ยาเด็กของนักศึกษาพยาบาล ฐิติมา สุขเลิศตระกูล
1009 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การให้อาหารทางสายให้อาหารที่มีต่อความรู้และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล นงค์คราญ วิเศษกุล
1010 ผลการใช้บทเรียนการดูแลเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล พัชรี วรกิจพูนผล
1011 ผลการใช้สมุดภาพเพื่อให้สุขศึกษาในหน่วยฝากครรภ์โดยนักศึกษาพยาบาล เกสรา ศรีพิชญาการ
1012 ผลการใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึกต่อความรู้และความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลแพร่ ศุภางค์ ดำเกิงธรรม
1013 ผลการติดตามเยี่ยมและการให้คำแนะนำต่อการปฏิบัติการให้นมมารดาแก่บุตรในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1014 ผลการเตรียมมารดาที่ทำงานนอกบ้านอย่างมีแบบแผนต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา เกสรา ศรีพิชญาการ
1015 ผลการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อระยะเวลาในการคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1016 ผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548-2549 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1017 ผลการพัฒนาชุดประคบเต้านมเพื่อลดอาการคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด ปิยะนุช ชูโต
1018 ผลการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล ปิยะนุช ชูโต
1019 ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อมัลติมีเดียต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันของนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
1020 ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความรู้ทางเภสัชวิทยาของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ณัฐวรรณ สุวรรณ
1021 ผลการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองร่วมกับการทบทวนระหว่างเพื่อต่อความเครียด ความวิตกกังวล และความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุดารัตน์ ชัยอาจ
1022 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาหลังคลอดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
1023 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อทักษะในการสอนหญิงหลังคลอดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1024 ผลการสนับสนุนอาสมัครสาธารณสุขให้เป็นผู้นำในดปรแกรมการเลิกบุหรี่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ศรีทอน สุกันธา
1025 ผลการสอนทบทวนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การจัดท่านอนและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล นงค์คราญ วิเศษกุล
1026 ผลการสอนแบบอภิปรายกลุ่มต่อความรู้ทางการผดุงครรภ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉวี เบาทรวง
1027 ผลของการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายในมารดาที่มีน้ำหนักคงค้างในระยะหลังคลอดที่เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา โดยการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ปิยะนุช ชูโต
1028 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อความพึงพอใจและผลลัพธ์ในการเรียนรู้ในกระบวนวิชาวิทยาการระบาด กัลยาณี ตันตรานนท์
1029 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลลัพธ์ในการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจในการเรียนกระบวนวิชาวิทยาการระบาด กัลยาณี ตันตรานนท์
1030 ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิริพร สิงหเนตร
1031 ผลของการจัดการเรียนการสอนสำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กต่อความสามารถของนักศึกษาพยาบาลในการกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
1032 ผลของการจัดโปรแกรมโภชนศึกษาเรื่อง อาหารทารกสำหรับหญิงหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พัชราภรณ์ อารีย์
1033 ผลของการจัดอนามัยโรงเรียนสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ของตำรวจตระเวนชายแดน สถิตย์ วงศ์สุรประกิต
1034 ผลของการเจือจาง Dexamethasone ในการให้ยาทางหลอดเลือดดำต่ออาการคันตามร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ชยุต ใหม่เขียว
1035 ผลของการใช้การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเว็ปต่อทักษะทางคลินิกด้านการพยาบาลออร์โทปิดิกส์ของนักศึกษาพยาบาล จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
1036 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเตรียมมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดก่อนการจำหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาล พัชรี วรกิจพูนผล
1037 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิตยา ภิญโญคำ
1038 ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมด้วยนมมารดาและการสนับสนุนทางสังคมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของมารดาและระยะเวลาการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว อุษณีย์ จินตะเวช
1039 ผลของการใช้โปรแกรมเดินออกกำลังกายที่บ้านต่อความสามารถในการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง กฤติกา ชุณวงษ์
1040 ผลของการใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารในเด็กวัยรุ่นไทย นงค์คราญ วิเศษกุล
1041 ผลของการใช้รูปแบบการสอบ OSCE ต่อผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางอายุรศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ชมพูนุท ศรีรัตน์
1042 ผลของการใช้สัญญาการเรียนรู้ในการควบคุมการค้านคว้าแบบอิสระของนศ. ระดับบัณฑิตศึกษา อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
1043 ผลของการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติการดูแลเด็กประจำวันของนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
1044 ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็ง นงค์คราญ วิเศษกุล
1045 ผลของการใช้อารมณ์ขันในการลดความวิตกกังวล ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1046 ผลของการใช้อาหารสำเร็จรูปที่แคลอรี่ต่ำในการลดน้ำหนัก วารุณี ฟองแก้ว
