KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ กระบวนวิชา นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล
Media Player
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อ
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Quicktime Alternative
Quicktime Alternative (7.3 MB)
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อ
ดูหนังผ่านอินเทอร์เน็ต
Acrobat Reader
Acrobat Reader 7 (19.7 MB)
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อ
เปิดเอกสารนามสกุล pdf


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินและการจัดการภาวะคับขันของทารกในครรภ์

กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 กันยายน พ.ศ. 2554
สถานที่จัด ห้องเรียนชั้น 4 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้บุคลากรพยาบาลในห้องคลอดตระหนักถึงความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินภาวะคับขันของทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง
5.2 เพื่อให้บุคลากรพยาบาลในห้องคลอด มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดการภาวะคับขันของทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการเกิดภาวะคับขันของทารกในครรภ์ (fetal distress) พบได้มากขึ้นทั้งในระยะตั้งครรภ์และในระยะคลอด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ ทารกเกิดภาวะทุพลภาพจากสมองขาดออกซิเจนซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา ภาวะนี้เพิ่มการใช้สูติศาสตร์หัตการช่วยคลอดและการผ่าตัดคลอด และส่งผลกระทบด้านจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ เกิดความกลัว ความวิตกกังวล ความเครียด สูญเสียความมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด รวมทั้งส่งผลกระทบต่อครอบครัว ทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเลี้ยงดูทารกทุพลภาพต่อเนื่องในระยะยาว ด้านสังคมทำให้สูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาฟื้นฟู ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การประเมินและการเฝ้าระวังภาวะคับขันของทารกในครรภ์โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิคในการตรวจแบบแผนการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (electronic fetal heart rate monitoring) มีความสำคัญมากในการค้นหาความผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่มและให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที เพื่อลดผลกระทบต่างๆที่จะเกิดตามมา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก รุ่นที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาการพยาบาลในการประเมินและการจัดการภาวะคับขันของทารกในครรภ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด

เวลา 13.00-13.10 น. ลงทะเบียน
เวลา 13.10-13.20 น. ทดสอบความรู้ก่อนการประชุม
เวลา 13.20-13.30 น. พัก
เวลา 13.30-15.30 น. บรรยายและอภิปราย เรื่อง การประเมินและการจัดการภาวะคับขันของทารกในครรภ์
เวลา 15.30-15.40 น. ทดสอบความรู้หลังการประชุม
เวลา 15.40-16.00 น. ตอบข้อซักถาม
เวลา 16.00-16.10 น. ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ
เวลา 16.10-16.15 น. ปิดโครงการ
เวลา 16.15-16.30 น. ประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการ

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 293 KB
ดาวน์โหลด : 79 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th