KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วิทยากรภายนอกสถาบัน - อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2536 |

พฤษภาคม  2549
362 : การสร้างเสริมพลังอำนาจและการสร้างนวัตกรรมแนวใหม่ทางการพยาบาล และ พฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ (โดย : ผศ. ดร. ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา ณ : โรงพยาบาลพะเยา ระหว่าง :29/05/2549 ถึง 31/05/2549)
361 : เอดส์ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซำการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อแก่บุคลากรสาธารณสุข (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :29/05/2549 ถึง 30/05/2549)
360 : การดูแลสุขภาพเบื้องต้น: ท้องเสีย โครงการโลกสดใส (โดย : ผศ. ดร. ณัฐวรรณ สุวรรณ ณ : ณ คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ระหว่าง :27/05/2549 ถึง 27/05/2549)
359 : การดูแลสุขภาพเบื้องต้น: ท้องเสีย (โดย : ผศ. ดร. พันทิพย์ จอมศรี ณ : โครงการโลกสดใส คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ระหว่าง :27/05/2549 ถึง 27/05/2549)
358 : การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :25/05/2549 ถึง 26/05/2549)
357 : การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : สำนักระบาดวิทยา ระหว่าง :25/05/2549 ถึง 26/05/2549)
356 : QA, CQI, QM (โดย : รศ. ดร. นัทธมน วุทธานนท์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :24/05/2549 ถึง 24/05/2549)
355 : Clinical hint for presenting (โดย : รศ. ดร. นัทธมน วุทธานนท์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :23/05/2549 ถึง 23/05/2549)
354 : การพัฒนามาตราฐานระบบบริหารจัดการคุณภาชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ MS-QWL (โดย : ศ. ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม ณ : สถานจัดการวจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ ระหว่าง :19/05/2549 ถึง 20/05/2549)
353 : การบริหาร (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : วิทยาลัยบรมราชชนนี อุตรดิถต์ ระหว่าง :19/05/2549 ถึง 19/05/2549)
352 : บรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่าง :17/05/2549 ถึง 17/05/2549)
351 : นโยบายและทิศทางการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ระหว่าง :17/05/2549 ถึง 17/05/2549)
350 : ทฤษฎีทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับกรพยาบาลผู้ป่วยาเสพติดและการวิพากษ์ case conference (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ระหว่าง :10/05/2549 ถึง 10/05/2549)
349 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติของหัวใจ (โดย : ผศ. ดร. จรัสศรี เย็นบุตร ณ : คณะแพทยศาสตร์ มช. ระหว่าง :09/05/2549 ถึง 09/05/2549)
348 : ทฤษฎีทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับกรพยาบาลผู้ป่วยาเสพติดและการวิพากษ์ case conference (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ระหว่าง :05/05/2549 ถึง 05/05/2549)
347 : การเขียนโครงการ การติดตาม การนิเทศงาน การประเมินผล และการฝึกปฏิบัติ (โดย : อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์ ณ : โครงการสุขภาพดีตามวิถีชุมชน ระหว่าง :04/05/2549 ถึง 05/05/2549)
346 : พยาบาลนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :03/05/2549 ถึง 03/05/2549)
345 : บทบาทของผู้ติดเชื้อ ครอบครัวและชุมชนในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อที่บ้านและชุมชน (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :03/05/2549 ถึง 03/05/2549)
344 : ทฤษฎีทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับกรพยาบาลผู้ป่วยาเสพติดและการวิพากษ์ case conference (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ ระหว่าง :02/05/2549 ถึง 02/05/2549)

เมษายน  2549
343 : ครูใสวัยทีน (โดย : ผศ. สุวิท อินทอง ณ : โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ระหว่าง :28/04/2549 ถึง 28/04/2549)
342 : ครูใสวัยทีน (โดย : อ.ดร. สรัญญา วรรณชัยกุล ณ : โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ระหว่าง :28/04/2549 ถึง 28/04/2549)
341 : ครูใสวัยทีน (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ระหว่าง :28/04/2549 ถึง 28/04/2549)
340 : ครูใสวัยทีน (โดย : ผศ. ชาลินี สุวรรณยศ ณ : โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ระหว่าง :28/04/2549 ถึง 28/04/2549)
339 : การวิจัยเชิงคุณภาพ (โดย : อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์ ณ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :27/04/2549 ถึง 27/04/2549)
338 : โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลอายุรกรรมในการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม (โดย : ผศ. ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :27/04/2549 ถึง 27/04/2549)
337 : การถูกทารุณกรรม การช่วยเหลือ และแนวทางการดำเนินงาน "ศูนย์พึ่งได้" (โดย : รศ. ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ ณ : สาธารณสุขจังหวัดพิจตร ระหว่าง :25/04/2549 ถึง 25/05/2549)
336 : โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลอายุรกรรมในการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม (โดย : ผศ. ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :20/04/2549 ถึง 20/04/2549)
335 : การทำแผนุทธสาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านธิ ปี 2549 (โดย : อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์ ณ : โรงพยาบาลบ้านธิ จ. ลำพูน ระหว่าง :07/04/2549 ถึง 07/04/2549)
334 : คุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :07/04/2549 ถึง 07/04/2549)

มีนาคม  2549
333 : Functional Competency (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ระหว่าง :30/03/2549 ถึง 31/03/2549)
332 : การพัฒนาความรู้และทักษะของพยาบาลพี่เลี้ยง (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :30/03/2549 ถึง 31/03/2549)
331 : Future Direction of Doctoral Education in Asia (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : East Asia Forum of Nursing Scholars ระหว่าง :30/03/2549 ถึง 30/03/2546)
330 : การประยุกต์งานวิจัยสู่การดูแลสุขภาพเด็ก (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ระหว่าง :30/03/2549 ถึง 30/03/2549)
329 : การติดตามความก้าวหน้าของโครงการและเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยแต่ละโครงการ (โดย : รศ. สุธิศา ล่ามช้าง ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ระหว่าง :30/03/2549 ถึง 30/03/2549)
328 : การวัดผลลัพท์ทางการพยาบาลและการใช้สถิติที่เหมาะสม (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : ห้องประชุมประณีต สวัสดิรักษา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :29/03/2549 ถึง 29/03/2549)
327 : การส่งเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (โดย : รศ. ดร. เดชา ทำดี ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ระหว่าง :28/03/2549 ถึง 28/03/2549)
326 : การดูแลผู้ป่วยในเชิงรุกในชุมชน (PACT Model) (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : ห้องประชุมคุณพุ่ม อาคารอุบลรัตนราขกัญญาโรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :27/03/2549 ถึง 27/03/2549)
325 : Evidence based practice ระยะที่ 3 (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยงใหม่ ระหว่าง :24/03/2549 ถึง 24/03/2549)
324 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2549 (โดย : รศ. นันทา เล็กสวัสดิ์ ณ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :24/03/2549 ถึง 24/03/2549)
323 : Evidence based practice ระยะที่ 3 (โดย : ผศ. ดร. จรัสศรี เย็นบุตร ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยงใหม่ ระหว่าง :24/03/2549 ถึง 24/03/2549)
322 : Evidence based practice ระยะที่ 3 (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยงใหม่ ระหว่าง :24/03/2549 ถึง 24/03/2549)
321 : Evidence based practice ระยะที่ 3 (โดย : ผศ. ปริศนา สุนทรไชย ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยงใหม่ ระหว่าง :24/03/2549 ถึง 24/03/2549)
320 : New knowledge in Nursing Care of Neurological Patients in Critical Conditions (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : ชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคเหนือ ระหว่าง :23/03/2549 ถึง 24/03/2549)
319 : การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (โดย : รศ. ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ณ : คณะแพmยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยงใหม่ ระหว่าง :23/03/2549 ถึง 23/03/2549)