1047 ผลของการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการพยาบาลทางอายุรศาสตร์ต่อความสามารถในการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ ชมพูนุท ศรีรัตน์
1048 ผลของการเตรียมผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งต่อการปฏิบัติตนเมื่อได้รับยาเคมีบำบัด อมรรัตน์ งามสวย
1049 ผลของการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดต่อากรใช้ยาบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอด สุพิศ รุ่งเรืองศรี
1050 ผลของการทบทวนระหว่างเพื่อนต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตของนักศึกษาพยาบาล ฉวีวรรณ ธงชัย
1051 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและน้ำหนักตัวของบุคลากรน้ำหนักเกินมาตรฐานใน คณะพยาบาลศาสตร์ มช. สุวิท อินทอง
1052 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์ต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น ชาลินี สุวรรณยศ
1053 ผลของการฝึกวิปัสสนาสมาธิต่อการตอบสนองภาวะเครียดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อัจฉรา สุคนธสรรพ์
1054 ผลของการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองต่อการสื่อสารเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรวัยรุ่นตอนต้น นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1055 ผลของการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลต่อการปฏิบัติการพยาบาลและความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาพยาบาล ยุภาพร ลิ้มโฆษิต
1056 ผลของการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลต่อสมรรถนะแห่งตนของนศ.พยาบาล อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
1057 ผลของการเรียนโดยใช้แผนที่ความคิดต่อความสามารถในการวางแผนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
1058 ผลของการเรียนแบบ E-learning ต่อความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา หรรษา เศรษฐบุปผา
1059 ผลของการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดาเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการของทารก เกสรา ศรีพิชญาการ
1060 ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อความรู้ของพยาบาลใหม่เรื่องการจัดการเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอกในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลลำปาง เกศราภรณ์ อุดกันทา
1061 ผลของการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการสอนผู้ป่วย ต่อการรับรู้สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เบญจมาศ สุขสถิตย์
1062 ผลของการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1063 ผลของการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง อำไพ ชนะกอก
1064 ผลของการส่งเสริมสุขภาพต่อความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม พัชราภรณ์ อารีย์
1065 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเศร้าโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภ์หรือทารกแรกเกิด พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1066 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ในการดูดเสมหะ ประทุม สร้อยวงค์
1067 ผลของการสอนเบ่งคลอดอย่างมีแบบแผนในระยะที่สองของการคลอด สุกัญญา ปริสัญญกุล
1068 ผลของการสัมผัสต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอด ฉวี เบาทรวง
1069 ผลของการเสนอตัวแบบสัญญลักษณ์ต่อการสื่อสารเชิงบำบัดในนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
1070 ผลของการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1071 ผลของการให้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาลและความกลัวของเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
1072 ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ในการปฏิบัติตัวและความวิตกกังวลของผู้ป่วยบาดเจ็บเส้นประสาทเบรเคียลที่ได้รับการผ่าตัด มรรยาท ณ นคร
1073 ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ในการปฏิบัติตัวและความวิตกกังวลในผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการทำผ่าตัดใส่วัสดุยึดตรึงในร่างกาย มรรยาท ณ นคร
1074 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับเสนอตัวแบบสัญญลักษณ์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1075 ผลของการให้ความรู้และกรจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์สาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
1076 ผลของการให้คำแนะนำอาหารแก่มารดาของเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในระยะพักฟื้น พัชราภรณ์ อารีย์
1077 ผลของการให้สุขศึกษาของนักศึกษาพยาบาลแก่สตรีตั้งครรภ์เรื่องการตรวจน้ำตาลในเลือด บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
1078 ผลของการอบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมต่อความรู้และการปฏิบัติการสื่อสารในชุมชนในบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
1079 ผลของการออกกำลังกายและการฝึกการผ่อนคลายต่อระบบความดันโลหิตและปริมาณการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีระดับความดันโลหิตสูงของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดวงฤดี ลาศุขะ
1080 ผลของการออกกำลังแบบแอโรบิคร่วมกับแบบแรงต้านต่อผลลัพธ์ทางโภชนาการในผู้หญิงอ้วนที่ได้รับการควบคุมอาหาร พัชราภรณ์ อารีย์
1081 ผลของเครื่องดื่มผงสกัดจากสมุนไพรต่อการผลิตน้ำนมในมารดาหลังคลอด สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1082 ผลของโครงการส่งเสริมต่อการทำความสะอาดมือของบุคลากรพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม สุคนทา คุณาพันธ์
1083 ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชาลินี สุวรรณยศ
1084 ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บต่อสมรรถนะแห่งตนในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
1085 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อทักษะการดูแล การลดความเครียด และภาระในการดูแลของผู้ดูแล และความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
