KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วิทยากรภายนอกสถาบัน - อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2536 |

พฤษภาคม  2550
379 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาล (โดย : ศ. ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ ณ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่าง :30/05/2550 ถึง 30/05/2550)
378 : อบรมพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :30/05/2550 ถึง 30/05/2550)
377 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือต่างประเทศ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ระหว่าง :29/05/2550 ถึง 30/05/2550)
376 : โครงการอบรมเครือข่ายอาชีวอนามัย รุ่นที่ 1 (โดย : ผศ. อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :28/05/2550 ถึง 30/05/2550)
375 : โครงการอบรมเครือข่ายอาชีวอนามัย รุ่นที่ 1 (โดย : ผศ. ดร. วีระพร ศุทธากรณ์ ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :28/05/2550 ถึง 30/05/2550)
374 : โครงการอบรมเครือข่ายอาชีวอนามัย รุ่นที่ 1 (โดย : รศ. ดร. ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :28/05/2550 ถึง 30/05/2550)
373 : โครงการอบรมเครือข่ายอาชีวอนามัย รุ่นที่ 1 (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :28/05/2550 ถึง 30/05/2550)
372 : อบรมการปฐมพยาบาลเด็กเบื้องต้น (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระหว่าง :26/05/2550 ถึง 26/05/2550)
371 : สถานการณ์ภาวะพึ่งพิงและความต้องการของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ (โดย : ผศ. ดร. ทศพร คำผลศิริ ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่าง :24/05/2550 ถึง 24/05/2550)
370 : ระดมความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่าง :24/05/2550 ถึง 24/05/2550)
369 : การพัฒนาการจัดการความรู้สำหรับการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 (โดย : ศ. ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ณ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่าง :24/05/2550 ถึง 24/05/2550)
368 : การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการรักษาทางศัลยกรรม (โดย : ผศ. ดร. โรจนี จินตนาวัฒน์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :23/05/2550 ถึง 29/05/2550)
367 : โครงการอบรมหลักสูตร "เวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับพยาบาล" (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ระหว่าง :22/05/2550 ถึง 22/05/2550)
366 : อบรมพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :22/05/2550 ถึง 23/05/2550)
365 : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลแพร่ ระหว่าง :21/05/2550 ถึง 22/05/2550)
364 : การฟื้นฟูการให้บริการปรึกษา (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ระหว่าง :21/05/2550 ถึง 22/05/2550)
363 : อบรมพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :21/05/2550 ถึง 21/05/2550)
362 : อบรมพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (โดย : รศ. ดร. นัทธมน วุทธานนท์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :21/05/2550 ถึง 21/05/2550)
361 : อบรมพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :18/05/2550 ถึง 18/05/2550)
360 : โครงการ Thailand Global Service-Learning Program in Sustainability เรื่อง Community Health (โดย : อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์ ณ : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ระหว่าง :18/05/2550 ถึง 18/05/2550)
359 : การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยสุราที่มีภาวะเสพติดเรื้อรัง (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ระหว่าง :17/05/2550 ถึง 18/05/2550)
358 : การเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบ NNIS (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :17/05/2550 ถึง 17/05/2550)
357 : ประชุมใหญ่ประจำปี 2550 (โดย : ผศ. สุวิท อินทอง ณ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :14/05/2550 ถึง 16/05/2550)
356 : ประชุมใหญ่ประจำปี 2550 (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :14/05/2550 ถึง 16/05/2550)
355 : การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวภาวะวิกฤติ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ระหว่าง :14/05/2550 ถึง 17/05/2550)
354 : ร่วมเสวนาวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โดย : รศ. นันทา เล็กสวัสดิ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :14/05/2550 ถึง 14/05/2550)
353 : อาหารดีชีวีปลอดภัย (โดย : รศ. ดร. ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :08/05/2550 ถึง 08/05/2550)
352 : การบริหารงาน และ การบริหารการเงินและการคลังแนวใหม่ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ระหว่าง :05/05/2550 ถึง 05/05/2550)
351 : A randomized control trial of continuous support in labor by a lay Doula (โดย : รศ. ดร. สุกัญญา ปริสัญญกุล ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :02/05/2550 ถึง 02/05/2550)
350 : การสนทนาและวิจารณ์วิจัย (โดย : รศ. ดร. สุกัญญา ปริสัญญกุล ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :02/05/2550 ถึง 02/05/2550)

เมษายน  2550
349 : สมรรถนะของพยาบาล & Complementary therapy (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง :26/04/2550 ถึง 26/04/2550)
348 : ร่วมเสวนา เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลังในโรงพยาบาลลำปาง (โดย : รศ. นันทา เล็กสวัสดิ์ ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :19/04/2550 ถึง 19/04/2550)
347 : การใช้ยา และการป้องกันปัญหายาเสพติด (โดย : ผศ. ดร. ณัฐวรรณ สุวรรณ ณ : ณ โรงเรียนพุทธเกษตรสตรี ศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :19/04/2550 ถึง 19/04/2550)
346 : การดูแลสุขภาพตนเองในเรื่อง การบริโภคอาหาร ภาวะปกติและเจ็บป่วย (โดย : ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ณ : ณ โรงเรียนพุทธเกษตรสตรี ศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :12/04/2550 ถึง 12/04/2550)
345 : การทบทวนการใช้ทรัพยากรสู่ความคุ้มค่า คุ้มทุน (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :11/04/2550 ถึง 11/04/2550)
344 : Clinical Pathway (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :11/04/2550 ถึง 12/04/2550)
343 : From theory to practices : Role of nurses in the coming aging population (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง :11/04/2550 ถึง 11/04/2550)
342 : Elderly abuse and neglect (โดย : ผศ. ดร. โรจนี จินตนาวัฒน์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง :10/04/2550 ถึง 10/04/2550)
341 : การประกันคุณภาพการศึกษา (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : ที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย ระหว่าง :02/04/2550 ถึง 02/04/2550)
340 : การวัดและประเมินสัญญาณชีพ (โดย : รศ. วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล ณ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่าง :02/04/2550 ถึง 02/04/2550)

มีนาคม  2550
339 : ปรึกษาและวิพากษ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติการ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลพิจิตร ระหว่าง :31/03/2550 ถึง 05/04/2550)
338 : การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา ณ : สถานบริการพยาบาล ณ โรงแรมธาริน เชียงใหม่ ระหว่าง :30/03/2550 ถึง 30/03/2550)
337 : การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : สถานบริการพยาบาล ณ โรงแรมธาริน เชียงใหม่ ระหว่าง :30/03/2550 ถึง 30/03/2550)
336 : การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. อรอนงค์ วิชัยคำ ณ : สถานบริการพยาบาล ณ โรงแรมธาริน เชียงใหม่ ระหว่าง :30/03/2550 ถึง 30/03/2550)
335 : การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. บุญพิชชา จิตต์ภักดี ณ : สถานบริการพยาบาล ณ โรงแรมธาริน เชียงใหม่ ระหว่าง :29/03/2550 ถึง 29/03/2550)
334 : การป้องกันโรคติดเชื้อ การป้องกันโรคเอดส์ และไวรัสตับอักเสบ (โดย : ผศ. ดร. ณัฐวรรณ สุวรรณ ณ : ณ โรงเรียนพุทธเกษตรสตรี ศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :29/03/2550 ถึง 29/03/2550)
333 : พัฒนาการเด็ก (โดย : รศ. นิตยา ไทยาภิรมย์ ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :29/03/2550 ถึง 30/03/2550)
332 : การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สถานบริการพยาบาล ณ โรงแรมธาริน เชียงใหม่ ระหว่าง :28/03/2550 ถึง 29/03/2550)