318 : Mental Health Promotion for the ederly (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : ภาควิชาการพยาบาลอยุรศาสตร์ ระหว่าง :22/03/2549 ถึง 22/03/2549)
317 : การปฐมพยาบาล (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :20/03/2549 ถึง 20/03/2549)
316 : การปฐมพยาบาล (โดย : อ.ดร. พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ ณ : สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :20/03/2549 ถึง 20/03/2549)
315 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :20/03/2549 ถึง 20/03/2549)
314 : การบรมหลักสูตรโภชนาการสำหรับผ้ป่วยโรคมะเร็ง (โดย : รศ. ดร. พัชราภรณ์ อารีย์ ณ : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ระหว่าง :20/03/2549 ถึง 20/03/2549)
313 : เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ (โดย : ผศ. ดร. อรอนงค์ วิชัยคำ ณ : หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ระหว่าง :20/03/2549 ถึง 23/03/2549)
312 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2549 (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :20/03/2549 ถึง 20/03/2549)
311 : การดูแลสุขภาพเบื้องต้น: ไข้ (โดย : ผศ. ดร. พันทิพย์ จอมศรี ณ : โครงการโลกสดใส คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ระหว่าง :18/03/2549 ถึง 18/03/2549)
310 : หลักการและความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการปฏิบัติงานภาคสนาม (โดย : รศ. ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ณ : ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :17/03/2549 ถึง 17/03/2549)
309 : Tracing methodology to improve nursing qulity (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ระหว่าง :14/03/2549 ถึง 14/03/2549)
308 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2549 (โดย : ศ. ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ณ : ภาควิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :14/03/2549 ถึง 14/03/2549)
307 : ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพ สำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :13/03/2549 ถึง 13/03/2549)
306 : หลักการและวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :13/03/2549 ถึง 13/03/2549)
305 : การศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : มูลนิธิพัมนางานผู้สูงอายุ ระหว่าง :13/03/2549 ถึง 13/03/2549)
304 : การทำงานร่วมกันและใช้ความรู้ด้านเทคนิคการแก้ไขปัญหา (โดย : อ.ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ณ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :11/03/2549 ถึง 11/03/2549)
303 : บทบาทและสมรรถนะของพยาบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพปัจจุบัน (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่าง :10/03/2549 ถึง 11/03/2549)
302 : การดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :10/03/2549 ถึง 10/03/2549)
301 : โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกที่มีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพกลุ่มจักสานและแอนติก (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ : ภาคการผลิต ระหว่าง :09/03/2549 ถึง 09/03/2549)
300 : การบริหารองค์กรโดยการใช้สมรรถนะ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลสันกำแพง ระหว่าง :09/03/2549 ถึง 10/03/2549)
299 : ความสำคัญขององค์กรวิชาชีพ (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ระหว่าง :07/03/2549 ถึง 08/03/2549)
298 : การดูแลผู้ป่วยในเชิงรุกในชุมชน (PACT Model) (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :06/03/2549 ถึง 08/03/2549)
297 : โครงการตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกที่มีความมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพกลุ่มจักสานแอนติก (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงารนอกระบบ ระหว่าง :03/03/2549 ถึง 03/03/2549)
296 : การเตรียมพร้อมในการพัฒนาตนเองในการสอบวุฒิบัตร APN (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :03/03/2549 ถึง 03/03/2549)

กุมภาพันธ์  2549
295 : การส่งเรอมศักยภาพของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : โครงการ เอชไอวี/เอดส์ และผู้สูงอายุในเขตภาคเนือ ระหว่าง :27/02/2549 ถึง 27/02/2549)
294 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2549 (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :27/02/2549 ถึง 27/02/2549)
293 : การประเทินอาการทางระบบประสาท (โดย : ผศ. ทิพพาพร ตังอํานวย ณ : โรงพยาบาลรคนพิงค์ ระหว่าง :27/02/2549 ถึง 27/02/2549)
292 : การศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบด้านอาชีวอนามัย (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : ศูนย์สุขภาพชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี ระหว่าง :26/02/2549 ถึง 27/02/2549)
291 : การส่งเสริมสุขภาพ: สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม (โดย : ผศ. ดร. พันทิพย์ จอมศรี ณ : โครงการโลกสดใส คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ระหว่าง :25/02/2549 ถึง 25/02/2549)
290 : การส่งเสริมสุขภาพ: สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม (โดย : ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ณ : โครงการโลกสดใส ของคริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิดรุณาทร ระหว่าง :25/02/2549 ถึง 25/02/2549)
289 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเอกสารหลักฐานประกอบการทำ SAR (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :24/02/2549 ถึง 24/02/2549)
288 : ปัจจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที 4 ภาควิชาสถิติ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :24/02/2549 ถึง 24/02/2549)
287 : ภูมิปัญยาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพ สำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :24/02/2549 ถึง 24/02/2549)
286 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2549 (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :24/02/2549 ถึง 24/02/2549)
285 : การสนับสนุน ดูแลผู้สุงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีเอดส์ (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : โครงกสารเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย ระหว่าง :23/02/2549 ถึง 23/02/2549)
284 : การให้การปรึกษาด้านจิตใจผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากHIV/AIDS (โดย : อ. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต ณ : FON ระหว่าง :23/02/2549 ถึง 23/02/2549)
283 : โครงการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรงานจ่ายกลางเพื่อพัฒนาบริการงานจ่ายกลางที่ได้มาตราฐาน (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :23/02/2549 ถึง 24/02/2549)
282 : Core competency (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง :22/02/2549 ถึง 23/02/2549)
281 : การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (โดย : อ.ดร. ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ ณ : กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบลนครพิงค์ ระหว่าง :22/02/2549 ถึง 22/02/2549)
280 : ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระหว่าง :22/02/2549 ถึง 22/02/2549)
279 : "การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย" (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :21/02/2549 ถึง 21/02/2549)
278 : การดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดแบบองค์รวม (โดย : รศ. ดร. ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล ณ : ศูนย์มะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ระหว่าง :21/02/2549 ถึง 21/02/2549)
277 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2549 (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :20/02/2549 ถึง 20/02/2549)
276 : พยาบาลวิชาชีพกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ แก่บุคลากรทีมสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพของรัฐและเกชน (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : ผู้อำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :20/02/2549 ถึง 22/02/2549)
275 : การนวดเพื่อสุขภาพ (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : ห้องประชุม สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ เชียงใหม่ ระหว่าง :19/02/2549 ถึง 19/02/2549)
274 : การจัดการความรู้การปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรทางการพยาบาลผาตัด Knoeledge management : Infected control prctice among perioperative personel (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : คณธแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :18/02/2549 ถึง 18/02/2549)