1086 ผลของโปรแกรมการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1087 ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาต่อการกลับไปดื่มซ้ำของผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ สุวิท อินทอง
1088 ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อการลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1089 ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาต่อการประเมินภาวะเครียด การเผชิญปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมในคู่สมรสของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ขวัญพนมพร ธรรมไทย
1090 ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการฝึกปฏิบัติทางคลินิกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกปฏิบัติทางอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จินดารัตน์ ชัยอาจ
1091 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพปอดของเด็กต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันก่อนจําหน่ายจากโรงพยาบาล ศุลีพร ชีวะพาณิชย์
1092 ผลของโปรแกรมการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือของประเทศไทย กรรณิการ์ กันธะรักษา
1093 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียด ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
1094 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม พัชราภรณ์ อารีย์
1095 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
1096 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
1097 ผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการบริโภคและกิจกรรมทางกายในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน จุฑามาศ โชติบาง
1098 ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติในการให้อาหารทารกและผู้ป่วยเด็กขอองนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
1099 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสามีและเทคนิคการเจรจาต่อรองของภรรยา นันทพร แสนศิริพันธ์
1100 ผลของโปรแกรมอบรมเรื่อง การนวดทารก ต่อความรู้และทักษะการนวดทารกของผู้ดูแลเด็ก พัชรี วรกิจพูนผล
1101 ผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายโดยพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1102 ผลของรูปแบบการให้ข้อมูลการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1103 ผลของสื่อมัลติมีเดียและการฝึกปฏิบัติกับหุ่นต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติพยาบาลเด็กป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันของนักศึกษาพยาบาล สุธิศา ล่ามช้าง
1104 ผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี สุธิศา ล่ามช้าง
1105 ผลลัพธ์การตั้งครรภ์และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพหลังจากการรับข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือของสตรีในระยะตั้งครรภ์ ปิยะนุช ชูโต
1106 ผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1107 ผลลัพธ์ของการดูแลที่ครอบคลุมเริ่มเร็วต่อทารกเกิดก่อนกำหนด: การศึกษาติดตามระยะยาว เนตรทอง นามพรม
1108 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนผู้เป็นโรคติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
1109 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนผู้เป็นโรคติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
1110 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนผู้เป็นโรคติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค) หรรษา เศรษฐบุปผา
1111 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมโทรถาม ตามเยี่ยม ฉบับสั้น (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและใช้สารเสพติด (โครงการโทรถาม ตามเยี่ยม ฉบับสั้น) : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1112 ผลลัพธ์ทางคลินิกและกระบวนการ ต้นทุนและต้นทุนประสิทธิผลของการดำเนินการโปรแกรมโทรถาม ตามเยี่ยม ฉบับสั้น (โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและใช้สารเสพติด (โครงการโทรถาม ตามเยี่ยม ฉบับสั้น) : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1113 ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาพยาบาลในการให้สุขศึกษาเรื่องอาหารปลอดภัยสำหรับสตรีตั้งครรภ์ เกสรา ศรีพิชญาการ
1114 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพร้อมและความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สมบัติ สกุลพรรณ์
1115 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะใส่เครื่องช่วยหายใจของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มที่ใช้วิธีสอนแบบปกติ จิราภรณ์ สุกันธา
1116 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตพยาบาลที่เข้าศึกษาตามการคัดเลือกโครงการต่างๆ ในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
1117 แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง เกสรา ศรีพิชญาการ
1118 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1119 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน สุธิศา ล่ามช้าง
1120 แผนงานวิจัยเรื่อง โปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเวชในชุมชน ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
1121 พยาธิสภาพของจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนด: ประสบการณ์ของมารดา รัตนาวดี ชอนตะวัน
1122 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกร นงเยาว์ อุดมวงศ์
1123 พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร นงเยาว์ อุดมวงศ์
1124 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรีบ้านใหม่หลับมอ หมู่ 14 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล
1125 พฤติกรรมการเป็นแบบอย่างของอาจารย์พยาบาลในประเทศไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
1126 พฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือและการดูแลตนเองเมื่อเผชิญภาวะหัวใจขาดเลือด ภารดี นานาศิลป์
1127 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทศพร คำผลศิริ
1128 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมและแหล่งที่มาของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุพิศ รุ่งเรืองศรี