331 : โปรแกรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลสันป่าตอง ระหว่าง :27/03/2550 ถึง 27/03/2550)
330 : การใช้เครื่องช่วยหายใจ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลอุดรธานี ระหว่าง :23/03/2550 ถึง 23/03/2550)
329 : การสรุปสาระสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ระหว่าง :23/03/2550 ถึง 23/03/2550)
328 : การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามหลักศาบความรู้เชิงประจักษ์ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลอุดรธานี ระหว่าง :22/03/2550 ถึง 22/03/2550)
327 : การประเมินความเสี่ยงในสถานพยาบาลและการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการสำรวจความเสี่ยงในดรงพยาบาล (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :22/03/2550 ถึง 23/03/2550)
326 : บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลพี่เลี้ยง (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :21/03/2550 ถึง 21/03/2550)
325 : การสนทนาและวิจารณ์วิจัย (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :21/03/2550 ถึง 21/03/2550)
324 : การพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (โดย : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ ณ : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ระหว่าง :21/03/2550 ถึง 22/03/2550)
323 : การพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ระหว่าง :21/03/2550 ถึง 22/03/2550)
322 : การให้คำปรึกษาในโครงการทดลงวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง :21/03/2550 ถึง 22/03/2550)
321 : การประกันคุณภาพการศึกษา (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :21/03/2550 ถึง 21/03/2550)
320 : การศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการบำบัดรักษาผู้เสพติดสุราในประเทศไทย (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ระหว่าง :19/03/2550 ถึง 19/03/2550)
319 : Outcome-base Nursing Practice: การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ระหว่าง :16/03/2550 ถึง 16/03/2550)
318 : Outcome-based Nursing Practice: การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ระหว่าง :16/03/2550 ถึง 16/03/2550)
317 : เทคนิคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน (โดย : รศ. ดร. วราภรณ์ บุญเชียง ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :14/03/2550 ถึง 14/03/2550)
316 : การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลแพร่ ระหว่าง :13/03/2550 ถึง 14/03/2550)
315 : การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลแพร่ ระหว่าง :13/03/2550 ถึง 14/03/2550)
314 : การวัดและการประเมินผลทางการพยาบาล (โดย : รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :12/03/2550 ถึง 14/03/2550)
313 : การวัดและการประเมินผลทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :12/03/2550 ถึง 14/03/2550)
312 : รูปแบบและบทบาทพยาบาลในการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ บทบาทพยาบาลประจำครอบครัว และปัญหาการให้บริการสุขภาพครอบครัว (โดย : รศ. ดร. ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ระหว่าง :10/03/2550 ถึง 10/03/2550)
311 : การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง :07/03/2550 ถึง 08/03/2550)
310 : การประเมินแผลฝีเย็บโดยใช้ REEDA SCALE (โดย : รศ. ลาวัลย์ สมบูรณ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :06/03/2550 ถึง 13/03/2550)
309 : ทิศทางการประกอบวิชาชีพพยาบาลในอนาคต (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ระหว่าง :06/03/2550 ถึง 06/03/2550)
308 : การปฏิบัติการพยาบาล โดยอาศัยความรู้เชิงประจักษ์ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :06/03/2550 ถึง 07/03/2550)
307 : การปฏิบัติการพยาบาล โดยอาศัยความรู้เชิงประจักษ์ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :06/03/2550 ถึง 07/03/2550)
306 : การดูแลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :01/03/2550 ถึง 02/03/2550)

กุมภาพันธ์  2550
305 : การนำผังดุลดัชนีสู่การปฏิบัติงานเพื่อการประกันคุณภาพ (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :28/02/2550 ถึง 28/02/2550)
304 : Best-practice Interventions ; Prevention of CR-BSI (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :27/02/2550 ถึง 27/02/2550)
303 : ผู้ดำเนินรายการสัมมนา คุณภาพชีวิตในการทำงานแรงงานนอกระบบ : ยกระดับความสำเร็จจากพื้นที่สู่นโยบาย (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : กองทุนสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่าง :27/02/2550 ถึง 27/02/2550)
302 : ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรค Multiple sclerosis at special OPD และ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Multiple sclerosis (โดย : ผศ. ดร. พวงพยอม ปัญญา ณ : ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :27/02/2550 ถึง 27/02/2550)
301 : การตามล่าหาความสุขในยุคเศรษฐกิจพอเพียง (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :24/02/2550 ถึง 24/02/2550)
300 : สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ (โดย : ศ. ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ ณ : โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ระหว่าง :24/02/2550 ถึง 25/02/2550)
299 : การพยาบาลผู้ป่วย Hemorhagic shock , การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ Increse Intracranial Pressure และการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยอุบัติเหตุ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :23/02/2550 ถึง 27/02/2550)
298 : Nutritional Therapy for Symptom Management (โดย : รศ. ดร. พัชราภรณ์ อารีย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :23/02/2550 ถึง 23/02/2550)
297 : ผู้ดำเนินรายการเสวนา นโยบายภาครัฐกับการพัฒนาแรงงานนอกระบบ (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ : ภาคการผลิต ระหว่าง :22/02/2550 ถึง 22/02/2550)
296 : Pain management : concept and evidence-based practice (โดย : ผศ. ดร. จรัสศรี เย็นบุตร ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :22/02/2550 ถึง 22/02/2550)
295 : Symptom Management at the End of Life (โดย : ผศ. ดร. จินดารัตน์ ชัยอาจ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :22/02/2550 ถึง 23/02/2550)
294 : Symptom Management at the End of Life (โดย : รศ. ดร. ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :22/02/2550 ถึง 23/02/2550)
293 : การพยาบาลกับความค้มค่า คุ้มทุน และ การจัดการข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :22/02/2550 ถึง 23/02/2550)
292 : นโยบายภาครัฐกับการพัฒนาแรงงานนอกระบบ (โดย : ศ. ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม ณ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ : ภาคการผลิต ระหว่าง :22/02/2550 ถึง 22/02/2550)
291 : Symptom Management at the End of Life (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :22/02/2550 ถึง 23/02/2550)
290 : การประเมินสมรรถภาพคนทำงาน (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :21/02/2550 ถึง 23/02/2550)
289 : ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรค Myasthenia Gravis และ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Myasthenia Gravis (โดย : ผศ. ดร. พวงพยอม ปัญญา ณ : ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :21/02/2550 ถึง 21/02/2550)
288 : การประเมินสมรรถภาพคนทำงาน (โดย : ผศ. ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล ณ : สถานบริการพยาบาล ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ระหว่าง :20/02/2550 ถึง 20/02/2550)
287 : การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการ (โดย : รศ. ดร. รัตนาวดี ชอนตะวัน ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :19/02/2550 ถึง 19/02/2550)
286 : วิทยากร เรื่อง การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : สภาการพยาบาล นนทบุรี ระหว่าง :16/02/2550 ถึง 16/02/2550)
285 : การพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการดูแลสุขภาพที่บ้าน (โดย : ผศ. ดร. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น ณ : สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ ระหว่าง :16/02/2550 ถึง 16/02/2550)
284 : ผู้ดำเนินการประชุม เรื่อง การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สภาการพยาบาล นนทบุรี ระหว่าง :16/02/2550 ถึง 16/02/2550)