273 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2549 (โดย : รศ. นันทา เล็กสวัสดิ์ ณ : ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :17/02/2549 ถึง 17/02/2549)
272 : การใช้ธรรมะในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ (โดย : ผศ. ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :16/02/2549 ถึง 16/02/2549)
271 : การจัดการความรู้เพื่อป้องกันและฟื้นฟูสภาพความพิการ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : กรมควบคุมโรค ระหว่าง :16/02/2549 ถึง 18/02/2549)
270 : สรรถนะของการพยาบาลวิชาชีพ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลแพร่ ระหว่าง :16/02/2549 ถึง 17/02/2549)
269 : การตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพ (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : สถานีอนามัยตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :15/02/2549 ถึง 15/02/2549)
268 : การบรรยายวิชาการเรื่อง การดูแลทารกป่วยวิกฤติ (โดย : ผศ. ปริศนา สุนทรไชย ณ : โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ ระหว่าง :14/02/2549 ถึง 14/02/2549)
267 : คุณค่าของวิชาชีพพยาบาลและสมรรถนะของพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลจอมทอง ระหว่าง :10/02/2549 ถึง 10/02/2549)
266 : กรอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ ระหว่าง :09/02/2549 ถึง 09/02/2549)
265 : โครงการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรงานจ่ายกลางเพื่อพัฒนาบริการงานจ่ายกลางที่ได้มาตราฐาน (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :09/02/2549 ถึง 10/02/2549)
264 : การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ ระหว่าง :09/02/2549 ถึง 09/02/2549)
263 : ความรู้สุขภาพจิตสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตและฝึกปฏิบัติทักษะในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุโขทัย ระหว่าง :09/02/2549 ถึง 09/02/2549)
262 : โครงการฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิตและการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ระหว่าง :09/02/2549 ถึง 09/02/2549)
261 : "Nursing Care in spinal Disease" (โดย : ผศ. ดร. พวงพยอม ปัญญา ณ : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ระหว่าง :07/02/2549 ถึง 07/02/2549)
260 : สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : กลุ่ทการพยาบาล โรงพยาบาลสันป่าตอง ระหว่าง :06/02/2549 ถึง 06/02/2549)
259 : แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่การเป็น APN (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานบริการพยาบาล ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ระหว่าง :03/02/2549 ถึง 03/02/2549)
258 : การตัดสินเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานบริการพยาบาล ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ระหว่าง :02/02/2549 ถึง 02/02/2549)
257 : การนำเสนอความคิดเห็นต่อ"ร่าง"มาตราฐานการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : สภาการพยาบาล ระหว่าง :02/02/2549 ถึง 02/02/2549)
256 : Case management (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานบริการพยาบาล ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ระหว่าง :02/02/2549 ถึง 02/02/2549)
255 : การเป็นผู้วิจัยและนำผลงานวิจัยไปใช้ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในการอบรมการพัฒนาบทบาทการปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :01/02/2549 ถึง 01/02/2549)
254 : การปฎิบัติที่เป็นเลิศบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ การอบรมเรื่องการพัฒนาบทบาทการปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :01/02/2549 ถึง 01/02/2549)

มกราคม  2549
253 : สมรรถนะหลักสำหรับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานบริการพยาบาล ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ระหว่าง :31/01/2549 ถึง 31/01/2549)
252 : การพัฒนาบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :30/01/2549 ถึง 22/02/2549)
251 : การพัฒนาบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :30/01/2549 ถึง 22/02/2549)
250 : การพัฒนาบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต (โดย : ผศ. ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :30/01/2549 ถึง 02/02/2549)
249 : แนวคิดและบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานบริการพยาบาล โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ระหว่าง :30/01/2549 ถึง 30/01/2549)
248 : การดูแลร่างกาย สุขอนามัยที่ดี (โดย : ผศ. ยุภาพร ลิ้มโฆษิต ณ : โครงการโลกสดใส ของคริสจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิดรุณาพร ระหว่าง :28/01/2549 ถึง 28/01/2549)
247 : การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาล (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :28/01/2549 ถึง 28/01/2549)
246 : การดูแลร่างกาย สุขอนามัยที่ดี (โดย : รศ. วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล ณ : โครงการโลกสดใส ของคริสจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิดรุณาพร ระหว่าง :28/01/2549 ถึง 28/01/2549)
245 : การอบรมเรื่อง นวัตกรรมทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :27/01/2549 ถึง 27/01/2549)
244 : กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพยาบาลของชุมชน (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ระหว่าง :26/01/2549 ถึง 27/01/2549)
243 : โครงการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงงานและอาชีพ (Homenet Thailand) ระหว่าง :26/01/2549 ถึง 27/01/2549)
242 : การป้องกันและควบคุมการการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปี 2549 (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อร่วมกับกลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ ระหว่าง :26/01/2549 ถึง 27/01/2549)
241 : บทบาทผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ (โดย : ผศ. อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ ณ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ระหว่าง :25/01/2549 ถึง 25/01/2549)
240 : หมอน้อยอาสา (โดย : ผศ. วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ณ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ระหว่าง :25/01/2549 ถึง 26/01/2549)
239 : หมอน้อยอาสา (โดย : ผศ. ดร. ศิวพร อึ้งวัฒนา ณ : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ระหว่าง :25/01/2549 ถึง 25/01/2549)
238 : ความรู้พื้นฐานความรุนแรงในครอบครัวและแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรง (โดย : รศ. ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ ณ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :20/01/2549 ถึง 20/01/2549)
237 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพและการให้บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอกภัยในแรงงานนอกระบบภาคการผลิต (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ระหว่าง :19/01/2549 ถึง 20/01/2549)
236 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยสภาพแวกล้อมและระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพของบุคลากร (โดย : ผศ. ยุภาพร ลิ้มโฆษิต ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :19/01/2549 ถึง 19/01/2549)
235 : การพยาบาลจากปัจจุบันสู่อนาคต (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง :18/01/2549 ถึง 20/01/2549)
234 : กรรมการวิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (โดย : ผศ. ดร. ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา ณ : วิทยาลัยเชียงราย ระหว่าง :17/01/2549 ถึง 17/01/2549)
233 : โครงการจัดทำระบบสมรรถนะของบุคลากรในการมุ่งสำฤทธิ์ผลขององค์กร (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ระหว่าง :16/01/2549 ถึง 17/01/2549)
232 : ฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Capacity building on HIV/AIDS counseling and management of Timor Leste (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : โครงการศูฯย์ความเป็นเลิศด้านเอชไอวีและเอดส์ ระหว่าง :16/01/2549 ถึง 03/02/2549)
231 : ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพ สำหรับพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :13/01/2549 ถึง 13/01/2549)
230 : ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (โดย : รศ. ดร. ชมนาด พจนามาตร์ ณ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :13/01/2549 ถึง 13/01/2549)