1129 พฤติกรรมดื่มไม่ขับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กวัยรุ่นไทยในจังหวัดเชียงใหม่ จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
1130 พฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย ความพึงพอใจในงาน การเพิ่มผลิตผลและการยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1131 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1132 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1133 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่ป่วยด้วยกลุ่มอาการโรคไต วิมล ธนสุวรรณ
1134 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมใจ ศิระกมล
1135 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สุวรรณา บุญยะลี
1136 พฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา พระราชปริยัติ ปินะดวง
1137 พฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ วารุณี ฟองแก้ว
1138 พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1139 พฤติกรรมอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ประยงค์ ลิ้มตระกูล
1140 พัฒนาการของเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิตยา ไทยาภิรมย์
1141 พัฒนาระบบเชื่อมประสานฐานข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเข้ากับฐานข้อมูลชุมชน วราภรณ์ บุญเชียง
1142 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 เดชา ทำดี
1143 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 เดชา ทำดี
1144 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลและเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 เดชา ทำดี
1145 พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ระยะที่ 1 นิตยา ไทยาภิรมย์
1146 พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ระยะที่ 2 นิตยา ไทยาภิรมย์
1147 พัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1148 ภาวะจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์ของหญิงมีครรภ์ ลาวัลย์ สมบูรณ์
1149 ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมารดาและบิดาที่มีบุตรคนแรก พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
1150 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับอาหารปั่นผสมทางสายให้อาหารผ่านทางรูจมูกถึงกระเพาะอาหาร พัชราภรณ์ อารีย์
1151 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย พัชราภรณ์ อารีย์
1152 ภาวะสุขภาพ ความสุข ความเครียด และคุณภาพชีวิต ของบุคลากรที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในคณะพยาบาลศาสตร์ มช. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต
1153 ภาวะสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ของสตรีวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ กิ่งฟ้า แสงลี
1154 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัตนาวดี ชอนตะวัน
1155 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุธิศา ล่ามช้าง
1156 ภาวะเสี่ยง ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในสถานประกอบการ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1157 ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาอยู่ในเมือง สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1158 ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ล้านนา” ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ: การศึกษานำร่อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1159 ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ล้านนา” ในการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและวัยรุ่น: การศึกษานำร่อง ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1160 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการให้การดูแลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรงที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ หรรษา เศรษฐบุปผา
1161 มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก : ประสบการณ์ของบิดามารดา รัตนาวดี ชอนตะวัน
1162 มุมมองของนักศึกษาในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (551392) ศิวพร อึ้งวัฒนา
1163 มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่อง ความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ เกสรา ศรีพิชญาการ
1164 รวมพลังคนรุ่นใหม่ต้านภัยอุบัติเหตุจราจร: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ภารดี นานาศิลป์
1165 ระดับความเข้มข้นของ NT-pro BNP ในพลาสมา ในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง: ในประเทศไทย จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
1166 ระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการใส่และคาสายสวนปัสสาวะ นันทา เล็กสวัสดิ์
1167 ระดับความทุกข์ทรมานและระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการใส่คาสายยางในกระเพาะอาหาร สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
1168 ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลชุมชน ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
1169 ระบบการดูแลและบริการสุขภาพของพยาบาลของชุมชน อำไพ ชนะกอก
1170 ระบบการติดตามโครงการภายหลังการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุสรา ต๊ะพรหม
1171 ระบบการบริหารงานธุรการภาควิชา ตามการรับรู้ของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม
1172 ระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
1173 ระบบการเฝ้าระวังและการรายงานของพยาบาลในการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
1174 ระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ นงเยาว์ อุดมวงศ์
1175 ระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคนในภาคเหนือ สุกัญญา ปริสัญญกุล
1176 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร
1177 ระบาดวิทยาของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในภาคเหนือของประเทศไทย อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
1178 ระยะเวลาน้อยที่สุดที่ใช้วัดอุณหภูมิสูงสอุดของร่างกายทางปากและรักแร้ พะยอม วิริยา