283 : วิทยากรประจำกลุ่มการประชุม เรื่อง การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (โดย : ผศ. ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล ณ : สภาการพยาบาล นนทบุรี ระหว่าง :16/02/2550 ถึง 16/02/2550)
282 : การดูแลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :13/02/2550 ถึง 14/02/2550)
281 : การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :12/02/2550 ถึง 14/02/2550)
280 : การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :12/02/2550 ถึง 14/02/2550)
279 : การพัฒนาการดูแลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด (โดย : ผศ. ปริศนา สุนทรไชย ณ : โรงพยาบาลสันทราย ระหว่าง :09/02/2550 ถึง 09/02/2550)
278 : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (โดย : ผศ. ดร. โรจนี จินตนาวัฒน์ ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่าง :08/02/2550 ถึง 08/02/2550)
277 : การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย โปรแกรม SPSS for Windows สำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :07/02/2550 ถึง 07/02/2550)
276 : การพยาบาลผู้ป่วย Dementia (โดย : ผศ. ดร. พวงพยอม ปัญญา ณ : ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :07/02/2550 ถึง 07/02/2550)
275 : การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย โปรแกรม SPSS for Windows สำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล (โดย : รศ. ดร. รัตนาวดี ชอนตะวัน ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :07/02/2550 ถึง 07/02/2550)
274 : พัฒนาการในวัยสูงอายุ และ เรื่อง วิถีชีวิต สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่บ้าน (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่าง :07/02/2550 ถึง 07/02/2550)
273 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : อ.ดร. มยุลี สำราญญาติ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :06/02/2550 ถึง 06/02/2550)
272 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :06/02/2550 ถึง 06/02/2550)
271 : โครงการค่ายผู้ป่วยเบาหวานสัญจร ครั้งที่ 2 (โดย : รศ. ดร. วราภรณ์ บุญเชียง ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :02/02/2550 ถึง 04/02/2550)
270 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :02/02/2550 ถึง 09/01/2550)
269 : Mindmap (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :01/02/2550 ถึง 01/02/2550)
268 : การป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ และมาเลเรีย (โดย : ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ณ : ณ โรงเรียนพุทธเกษตรสตรี ศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :01/02/2550 ถึง 01/02/2550)

มกราคม  2550
267 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ดร. พิกุล บุญช่วง ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :31/01/2550 ถึง 31/01/2550)
266 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : อ.ดร. มยุลี สำราญญาติ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :31/01/2550 ถึง 31/01/2550)
265 : การดูแลผู้ป่วย Parkinson และ เรื่อง Visition Parkinson's OPD : Role of OPD management for nurse specialist (โดย : ผศ. ดร. พวงพยอม ปัญญา ณ : ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :30/01/2550 ถึง 31/01/2550)
264 : การวิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่ (โดย : ผศ. ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล ณ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ระหว่าง :29/01/2550 ถึง 29/01/2550)
263 : การปฎิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9 (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ ระหว่าง :29/01/2550 ถึง 30/01/2550)
262 : ดำเนินการติดตามผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนและเครือข่ายนักวิชาการภาคเหนือ (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ระหว่าง :29/01/2550 ถึง 31/01/2550)
261 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : ผศ. ดร. อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :29/01/2550 ถึง 29/01/2550)
260 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : ผศ. ดร. วราวรรณ อุดมความสุข ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :26/01/2550 ถึง 26/01/2550)
259 : การพยาบาลกับความค้มค่า คุ้มทุน และ การจัดการข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :26/01/2550 ถึง 26/01/2550)
258 : หมอน้อยอาสา (โดย : รศ. ดร. วราภรณ์ บุญเชียง ณ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ระหว่าง :25/01/2550 ถึง 26/01/2550)
257 : การให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ระหว่าง :25/01/2550 ถึง 26/01/2550)
256 : การพัฒนาผู้บริหารการพยาบาลสู่บทบาท Case manager สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :25/01/2550 ถึง 25/01/2550)
255 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : ผศ. ดร. พวงพยอม ปัญญา ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :25/01/2550 ถึง 26/01/2550)
254 : หมอน้อยอาสา (โดย : ผศ. วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ณ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ระหว่าง :25/01/2550 ถึง 26/01/2550)
253 : หมอน้อยอาสา (โดย : ผศ. ดร. ศิวพร อึ้งวัฒนา ณ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ระหว่าง :25/01/2550 ถึง 26/01/2550)
252 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ดร. พิกุล บุญช่วง ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :24/01/2550 ถึง 25/01/2550)
251 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : อ.ดร. มยุลี สำราญญาติ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :24/01/2550 ถึง 24/01/2550)
250 : Implementing Evidence-based Clinical Practice Guidelines: Overview and Cases in Thailand (International Conference on Evidence Based Health Care) (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : Yonsei University / Soul / Korea ระหว่าง :23/01/2550 ถึง 23/01/2550)
249 : ผู้ปฏิบัติการพยาบาล (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :23/01/2550 ถึง 23/01/2550)
248 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : ผศ. ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :23/01/2550 ถึง 23/01/2550)
247 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : ผศ. ดร. อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :23/01/2550 ถึง 23/01/2550)
246 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :22/01/2550 ถึง 22/01/2550)
245 : การปฏิบัติการพยาบาลบนหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :22/01/2550 ถึง 22/01/2550)
244 : การอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ และอุบัติเหตุ ครั้งที่ 4 (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :19/01/2550 ถึง 19/01/2550)
243 : การอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ และอุบัติเหตุ ครั้งที่ 4 (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :19/01/2550 ถึง 19/01/2550)
242 : วิพากษ์ (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ ระหว่าง :19/01/2550 ถึง 19/01/2550)
241 : การดูแลสุขภาพจิตและการนวดเพื่อคลายเครียด (โดย : ผศ. ขวัญพนมพร ธรรมไทย ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่าง :19/01/2550 ถึง 19/01/2550)
240 : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ (โดย : ผศ. ดร. โรจนี จินตนาวัฒน์ ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่าง :18/01/2550 ถึง 18/01/2550)
239 : หลักการสอน การให้คำแนะนำ ความรู้ด้านสุขภาพ (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :18/01/2550 ถึง 18/01/2550)
238 : หลักการสอน การให้คำแนะนำ ความรู้ด้านสุขภาพ (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :18/01/2550 ถึง 18/01/2550)
237 : พัฒนาการในวัยสูงอายุ (โดย : ผศ. ดร. ทศพร คำผลศิริ ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่าง :17/01/2550 ถึง 17/01/2550)
236 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : ผศ. ดร. อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :17/01/2550 ถึง 17/01/2550)
235 : วิถีชีวิต สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่บ้าน และเรื่อง "อุบัติเหตุและการดูแลสภาพแวดล้อมภายในบ้าน" (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่าง :17/01/2550 ถึง 17/01/2550)