229 : การปฏิรูประบบสุขภาพและการพยาบาล ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์และนโยบายสุขภาพ และบทบาทของพยาบาลในการดูแลสุขภาพระดับ ทุติยภูมิและตติยภูมิ (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :10/01/2549 ถึง 10/01/2549)
228 : โครงการธรรมานามัย 3 (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลบ้านตาก ระหว่าง :09/01/2549 ถึง 09/01/2549)
227 : ทำงานอย่างไรให้มีความสุข (โดย : ผศ. สุวิท อินทอง ณ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. ระหว่าง :07/01/2549 ถึง 07/01/2549)
226 : การสัมมนาการจัดการความรู้ : จากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :04/01/2549 ถึง 06/01/2549)

ธันวาคม  2548
225 : แนวทางการช่วยเหลือด้านจิตสังคมของครู เกี่ยวกับดโรคเอดส์และผลกระทบต่อผู้สูงอายุ (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์ และผู้สุงอายุในเขตภาคเหนือของไทย ระหว่าง :28/12/2548 ถึง 28/12/2548)
224 : โครงการอบรมผู้สอนโปรแกรมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : วิทยาลัยชุมชนระนอง ระหว่าง :25/12/2548 ถึง 27/12/2548)
223 : โครงการอบรมผู้สอนโปรแกรมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (โดย : รศ. ดร. ลินจง โปธิบาล ณ : วิทยาลัยชุมชนระนอง ระหว่าง :25/12/2548 ถึง 27/12/2548)
222 : APN กับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สภาการพยาบาล ระหว่าง :24/12/2548 ถึง 24/12/2548)
221 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบหัวใจและไหลเวียน (โดย : ผศ. ดร. อุษณีย์ จินตะเวช ณ : มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ระหว่าง :24/12/2548 ถึง 25/12/2548)
220 : สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ:การกำหนดและการประเมิน (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลแพร่ ระหว่าง :22/12/2548 ถึง 23/12/2548)
219 : เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยเชิปฏิบัติการ (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่าง :21/12/2548 ถึง 23/12/2548)
218 : โครงการสุภาพบุรุสุภาพสตรีดาราวิทยาลัย (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงเรียนดาราวิทยาลัย ระหว่าง :21/12/2548 ถึง 21/12/2548)
217 : เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ระหว่าง :21/12/2548 ถึง 23/12/2548)
216 : HIV/AIDS Preventing among Youth : Peer Participation and Partnership (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : สถาบันการพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง :20/12/2548 ถึง 20/12/2548)
215 : โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 8 (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :19/12/2548 ถึง 07/04/2549)
214 : โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 8 (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :19/12/2548 ถึง 07/04/2549)
213 : โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 8 (โดย : ผศ. ขวัญพนมพร ธรรมไทย ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :19/12/2548 ถึง 07/04/2549)
212 : โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 8 (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :19/12/2548 ถึง 07/04/2549)
211 : โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 8 (โดย : อ. สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :19/12/2548 ถึง 07/04/2549)
210 : โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 8 (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :19/12/2548 ถึง 07/04/2549)
209 : โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 8 (โดย : ผศ. ชาลินี สุวรรณยศ ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :19/12/2548 ถึง 07/04/2549)
208 : ทิศทางและความก้าวหน้าของวิชาชีพ (โดย : ผศ. ดร. อรอนงค์ วิชัยคำ ณ : วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีพะเยา ระหว่าง :17/12/2548 ถึง 17/12/2548)
207 : Health Promotion for All Generation (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง :16/12/2548 ถึง 16/12/2548)
206 : การปฏิบัติการพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลง (โดย : รศ. ดร. กรรณิการ์ กันธะรักษา ณ : วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ระหว่าง :16/12/2548 ถึง 16/12/2548)
205 : Intergerneration for Health Promotion in Children & the Aged : วัยใยวัยศรัทธา (โดย : รศ. ดร. ลินจง โปธิบาล ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่าง :15/12/2548 ถึง 15/12/2548)
204 : ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพ สำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :13/12/2548 ถึง 13/12/2548)
203 : การบริหารจัดการความรู้ : วิชาชีพพยาบาล (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ระหว่าง :08/12/2548 ถึง 09/12/2548)
202 : โครงการจัดอบรมเชิมปฏิบัติการเพื่อกำหนดสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพครั้งที่ 2 (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลสันป่าตอง ระหว่าง :07/12/2548 ถึง 07/12/2548)
201 : ทิศทางการพยาบาลที่มีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่าง :02/12/2548 ถึง 02/12/2548)

พฤศจิกายน  2548
200 : ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีมและบทบาทการเป็น Facilitator (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ระหว่าง :28/11/2548 ถึง 28/11/2548)
199 : การมีสุขภาพที่ดี 1 (การพักผ่อนและการออกกำลังกาย) (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : คริสจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ระหว่าง :26/11/2548 ถึง 26/11/2548)
198 : การมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง: กายบริหาร และการพักผ่อน (โดย : ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ณ : โครงการโลกสดใส ของคริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิดรุณาทร ระหว่าง :26/11/2548 ถึง 26/11/2548)
197 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤติ(การเจรจาต่อรอง) : กรณีแรงงานต่างด้าวในระยะที่ 2 (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง :23/11/2548 ถึง 25/11/2548)
196 : นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเอชไอวีเอดส์และผุสุงอายุในเตภาคเหนือ ในการสัมมนา เรื่อง บทบาทของสตรีสูงอายุในฐานะผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กกำพร้า (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : HelpAge International ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ระหว่าง :23/11/2548 ถึง 23/11/2548)
195 : ทำ focus group เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยจิตเวช (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : โรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่าง :23/11/2548 ถึง 23/11/2548)
194 : นำเสนอผลการดำเนินโครงการเอชไอวีเอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ ระหว่าง :23/11/2548 ถึง 23/11/2548)
193 : การจัด Focus group เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : โรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่าง :23/11/2548 ถึง 23/11/2548)
192 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤติ(การเจรจาต่อรอง) : กรณีแรงงานต่างด้าวในระยะที่ 2 (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง :23/11/2548 ถึง 25/11/2548)
191 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤติ(การเจรจาต่อรอง) : กรณีแรงงานต่างด้าวในระยะที่ 2 (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : โรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง :23/11/2548 ถึง 25/11/2548)
190 : การใช้ธรรมะในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ (โดย : ผศ. ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง :23/11/2548 ถึง 23/11/2548)
189 : Toward the Success of Organization: The Leader of the Future (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : Fudan University, Faculty of Nursing ระหว่าง :16/11/2548 ถึง 18/11/2548)
188 : Evidence-Based Practice สำหรับหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา รุ่นที่ 42/2549 (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่าง :09/11/2548 ถึง 09/11/2548)
187 : การปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่าง :07/11/2548 ถึง 09/11/2548)
186 : การปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : โรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่าง :07/11/2548 ถึง 09/11/2548)
185 : การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี ระหว่าง :04/11/2548 ถึง 04/11/2548)

ตุลาคม  2548
