KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วิทยากรภายนอกสถาบัน - อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2536 |

พฤษภาคม  2547
327 : การประเมินผลและวิเคราะห์ภาระงานตามระบบ Work Point Payment Sytem (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :31/05/2547 ถึง 31/05/2547)
326 : Evidence-based Practice และ Systematic review (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :30/05/2547 ถึง 30/05/2547)
325 : การจัดการบริหารหน่วยงานแบบบูรณาการและเน้นพฤติกรรมกาเรป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ระหว่าง :29/05/2547 ถึง 29/05/2547)
324 : การใช้แนวคิดธุรกิจในการบริหารการพยาบาลและการบริหารการพยาบาลด้วยแนวคิดการตลาด (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ระหว่าง :28/05/2547 ถึง 28/05/2547)
323 : การจัดทำแผนกลยุทธ์และกลุยทธ์การพัฒนาพยาบาลโรคไต (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย ระหว่าง :28/05/2547 ถึง 28/05/2547)
322 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการดำเนินการวิจัย แก่บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 (โดย : ศ. ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม ณ : ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ระหว่าง :27/05/2547 ถึง )
321 : การให้การปรึกษาครอบครัว (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระหว่าง :25/05/2547 ถึง 25/05/2547)
320 : การประเมินปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยฝ่ายกาย (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลป่าซาง จ.ลำพูน ระหว่าง :24/05/2547 ถึง 24/05/2547)
319 : การประเมินปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยฝ่ายกาย (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ระหว่าง :23/05/2547 ถึง 23/05/2547)
318 : การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (โดย : อ.ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ณ : โรงพยาบาลพิจิจตร ระหว่าง :21/05/2547 ถึง 21/05/2547)
317 : เครื่องมือวิจัย ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล (โดย : รศ. ดร. พัชราภรณ์ อารีย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มช ระหว่าง :20/05/2547 ถึง 21/05/2547)
316 : Thai traditional medicine : Asian way of knowing and the application to nursing and health sciences (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : UCNW ระหว่าง :20/05/2547 ถึง 20/05/2547)
315 : Paliative and hospice care in thailand (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : Wilmington paliative care center ระหว่าง :19/05/2547 ถึง 19/05/2547)
314 : การเสริมทักษะวิจัยทางการพยาบาล (โดย : รศ. สุธิศา ล่ามช้าง ณ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :18/05/2547 ถึง 19/05/2547)
313 : วิทยากร การวิจัยทางการพยาบาล (โดย : รศ. ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ ณ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :18/05/2547 ถึง 19/05/2547)
312 : การพัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังการติดเชื้อแผลผ่าตัดในโรงพยาบาล ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : โรงพยาบาลสงขลา ระหว่าง :12/05/2547 ถึง 12/05/2547)
311 : การนิเทศงานอย่างมีความสุข (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระหว่าง :11/05/2547 ถึง 11/05/2547)
310 : การพัฒนาความเข้มแข็งของวัยรุ่นเพื่อต้านความจน (โดย : อ.ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ ณ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ระหว่าง :10/05/2547 ถึง 10/05/2547)
309 : การประเมินปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยฝ่ายกายโ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลป่าซาง จ.ลำพูน ระหว่าง :10/05/2547 ถึง 10/05/2547)
308 : การอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บและผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินของการหายใจ (โดย : อ. สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม ณ : โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ระหว่าง :10/05/2547 ถึง 14/05/2547)
307 : หลักการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บศีรษะ (โดย : ผศ. ทิพพาพร ตังอํานวย ณ : สาธารณสุข จ. เชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาล มช. ระหว่าง :10/05/2547 ถึง 10/05/2547)
306 : คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ระหว่าง :10/05/2547 ถึง 10/05/2547)
305 : การประเมินปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยฝ่ายกาย (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร ระหว่าง :03/05/2547 ถึง 04/05/2547)

เมษายน  2547
304 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการดำเนินการวิจัย แก่บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 (โดย : ศ. ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม ณ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ระหว่าง :27/04/2547 ถึง )
303 : การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยอาศัยความรู้เชิงประจักษ์ ระดับหอผู้ป่วยและระดับโรงพยาบาลในการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :25/04/2547 ถึง )
302 : ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้Evidence Based Practiceทางการพยาบาล (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :25/04/2547 ถึง )
301 : Evidence Based Practice (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :24/04/2547 ถึง 25/04/2547)
300 : กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลีนิกและการนำไปใช้ ในการประชุมวิชาการเรื่ิองการพัฒนาคุณภาพการพยา่บาล ตามหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :24/04/2547 ถึง )
299 : การประเมินปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยฝ่ายกาย (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ระหว่าง :23/04/2547 ถึง 23/04/2547)
298 : แนวทางการสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับวิสัญญีพยาบาล (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :22/04/2547 ถึง )
297 : Quality of Nursing Care Through Nursing Education ในประการชุม Meeting the Standards for Nursing Education and Practice Internationally (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : Wuhan University ระหว่าง :22/04/2547 ถึง 22/04/2547)
296 : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : โรงพยาบาลสมุทรปราการ ระหว่าง :22/04/2547 ถึง 23/04/2547)
295 : การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพระหว่างผู้ป่วยกับทันตแพมย์ (โดย : ผศ. ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ ณ : คณะทันตแพทยศาสรต์ มหาวิทยาลัยเ้ชียงใหม่ ระหว่าง :19/04/2547 ถึง 19/04/2547)
294 : การให้การปรึกษาครอบครัว (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : คณะแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :19/04/2547 ถึง 19/04/2547)
293 : การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาและวิธีการประเมินผลการดำเนินงานและการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โดย : ศ. ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ณ : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง :02/04/2547 ถึง 02/04/2547)
292 : จิตวิทยาและการปรับตัวของวัยกลางคน (โดย : ผศ. ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ ณ : ชมรมนักบวชคาทอลิค ระหว่าง :02/04/2547 ถึง 02/03/2547)
291 : การบริหารงานด้วยแนวคิดทางการตลาด และลูกค้าคือคนสำคัญ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : ชมรมพยาบาลเชียงราย-พะเยาและกลุ่มงานการพยาบาล ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :01/04/2547 ถึง 01/04/2547)

มีนาคม  2547
290 : การพัฒนาทักษะการคิดที่เอื้อต่อการดูแลทางจิตใจ-สังคม (โดย : รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :30/03/2547 ถึง 30/03/2547)
289 : การพัฒนาคุณภาพบริการด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : โรงพยาบาลระนอง ระหว่าง :26/03/2547 ถึง 26/03/2547)