234 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาล(ระยะที่ 2) และสถานีอนามัยจังหวัดพังงา (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ระหว่าง :17/01/2550 ถึง 19/01/2550)
233 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :17/01/2550 ถึง 17/01/2550)
232 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :16/01/2550 ถึง 16/01/2550)
231 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :16/01/2550 ถึง 18/01/2550)
230 : การบริหารความเสี่ยงและอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (โดย : ผศ. ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล ณ : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ระหว่าง :16/01/2550 ถึง 17/01/2550)
229 : สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ดาราวิทยาลัย (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงเรียนดาราวิทยาลัย ระหว่าง :15/01/2550 ถึง 15/01/2550)
228 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :15/01/2550 ถึง 15/01/2550)
227 : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพกบินทร์ เพื่อสุขภาวะ (โดย : รศ. ดร. พัชราภรณ์ อารีย์ ณ : โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ระหว่าง :15/01/2550 ถึง 17/01/2550)
226 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :15/01/2550 ถึง 16/01/2550)
225 : Concept Family-centered Care และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการอย่างไรบ้างเกี่ยวกัConcept Family-centered Care และอุปสรรคในการดำเนินงาน (โดย : รศ. ดร. ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง :12/01/2550 ถึง 12/01/2550)
224 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :12/01/2550 ถึง 12/01/2550)
223 : ผู้วิพากษ์ (โดย : รศ. ดร. เดชา ทำดี ณ : โรงพยาบาลแม่ทา ลำพูน ระหว่าง :11/01/2550 ถึง 11/01/2550)
222 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ดร. ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :11/01/2550 ถึง 11/01/2550)
221 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :11/01/2550 ถึง 11/01/2550)
220 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :10/01/2550 ถึง 10/01/2550)
219 : มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพสู่สากล (โดย : ศ. ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ณ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่าง :09/01/2550 ถึง 09/01/2550)
218 : อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :08/01/2550 ถึง 10/01/2550)
217 : ข้อคิดดี ๆ จากอาจารย์พยาบาลดีเด่น (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : ชมรมพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :05/01/2550 ถึง 05/01/2550)
216 : การให้คำปรึกษาด้านเอชไอวีเอดส์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :03/01/2550 ถึง 08/01/2550)
215 : การให้คำปรึกษาด้านเอชไอวีเอดส์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :03/01/2550 ถึง 08/01/2550)
214 : การให้คำปรึกษาด้านเอชไอวีเอดส์กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (โดย : ผศ. สุวิท อินทอง ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :03/01/2550 ถึง 08/01/2550)

ธันวาคม  2549
213 : การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง :25/12/2549 ถึง 25/12/2549)
212 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดจังหวัดเชียงใหม่ (โดย : ผศ. ปริศนา สุนทรไชย ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :25/12/2549 ถึง 25/12/2549)
211 : การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ระหว่าง :25/12/2549 ถึง 25/12/2549)
210 : การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาล (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : โรงพยาบาลลำพูน ระหว่าง :25/12/2549 ถึง 25/12/2549)
209 : การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาล (โดย : รศ. ดร. กรรณิการ์ กันธะรักษา ณ : โรงพยาบาลลำพูน ระหว่าง :25/12/2549 ถึง 25/12/2549)
208 : การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (โดย : อ.ดร. มยุลี สำราญญาติ ณ : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง :25/12/2549 ถึง 25/12/2549)
207 : การพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง :25/12/2549 ถึง 25/12/2549)
206 : ข้อคิดและจิตวิทยาในการทำงาน (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ระหว่าง :24/12/2549 ถึง 24/12/2549)
205 : การพัฒนาคุณการพยาบาลตามระบบมอบหมายงานแบบเจ้าของไข้ : การบันทึกคุณภาพการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลแม่ทา ลำพูน ระหว่าง :23/12/2549 ถึง 24/12/2549)
204 : Perioperative Anesthic Management (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :21/12/2549 ถึง 22/12/2549)
203 : พยาบาลกับการประเมินผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสมองและไขสันหลังระยะเรื้อรัง (โดย : ผศ. ดร. ทศพร คำผลศิริ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :21/12/2549 ถึง 21/12/2549)
202 : การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลพิจิตร ครั้งที่ 1 (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลพิจิตร ระหว่าง :21/12/2549 ถึง 22/12/2549)
201 : ก้าวใหม่ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (โดย : อ. จิตตวดี เหรียญทอง ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :20/12/2549 ถึง 22/12/2549)
200 : ก้าวใหม่ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :20/12/2549 ถึง 22/12/2549)
199 : ก้าวใหม่ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (โดย : รศ. ดร. พิกุล บุญช่วง ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :20/12/2549 ถึง 21/12/2549)
198 : พยาบาลกับการประเมินผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสมอง (โดย : ผศ. ดร. ทศพร คำผลศิริ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :19/12/2549 ถึง 19/12/2549)
197 : การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาล (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : โรงพยาบาลลำพูน ระหว่าง :19/12/2549 ถึง 20/12/2549)
196 : ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น และสมรรถภาพปอด (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกรว์ธไดแอกซ์ ระหว่าง :19/12/2549 ถึง 19/12/2549)
195 : การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาล (โดย : รศ. ดร. กรรณิการ์ กันธะรักษา ณ : โรงพยาบาลลำพูน ระหว่าง :19/12/2549 ถึง 20/12/2549)
194 : สภาการพยาบาลกับการพัฒนาวิชาชีพ (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่าง :18/12/2549 ถึง 18/12/2549)
193 : การดูแลรักษาและการให้บริการผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอชไอวี (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก ระหว่าง :18/12/2549 ถึง 18/12/2549)
192 : ทบทวนกายวิภาคและหน้าที่ของสมองและไขสันหลัง (โดย : ผศ. ดร. พวงพยอม ปัญญา ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :18/12/2549 ถึง 18/12/2549)
191 : Case Management สำหรับ APN (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สภาการพยาบาล นนทบุรี ระหว่าง :16/12/2549 ถึง 16/12/2549)
190 : หลักการและวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : การอบรมเฉพาะทางเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักาโรคเบื้องต้น) ระหว่าง :16/12/2549 ถึง 16/12/2549)
189 : เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขกับการปฏิบัติงานพยาบาล (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :14/12/2549 ถึง 14/12/2549)
188 : ประชุมสรุปโครงการฯ (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :12/12/2549 ถึง 12/12/2549)
187 : การควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :12/12/2549 ถึง 13/12/2549)
186 : ประชุมสรุปโครงการฯ (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :12/12/2549 ถึง 12/12/2549)
185 : ประชุมสรุปโครงการฯ (โดย : รศ. ดร. ลินจง โปธิบาล ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :12/12/2549 ถึง 12/12/2549)
184 : ประชุมสามัญประจำปี 2549 โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :07/12/2549 ถึง 07/12/2549)
183 : ประชุมสามัญประจำปี 2549 โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย (โดย : รศ. ดร. ลินจง โปธิบาล ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :07/12/2549 ถึง 07/12/2549)
182 : ประชุมสามัญประจำปี 2549 โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :07/12/2549 ถึง 07/12/2549)
