KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2550

ประเภทกิจกรรมกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน (ระดับชาติ)
ระยะเวลา25 - 26 เมษายน พ.ศ. 2550
หน่วยงาน พระบรมราชชนก , ไทย

วิทยากรหลัก
ศ. ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

สาระ/ประโยชน์
เป็นงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง"จากงานประจำสู่งานวิจัย"ระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย2550 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มาจากงานประจำด้านการศึกษา การบริการสาธารณสุข การบริหารสาธารณสุขและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th