KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินและการจัดการภาวะคับขันของทารกในครรภ์

กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 กันยายน พ.ศ. 2554
สถานที่จัด ห้องเรียนชั้น 4 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้บุคลากรพยาบาลในห้องคลอดตระหนักถึงความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินภาวะคับขันของทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง
5.2 เพื่อให้บุคลากรพยาบาลในห้องคลอด มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดการภาวะคับขันของทารกในครรภ์ได้ถูกต้อง

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการเกิดภาวะคับขันของทารกในครรภ์ (fetal distress) พบได้มากขึ้นทั้งในระยะตั้งครรภ์และในระยะคลอด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ ทารกเกิดภาวะทุพลภาพจากสมองขาดออกซิเจนซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา ภาวะนี้เพิ่มการใช้สูติศาสตร์หัตการช่วยคลอดและการผ่าตัดคลอด และส่งผลกระทบด้านจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ เกิดความกลัว ความวิตกกังวล ความเครียด สูญเสียความมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด รวมทั้งส่งผลกระทบต่อครอบครัว ทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเลี้ยงดูทารกทุพลภาพต่อเนื่องในระยะยาว ด้านสังคมทำให้สูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาฟื้นฟู ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การประเมินและการเฝ้าระวังภาวะคับขันของทารกในครรภ์โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิคในการตรวจแบบแผนการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (electronic fetal heart rate monitoring) มีความสำคัญมากในการค้นหาความผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่มและให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที เพื่อลดผลกระทบต่างๆที่จะเกิดตามมา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง แผน ก รุ่นที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาการพยาบาลในการประเมินและการจัดการภาวะคับขันของทารกในครรภ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด

เวลา 13.00-13.10 น. ลงทะเบียน
เวลา 13.10-13.20 น. ทดสอบความรู้ก่อนการประชุม
เวลา 13.20-13.30 น. พัก
เวลา 13.30-15.30 น. บรรยายและอภิปราย เรื่อง การประเมินและการจัดการภาวะคับขันของทารกในครรภ์
เวลา 15.30-15.40 น. ทดสอบความรู้หลังการประชุม
เวลา 15.40-16.00 น. ตอบข้อซักถาม
เวลา 16.00-16.10 น. ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ
เวลา 16.10-16.15 น. ปิดโครงการ
เวลา 16.15-16.30 น. ประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการ

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 293 KB
ดาวน์โหลด : 157 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th