288 : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : โรงพยาบาลจอมทอง ระหว่าง :25/03/2547 ถึง 26/03/2547)
287 : การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (โดย : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ ณ : โรงพยาบาลจอมทอง ระหว่าง :25/03/2547 ถึง 26/03/2547)
286 : การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ ณ : โรงพยาบาลจอมทอง ระหว่าง :25/03/2547 ถึง 26/03/2547)
285 : โครงการอบรมพัฒนาความรู้การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลจอมทอง ระหว่าง :25/03/2547 ถึง 26/03/2547)
284 : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ณ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง :21/03/2547 ถึง 21/03/2547)
283 : บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : ชมรมเวชบำบัดวิกฤตภาคเหนือ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ระหว่าง :20/03/2547 ถึง )
282 : การเรียนรู้ในผู้ใหญ่ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : คณะแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :19/03/2547 ถึง 19/03/2547)
281 : การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลีนิก และการนำไปใช้ กลยุทธ์ในการพัฒนาทีม การพัฒนาโครงการ และการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพในการบริการ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : วิทยาลัยพยาบาลลำปาง ระหว่าง :18/03/2547 ถึง )
280 : Networking in East Asia และ Partnerships for Excellence in Nursing Education ในการประชุม 7th East Asia Forum of Nursing of Nursing (EAFONS) Conference 2004 (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : Hong Kong Polytechnic University ระหว่าง :18/03/2547 ถึง 18/03/2547)
279 : การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแบบ Work point payment system (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : ทีมพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :17/03/2547 ถึง 17/03/2547)
278 : การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ระหว่าง :17/03/2547 ถึง 18/03/2547)
277 : การเรียนรู้ในผู้ใหญ่ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : คณะแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :17/03/2547 ถึง 17/03/2547)
276 : เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง (โดย : รศ. ดร. พัชราภรณ์ อารีย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :15/03/2547 ถึง 15/03/2547)
275 : การให้การปรึกษาทางสุขภาพ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง :13/03/2547 ถึง 14/03/2547)
274 : การพยาบาลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : สาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง :11/03/2547 ถึง 11/03/2547)
273 : เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลของนักศึกษาพยาาบาลชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาพยาบาลต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 (โดย : ผศ. สุนีย์ จันทร์มหเสถียร ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :09/03/2547 ถึง 13/03/2547)
272 : วิทยากร การสนทนาและวิจารณ์งานวิจัยเรื่อง (โดย : รศ. ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ ณ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :09/03/2547 ถึง 09/03/2547)
271 : ปัญหาและความต้องการด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสังคมของชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง (โดย : รศ. วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ระหว่าง :06/03/2547 ถึง 06/03/2547)
270 : การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : ชมรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแห่งประเทศไทย โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ระหว่าง :05/03/2547 ถึง )
269 : การนำความรู้เชิงประจักษ์ สู่การปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็ง (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :03/03/2547 ถึง )
268 : พยาบาลวิชาชีพกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (โดย : ผศ. สุวิท อินทอง ณ : วิทยาลัยพระบรมราชชนนีราชบุรี ระหว่าง :01/03/2547 ถึง 02/02/2547)

กุมภาพันธ์  2547
267 : การปฏิบัติการพยาบาลโดยอาศัยความรู้เชิงประจักษ์ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ระหว่าง :27/02/2547 ถึง 27/02/2547)
266 : การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : โรงพยาบาลพุทธชินราช ระหว่าง :26/02/2547 ถึง 27/02/2547)
265 : การให้ความรู้ การสอน ให้คำแนะนำและการให้การปรึกษาด้านสุขภาพ (โดย : ผศ. ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ ณ : การอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น สถานบริการพยาบาล ระหว่าง :26/02/2547 ถึง 26/02/2547)
264 : ทำงานอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ (โดย : ผศ. ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ ณ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขตภาคเหนือ ระหว่าง :22/02/2547 ถึง 22/01/2547)
263 : กลุ่มสนับสนุน และกลุ่มช่วยเหลือกัน สำหรับผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :22/02/2547 ถึง 22/02/2547)
262 : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ณ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง :22/02/2547 ถึง 22/02/2547)
261 : ประสบการณ์ชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม สำหรับ พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :22/02/2547 ถึง 22/02/2547)
260 : Evedence- Based Practice and Systematic Review (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ระหว่าง :21/02/2547 ถึง 22/02/2547)
259 : เรียนรู้อย่างไรให้มีความสุข สำหรับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ระหว่าง :21/02/2547 ถึง 21/02/2547)
258 : ดำเนินกลุ่มสนับสนุนประคับประคอง สำหรับผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :21/02/2547 ถึง 21/02/2547)
257 : การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลีนิก และการนำไปใช้ การเขียนโครงการ การนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริการโดยใช้ความรู้เชิงประจักษ์ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :21/02/2547 ถึง 22/02/2547)
256 : Nursing Education in Thailand and Future Direction (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : Kunming Medical College, China ระหว่าง :20/02/2547 ถึง 20/02/2547)
255 : การป้องกันและรักษาโรคริดสีดวงทวาร (โดย : ผศ. ทิพพาพร ตังอํานวย ณ : สมาชิกชมรมอาวุโสสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ระหว่าง :20/02/2547 ถึง 20/02/2547)
254 : การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบทางเดินหายใจ (โดย : นาง สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ระหว่าง :09/02/2547 ถึง 09/02/2547)
253 : การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและแนวทางการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :07/02/2547 ถึง 08/02/2547)
252 : การประกันคุณภาพโรงพยาบาลกับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ (โดย : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ ณ : วิทยาลัยพยาบาลพะเยา ระหว่าง :05/02/2547 ถึง 05/02/2547)
251 : อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (บังคับ) (โดย : รศ. นงเยาว์ อุดมวงศ์ ณ : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง :01/02/2547 ถึง 29/02/2547)

มกราคม  2547
250 : เพื่อคุณภาพผู้สูงวัยในอนาคต : จากความรู้สู่ชุมชน (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่าง :29/01/2547 ถึง 29/01/2547)
249 : การให้การปรึกษาครอบครัว (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : วิทยาลัยพยาบาลพะเยา ระหว่าง :29/01/2547 ถึง 29/01/2547)
248 : การประเมินสุขภาพโดยการซักประวัติและตรวจร่างกาย (โดย : รศ. ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีลำปาง ระหว่าง :29/01/2547 ถึง 29/01/2547)
