KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


กิจกรรมที่ยังไม่ได้ส่่งการประเมินผล (เฉพาะปีงบประมาณ 2564)

หากเจ้าของโครงการท่านใดยังไม่ได้ส่งการประเมินผลกิจกรรม
ขอให้ติดตามส่งได้ที่งานนโยบายค่ะ ส่งได้ที่คุณวรากรณ์ (โทร.9088)
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่ค่ะการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล / โ ป ร ด เ ลื อ ก ช่ ว ง เ ว ล าห รื อ ป ร ะ เ ภ ท กิ จ ก ร ร ม แ ส ด ง ข้ อ มู ล   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th