184 : กระบวนการในการให้การปรึกษาในครอบครัว (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการให้การปรึกษาในครอบครัว ระหว่าง :31/10/2548 ถึง 31/10/2549)
183 : การอบรมแม่บ้านในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์, โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : โรงแรม เดอะปาร์ค เชียงใหม่ ระหว่าง :30/10/2548 ถึง 30/10/2548)
182 : ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารพิษ? (โดย : อ. ธนพรรณ จรรยาศิริ ณ : สโมสรนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงงงานมหิดล มหาวิทยาเชียงใหม่ ระหว่าง :29/10/2548 ถึง 29/10/2548)
181 : ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารพิษ? (โดย : รศ. นงเยาว์ อุดมวงศ์ ณ : สโมสรนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานมหิดล ระหว่าง :29/10/2548 ถึง 29/10/2548)
180 : สารอาหาร: อาหาร 5 หมู่ และ การถนอมอาหาร และการดื่มน้ำ (โดย : ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ณ : โครงการโลกสดใส ของคริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิดรุณาทร ระหว่าง :29/10/2548 ถึง 29/10/2548)
179 : การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการล้างผักสดลดสารพิษ (โดย : รศ. นงเยาว์ อุดมวงศ์ ณ : สโมสรนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :29/10/2548 ถึง 29/10/2548)
178 : การสอนสุขศึกษาให้ได้สัมฤทธิ์ผล (โดย : อ.ดร. สุภารัตน์ วังศรีคูณ ณ : งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :28/10/2548 ถึง 28/10/2548)
177 : การสร้างเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด (โดย : รศ. ดร. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ณ : งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :21/10/2548 ถึง 25/10/2548)
176 : แนวคิดในการประเมินสมถรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ในระบบราชการยุคใหม่ และแนวทางในการจัดทำแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ระหว่าง :21/10/2548 ถึง 21/10/2548)
175 : หลักและแนวทางการเขียนทบทวนวรรณกรรม (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :20/10/2548 ถึง 20/10/2548)
174 : การสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงาน (โดย : รศ. ดร. ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ ณ : มูลนิธิเพื่อพัฒนาแรงงานและอาชีพ ระหว่าง :20/10/2548 ถึง 20/10/2548)
173 : ให้บริการการตรวจสุขภาพแก่พนักงานบริษัท เอ๊กซาแลมจำกัด (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : โรงพยาบาลสันทราย ระหว่าง :14/10/2548 ถึง 14/10/2548)
172 : องค์กรก้าวไกลด้วยศักยภาพบุคลากร (โดย : อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์ ณ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :14/10/2548 ถึง 14/10/2548)
171 : การวิจัยเชิงคุณภาพ (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่าง :13/10/2548 ถึง 13/10/2548)
170 : การวิจัยเชิงคุณภาพ (โดย : รศ. ดร. ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่าง :13/10/2548 ถึง 13/10/2548)
169 : การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ (โดย : ผศ. ดร. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :12/10/2548 ถึง 12/10/2548)
168 : New Knowledge in Critical Practice (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่าง :11/10/2548 ถึง 11/10/2548)
167 : การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (โดย : รศ. ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :07/10/2548 ถึง 07/10/2548)
166 : โครงการควบคุมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านตาล (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : สถานีอนามัยบ้านตาล ต.บ้านตาล ระหว่าง :04/10/2548 ถึง 04/10/2548)
165 : การพิจารณาร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (โดย : รศ. ดร. ลินจง โปธิบาล ณ : วิทยาลัยชุมชนระนองระนอง ระหว่าง :03/10/2548 ถึง 05/10/2548)
164 : การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (โดย : ศ. ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ระหว่าง :03/10/2548 ถึง 03/10/2548)
163 : การพิจารณาร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : วิทยาลัยชุมชนระนองระนอง ระหว่าง :03/10/2548 ถึง 05/10/2548)

กันยายน  2548
162 : เติมพลังปัญญาเพื่อการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :28/09/2548 ถึง 28/09/2548)
161 : เติมพลังปัญญาเพื่อการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ระหว่าง :28/09/2548 ถึง 28/09/2548)
160 : การอบรมเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์, โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :28/09/2548 ถึง 28/09/2548)
159 : การใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลสะเมิง เชียงใหม่ ระหว่าง :25/09/2548 ถึง 29/10/2548)
158 : การป้องกันและฟื้นฟูสภาพ : การวางแผนการออกกำลังกายสำหรับกลุ่มเสี่ยงและผู้มีปัญหาสุขภาพเรื้องรัง (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ระหว่าง :25/09/2548 ถึง 25/09/2548)
157 : วิพากษ์ National Guidline ในการฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยสึนามิ (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต ระหว่าง :21/09/2548 ถึง 23/09/2548)
156 : การพัฒนาการบริหารองค์กรพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. อรอนงค์ วิชัยคำ ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ระหว่าง :19/09/2548 ถึง 29/09/2548)
155 : นักบริหารยุคใหม่ (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : สำนักสรรพากรภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :19/09/2548 ถึง 23/09/2548)
154 : การดูแลสุขภาพตนเองสำหรับผู้สูงอายุ (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : โครงการผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือ ระหว่าง :19/09/2548 ถึง 19/09/2548)
153 : Infection Control Link Nurse (ICLN) (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :19/09/2548 ถึง 20/09/2548)
152 : ฝึกปฏิบัติเรื่อง ทักษะสังคม (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :16/09/2548 ถึง 16/09/2548)
151 : Mentor & Motoring ในการสอนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่าง :16/09/2548 ถึง 16/09/2548)
150 : วิพากษ์นวัตกรรมการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : โรงพยาบาลแม่ทา ลำพูน ระหว่าง :16/09/2548 ถึง 16/09/2548)
149 : การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (โดย : ผศ. ดร. ทศพร คำผลศิริ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :16/09/2548 ถึง 17/09/2548)
148 : ค่ายทักษะชีวิตเพื่อเยาวชนสตรี (โดย : อ. อัศวินี นามะกันคำ ณ : สำนักงานคณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง :16/09/2548 ถึง 18/09/2548)
147 : ฝึกปฏิบัติเรื่อง ทักษะสังคม (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :15/09/2548 ถึง 15/09/2548)
146 : การประเมินและดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤต (โดย : ผศ. ดร. จรัสศรี เย็นบุตร ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :14/09/2548 ถึง 14/09/2548)
145 : การใช้ยาและการป้องกันปัญหายาเสพติด (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : โรงเรียนพุทธเกษตรสตรี ศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ เชียงใหม่ ระหว่าง :14/09/2548 ถึง 14/09/2548)
144 : ฝึกปฏิบัติเรื่อง ทักษะสังคม (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :13/09/2548 ถึง 13/09/2548)
143 : การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย และการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลแม่สะเรียง ระหว่าง :13/09/2548 ถึง 13/09/2548)
142 : ให้บริการการตรวจสุขภาพแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ ระหว่าง :13/09/2548 ถึง 13/09/2548)
141 : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่าง :13/09/2548 ถึง 14/09/2548)
140 : ภาวะจิตสังคมและจริยธรรมในผู้ป่วยวิกฤต (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :12/09/2548 ถึง 12/09/2548)
139 : การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่าง :12/09/2548 ถึง 12/09/2548)
138 : แนวคิดเรื่องทักษะทางสังคม (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :11/09/2548 ถึง 11/09/2548)
137 : บทบาทของพยาบาลในการเสริมสร้างทักาะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเวช (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :11/09/2548 ถึง 11/09/2548)
136 : สมรรถนะสำหรับทีมแกนนำของโรงพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :08/09/2548 ถึง 08/09/2548)
135 : โยคะเพื่อสุขภาพ (โดย : ผศ. ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ณ : โรงพยาบาลลพบุรี ระหว่าง :08/09/2548 ถึง 08/09/2548)