247 : หลักการและวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สำหรับการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลวิกฤติ (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ ระหว่าง :22/01/2547 ถึง 22/01/2547)
246 : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ (โดย : ผศ. ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ระหว่าง :22/01/2547 ถึง 23/01/2547)
245 : การประกันคุณภาพโรงพยาบาลกับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ (โดย : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ ณ : วิทยาลัยพยาบาลพะเยา ระหว่าง :22/01/2547 ถึง 22/01/2547)
244 : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ณ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง :18/01/2547 ถึง 18/01/2547)
243 : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัธวิทยาทางคลินิกสำหรับพยาบาล (โดย : อ. วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ ณ : มหาวิทลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ระหว่าง :18/01/2547 ถึง 18/01/2547)
242 : การจัดการดูแล (case management) และ CareMAP : การพัฒนาและการนำไปใช้ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลน่าน ระหว่าง :17/01/2547 ถึง 17/01/2547)
241 : บทบาทพ่อแม่สำหรับผู้ปกครองนักเรียนกาวิละ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงเรียนกาวิละ ระหว่าง :17/01/2547 ถึง 18/01/2547)
240 : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง :17/01/2547 ถึง 18/01/2547)
239 : การดูแลและรักษาสุขภาพแก่นักเรียนมัธยมตอนต้น (โดย : ผศ. ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ ณ : โรงเรียนพิงครัตน์ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ ระหว่าง :16/01/2547 ถึง 16/01/2547)
238 : การพยาบาลผู้มีปัญหาทางสมอง (โดย : ผศ. ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง การอบรมพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่าง :08/01/2547 ถึง 08/01/2547)
237 : การให้การปรึกษาครอบครัว (โดย : ผศ. ขวัญพนมพร ธรรมไทย ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ระหว่าง :08/01/2547 ถึง 10/01/2547)
236 : การให้การปรึกษาครอบครัว (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : วิทยาลัยพยาบาลพะเยา ระหว่าง :08/01/2547 ถึง 09/01/2547)
235 : ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของการบริการการพยาบาล (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง :07/01/2547 ถึง 07/01/2547)
234 : ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเิลิศของการบริการพยาบาล (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง :07/01/2547 ถึง 07/01/2547)
233 : การใช้แนวคิดธุรกิจในการบริหารการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : ผู้บริหารระดับสูงทางการพยาบาล ระหว่าง :06/01/2547 ถึง 06/01/2547)
232 : แนวคิดทฤษฎีที่ก้าวหน้าในการส่งเสริมคุณภาพการบริหารการพยาบาลในทิศทางการสร้างความเป็นเลิศในการบริหารการพยาบาล (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ระหว่าง :06/01/2547 ถึง 06/01/2547)
231 : การบริหารการพยาบาลด้วยแนวคิดการตลาด (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : ผู้บริหารระดับสูงทางการพยาบาล ระหว่าง :06/01/2547 ถึง 06/01/2547)
230 : Community and continuing care (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :06/01/2547 ถึง 06/01/2547)
229 : บทบาทผู้บริหารระดับสูงทางการพยาบาลเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริการการพยาบาล (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ระหว่าง :06/01/2547 ถึง 06/01/2547)
228 : ทิศทางการปฏิรูประบบบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพพึงประสงค์ (โดย : รศ. ดร. ชมนาด พจนามาตร์ ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :05/01/2547 ถึง 07/01/2547)

ธันวาคม  2546
227 : อนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :31/12/2546 ถึง 31/12/2548)
226 : การใช้สัมพันธภาพเพื่อการบำบัด (โดย : ผศ. ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ระหว่าง :30/12/2546 ถึง 30/12/2546)
225 : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลนาด้วง จ.เลย (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลนาด้วง ระหว่าง :29/12/2546 ถึง 29/12/2546)
224 : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (โดย : รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ณ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ระหว่าง :27/12/2546 ถึง 27/12/2546)
223 : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลนาด้วง จ.เลย (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลนาด้วง ระหว่าง :26/12/2546 ถึง 26/12/2546)
222 : ทักษะในการติดต่อสื่อสาร (โดย : ผศ. ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ ณ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ระหว่าง :26/12/2546 ถึง 26/12/2546)
221 : กระบวนการพยาบาลทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 6 โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :26/12/2546 ถึง 26/12/2546)
220 : การปฏิบัติการพยาบาลโดยอาศัยความรู้เชิงประจักษ์ (Evidence-based Nursing Practice) (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ระหว่าง :26/12/2546 ถึง 26/12/2546)
219 : ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ระหว่าง :25/12/2546 ถึง 25/12/2546)
218 : การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ระหว่าง :25/12/2546 ถึง 25/12/2546)
217 : การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ระหว่าง :25/12/2546 ถึง 25/12/2546)
216 : การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด:Best Practice Nusing (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ระหว่าง :22/12/2546 ถึง 24/12/2546)
215 : การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด:Best Practice Nusing (โดย : รศ. ดร. พิกุล บุญช่วง ณ : โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ระหว่าง :22/12/2546 ถึง 24/12/2546)
214 : ทฤษฎีทางการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ในการพยาบาลทางจิตเวช (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 6 ระหว่าง :22/12/2546 ถึง 23/12/2546)
213 : การดูแลผุ้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด:Best Practice Nusing (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ระหว่าง :22/12/2546 ถึง 24/12/2546)
212 : สัมมนาเด็กไทยไม่ติดหวานจังหวัดลำปาง (โดย : รศ. ดร. พัชราภรณ์ อารีย์ ณ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง ระหว่าง :22/12/2546 ถึง 22/12/2546)
211 : การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด:Best Practice Nusing (โดย : อ.ดร. ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ ณ : โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ระหว่าง :22/12/2546 ถึง 24/12/2546)
210 : แนวทางความร่วมมือด้านอนามัยการเจิรญพันธุ์สำหรับเยาวชนในภาคเหนือ (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ระหว่าง :19/12/2546 ถึง 19/12/2546)
209 : Preventive Measures in Neoatal Care (โดย : ผศ. ปริศนา สุนทรไชย ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :18/12/2546 ถึง 19/12/2546)
208 : กฏหมายกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : รพ.ประสาทเชียงใหม่ ระหว่าง :16/12/2546 ถึง 16/12/2546)
207 : แนวคิด และ บทบาทของพยาบาลในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :16/12/2546 ถึง 16/12/2546)
206 : การรพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติทางความคิด (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : การอบรมเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวช รุ่นที่ 6 โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :15/12/2546 ถึง 02/04/2547)
205 : การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : การอบรมเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวช รุ่นที่ 6 โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :15/12/2546 ถึง 02/04/2547)