181 : การพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับพื้นที่ กรณีศึกษา : จังหวัดลำพูนและเชียงราย (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับพื้นที่ ระหว่าง :04/12/2549 ถึง 04/12/2549)

พฤศจิกายน  2549
180 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบบันทึกข้อมูลการวิจัยฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : กรมสุขภาพจิต ระหว่าง :30/11/2549 ถึง 30/11/2549)
179 : ความเครียด การปรับตัว และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :30/11/2549 ถึง 30/11/2549)
178 : การป้องกันการติดเชื้อที่ระบบทางเดินทางปัสสาวะ โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลพระพุทธบาท ระหว่าง :29/11/2549 ถึง 30/11/2549)
177 : หลักการและวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :28/11/2549 ถึง 28/11/2549)
176 : การพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :28/11/2549 ถึง 01/12/2549)
175 : Patient Safety Campaingn; Update prevention of CR-BSI (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ระหว่าง :28/11/2549 ถึง 28/11/2549)
174 : นำเสนอและรวบรวมรายงานของแต่ละโครงการย่อย (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับพื้นที่ ระหว่าง :22/11/2549 ถึง 22/11/2549)
173 : นำเสนอและรวบรวมรายงานของแต่ละโครงการย่อย (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับพื้นที่ ระหว่าง :22/11/2549 ถึง 22/11/2549)
172 : การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค (โดย : รศ. นงเยาว์ อุดมวงศ์ ณ : รร.ลานนาพาเลซ สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :20/11/2549 ถึง 20/11/2549)
171 : ตัวชี้วัดของงานจ่ายกลางสู่มาตรฐานการพัฒนา (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :19/11/2549 ถึง 19/11/2549)
170 : หลักการเขียนอภิปรายผลการศึกษา (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่าง :19/11/2549 ถึง 19/11/2549)
169 : หลักและแนวทางการเขียนทบทวนวรรณกรรม (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่าง :18/11/2549 ถึง 18/11/2549)
168 : การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลสุรินทร์ ระหว่าง :16/11/2549 ถึง 17/11/2549)
167 : การสาธิต การให้การปรึกษาครอบครัว (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล มช. ระหว่าง :14/11/2549 ถึง 14/11/2549)
166 : กระบวนการในการให้การปรึกษาครอบครัว (family counseling) (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล มช ระหว่าง :14/11/2549 ถึง 14/11/2548)
165 : การทำวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลในระดับดุษฏีบัณฑิต และการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญากุษฎีบัณฑิต (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง :13/11/2549 ถึง 13/11/2549)
164 : ระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ (โดย : ศ. ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม ณ : สถานจัดการวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :11/11/2549 ถึง 11/11/2549)
163 : การกำหนดสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ระหว่าง :10/11/2549 ถึง 10/11/2549)
162 : หลักสูตร Nutrition for Maternal and Child Health (โดย : รศ. ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ ณ : งานวิจัยและวิเทสสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :09/11/2549 ถึง 10/11/2549)
161 : The 4 th Asian Breast Disease Association Teaching Course (โดย : ผศ. ดร. ประทุม สร้อยวงค์ ณ : ภาควิชารังษีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :03/11/2549 ถึง 04/11/2549)
160 : Geriatric Care Protocol and Best Practice และ Evidence Based Practice กับการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :02/11/2549 ถึง 02/11/2549)
159 : บูรณาการการดูแลผู้สูงอายุไทย:บทบาทของพยาบาลจากนโยบายสู่การปฏิบัติ (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ระหว่าง :02/11/2549 ถึง 02/11/2549)
158 : หลักสูตร Nutrition for Maternal and Child Health สำหรับผู้รับทุนนานาชาติ (โดย : รศ. ดร. รัตนาวดี ชอนตะวัน ณ : สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทส (สพร.)และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ระหว่าง :02/11/2549 ถึง 02/11/2549)
157 : Geriatric Care Protocol and Best Practice และ Evidence Based Practice กับการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง (โดย : ผศ. ดร. ทศพร คำผลศิริ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :02/11/2549 ถึง 02/11/2549)
156 : Geriatric Care Protocol and Best Practice และ Evidence Based Practice กับการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :02/11/2549 ถึง 02/11/2549)

ตุลาคม  2549
155 : สาธิตการให้การปรึกษาครอบครัว (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :31/10/2549 ถึง 31/10/2549)
154 : HIV/AIDS Prevention among Youth:Peer Participation and Partnership (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง :31/10/2549 ถึง 31/10/2549)
153 : Evidence based Practice ระยะที่ 3 (โดย : อ.ดร. มยุลี สำราญญาติ ณ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร ระหว่าง :30/10/2549 ถึง 31/10/2549)
152 : Evidence based Practice ระยะที่ 3 (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร ระหว่าง :30/10/2549 ถึง 31/10/2549)
151 : Evidence based Practice ระยะที่ 3 (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร ระหว่าง :30/10/2549 ถึง 31/10/2549)
150 : การจัดประชุมครั้งที่ 4/2549 เพื่อเสนอรายงานแต่ละโครงการย่อย (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : คณะผู้วิจัยโครงการ ระหว่าง :30/10/2549 ถึง 30/10/2549)
149 : สมรรถนะทางวิชาชีพของพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ระหว่าง :29/10/2549 ถึง 30/10/2549)
148 : การบันทึกและความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาล (โดย : รศ. ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ณ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เชียงราย ระหว่าง :28/10/2549 ถึง 28/10/2549)
147 : การทำงานเป็นทีม (โดย : อ.ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ณ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :25/10/2549 ถึง 25/10/2549)
146 : สมรรถนะของบุคลากรกลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสอง (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ ระหว่าง :19/10/2549 ถึง 21/10/2549)
145 : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่าง :17/10/2549 ถึง 18/10/2549)
144 : การพัฒนาทักษะการคิด ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (โดย : รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ณ : มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่าง :17/10/2549 ถึง 18/10/2549)
143 : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่าง :17/10/2549 ถึง 18/10/2549)
142 : วิสัยทัสทัศน์และทิศทางการพัฒนาการผดุงครรภ์ในประเทศไทย (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง :16/10/2549 ถึง 16/10/2549)
141 : แรงบันดาลใจในการทำงาน (โดย : รศ. นิตยา ไทยาภิรมย์ ณ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :14/10/2549 ถึง 14/10/2549)
140 : การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย : มุมมองจากผู้สูงอายุแห่งชาติในประเทศไทย (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :13/10/2549 ถึง 13/10/2549)
139 : การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลสันป่าตอง ระหว่าง :06/10/2549 ถึง 06/10/2549)
138 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศแหล่งฝึก (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ระหว่าง :04/10/2549 ถึง 04/10/2549)
137 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศในแหล่งฝึกปี 2549 (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ระหว่าง :04/10/2549 ถึง 04/10/2549)
136 : สำหรับผู้รับทุนนานาชาติ ดูงานนอกสถานที่ (โดย : ผศ. ดร. ประทุม สร้อยวงค์ ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :04/10/2549 ถึง 04/10/2549)
135 : โครงการทบทวนและประเมินความสามารถของเจ้าหน้าที่พยาบาลในการจัดการช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการช่วยชีวิตเบื้องต้น (โดย : อ. สุภาพ ใบแก้ว ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :03/10/2549 ถึง 03/10/2549)