134 : การบริหารการพยาบาลในภาวะการเปลี่ยนแปลง (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :08/09/2548 ถึง 08/09/2548)
133 : การปฏิรูประบบสุขภาพ: บริการสุขภาพแบบผสมผสาน การแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาท้องถิ่น (โดย : รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ณ : โรงพยาบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่าง :07/09/2548 ถึง 07/09/2548)
132 : การดูแลแบบผสมผสานในการบำบัดทางการพยาบาล (โดย : รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ณ : โรงพยาบาลลพบุรี ระหว่าง :07/09/2548 ถึง 07/09/2548)
131 : การส่งเสริมสุขภาพจิต และดูแลสุขภาพตนเองเมื่อมีความเครียด ปวดศีรษะ และนอนไม่หลับ (โดย : รศ. มล. อัครอนงค์ ปราโมช ณ : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพตนเอง ระหว่าง :07/09/2548 ถึง 07/09/2548)
130 : การบำบัดแนวเสริมและการบำบัดด้วยภูมิปัญญาไทยกับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : โครงการผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือ ระหว่าง :07/09/2548 ถึง 07/09/2548)
129 : พยาบาลเวชปฏิบัติกับการปฏิบัติงานใน PCU (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ระหว่าง :07/09/2548 ถึง 07/09/2548)
128 : การสนทนาและวิจารณ์วิจัย ให้แก่บุคลากรพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :06/09/2548 ถึง 06/09/2548)
127 : การสร้างค่าในผู้สูงอายุ (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ระหว่าง :03/09/2548 ถึง 03/09/2548)
126 : พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ระหว่าง :02/09/2548 ถึง 02/09/2548)
125 : การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : โครงการผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือ ระหว่าง :02/09/2548 ถึง 02/09/2548)

สิงหาคม  2548
124 : อี-เลิร์นนิ่ง เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ทางการพยาบาล (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง :31/08/2548 ถึง 01/09/2548)
123 : การป้องกันโรคติดเชื้อ การป้องกันโรคเอดส์ และไวรัสตับอักเสบ (โดย : ผศ. ดร. ณัฐวรรณ สุวรรณ ณ : โรงเรียนพุทธเกษตรสตรี ศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ ระหว่าง :31/08/2548 ถึง 31/08/2548)
122 : การมีสุขภาพที่ดี 2 (การตรวจสุขภาพเด็กดี) (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : คริสจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ระหว่าง :27/08/2548 ถึง 27/08/2548)
121 : โรคเอดส์/เชื้อ HIV โครงการโลกสดใส (โดย : ผศ. ดร. ณัฐวรรณ สุวรรณ ณ : ณ คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ระหว่าง :27/08/2548 ถึง 27/08/2548)
120 : พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ระหว่าง :26/08/2548 ถึง 26/08/2548)
119 : ก้าวทันICNP สู่การปฏิบัติ (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ระหว่าง :26/08/2548 ถึง 26/08/2548)
118 : การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :25/08/2548 ถึง 25/08/2548)
117 : การพยาบาลผู้ป่วยตกเลือดทางเดินอาหารส่วนต้น (โดย : รศ. นันทา เล็กสวัสดิ์ ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :25/08/2548 ถึง 25/08/2548)
116 : อาสามัครดูแลผู้สูงอายุทึ่บ้าน (โดย : ผศ. ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ระหว่าง :25/08/2548 ถึง 27/08/2548)
115 : อาสามัครดูแลผู้สูงอายุทึ่บ้าน (โดย : อ. ยุพิน กลิ่นขจร ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ระหว่าง :25/08/2548 ถึง 27/08/2548)
114 : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ (โดย : รศ. สุธิศา ล่ามช้าง ณ : สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :25/08/2548 ถึง 25/08/2549)
113 : อาสามัครดูแลผู้สูงอายุทึ่บ้าน (โดย : ผศ. ดร. จินดารัตน์ ชัยอาจ ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ระหว่าง :25/08/2548 ถึง 27/08/2548)
112 : อาสามัครดูแลผู้สูงอายุทึ่บ้าน (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ระหว่าง :25/08/2548 ถึง 27/08/2548)
111 : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :25/08/2548 ถึง 25/08/2548)
110 : การดูแลเด็ก (โดย : ผศ. ดร. อุษณีย์ จินตะเวช ณ : ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล้ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :24/08/2548 ถึง 24/08/2548)
109 : การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : โครงการผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือ ระหว่าง :24/08/2548 ถึง 24/08/2548)
108 : การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อมีปัญหาจากถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก มีแผล (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : โรงเรียนพุทธเกษตรสตรี ศูนย์พุทธรรมหนองฮ่อ ระหว่าง :24/08/2548 ถึง 24/08/2548)
107 : การวิจัยระบบ : การปรับระบบพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : สภาการพยาบาล ระหว่าง :24/08/2548 ถึง 24/08/2548)
106 : การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และ การดูแลสุขภาพบุคลากร (โดย : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ ณ : โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง :23/08/2548 ถึง 26/08/2548)
105 : การวิจัยทางการพยาบาล:ความเป็นเลิศของการปฏิบัติเพื่อสุขภาพคนไทย หัวข้อเรื่อง การวิจัยเชิงผลลัพท์ทางการพยาบาล (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : สภาการพยาบาล ระหว่าง :23/08/2548 ถึง 23/08/2548)
104 : Doctoral Forum และองค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : สภาการพยาบาล ระหว่าง :23/08/2548 ถึง 23/08/2548)
103 : สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลสันป่าตอง ระหว่าง :21/08/2548 ถึง 23/08/2548)
102 : การใช้แนวคิดการบูรณาการ ต่อการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารทางการพยาบาลสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :20/08/2548 ถึง 20/08/2548)
101 : หลักการเขียนอภิปรายผลการศึกษา (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :20/08/2548 ถึง 20/08/2548)
100 : ปัญหาและสวัสดิการของผู้สูงอายุและการป้องกันในประเทศญี่ปุ่น (โดย : ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ณ : คณะแพทยศาสตร์ มช. ระหว่าง :20/08/2548 ถึง 20/08/2548)
99 : ความรุนแรงในสตรี/ครอบครัว (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ระหว่าง :18/08/2548 ถึง 18/08/2548)
98 : คุณภาพสถาบันการศึกษาพยาบาลและความยั่งยืน : กลยุทธสู่ความสำเร็จ (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กรุงเทพมหานคร ระหว่าง :18/08/2548 ถึง 18/08/2548)
97 : สตรีกับเพศสัมพันธ์/Save Sexs (โดย : รศ. ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ระหว่าง :18/08/2548 ถึง 18/08/2548)
96 : การดูแลเด็ก (โดย : รศ. นิตยา ไทยาภิรมย์ ณ : ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล้ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :17/08/2548 ถึง 17/08/2548)
95 : การประเมินผลเด็กออทิสติก (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ ระหว่าง :17/08/2548 ถึง 17/08/2548)
94 : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ(Systematic Reviews) (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ระหว่าง :16/08/2548 ถึง 17/08/2548)
93 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : กรมสุขภาพจิต ระหว่าง :16/08/2548 ถึง 16/08/2548)
92 : มาตราฐานการดูแลด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากรสาธารณสุข (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ระหว่าง :15/08/2548 ถึง 15/08/2548)
91 : Visit to Youth Family and Community Development (YFCD) Project (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : สถาบันวิจัยประชากรสังค มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง :15/08/2548 ถึง 15/08/2548)
90 : การเสริมทักษะในการทำวิจัย (โดย : รศ. สุธิศา ล่ามช้าง ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :15/08/2548 ถึง 19/08/2548)
89 : การจัดทำลักทำลักษณะงาน (Role Profile) (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ระหว่าง :15/08/2548 ถึง 16/08/2548)
88 : การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและให้คำปรึกาทางสุขภาพ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลบ้านตาก ระหว่าง :15/08/2548 ถึง 16/08/2548)
87 : การดูแลเด็ก (โดย : รศ. นิตยา ไทยาภิรมย์ ณ : ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล้ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :10/08/2548 ถึง 10/08/2548)
86 : การจัดระบบดำเนินการในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการจัดระบบคุณภาพบริการพยาบาลในหอผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจตลอดจนการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :10/08/2548 ถึง 11/08/2548)
85 : การเสริมสร้างทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเวช(ฝึกปฏิบัติ 3 กลุ่มย่อย) (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :10/08/2548 ถึง 10/08/2548)
84 : การเสริมสร้างทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเวช(ฝึกปฏิบัติ 3 กลุ่มย่อย) (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :08/08/2548 ถึง 08/08/2548)
83 : การเสริมสร้างทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเวช(ภาคบรรยาย) (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :07/08/2548 ถึง 07/08/2548)
82 : การใช้ตารางชุดดุลดัชนี(Balanced Scorecard) ในการบริหารงาน : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (โดย : ผศ. ดร. อัจฉรา สุคนธสรรพ์ ณ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :06/08/2548 ถึง 06/08/2548)
81 : EQ และการประเมิน EQ (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : สถานีอนามัยบ้านเมืองวะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่าง :03/08/2548 ถึง 03/08/2548)
80 : การพัฒนาการเด็กออทิสติกและเทคนิคเบื้องต้นในการให้การปรึกษาด้านจิตใจ (โดย : ผศ. สุวิท อินทอง ณ : สถานีอนามัยบ้านเมืองวะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่าง :03/08/2548 ถึง 03/08/2548)
79 : การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (โดย : ผศ. ดร. วราวรรณ อุดมความสุข ณ : โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง :03/08/2548 ถึง 05/08/2548)
78 : โรคซึมเศร้า การป้องกัน การรักษา และการประเมินขั้นตั้น (โดย : ผศ. ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ ณ : สถานีอนามัยตำบลเมืองเล็น อำเภอสัยทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :03/08/2548 ถึง 03/08/2548)
77 : โรคพิษสุราเรื้อรัง การป้องกันและการรักษา (โดย : อ. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต ณ : สถานีอนามัยบ้านเมืองวะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่าง :03/08/2548 ถึง 03/08/2548)
76 : การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (โดย : รศ. นันทา เล็กสวัสดิ์ ณ : โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง :03/08/2548 ถึง 05/08/2548)
75 : Peer Education life skills, Field Study to Youth Center (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเอชไอวีและเอดส์ ระหว่าง :02/08/2548 ถึง 02/08/2548)
74 : การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (โดย : ศ. ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ณ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่าง :01/08/2548 ถึง 01/08/2548)
73 : การให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ระหว่าง :01/08/2548 ถึง 02/08/2548)

กรกฏาคม  2548
72 : การมีสุขภาพที่ดี 1 (การดูแลอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือ และการใช้ผ้าปิดปากและจมูก) (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : คริสจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ระหว่าง :30/07/2548 ถึง 30/07/2548)
71 : การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ระหว่าง :30/07/2548 ถึง 30/07/2548)
70 : การมีสุขภาพที่ดี: การป้องกันโรคภัย (โดย : ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ณ : เพื่อโครงการโลกสดใส คริสจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ ระหว่าง :30/07/2548 ถึง 30/07/2548)
69 : บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน (โดย : ผศ. ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ระหว่าง :30/07/2548 ถึง 30/07/2548)
68 : วิธีการสอนโดยการใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย (รุ่นที่ 2 ) (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :28/07/2548 ถึง 28/07/2548)
67 : การวิจัยกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 3 (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : โรงพยาบาลสกลนคร ระหว่าง :25/07/2548 ถึง 26/07/2548)
66 : การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง :22/07/2548 ถึง 22/07/2548)
65 : ระบบประคับประคองของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง :21/07/2548 ถึง 21/07/2548)
64 : การดูแลสุขภาพตนเองในเรื่องอนามัยส่วนบุคคล (โดย : ผศ. ยุภาพร ลิ้มโฆษิต ณ : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพตนเอง ระหว่าง :20/07/2548 ถึง 20/07/2548)
63 : การควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : สถาบะนวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง :20/07/2548 ถึง 20/07/2548)
62 : วิธีการสอนโดยการใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย (รุ่นที่ 1) (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :19/07/2548 ถึง 19/07/2548)
61 : การให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ระหว่าง :18/07/2548 ถึง 19/07/2548)
60 : จิตวิทยาของการทำงานเป็นทีม (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง :15/07/2548 ถึง 15/07/2548)
59 : ยุทธวิธีในการดำเนินการ IC สู่เป้าหมาย (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ ระหว่าง :14/07/2548 ถึง 14/07/2548)
58 : การสร้างภาวะความเป็นผู้นำและการสร้างคุณค่าในตนเอง (โดย : ผศ. ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์ ณ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง :14/07/2548 ถึง 14/07/2548)
57 : พิพิธภัณฑ์ทางการพยาบาลและสภาการพยาบาล (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ระหว่าง :13/07/2548 ถึง 13/07/2548)
56 : การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อมีไข้ หวัด ไอ เจ็บคอ และไข้หวัดนก (โดย : ผศ. ดร. พันทิพย์ จอมศรี ณ : ณ โรงเรียนพุทธเกษตรสตรี ศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :13/07/2548 ถึง 13/07/2548)
55 : คิดใหม่ ทำใหม่ในงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาะรณสุข ระหว่าง :13/07/2548 ถึง 13/07/2548)
54 : การบริหารจัดการการเงิน (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่าง :12/07/2548 ถึง 12/07/2548)
53 : การใช้ยาในเด็กยุคระบบปฏิรูปสุขภาพ (โดย : ผศ. ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ณ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ ระหว่าง :09/07/2548 ถึง 09/07/2548)
52 : การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร (โดย : อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :08/07/2548 ถึง 08/07/2548)
51 : การรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลพิจิตร ระหว่าง :07/07/2548 ถึง 08/07/2548)
50 : การป้องกันไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ มาเลเรีย และไข้กาฬหลังแอ่น (โดย : ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ณ : ณ โรงเรียนพุทธเกษตรสตรี ศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :06/07/2548 ถึง 06/07/2548)
49 : Cognitive Behavior Therapy กับการประยุกต์ใช้ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :06/07/2548 ถึง 08/07/2548)
48 : การสนทนาและวิจารณ์วิจัย (โดย : ผศ. ดร. จรัสศรี เย็นบุตร ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :05/07/2548 ถึง 05/07/2548)
47 : การประเมินสมถรรถนะของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ระหว่าง :04/07/2548 ถึง 05/07/2548)

มิถุนายน  2548
46 : การให้การปรึกษาด้านจิตใจผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากHIV/AIDS(สำหรับผู้นำชุมชนอ.เมือง) (โดย : อ. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ และUNFRA ระหว่าง :30/06/2548 ถึง 30/06/2548)
45 : การวิจัยทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ยุวยงค์ จันทรวิจิตร ณ : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :30/06/2548 ถึง 01/07/2548)
44 : ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยและผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต่อผู้สูงอายุปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ แนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์และเรื่องการสังเกตอาการผิดปกติและการส่งต่อผู้สูงอายุเพื่อการรักษา (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :29/06/2548 ถึง 29/06/2548)
43 : การวิจัยทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. โรจนี จินตนาวัฒน์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มช. ระหว่าง :29/06/2548 ถึง 29/06/2548)