204 : กลยุทธ์การทำกลุ่มบำบัดแบบประคับประคอง (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : การอบรมเฉพาะทาง การพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวช รุ่นที่ 6 โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :15/12/2546 ถึง 02/04/2547)
203 : การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรม (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : การอบรมเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวช รุ่นที่ 6 โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :15/12/2546 ถึง 02/04/2547)
202 : Health Counseling (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :14/12/2546 ถึง 14/12/2547)
201 : เทคนิคการใช้แบบสอบถามในการวิจัย (โดย : รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ณ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :14/12/2546 ถึง 14/12/2546)
200 : การดูแลตนเองของผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วม (โดย : รศ. กรรณิการ์ พงษ์สนิท ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่าง :12/12/2546 ถึง 12/12/2546)
199 : การใช้ทฤษฎีการพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพทางการพยาบาล (โดย : รศ. ดร. ลินจง โปธิบาล ณ : รพ.ลำปาง ระหว่าง :11/12/2546 ถึง 11/12/2546)
198 : จิตวิทยาวัยรุ่นสำหรับครูผู้สอนและเพศศึกษาในวัยเรียน (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ระหว่าง :08/12/2546 ถึง 08/12/2546)
197 : การประเมินและการจัดการกับความเจ็บปวด (โดย : ผศ. ดร. จรัสศรี เย็นบุตร ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :08/12/2546 ถึง 08/12/2546)
196 : Pain Prevention and management of newborn infants (โดย : รศ. มาลี เอื้ออำนวย ณ : Maharajnakorn Chiang Mai Hospital,faculty of Nursing, Chiang Mai University ระหว่าง :08/12/2546 ถึง 08/12/2546)
195 : การบริหารจัดการข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : โรงพยาบาลสระบุรี ระหว่าง :08/12/2546 ถึง 09/12/2546)
194 : การให้การปรึกษาครอบครัว สำหรับพยาบาลวิชาชีพจากสถานบริการของรัฐและเอกชน (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ระหว่าง :07/12/2546 ถึง 10/12/2546)
193 : การประเมินและการจัดการกับความเจ็บปวด (โดย : ผศ. ดร. จรัสศรี เย็นบุตร ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :04/12/2546 ถึง 04/12/2546)
192 : Pain prevention and management of newborn infants (โดย : รศ. มาลี เอื้ออำนวย ณ : maharajnakorn Chiang Mai Hospital,Faculty of Medicine,Chiang maiUniversity ระหว่าง :04/12/2546 ถึง 04/12/2546)
191 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการดำเนินการวิจัย แก่บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 (โดย : ศ. ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม ณ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ระหว่าง :03/12/2546 ถึง 04/12/2546)
190 : การดูแลภายหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ (รุ่นที่ 2) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :02/12/2546 ถึง 02/12/2546)
189 : ภาวะจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยฟื้นคืนชีพ (รุ่นที่ 2) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :02/12/2546 ถึง 02/12/2546)
188 : "Peer education:Lifeskill" (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กสหประชาชาติ ระหว่าง :01/12/2546 ถึง 01/12/2546)

พฤศจิกายน  2546
187 : การใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : International student ระหว่าง :30/11/2546 ถึง 30/11/2546)
186 : How to write a good Literature Review (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : บัณฑิตวิทยาลัย มช. ระหว่าง :30/11/2546 ถึง 30/11/2546)
185 : งานประจำกับการพัฒนาคุณภาพรายงาน (โดย : รศ. กรรณิการ์ พงษ์สนิท ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :29/11/2546 ถึง 29/11/2546)
184 : การประกันคุณภาพงานในห้องผ่าตัด อบรมพยาบาลรุ่นที่ 3 (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :28/11/2546 ถึง 28/11/2546)
183 : โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม (โดย : อ. วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ ณ : โรงเรียนพระหฤทัย ระหว่าง :25/11/2546 ถึง 25/11/2546)
182 : Role of Health Professional in Health Promotion within Health System ในการประชุมนานาชาติ Inter-Regional Consultation on Intergrating Health Promotion into Health System (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : World Health Orgazation, Genewa Swizerland ระหว่าง :25/11/2546 ถึง 25/11/2546)
181 : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง” (โดย : อ. วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ ณ : โรงเรียนพระหฤทัย ระหว่าง :25/11/2546 ถึง 25/11/2546)
180 : หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 6 (โดย : ผศ. ชาลินี สุวรรณยศ ณ : กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :25/11/2546 ถึง 23/12/2546)
179 : ภาวะจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยฟื้นคืนชีพ (รุ่นที่ 1) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :25/11/2546 ถึง 25/11/2546)
178 : การดูแลภายหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ (รุ่นที่ 1) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :25/11/2546 ถึง 25/11/2546)
177 : การส่งเสริมสุขภาพในการทำงานและรับประทานอย่างไรให้ห่างไกลโรค (โดย : ผศ. ดร. พวงพยอม ปัญญา ณ : กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่าง :24/11/2546 ถึง 25/11/2546)
176 : หลักการและแนวทางการเขียน Lite rature Review (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : บัณฑิตวิทยาลัย มช. ระหว่าง :23/11/2546 ถึง 23/11/2546)
175 : การดูแลผุ้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด:Best Practice Nusing (โดย : ผศ. ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ ณ : โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ระหว่าง :22/11/2546 ถึง 24/12/2546)
174 : การประกันคุณภาพงานในห้องผ่าตัด อบรมพยาบาลรุ่นที่ 2 (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :21/11/2546 ถึง 21/11/2546)
173 : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโดยใช้กระบวนการพยาบาล (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :20/11/2546 ถึง 21/11/2546)
172 : จิตบริการกับการพัฒนางาน (โดย : รศ. กรรณิการ์ พงษ์สนิท ณ : ฝ่ายบริการพยาบาล แผนกพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :20/11/2546 ถึง 20/12/2546)
171 : Health Counseling (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :19/11/2546 ถึง 21/11/2546)
170 : การศึกษาพฤติกรรมการพยาบาลของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลประสาท ระหว่าง :18/11/2546 ถึง 18/11/2546)
169 : การจัดการและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รุ่นที่ 2 (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.ช. ระหว่าง :16/11/2546 ถึง 16/11/2546)
168 : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต : แนวคิด การใช้กระบวนการพยาบาล การนำ evidence ไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤต ปัญหาวิกฤตในระบบไหลเวียน ระบบหายใจ การจัดการความเจ็บปวดฉับพลัน การแก้ไขปัญหาอิเลคโตรลัยท์ และภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤต (ระยะที่ 2) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :15/11/2546 ถึง 22/11/2546)
167 : การประกันคุณภาพงานในห้องผ่าตัด อบรมพยาบาลรุ่นที่ 1 (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :14/11/2546 ถึง 14/11/2546)
166 : การบันทึกทางการพยาบาล (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ ระหว่าง :13/11/2546 ถึง 13/11/2546)
165 : การจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (โดย : อ. ดิลกา ไตรไพบูลย์ ณ : รพ.แม่ใจ ระหว่าง :13/11/2546 ถึง 14/11/2546)
164 : Advance directive for terminal care in terminally ill patients (2 Hours) (โดย : รศ. ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ณ : Faculty of Medicine ระหว่าง :13/11/2546 ถึง 13/10/2546)
