KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)

  ปีการศึกษา  | 2557 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2533 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2005. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows 11.5 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (การสร้างแฟ้มข้อมูลใน SPSS), เอกสารประกอบการอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์, Page 1-42.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 4338 KB)
 
2. . 2005. การติดตั้งโปรแกรม SPSS for Windows สำหรับใช้งานภายในคณะฯ, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, Page 1-5.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 1886 KB)
 
3. . 2005. คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (Wireless LAN), แผ่นพับ, 4 หน้า.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 423 KB)
 
4. . 2548. กระบวนการ 5 ส ที่มองเห็น และ 5 ส ที่มองไม่เห็น (เอกสารประกอบการสัมมนาการควบคุมคุณภาพฯ งานนโยบายและแผน 17-19 มี.ค. 48).

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 425 KB)
 
5. . 2548. การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอันตรายจากความร้อนและความเย็นจัด, หน้า 1-14.
 
6. . 2548. การใช้งาน Google (แผ่นพับ), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์/เชียงใหม่/ประเทศไทย, 4 หน้า.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 923 KB)
 
7. . 2548. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows 11.5 ในการทดสอบค่าเฉลี่ย, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์/เชียงใหม่/ประเทศไทย, หน้า 1-12.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 395 KB)
 
8. . 2548. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows 11.5 ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์/เชียงใหม่/ประเทศไทย, หน้า 1-24.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 813 KB)
 
9. . 2548. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows 11.5 ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์/เชียงใหม่/ประเทศไทย, หน้า 1-24.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 1145 KB)
 
10. . 2548. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows 11.5 ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีการวัดซ้ำ และความแปรปรวนร่วม, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์/เชียงใหม่/ประเทศไทย, หน้า 1-16.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 323 KB)
 
11. . 2548. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows 11.5 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์/เชียงใหม่/ประเทศไทย, หน้า 1-8.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 619 KB)
 
12. . 2548. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows 11.5 ในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์/เชียงใหม่/ประเทศไทย, หน้า 1-16.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 467 KB)
 
13. . 2548. การใช้โปรแกรม SPSS for Windows 11.5 ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย และสถิติ), เอกสารประกอบการอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์, หน้า 1-18.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 223 KB)
 
14. . 2548. การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพ (เอกสารประกอบการสัมมนาการควบคุมคุณภาพฯ งานนโยบายและแผน 17-19 มี.ค. 48).

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 314 KB)
 
15. . 2548. แนวคิดในการควบคุมคุณภาพ และกระบวนการควบคุมคุณภาพ ด้านการจัดการ (เอกสารประกอบการสัมมนาการควบคุมคุณภาพฯ งานนโยบายและแผน 17-19 มี.ค. 48).

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 317 KB)
 
16. . 2548. อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้ Google และฐานข้อมูล Medline (เอกสารประกอบการอบรม การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต และการใช้ Endnote สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย, หน้า 1-20.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 3464 KB)
 
17. . 2548. อินเตอร์เน็ทเบื้องต้น (แผ่นพับ), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์/เชียงใหม่/ประเทศไทย, 8 หน้า.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 408 KB)
 


  ปีการศึกษา  | 2557 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2533 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th