42 : การวิจัยทางการพยาบาล (โดย : รศ. สุธิศา ล่ามช้าง ณ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :28/06/2548 ถึง 29/06/2548)
41 : การควบคุมการติดเชื้อ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระหว่าง :27/06/2548 ถึง 28/06/2548)
40 : ผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุครอบครัวและชุมชน และเรื่องหลักการดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผุ้สูงอายุที่ติดเชื้อและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบฯ (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :27/06/2548 ถึง 27/06/2548)
39 : หลักและแนวทางการเขียนทบทวนวรรณกรรม (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :25/06/2548 ถึง 25/06/2548)
38 : ประสบการณ์บทเรียนสำคัญในการแก้ป้ญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย ระหว่าง :24/06/2548 ถึง 26/06/2548)
37 : แนวคิดการวางแผนจำหน่ายและกลวิธีในการนำสู่แนวปฏิบัติ (โดย : รศ. ดร. พิกุล บุญช่วง ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :23/06/2548 ถึง 23/06/2548)
36 : Importance of noncommercial and quasi commercial sex among youth (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ เชียงใหม่ ระหว่าง :23/06/2548 ถึง 23/06/2548)
35 : การประชุมเสวนาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย ระหว่าง :23/06/2548 ถึง 23/06/2548)
34 : วิทยากรสรุปบทเรียนจากโครงการนำร่องศึกษากระบวนการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ และแนวทางดำเนินโครงการสร้างพันธมิตรสร้างสุขภาพ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ระหว่าง :23/06/2548 ถึง 23/06/2548)
33 : การประชุมเสวนาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ , โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : ณ ตำบลสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :20/06/2548 ถึง 20/06/2548)
32 : Women's Health and Sport (โดย : รศ. ดร. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ณ : Ewha Women's University ระหว่าง :19/06/2548 ถึง 19/06/2548)
31 : Women's Health & Sports ในการประชุม Women's World 2005 (WW05), the 9th International Interdisciplinary Congress on Women (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : Ewha Woman's University ระหว่าง :19/06/2548 ถึง 21/06/2548)
30 : ความรู้เรื่อง HIV/AIDS แก่แกนนำเยาวชนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดย : ผศ. ดร. สุมาลี เลิศมัลลิกาพร ณ : ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ วังธารรีสอร์ท เชียงใหม่ ระหว่าง :18/06/2548 ถึง 18/06/2548)
29 : การป้องกันและลดการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มวัยรุ่น (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง :18/06/2548 ถึง 18/06/2548)
28 : ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ "พัฒนาการทางเพศศึกษาและสุขอนามัยทางเพศ" (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง :18/06/2548 ถึง 18/06/2548)
27 : Home Room : แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และTrend of Mental Health Problem : Psychiatric nurse Role (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลบสวนปรุง ระหว่าง :17/06/2548 ถึง 17/06/2548)
26 : นโยบายและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัลวลัยลักษณ์ ระหว่าง :17/06/2548 ถึง 19/06/2548)
25 : พัฒนาคุรภาพระบบงานหน่วยงานจ่ายกลางโรงพยาบาลลำปางให้ได้มาตรฐานโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :16/06/2548 ถึง 17/07/2548)
24 : ผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ และแนวทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบฯ (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :14/06/2548 ถึง 14/06/2548)
23 : ความรู้พื้นฐานเรื่องเอดส์ (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :13/06/2548 ถึง 13/06/2548)
22 : การจัดเตรียมครูพี่เลี้ยงแก่บุคลากรทางการพยาบาล เพื่อเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความพร้อมต่อการบริการในภารกิจที่สำคัญของโรงพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :13/06/2548 ถึง 17/07/2548)
21 : การจัดเตรียมครูพี่เลี้ยงแก่บุคลากรทางการพยาบาล เพื่อเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความพร้อมต่อการบริการในภารกิจที่สำคัญของโรงพยาบาล (โดย : รศ. ดร. กรรณิการ์ กันธะรักษา ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :13/06/2548 ถึง 17/07/2548)
20 : การจัดเตรียมครูพี่เลี้ยงแก่บุคลากรทางการพยาบาล เพื่อเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความพร้อมต่อการบริการในภารกิจที่สำคัญของโรงพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. อรอนงค์ วิชัยคำ ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :13/06/2548 ถึง 17/07/2548)
19 : การจัดเตรียมครูพี่เลี้ยงแก่บุคลากรทางการพยาบาล เพื่อเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความพร้อมต่อการบริการในภารกิจที่สำคัญของโรงพยาบาล (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :13/06/2548 ถึง 17/07/2548)
18 : การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : โครงการผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ภาคเหนือ ระหว่าง :13/06/2548 ถึง 13/06/2548)
17 : การจัดเตรียมครูพี่เลี้ยงแก่บุคลากรทางการพยาบาล เพื่อเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความพร้อมต่อการบริการในภารกิจที่สำคัญของโรงพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :13/06/2548 ถึง 17/07/2548)
16 : วัฒนธรรมไทยกับวัยรุ่น (โดย : อ.ดร. สรัญญา วรรณชัยกุล ณ : โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ระหว่าง :13/06/2548 ถึง 13/06/2548)
15 : การจัดการอบรมหมอพื้นบ้าน (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : องค์การช่วยเหลือผู้สูงอายุระหว่างประเทศ ระหว่าง :13/06/2548 ถึง 13/06/2548)
14 : วัฒนธรรมไทยกับวัยรุ่น (โดย : อ.ดร. สรัญญา วรรณชัยกุล ณ : โรงเรียวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ระหว่าง :13/06/2548 ถึง 13/06/2548)
13 : การเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี และการเข้าใจความต้องการของวัยรุ่น (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :11/06/2548 ถึง 11/06/2548)
12 : กลยุทธ์การจัดการปัญหากับเจ้าตัวน้อย (โดย : รศ. นิตยา ไทยาภิรมย์ ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :10/06/2548 ถึง 10/06/2548)
11 : การบริหารจัดการการเงิน และ การวิเคราะห์ต้นทุน (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่าง :08/06/2548 ถึง 08/06/2548)
10 : Leadership Skill & Publice Presentation (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :06/06/2548 ถึง 06/06/2548)
9 : วัฒนธรรมไทยกับวัยรุ่น (โดย : ผศ. สุวิท อินทอง ณ : โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ระหว่าง :06/06/2548 ถึง 06/06/2548)
8 : แนวคิดและแนวทางในการประเมินตนเองเพื่อเตรียมรับการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (โดย : ศ. ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ณ : งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :03/06/2548 ถึง 03/06/2548)
7 : Clinical Research : Application to ET Nursing (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :02/06/2548 ถึง 02/06/2548)
6 : การสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :01/06/2548 ถึง 01/06/2548)
5 : การสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :01/06/2548 ถึง 01/06/2548)
4 : การสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ (โดย : รศ. ดร. ลินจง โปธิบาล ณ : โครงการเอชไอวี/เอดส์และผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ระหว่าง :01/06/2548 ถึง 01/06/2548)
3 : Sharing experiencs on implementing PBL-Chiangmai University (โดย : ศ. ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ณ : Tzu Chi College of Technology ระหว่าง :01/06/2548 ถึง 01/06/2548)
2 : การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานของเกษตรกร (Work Improvement in Neighbourthood Development) (โดย : อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ณ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ระหว่าง :01/06/2548 ถึง 01/06/2548)
1 : การให้การปรึกษาด้านจิตใจผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากHIV/AIDS (สำหรับอสม.อ.ดอยหล่อ) (โดย : อ. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ และ UNFPR ระหว่าง :01/06/2548 ถึง 01/06/2548)

ปีการศึกษา   | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2536 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th