134 : โครงการทบทวนและประเมินความสามารถของเจ้าหน้าที่พยาบาลในการจัดการช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการช่วยชีวิตเบื้องต้น (โดย : อ. จันทร์ฉาย หวันแก้ว ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :03/10/2549 ถึง 03/10/2549)
133 : Collaboration Model for Nursing Service and Education (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : Nursing University , WHO ระหว่าง :03/10/2549 ถึง 05/10/2549)
132 : สำหรับผู้รับทุนนานาชาติ ดูงานนอกสถานที่ (โดย : ผศ. ดร. ประทุม สร้อยวงค์ ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :02/10/2549 ถึง 02/10/2549)

กันยายน  2549
131 : สมรรถนะของบุคลากรกลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสอง (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ ระหว่าง :29/09/2549 ถึง 29/09/2549)
130 : สำหรับผู้รับทุนนานาชาติ ดูงานนอกสถานที่ (โดย : ผศ. ดร. ประทุม สร้อยวงค์ ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :29/09/2549 ถึง 29/09/2549)
129 : การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลสตรีมีครรภ์ที่เป็นเบาหวาน (โดย : รศ. ดร. ยุพิน เพียรมงคล ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :29/09/2549 ถึง 29/09/2549)
128 : อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน (โดย : รศ. ดร. พัชราภรณ์ อารีย์ ณ : งานโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :28/09/2549 ถึง 28/09/2549)
127 : โครงการเอดส์และผู้สูงอายุ : ประเด็นท้าทายเชิงนโยบายและการปฏิบัติ (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : โครงการอเชไอวี / เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :27/09/2549 ถึง 27/09/2549)
126 : โครงการเอดส์และผู้สูงอายุ : ประเด็นท้าทายเชิงนโยบายและการปฏิบัติ (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : โครงการเอชไอวี / เอดส์และผู้สุงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :27/09/2549 ถึง 27/09/2549)
125 : การประชุมทีมพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ระหว่าง :25/09/2549 ถึง 26/09/2549)
124 : การประชุมทีมพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (โดย : รศ. ดร. กรรณิการ์ กันธะรักษา ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ระหว่าง :25/09/2549 ถึง 26/09/2549)
123 : การกำหนดสมรรถนะและภาระงานกลุ่มงานการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดพิจิตร (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สำนักงานสาธารณสุขพิจิตร ระหว่าง :24/09/2549 ถึง 25/09/2549)
122 : การกำหนดสมรรถนะและภาระงานกลุ่มงานการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในจ. พิจิตร (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สำนักงานสาธารณสุข จ.พิจิตร ระหว่าง :24/09/2549 ถึง 25/09/2549)
121 : ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (โดย : ผศ. สุวิท อินทอง ณ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง :23/09/2549 ถึง 24/09/2549)
120 : ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (โดย : อ. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต ณ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมมาธิราช ระหว่าง :23/09/2549 ถึง 24/09/2549)
119 : ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (โดย : อ. อัศวินี นามะกันคำ ณ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง :23/09/2549 ถึง 24/09/2549)
118 : ชีวติเป็นสุข : บริบทเศรษฐกิจพอเพียง (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :22/09/2549 ถึง 22/09/2549)
117 : นำเสนอร่างข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพผู้สูงอายุระดับพื้นที่และการจัดทำแผนที่ข้อมูล (Mapping) (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับพื้นที่ ระหว่าง :22/09/2549 ถึง 22/09/2549)
116 : อบรมวิชาการทาง Orthopedics (โดย : อ.ดร. สุภารัตน์ วังศรีคูณ ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :21/09/2549 ถึง 21/09/2549)
115 : ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยแบบ grounded theory (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :21/09/2549 ถึง 21/09/2549)
114 : สมรรถนะและภาระงานทางการพยาบาลจิตเวชและการพยาบาลชุมชน (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลพิจิตร ระหว่าง :21/09/2549 ถึง 23/09/2549)
113 : อบรมวิชาการทาง Orthopedics (โดย : อ. จันทร์ฉาย หวันแก้ว ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :21/09/2549 ถึง 21/09/2549)
112 : อบรมวิชาการทาง Orthopedics (โดย : ผศ. ดร. อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :21/09/2549 ถึง 21/09/2549)
111 : การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมดุลกรดด่างและ Elrctrolyte Imbalance (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :21/09/2549 ถึง 21/09/2549)
110 : อบรมวิชาการทาง Orthopedics (โดย : รศ. ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ณ : โรงพยาบาลครพิงค์ ระหว่าง :21/09/2549 ถึง 21/09/2549)
109 : กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล (โดย : อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :20/09/2549 ถึง 20/09/2549)
108 : ให้ความรู้บุคลากรด้านการควบคุมการติดเชื้อ หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลโคกสำโรง (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลโคกสำโรง จ.ลพบุรี ระหว่าง :19/09/2549 ถึง 20/09/2549)
107 : การพัฒนาและการจัดทำประชาพิจารณ์มาตราฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ (โดย : ศ. ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ณ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :13/09/2549 ถึง 13/09/2549)
106 : การดูแลผู้ป่วยวิกฤติทางศัลยกรรม (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :11/09/2549 ถึง 12/09/2549)
105 : การสนทนาและการวิจารณ์การวิจัย (โดย : รศ. ดร. ฉวี เบาทรวง ณ : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :11/09/2549 ถึง 11/09/2549)
104 : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและอุปกรณ์การแพทย์ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :11/09/2549 ถึง 22/09/2549)
103 : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและอุปกรณ์การแพทย์ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :11/09/2549 ถึง 22/09/2549)
102 : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและอุปกรณ์การแพทย์ (โดย : ผศ. ปริศนา สุนทรไชย ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :11/09/2549 ถึง 22/09/2549)
101 : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและอุปกรณ์การแพทย์ (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :11/09/2549 ถึง 22/09/2549)
100 : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและอุปกรณ์การแพทย์ (โดย : รศ. ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :11/09/2549 ถึง 22/09/2549)
99 : การดูแลโรคเบาหหวาน รุ่นที่ 2 (Diabetes Education Program for Health Care Team) (โดย : รศ. ดร. วราภรณ์ บุญเชียง ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :11/09/2549 ถึง 13/09/2549)
98 : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและอุปกรณ์การแพทย์ (โดย : อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :11/09/2549 ถึง 22/09/2549)
97 : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติและอุปกรณ์การแพทย์ (โดย : ผศ. ดร. จรัสศรี เย็นบุตร ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :11/09/2549 ถึง 22/09/2549)
96 : การดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บ (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :11/09/2549 ถึง 11/09/2549)
95 : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการใช้ Bslance score card (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลสันป่าตอง ระหว่าง :08/09/2549 ถึง 09/09/2549)
94 : การผลิตผลงานทางวิชาการ (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : วิทยาลัยพยาบลบรมราชชนนี นราธิวาส ระหว่าง :08/09/2549 ถึง 10/09/2549)
93 : พยาบาลกับการจัดการในผู้ป่วยสมองเสื่อม (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ระหว่าง :06/09/2549 ถึง 06/08/2549)
92 : การพัฒนาการสื่อสารในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ : ทิศทางและแนวทาง (โดย : ศ. ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม ณ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :06/09/2549 ถึง 06/09/2549)
91 : โครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดดูแลผู้ป่วยเฮโรอีนด้วยเมทาโดนระยะยาว (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : ศูนย์บำบักรักษายาเสพติดเย ระหว่าง :04/09/2549 ถึง 04/09/2549)