163 : การบันทึกทางการพยาบาล (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : รพ.แมคคอร์มิค ระหว่าง :13/11/2546 ถึง 13/11/2546)
162 : Child-rearing practices for HIV infected children in Chiang Mai (โดย : ผศ. ดร. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ UNDP ระหว่าง :12/11/2546 ถึง 12/11/2546)
161 : การให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อและผู้ที่เป็นโรคเอดส์ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : องค์กรมนุษยวิทยา ระหว่าง :12/11/2546 ถึง 14/11/2546)
160 : ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาต่อการประเมินภาวะเครียดการเผชิญปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมในคู่สมรสของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม (โดย : รศ. ดร. พัชราภรณ์ อารีย์ ณ : โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :09/11/2546 ถึง 09/11/2546)
159 : ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาต่อการประเมินภาวะเครียดการเผชิญปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมในคู่สมรสของผู้รอดชีวิตมะเร็งเต้านม (โดย : รศ. ดร. พัชราภรณ์ อารีย์ ณ : รพ.ลำปาง ระหว่าง :09/11/2546 ถึง 09/11/2546)
158 : การออกกำลังกาย และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : โครงการวิจัย เรื่อง"ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาต่อการประเมินภาวะเครียด การเผชิญปัญหา และการสนับสนุนทางสังคม"โรงพยาบาลลำปาง ระหว่าง :09/11/2546 ถึง 09/11/2546)
157 : การจัดการและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รุ่นที่ 1 (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ม.ช. ระหว่าง :02/11/2546 ถึง 02/11/2546)
156 : Promoting and sustaining nursing and health care research for global impact (โดย : ศ. ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ณ : International Network in Doctoral Education in Nursing (INDEN) และ Sigma Theta Tau International ระหว่าง :01/11/2546 ถึง 05/11/2546)

ตุลาคม  2546
155 : ประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 12 (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ระหว่าง :28/10/2546 ถึง 28/10/2546)
154 : ความก้าวหน้าในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ระหว่าง :28/10/2546 ถึง 28/10/2546)
153 : การอภิปรายหมู่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการประเด็นสถานะเพศในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการการพยาบาล" (โดย : รศ. ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ณ : เครือข่ายวิจัยด้านสุขภาพสตรี และศูนย์วิจัยและฦึกอบรมด้านสุขภาพสตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง :26/10/2546 ถึง 27/10/2547)
152 : พัฒนาตนเองอย่างไร จึงจะทำให้มีความสุขในการทำงาน (โดย : ผศ. สุวิท อินทอง ณ : ห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :24/10/2546 ถึง 24/10/2546)
151 : กฏหมายและจริยธรรม (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : รพ.แมคคอร์มิค ระหว่าง :22/10/2546 ถึง 22/10/2546)
150 : การศึกษาเชิงพรรณนา (โดย : ผศ. ดร. ยุวยงค์ จันทรวิจิตร ณ : มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา ระหว่าง :19/10/2546 ถึง 19/10/2546)
149 : การบริหารจัดการและการปฏิบัติการพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลง:กลยุทธ์สู่คุณภาพ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :18/10/2546 ถึง 19/10/2546)
148 : สิทธิของพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลพะเยา ระหว่าง :17/10/2546 ถึง 17/10/2546)
147 : การปัองกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ระหว่าง :17/10/2546 ถึง 17/10/2546)
146 : การควบคุมการติดเชื้อ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : รพ.ราชเวช ระหว่าง :16/10/2546 ถึง 16/10/2546)
145 : โครงการวิจัย: การพัฒนาศักยภาพในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (โดย : อ.ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ ณ : สถานีวิทยุ 99.0 Mz ระหว่าง :16/10/2546 ถึง 16/10/2546)
144 : การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : บริษัทสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ระหว่าง :14/10/2546 ถึง 14/10/2546)
143 : การปฐมพยาบาลผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าปาก คอ และ แผลไหม้ (โดย : รศ. ดร. ภารดี นานาศิลป์ ณ : บริการวิชาการ ระหว่าง :14/10/2546 ถึง 14/10/2546)
142 : คำนิยาม เครื่องมือในการวิจัย และเกณฑ์ในการวินิจฉัยการวิจัย การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้สูงอายุ:จากการทบทวนวรรณกรรม (โดย : ผศ. ดร. โรจนี จินตนาวัฒน์ ณ : ศ. นพ. สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านผู้สูงอายุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว) ระหว่าง :14/10/2546 ถึง 14/10/2546)
141 : การจัดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ระหว่าง :11/10/2546 ถึง 12/10/2546)
140 : การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลราชเวช (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลราชเวช ระหว่าง :10/10/2546 ถึง 10/10/2546)
139 : ภาระงานและต้นทุนต่อกิจกรรมของหน่วยบริการ (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : รพ.ร้อยเอ็ด ระหว่าง :08/10/2546 ถึง 09/10/2546)
138 : ประเด็นจริยธรรมและสิทธิในการปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :08/10/2546 ถึง 10/10/2546)
137 : การให้การปรึกษาผู้ติดเชื้อและผู้ที่เป็นโรคเอดส์ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : องค์กรมนุษยวิทยา ระหว่าง :07/10/2546 ถึง 10/10/2546)
136 : Nursing care in patients with spinal anesthesia (2 hours) (โดย : รศ. ดร. สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ ณ : Faculty of Medicine ระหว่าง :06/10/2546 ถึง 06/10/2546)
135 : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต : แนวคิด การใช้กระบวนการพยาบาล การนำ evidence ไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤต ปัญหาวิกฤตในระบบไหลเวียน ระบบหายใจ การจัดการความเจ็บปวดฉับพลัน การแก้ไขปัญหาอิเลคโตรลัยท์ และภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤต (ระยะที่ 1) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่าง :06/10/2546 ถึง 07/10/2546)
134 : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติทางศัลยกรรม (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : รพ.นครพิงค์ ระหว่าง :06/10/2546 ถึง 07/10/2546)
133 : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง :05/10/2546 ถึง 05/10/2546)
132 : การดูแลผู้ป่วย Stroke และการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ (โดย : รศ. ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ ณ : ชมรมพยาบาล จ.น่าน ร่วมกลุ่มงานพยาบาล ระหว่าง :03/10/2546 ถึง 04/10/2546)
131 : การดูแลผู้ป่วย Stroke และการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ (โดย : ผศ. ดร. พวงพยอม ปัญญา ณ : ชมรมพยาบาล จ.น่าน ร่วมกลุ่มงานพยาบาล ระหว่าง :03/10/2546 ถึง 04/10/2546)
130 : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : รพ.ลำพูน ระหว่าง :02/10/2546 ถึง 02/10/2546)
129 : ประเด็นจริยธรรมและสิทธิในการปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :01/10/2546 ถึง 03/10/2546)

กันยายน  2546
128 : โครงการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน ระหว่าง :26/09/2546 ถึง 28/09/2546)
127 : โครงการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน ระหว่าง :26/09/2546 ถึง 28/09/2546)
126 : การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเยาวชน (โดย : รศ. ดร. รัตนาวดี ชอนตะวัน ณ : โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน ระหว่าง :26/09/2546 ถึง 28/09/2546)
125 : การพัฒนาศักยภาพในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 2 (โดย : อ.ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ ณ : โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ระหว่าง :26/09/2546 ถึง 28/09/2546)