1179 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยสำหรับสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ พัชราภรณ์ อารีย์
1180 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายและแกนนำนักศึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วารุณี ฟองแก้ว
1181 รูปแบบการพัฒนาด้านพลังมวลชนสำหรับตำบลสุขภาวะในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พิกุล นันทชัยพันธ์
1182 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนด้านการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เดชา ทำดี
1183 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1184 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบการจัดการด้านสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
1185 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จินดารัตน์ ชัยอาจ
1186 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะชุมชนในระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หรรษา เศรษฐบุปผา
1187 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัศวินี นามะกันคำ
1188 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
1189 โรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้มีการนอนหลับไม่ปกติ ณ สถานีอนามัยตำบลเมืองวะ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
1190 โรคหอบหืดในเด็ก: ความรู้ ความต้องการและประสบการณ์การดูแลของบิดามารดา รัตนาวดี ชอนตะวัน
1191 ลักษณะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน ศิริพร สิงหเนตร
1192 ไลโปโปรตีน โฮโมซีสตอีน และเอดีเอเอ็มที่เอส13 ในเลือด และเอ็มอาร์เอ็นเอและการแสดงของยีนของเกร็ดเลือดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พัชราภรณ์ อารีย์
1193 วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยของพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1194 วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศรัญญา ชัยแสง
1195 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1196 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1197 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : กรณีศึกษา 4 ภาค หรรษา เศรษฐบุปผา
1198 วิถีชีวิตก่อนติดสุรา : การศึกษาในเขตภาคเหนือ หรรษา เศรษฐบุปผา
1199 ศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1200 ศักยภาพการให้บริการชาวต่างประเทศต่อบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ อนุรักษ์ ปัญญานุวัตร
1201 ศึกษาวัฒนธรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นหญิงในสังคมสมัยใหม่ วารุณี ฟองแก้ว
1202 ศูนย์การวิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลินจง โปธิบาล
1203 สถานการณ์การช่วยฟื้นคืนสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ชุติมา มีชำนาญ
1204 สถานการณ์การใช้ยาในผู้สูงอายุไทยที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
1205 สถานการณ์การประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในประเทศไทย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1206 สถานการณ์ของการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1207 สถานการณ์ของการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1208 สถานการณ์ความต้องการกำลังคนด้านการบริการสปาในประเทศไทย อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
1209 สถานการณ์ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1210 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแรงงานเซรามิก: การวิเคราะห์ในวิสาหกิจชุมชน วันเพ็ญ ทรงคำ
1211 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มแรงงานตัดเย็บผ้า: การวิเคราะห์ในวิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการขนาดย่อม ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1212 สถานการณ์ทำงานและสุขภาวะของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุราชการ เขตภาคเหนือ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1213 สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทย: มุมมองของพยาบาล ประคิณ สุจฉายา
1214 สถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
1215 สถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ลาวัลย์ สมบูรณ์
1216 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มแทง ของมีคมบาด และการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของบุคลากรพยาบาลห้องผ่าตัดในประเทศไทย นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1217 สถานภาพการวิจัยด้านการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ในเขตภาคเหนือ สุกัญญา ปริสัญญกุล
1218 สภาพความต้องการด้านวิชาการและวิชาชีพของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ มยุรา กาญจนางกูร
1219 สภาวะทางด้านจิตใจและความล้มเหลวในการปรับตัวของหญิงที่มีประวัติการถูกทำการทางเพศ วิจิตร ศรีสุพรรณ
1220 สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อมและการเลี้ยงดูมารดาในเด็กป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจ สมศรี ธันทะมาลา
1221 สมรรถนะการบริการทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล วิจิตร ศรีสุพรรณ
1222 สมรรถนะของพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลสตรีขณะมารับบริการฝากครรภ์ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
1223 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ กุลวดี อภิชาติบุตร
1224 สมรรถนะในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง
1225 สมรรถนะภาวะผู้นำของนักศึกษาพยาบาลในระดับมหาบัณฑิต เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