90 : การดูแลผู้ป่วยวิกฤติทางศัลยกรรม (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :04/09/2549 ถึง 05/09/2549)

สิงหาคม  2549
89 : Evidence based practice (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร ระหว่าง :31/08/2549 ถึง 31/08/2549)
88 : การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล (โดย : อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :31/08/2549 ถึง 01/09/2549)
87 : Evidence based practice (โดย : อ.ดร. มยุลี สำราญญาติ ณ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร ระหว่าง :31/08/2549 ถึง 31/08/2549)
86 : สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลสันทราย ระหว่าง :30/08/2549 ถึง 30/08/2549)
85 : โครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดดูแลผู้ป่วยเฮโรอีนด้วยเมทาโดนระยะยาว (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ระหว่าง :30/08/2549 ถึง 31/08/2549)
84 : Sino Thai Nursing education Coorperation for teaching and research method (โดย : ผศ. ดร. อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :29/08/2549 ถึง 29/08/2549)
83 : การจัดบริการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของศูนย์โรคหัวใจ (โดย : ศ. ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ ณ : สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ ระหว่าง :28/08/2549 ถึง 30/08/2549)
82 : การให้การปรึกษาผู้มีปัญหาจากการใช้สารเสพติดและการพัฒนาทักษะชีวิต (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ระหว่าง :28/08/2549 ถึง 28/08/2549)
81 : การจัดบริการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโงพยาบาลศูนย์โรคหัวใจ (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ ระหว่าง :28/08/2549 ถึง 28/08/2549)
80 : โครงการป้องกันปัยหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดเชียงราย (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :27/08/2549 ถึง 29/08/2549)
79 : ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพ (โดย : รศ. ดร. ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :25/08/2549 ถึง 25/08/2549)
78 : โครงการวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย ข และ ค ของภาควิชชาวิสัญญีวิทยา (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :23/08/2549 ถึง 23/08/2549)
77 : การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : กลุ่มงาน อายุรกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :22/08/2549 ถึง 22/08/2549)
76 : CSSD : Risk Reduction in Hospitals (โดย : ศ. ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ ณ : ชมรมงานจ่ายกลางแห่งประเทศไทย ระหว่าง :20/08/2549 ถึง 22/08/2549)
75 : การสื่อสารในชุมชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (โดย : อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์ ณ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :19/08/2549 ถึง 19/08/2549)
74 : เทคนิคการให้คำปรึกษาผู้ป่วย HIV/AIDS (โดย : ผศ. วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ณ : โรงพยาบาลสารภี ระหว่าง :18/08/2549 ถึง 18/08/2549)
73 : การกำหนดสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มงานบริการประชาชนด้านสุขภาพ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลแม่สิด จ.ตาก ระหว่าง :18/08/2549 ถึง 20/08/2549)
72 : การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการให้คำปรึกษา (โดย : รศ. ดร. วราภรณ์ บุญเชียง ณ : โรงพยาบาลสารภี เชียงใหม่ ระหว่าง :18/08/2549 ถึง 18/08/2549)
71 : การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : ศ. ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ ณ : โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่าง :16/08/2549 ถึง 17/08/2549)
70 : พัฒนาทักษะคณะทำงานระดับปฏิบัติด้านสวัสดิการและสิทธิแรงงาน (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : โครงการพัมนาคุณภาพชีวติในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบภาคการผลิต ภาคเหนือ ระหว่าง :16/08/2549 ถึง 17/08/2549)
69 : หลักการใช้ยา ประเภทของกลุ่มยา ข้อบ่งชี้และข้อห้ามของการใช้ยารักษาโรคเบื้องต้น (โดย : ผศ. ดร. ณัฐวรรณ สุวรรณ ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :16/08/2549 ถึง 16/08/2549)
68 : Faculty Practice Model เพื่อการสอนในหลักสูตรเพื่อผลิต NP และ CNS (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ระหว่าง :15/08/2549 ถึง 15/08/2549)
67 : บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (โดย : รศ. ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :15/08/2549 ถึง 15/08/2549)
66 : การพัฒนาเครื่อระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับพื้นที่ กรณีศึกษา : จ.ลำพูน จ.เชียงราย (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : โครงการเครื่อข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับนที่ ระหว่าง :11/08/2549 ถึง 11/08/2549)
65 : Myocardial Infarction with Shock : การพยาบาลผู้ป่วย MI with shock (โดย : อ. จิตตวดี เหรียญทอง ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :11/08/2549 ถึง 11/08/2549)
64 : Future of Nurse Leader and Nursing in Thailand (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : Khunming Medical University ระหว่าง :11/08/2549 ถึง 12/08/2549)
63 : การส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน (โดย : ผศ. ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล ณ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักประจำฐานเชียงใหม่ ระหว่าง :11/08/2549 ถึง 11/08/2549)
62 : การบริหารงานเพื่อมุ่งสัมฤทธิ์ผล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ระหว่าง :09/08/2549 ถึง 09/08/2549)
61 : การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในชุมชน (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : โครงการเอชไวี/เอดส์และผู้สุงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :09/08/2549 ถึง 31/08/2549)
60 : การสนทนาและวิจารณ์การวิจัย (โดย : รศ. ดร. สุกัญญา ปริสัญญกุล ณ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียใหม่ ระหว่าง :08/08/2549 ถึง 08/08/2549)
59 : บทบาทผู้บริหารมืออาชีพ (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ระหว่าง :08/08/2549 ถึง 08/08/2549)
58 : การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ ณ : โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง :07/08/2549 ถึง 10/08/2549)
57 : ที่ปรึกษาในการพัฒนามาตราฐานการพยาบาลมารดาและทารก (โดย : รศ. ดร. กรรณิการ์ กันธะรักษา ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :07/08/2549 ถึง 07/08/2549)
56 : การพัฒนามาตราฐานการพยาบาลมารดาและทารก (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :07/08/2549 ถึง 07/08/2549)
55 : มิติใหม่ในการป้องกันการติดเชื้อ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :04/08/2549 ถึง 04/08/2549)
54 : นโยบายการบริการปฐมภูมิตามขอบเขตหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ (โดย : รศ. ดร. ชมนาด พจนามาตร์ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ระหว่าง :03/08/2549 ถึง 03/08/2549)
53 : ประชุมเพื่อระดมคงามคิดครั้งที่ 2 และนำเสนอโครงร่างพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : โครงการพัฒนาเครื่อข่ายรระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับพื้นที่ ระหว่าง :01/08/2549 ถึง 11/08/2549)

กรกฏาคม  2549
52 : หลักการเขียนอภิปรายผลการศึกษา (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :31/07/2549 ถึง 31/07/2549)
51 : การจัดทำกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน : การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : โครงการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลโรงเรียนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่าง :30/07/2549 ถึง 30/07/2549)
50 : การกำหนดสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มงานบริการประชาชนด้านวุขภาพ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จ.ตาก ระหว่าง :27/07/2549 ถึง 27/07/2549)
49 : การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงทางออร์โธปิดิกส์ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :26/07/2549 ถึง 26/07/2549)
48 : การติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยยอยและให้ข้อเสนอแนะแต่ละโครงการ (โดย : รศ. สุธิศา ล่ามช้าง ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ระหว่าง :26/07/2549 ถึง 26/07/2549)