124 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย งานประกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : อ.ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ณ : รพ.อุตรดิตถ์ ระหว่าง :25/09/2546 ถึง 26/09/2546)
123 : การวิจัยงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่ห้วหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาล 77 คน (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอุตรดิตถ์ ระหว่าง :25/09/2546 ถึง 26/09/2546)
122 : การวิเคราะห์และประเมินความรู้เชิงประจักษ์เพื่อประยุกต์ใช้ทางคลินิก (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :21/09/2546 ถึง )
121 : สอนเสริมฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช (โดย : อ. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต ณ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง :20/09/2546 ถึง 21/09/2546)
120 : การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหอผู้ป่วยสำหรับพยาบาล (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ระหว่าง :19/09/2546 ถึง 19/09/2546)
119 : Prevention and control of surgical site infection (โดย : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ ณ : โรงพยาบาลประสาท ระหว่าง :18/09/2546 ถึง 18/09/2546)
118 : การพัฒนาคุณภาพการบริการโดยใช้หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (โดย : อ.ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ณ : รพ.อุตรดิตถ์ ระหว่าง :18/09/2546 ถึง 19/09/2546)
117 : การพัฒนาคุณภาพการบริการโดยใช้หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : รพ.อุตรดิตถ์ ระหว่าง :18/09/2546 ถึง 19/09/2546)
116 : แนวโนม้โครงสร้างใหม่ของกลุ่มงานการพยาบาล,ความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล,บทบาทผ฿บริหารและพยาบาลในยุคปฏิรูป (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : กลุ่มงานการพยาบาล ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่าง :18/09/2546 ถึง 18/09/2546)
115 : การปฏิบัติบนหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก และการนำไปใช้ (ระยะที่ 2) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ระหว่าง :18/09/2546 ถึง 19/09/2546)
114 : บทบาทของพยาบาลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล การป้องกันและควบคุมการเกิดปอดอักเสบ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : โรงพยาบาลประสาท จ.เชียงใหม่ ระหว่าง :17/09/2546 ถึง 19/09/2546)
113 : การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (โดย : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ ณ : โรงพยาบาลประสาท ระหว่าง :17/09/2546 ถึง 17/09/2546)
112 : Nosocomial infection surveillance (โดย : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ ณ : โรงพยาบาลประสาท ระหว่าง :17/09/2546 ถึง 18/09/2546)
111 : การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในหอผู้ป่วยสำหรับพยาบาล (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ระหว่าง :17/09/2546 ถึง 17/09/2546)
110 : การให้คำปรึกษาผู้มีกาวะซึมเศร้าและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายแบบมีโครงสร้าง (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : รพ.ตาคลี นครสวรรค์ ระหว่าง :17/09/2546 ถึง 19/09/2546)
109 : แนะแนวหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (โดย : รศ. มาลี เอื้ออำนวย ณ : รร.สาธิต มช. ระหว่าง :16/09/2546 ถึง 16/09/2546)
108 : การป้องกันและควบคุมการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่งช่วยหายใจ (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : โรงพยาบาลพิจิตร ระหว่าง :14/09/2546 ถึง 15/09/2546)
107 : Unit cost analysis (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :12/09/2546 ถึง 12/09/2546)
106 : แนะแนวหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (โดย : ศ. ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ณ : รร.สามัคคีวิทยาคม,รร.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,รร.ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ระหว่าง :11/09/2546 ถึง 11/09/2546)
105 : การพยาบาลด้านจิตสังคมในภาวะวิกฤต แก่พยาบาลวิชาชีพ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : ชมรมหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :10/09/2546 ถึง 10/09/2546)
104 : แก๊งค์วัยรุ่นในเชียงใหม่ ปัญหาที่รอการแก้ไข (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ระหว่าง :09/09/2546 ถึง 09/09/2546)
103 : Staffing (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :09/09/2546 ถึง 09/09/2546)
102 : การพยาบาลเด็กป่วยภาวะวิกฤต (โดย : ผศ. ดร. จรัสศรี เย็นบุตร ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :09/09/2546 ถึง 09/09/2546)
101 : Leadership in Nursing (โดย : อ.ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ณ : สำนักการพยาบาล ระหว่าง :08/09/2546 ถึง 08/09/2546)
100 : ทักษะผู้นำ: การคิดเชิงวิพากษ์ ทีมงาน และการเสริมสร้างพลังอำนาจ (โดย : อ.ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ณ : สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :08/09/2546 ถึง 08/09/2546)
99 : การจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์: การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่าง :05/09/2546 ถึง 06/09/2546)
98 : โครงการพัฒนาระบบบริการและติดตามการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยโรคเอดส์ (ARV) (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : สำนักงานสาธารณสุขลำพูน ระหว่าง :04/09/2546 ถึง 05/09/2546)
97 : การพยาบาลผู้่ป่วยภาวะวิกฤตในระบบประสาท แก่พยาบาลวิชาชีพ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : ชมรมหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :04/09/2546 ถึง 04/09/2546)
96 : Case management และการพัฒนา Clinical Pathway แก่พยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :03/09/2546 ถึง 03/09/2546)
95 : แนะแนวหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรปกติและนานาชาติ) (โดย : ผศ. ขวัญพนมพร ธรรมไทย ณ : ร.อุตรดิตถ์,พิษณุโลกวิทยาคม ระหว่าง :03/09/2546 ถึง 04/09/2546)
94 : แนะแนวหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรปกติและนานาชาติ) (โดย : ผศ. ดร. นงค์คราญ วิเศษกุล ณ : ร.อุตรดิตถ์,พิษณุโลกวิทยาคม ระหว่าง :03/09/2546 ถึง 04/09/2546)
93 : แนะแนวหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรปกติและนานาชาติ) (โดย : อ. อัศวินี นามะกันคำ ณ : ร.อุตรดิตถ์,พิษณุโลกวิทยาคม ระหว่าง :03/09/2546 ถึง 04/09/2546)
92 : การศึกษาต้นทุนทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สำนักการพยาบาล ระหว่าง :03/09/2546 ถึง 05/09/2546)
91 : Case management (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :02/09/2546 ถึง 02/09/2538)
90 : วิทยากร การสนทนาและวิจารณ์งานวิจัย เรื่อง Fatigue in post-hysterectomy patients (โดย : รศ. ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ ณ : ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :02/09/2546 ถึง 02/09/2546)

สิงหาคม  2546
89 : Research Uitilization and Evidence Base Practice (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ระหว่าง :30/08/2546 ถึง 30/08/2546)
88 : อาจารย์สอนเสริมฝึกทักษะการพยาบาลจิตเวชแก่ นักศึกษา ม.ส.ธ. (โดย : ผศ. ชาลินี สุวรรณยศ ณ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง :30/08/2546 ถึง 28/09/2546)
87 : การนำหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แก่พยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ และศัลยกรรมหญิง 5 (รุ่นที่ 2) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :29/08/2546 ถึง 29/08/2546)
86 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย งานประกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : อ.ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ณ : รพ.อุตรดิตถ์ ระหว่าง :27/08/2546 ถึง 29/08/2546)
85 : Concept of Evidence-based Nursing in OR (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :26/08/2546 ถึง 26/08/2546)
84 : การประชุมปฏิบัติการวิจัยงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 2 (โดย : อ.ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ณ : รพ.อุตรดิตถ์ ระหว่าง :25/08/2546 ถึง 25/08/2546)
83 : การวิจัยงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่ห้วหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาล 77 คน (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอุตรดิตถ์ ระหว่าง :25/08/2546 ถึง 27/08/2546)
82 : แนวคิดในการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : สำนักงานพยาบาล ระหว่าง :25/08/2546 ถึง 26/08/2546)
81 : การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับรังสีวินิจฉัยและการใช้ยาในระบบผู้ป่วยประสาท (โดย : ผศ. ดร. พวงพยอม ปัญญา ณ : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ระหว่าง :24/08/2546 ถึง 26/08/2546)
80 : สอนเสริมฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช (โดย : อ. สถิตย์ วงศ์สุรประกิต ณ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง :23/08/2546 ถึง 24/08/2546)
79 : วิทยากรร่วม "ปัญหาผู้สูงอายุ และการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น"คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ & Nippon Medical School, Japan (โดย : ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ & Nippon Medical School, Japan ระหว่าง :23/08/2546 ถึง 23/08/2546)
78 : โครงการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (โดย : รศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู ณ : โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน ระหว่าง :22/08/2546 ถึง 24/08/2546)
77 : โครงการพัฒนาเยาวชน (โดย : รศ. ดร. รัตนาวดี ชอนตะวัน ณ : โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน ระหว่าง :22/08/2546 ถึง 24/08/2546)
76 : เพียงความเข้าใจ (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : คณะศาสนศาสตร์แมคกิจวารี ม.พายัพ ระหว่าง :22/08/2546 ถึง 24/08/2546)
75 : โครงการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน ระหว่าง :22/08/2546 ถึง 24/08/2546)
74 : โครงการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน ระหว่าง :22/08/2546 ถึง 24/08/2546)
73 : การพัฒนาศักยภาพในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (โดย : อ.ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ ณ : โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ระหว่าง :22/08/2546 ถึง 24/08/2546)
72 : การนำหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แก่พยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ และศัลยกรรมหญิง 5 (รุ่นที่ 1) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :22/08/2546 ถึง 22/08/2546)
71 : ชุมชนและรัฐสัมพันธ์ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : มูลนิธิโครงการหลวง ระหว่าง :21/08/2546 ถึง 21/08/2546)
70 : การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ด้านการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ (โดย : ผศ. ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย ณ : วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีเชียงใหม่ ระหว่าง :21/08/2546 ถึง 21/08/2546)
69 : การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับรังสีวินิจฉัยและการใช้ยาในผู้ป่วยระบบประสาท (โดย : ผศ. ดร. พวงพยอม ปัญญา ณ : รพ.ประสาทเชียงใหม่ ระหว่าง :21/08/2546 ถึง 22/08/2546)
68 : การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (โดย : ผศ. ทิพพาพร ตังอํานวย ณ : โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ระหว่าง :20/08/2546 ถึง 20/08/2546)
67 : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ (โดย : ผศ. ทิพพาพร ตังอํานวย ณ : โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ระหว่าง :20/08/2546 ถึง 20/08/2546)
66 : ประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อควบคุมวัณโรคในเขตเมืองที่มีการระบาดของ HIV (โดย : รศ. ดร. วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร ณ : งานวัณโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 109 ระหว่าง :19/08/2546 ถึง 19/08/2546)
65 : บทบาทของพยาบาลในการจัดการความเจ็บปวด (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :19/08/2546 ถึง 19/08/2546)
64 : โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง(CCC) (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : สำนักงานสาธารณสุขลำพูน ระหว่าง :19/08/2546 ถึง 19/08/2546)
63 : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะความดันสมองสูง (โดย : ผศ. ทิพพาพร ตังอํานวย ณ : โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ระหว่าง :19/08/2546 ถึง 19/08/2546)
62 : การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและเฉียบพลัน (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ระหว่าง :18/08/2546 ถึง 18/08/2546)
61 : การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและเฉียบพลัน แก่พยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :18/08/2546 ถึง 18/08/2546)
60 : Universal Precautions (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : ศูนย์มะเร็งลำปาง ระหว่าง :15/08/2546 ถึง 15/08/2546)
59 : มโนมติและกระบวนการพยาบาล (โดย : อ. วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ ณ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง :14/08/2546 ถึง 14/08/2546)
58 : ความก้าวหน้าทางวิชาชีพทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : รพ.พระปกเกล้า ระหว่าง :13/08/2546 ถึง 13/08/2546)
57 : การประเมินภาระงาน (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : รพ.สมเด็จพระญาณสังวร ระหว่าง :08/08/2546 ถึง 08/08/2546)
56 : การวินิจฉัยทางการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :05/08/2546 ถึง 05/08/2546)
55 : การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่าง :05/08/2546 ถึง 06/08/2546)
54 : Evidence Based Nursing: Principle and Practice (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :04/08/2546 ถึง 04/08/2546)

กรกฏาคม  2546
53 : การปฏิบัติบนหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก และการนำไปใช้ (ระยะที่ 1) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ระหว่าง :31/07/2546 ถึง 01/08/2546)
52 : การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :30/07/2546 ถึง 30/07/2546)
51 : Research in Fluencing health policy (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ระหว่าง :30/07/2546 ถึง 31/07/2546)
50 : การนำผลวิจัยไปใช้ (โดย : อ.ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ณ : รพ.อุตรดิตถ์ ระหว่าง :30/07/2546 ถึง 01/08/2546)
49 : โครงการพัฒนาคุณภาพบริการโดยใช้หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Practice) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : รพ.อุตรดิตถ์ ระหว่าง :30/07/2546 ถึง 01/08/2546)
48 : Universal Precautions (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : ศูนย์มะเร็งลำปาง ระหว่าง :27/07/2546 ถึง 27/07/2546)
47 : การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่องในหอผู้ป่วยหนัก (รุ่นที่ 2) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :26/07/2546 ถึง 26/07/2546)
46 : เพศ เอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่ ระหว่าง :24/07/2546 ถึง 24/07/2546)
45 : การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ ระหว่าง :24/07/2546 ถึง 25/07/2546)
44 : ชุมชนและรัฐสัมพันธ์ (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : มูลนิธิโครงการหลวง ระหว่าง :24/07/2546 ถึง 24/07/2546)
43 : กฏหมายวิชาชีพการพยาบาลและสิทธิพยาบาล (โดย : รศ. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง ระหว่าง :23/07/2546 ถึง 23/07/2546)
42 : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : ศูนย์ฝึกอบรม สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ระหว่าง :23/07/2546 ถึง 23/07/2546)