1226 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1227 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1228 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1229 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1230 สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1231 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1232 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1233 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1234 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1235 สำรวจความชุกของโรคท้องเสียของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1236 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1237 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1238 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1239 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1240 สำรวจความชุกของโรคในช่องปากของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1241 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1242 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1243 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1244 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1245 สำรวจความชุกของโรคเบาหวานของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1246 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1247 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1248 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1249 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1250 สำรวจความชุกของโรคผิวหนังของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1251 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1252 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1253 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1254 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1255 สำรวจความต้องการดื่มสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1256 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1257 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1258 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1259 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1260 สำรวจความต้องการส้วมสะอาดของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1261 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1262 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1263 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1264 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1265 สำรวจความรู้ของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลางเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1266 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1267 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1268 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1269 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1270 สำรวจปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1271 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1272 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1273 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1274 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1275 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1276 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1277 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1278 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1279 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ ขวัญพฤกษ์
1280 สำรวจพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์
1281 สิ่งจูงใจขององค์การและความตั้งใจคงอยู่ในหน่วยงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
1282 สิ่งจูงใจขององค์การและความตั้งใจคงอยู่ในหน่วยงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย วิภาดา คุณาวิกติกุล
1283 สิทธิทางเพศของสตรีตามการรับรู้ของบุรุษวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เกสรา ศรีพิชญาการ
1284 สุขภาพทางเพศ: รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์และความต้องการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ- ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
1285 สุขภาพทางเพศในช่วงการมีบุตรของสตรีไทยภาคเหนือ สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1286 สุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2 กฤษดา แสวงดี
1287 สุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2 กฤษดา แสวงดี
1288 สุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2 กฤษดา แสวงดี
1289 เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์
1290 เสียงสะท้อนของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย: ความต้องการ และบริการสุขภาพที่เหมาะสม วณิชา พึ่งชมภู
1291 หน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย: ภาคเหนือ อุษณีย์ จินตะเวช
1292 เหตุการณ์ในชีวิต ความเข้มแข็งอดทน ความเครียดและพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
1293 อัตราชุกของปัจจัยเสี่ยง ภาวะเสี่ยงและการรับรู้ต่อภาวะเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุไทย ลินจง โปธิบาล
1294 อาการที่เปลี่ยนแปลงในวัยหมดประจำเดือนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรหญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชลอศรี แดงเปี่ยม
1295 อาการไม่สุขสบาย ความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและคุณภาพชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ประทุม สร้อยวงค์
1296 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นงนุช ไชยยศ
1297 อิทธิพลของการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางที่มีต่อการรับรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วย เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
1298 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ รัตนาวดี ชอนตะวัน
 
ขึ้นบน
 พ.ศ. | ทั้งหมด | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 2522 | 2521 |  


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th