47 : Update Oncology Nursing Care (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :26/07/2549 ถึง 27/07/2549)
46 : การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ ระหว่าง :25/07/2549 ถึง 25/07/2549)
45 : Evidence Based practice (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร ระหว่าง :24/07/2549 ถึง 25/07/2549)
44 : การะบวนการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาล (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลสันทราย ระหว่าง :24/07/2549 ถึง 24/07/2549)
43 : Evidence based practice (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร ระหว่าง :24/07/2549 ถึง 25/07/2549)
42 : แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ระหว่าง :23/07/2549 ถึง 23/07/2549)
41 : โครงการป้องกันแก้ไขการค้ามนุย์และช่วยเด็ก สตรี ผู้สูงอายุถูกกระทำรุนแรง (โดย : รศ. ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ ณ : โรงพยาบาลสันป่าตองและสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง ระหว่าง :23/07/2549 ถึง 23/07/2549)
40 : การวิเคราะห์ต้นทุนทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลระยอง ระหว่าง :22/07/2549 ถึง 23/07/2549)
39 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบประสาท และ หัวใจและไหลเวียน (โดย : ผศ. ดร. อุษณีย์ จินตะเวช ณ : ม. นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ระหว่าง :21/07/2549 ถึง 23/07/2549)
38 : อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2549 (โดย : ผศ. วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ณ : โรงเรียนพุทธิโศภน ระหว่าง :20/07/2549 ถึง 21/07/2549)
37 : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ สภาการพยาบาล และพิพิธภัณฑ์ทางการพยาบาล (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ระหว่าง :20/07/2549 ถึง 20/07/2549)
36 : การดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายและการใช้เครื่องดูด (โดย : ผศ. ดร. โรจนี จินตนาวัฒน์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :20/07/2549 ถึง 20/07/2549)
35 : อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2549 (โดย : ผศ. ดร. ศิวพร อึ้งวัฒนา ณ : โรงเรียนพุทธิโศภน ระหว่าง :20/07/2549 ถึง 21/07/2549)
34 : อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2549 (โดย : รศ. ดร. วราภรณ์ บุญเชียง ณ : โรงเรียนพุทธิโศภน ระหว่าง :20/07/2549 ถึง 21/07/2549)
33 : อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2549 (โดย : อ.ดร. รังสิยา นารินทร์ ณ : โรงเรียนพุทธิโศภน ระหว่าง :20/07/2549 ถึง 21/07/2549)
32 : การะบวนการพยาบาลกับการบันทึกทางการพยาบาล (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลสันทราย ระหว่าง :18/07/2549 ถึง 18/07/2549)
31 : การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางศัลยกรรม (โดย : ผศ. ดร. พนิดา จันทโสภีพันธ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :18/07/2549 ถึง 18/07/2549)
30 : การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : กรมควบคุมโรค และชมรมควบคุมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ระหว่าง :17/07/2549 ถึง 21/07/2549)
29 : Content Analysis (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : ศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคเหนือ ระหว่าง :12/07/2549 ถึง 12/07/2549)
28 : หลักและแนวทางการเขียนทบทวนวรรณกรรม (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :08/07/2549 ถึง 08/07/2549)
27 : หลักและแนวทางการเขียนทบทวนวรรณกรรม (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :08/07/2549 ถึง 08/07/2549)
26 : ARV adherence RARE Project (โดย : รศ. ดร. วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ระหว่าง :06/07/2549 ถึง 06/07/2549)
25 : การจัดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (โดย : รศ. ดร. ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :06/07/2549 ถึง 06/07/2549)
24 : การดูแลสังคมทางจิตใจสำหรับพยาบาล : กรณีแรงงานต่างด้าว (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ระหว่าง :05/07/2549 ถึง 07/07/2549)
23 : การดูแลสังคมทางจิตใจสำหรับพยาบาล : กรณีแรงงานต่างด้าว (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : โรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ระหว่าง :05/07/2549 ถึง 07/07/2549)
22 : ARV adherence RARE Project (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบราราชชนนี พะเยา ระหว่าง :04/07/2549 ถึง 07/07/2549)
21 : Nursing care for infant and child illness with end of life and families; Nursing care for infant and child with neurological system and families (โดย : ผศ. ดร. อุษณีย์ จินตะเวช ณ : มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ระหว่าง :01/07/2549 ถึง 01/07/2549)

มิถุนายน  2549
20 : การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (โดย : ผศ. ดร. ประทุม สร้อยวงค์ ณ : ศูนย์มะเร็งลำปาง ระหว่าง :30/06/2549 ถึง 30/06/2549)
19 : การวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาล ในจังหวัดพังงา (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา ระหว่าง :30/06/2549 ถึง 30/06/2549)
18 : โครงการให้ความรู้เรื่อง รังสีรังษาและเคมีบำบัดแก่บุคลากรทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ระหว่าง :30/06/2549 ถึง 30/06/2549)
17 : ผู้วิพากษ์สรุปผลของการดำเนินโครงการและเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : ศูนย์บพำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ระหว่าง :28/06/2549 ถึง 29/06/2549)
16 : ประชาพิจารณ์แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่าง :27/06/2549 ถึง 28/06/2549)
15 : อบรมเชิงปฏบัติการ โครงการป้องกันแก้ไขการค้ามนุษย์และช่วยเเด็ก สตรีและผู้สุงอายุ (โดย : รศ. ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ ณ : โรงพยาบาลสันป่าตอง เชียงใหม่ ระหว่าง :23/06/2549 ถึง 23/06/2549)
14 : สมรรถนะและภาระงานทางการพยาบาลจิตเวชและการพยาบาลชุมชน (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลพิจิตร ระหว่าง :22/06/2549 ถึง 24/06/2549)
13 : สุขภาพจิตชุมชนและแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัด ลำพูน ระหว่าง :21/06/2549 ถึง 22/06/2549)
12 : การวิจัยผลลัพธ์ทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี ระหว่าง :20/06/2549 ถึง 20/06/2549)
11 : การิวเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะผลการศึกษาวิจัย (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ระหว่าง :19/06/2549 ถึง 19/06/2549)
10 : พัฒนามาตราฐานการดูแลมารดาและทารกที่มีความเสี่ยงสูง (โดย : รศ. ดร. ฉวี เบาทรวง ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :19/06/2549 ถึง 26/06/2549)
9 : โครงการอบรมเชิงปฏิบติการประกันคุณภาพการพยาบาลในบุคลากรสาธารณสุข (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ ระหว่าง :17/06/2549 ถึง 18/06/2549)
8 : สุขภาพจิตชุมชนและแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่าง :15/06/2549 ถึง 15/06/2549)
7 : วิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหาร จ.เชียงใหม่ (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง :14/06/2549 ถึง 14/06/2549)
6 : การให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดตั้งคณะทำงานในการจัดตั้งระบบ Infection Control Link Nurse (ICLN) (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :13/06/2549 ถึง 13/06/2549)
5 : การพยาบาลเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก ออทิสติก และผู้ดูแล (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานปริการพยาบาล ระหว่าง :09/06/2549 ถึง 09/06/2549)
4 : สุขภาพจิตชุมชนและแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่าง :08/06/2549 ถึง 08/06/2549)
3 : สมรรถนะในการปฏิบัติงาน (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลฮอด เชียงใหม่ ระหว่าง :08/06/2549 ถึง 08/06/2549)
2 : การสนทนาและการวิจารณ์การวิจัยให้แก่บุคลากรพยาบาล (โดย : รศ. ดร. พัชราภรณ์ อารีย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :07/06/2549 ถึง 07/06/2549)
1 : โครงการอบรมหลักสูตรการบริการสู่ความเป็นเลิศ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลแพร่ ระหว่าง :03/06/2549 ถึง 03/06/2549)

ปีการศึกษา   | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2536 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th