41 : โครงการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :22/07/2546 ถึง 24/07/2546)
40 : การประเมินผลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2543ตามมติคณะรัฐมนตรี (โดย : รศ. ดร. รัตนาวดี ชอนตะวัน ณ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่าง :22/07/2546 ถึง 22/07/2546)
39 : ทิศทางการบริหารคุณภาพการพยาบาลไทยสู่สากล (โดย : ศ.เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ ณ : โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค กทม. ระหว่าง :21/07/2546 ถึง 22/07/2546)
38 : การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่องในหอผู้ป่วยหนัก (รุ่นที่ 1) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :19/07/2546 ถึง 19/07/2546)
37 : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก (โดย : ผศ. ดร. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น ณ : คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ระหว่าง :19/07/2546 ถึง 19/07/2546)
36 : การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม (โดย : อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา ณ : ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ระหว่าง :19/07/2546 ถึง 20/07/2546)
35 : การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกและการนำไปใช้ (รุ่นที่ 2) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :18/07/2546 ถึง 18/07/2546)
34 : Research Utilization and Evidence-based Practice (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :17/07/2546 ถึง 18/07/2546)
33 : การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกและการนำไปใช้ (รุ่นที่ 1) (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่าง :17/07/2546 ถึง 17/07/2546)
32 : การศึกษาต้นทุนการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :16/07/2546 ถึง 18/07/2546)
31 : โครงการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :16/07/2546 ถึง 18/07/2546)
30 : การวิจัย สำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (โดย : อ.ดร. อวยพร ตัณมุขยกุล ณ : งานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ระหว่าง :10/07/2546 ถึง 11/07/2546)
29 : การบันทึกทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ ระหว่าง :09/07/2546 ถึง 10/07/2546)
28 : แนวทางสนทนาและวิจารณ์วิจัย (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :09/07/2546 ถึง 09/07/2546)
27 : ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ มาเลเรีย (โดย : ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ณ : นักเรียนในโครงการพุทธเกษตรสตรี ศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง :09/07/2546 ถึง 09/07/2546)
26 : บทบาทอาจารย์พี่เลี้ยงกับการนิเทศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล (โดย : รศ. กรรณิการ์ พงษ์สนิท ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ระหว่าง :09/07/2546 ถึง 09/07/2546)
25 : Pcu กับการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :08/07/2546 ถึง 08/07/2546)
24 : Advance Cardiac Life Support (โดย : ผศ. ดร. วราวรรณ อุดมความสุข ณ : สถานบริการสุขภาพพิเศษ ระหว่าง :07/07/2546 ถึง 09/07/2546)
23 : การดูแลผู้ป่วยเอดส์ก่อนและหลังได้รับยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและยาต้านไวรัส (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ชม. ระหว่าง :04/07/2546 ถึง 04/07/2546)
22 : การป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด และแนวทางการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : โรงพยาบาลระยอง ระหว่าง :01/07/2546 ถึง 02/07/2546)
21 : การบันทึกทางการพยาบาล (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : รพ.แมคคอร์มิค ระหว่าง :01/07/2546 ถึง 01/07/2546)

มิถุนายน  2546
20 : Surveillance and prevalence survey (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ระหว่าง :27/06/2546 ถึง 27/06/2547)
19 : กระบวนการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : โรงพยาบาลเทศบาล ระหว่าง :26/06/2546 ถึง 26/06/2546)
18 : กระรอกกับโพรง (โดย : ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว ณ : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ระหว่าง :26/06/2546 ถึง 26/06/2546)
17 : การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (โดย : ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ณ : ร.พ. เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ ระหว่าง :26/06/2546 ถึง 26/06/2546)
16 : การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงสมองโป่งพอง (โดย : อ. สุภาพ ใบแก้ว ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :25/06/2546 ถึง 25/06/2546)
15 : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (โดย : ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ณ : สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ระหว่าง :25/06/2546 ถึง 25/06/2546)
14 : การเตรียมตรวจเพื่อการวินิจฉัย และการรักษา แก่พนักงานช่วยการพยาบาล สถานพยาบาลสุขภาพพิเศษ มช. (โดย : ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ณ : สถานพยาบาลสุขภาพพิเศษ มช. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :24/06/2546 ถึง 24/06/2546)
13 : แนวทางพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ให้การปรึกษา (โดย : รศ. ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ณ : โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่าง :23/06/2546 ถึง 23/06/2546)
12 : Case management แก่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์และโรงพยาบาลใกล้เคียง (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ระหว่าง :21/06/2546 ถึง 22/06/2546)
11 : แนวคิดการจัดการการดูแลผู้ป่วยและเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการดูแล (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : รพ.อุตรดิตถ์ ระหว่าง :20/06/2546 ถึง 22/06/2546)
10 : การป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดและแนวทางการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : โรงพยาบาลอุดรธานี ระหว่าง :20/06/2546 ถึง 20/06/2546)
9 : ทำงานอย่างไรให้เป็นสุข (โดย : ศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ณ : ศูนย์มะเร็ง จ.ลำปาง ระหว่าง :19/06/2546 ถึง 19/06/2546)
8 : การเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : โรงพยาบาลเชียงคำ ระหว่าง :17/06/2546 ถึง 17/06/2546)
7 : การประเมินในระบบไหลเวียนโลหิต และการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ (โดย : รศ. ฉวีวรรณ ธงชัย ณ : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่าง :17/06/2546 ถึง 18/06/2546)
6 : ความรู้พื้นฐานด้าน Evidence -based nursing (โดย : ผศ. ดร. พิกุล พรพิบูลย์ ณ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง :13/06/2546 ถึง 13/06/2546)
5 : ระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูและผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องในศูนย์สุขภาพชุมชน (โดย : รศ. ดร. วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ ณ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ระหว่าง :04/06/2546 ถึง 04/06/2546)
4 : พัฒนาระบบบริหารเพื่อคุณภาพบริการพยาบาล (โดย : ผศ. ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ณ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง :04/06/2546 ถึง 06/06/2546)
3 : การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด (โดย : รศ. ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ณ : โรงพยาบาลสระบุรี ระหว่าง :03/06/2546 ถึง 03/06/2546)
2 : การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ในศูนย์สุขภาพชุมชนต่อเนื่องไปที่บ้านและชุมชน (โดย : รศ. พูนทรัพย์ โสภารัตน์ ณ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ระหว่าง :03/06/2546 ถึง 04/06/2546)
1 : เตรียมคลอดลูกรักน้ำหนักดี (โดย : รศ. ดร. สุกัญญา ปริสัญญกุล ณ : รพ.แพร่ ระหว่าง :02/06/2546 ถึง 02/06/2546)

ปีการศึกษา   | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2536 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th