KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 

อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

ประเภทกิจกรรมวิทยากรภายนอกสถาบัน(ภายนอกคณะฯ) (ระดับชาติ)
ระยะเวลา24 - 26 มกราคม พ.ศ. 2548
หน่วยงาน โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย

วิทยากรหลัก
ผศ. ดร. อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์

วิทยากรร่วม
ผ.ศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์

สาระ/ประโยชน์
อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายสถานบริการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานวิจัย และได้มีโอกาสในการทำงานวิจัยร่วมกัน โดยแบ่งการจัดการอบรมออกเป็น 3 ช่วง หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะมีผลงานวิจัยทุกคน


 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th