KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ เรื่อง การป้องกันและการดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา26 สิงหาคม พ.ศ. 2552
สถานที่จัด หน่วยคลอด-ครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 รายละเอียด   ประเมินผลกิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์และสรุปบทบาทผู้ปฏิบัติการผดุงครรภ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันและการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก
2 นำเสนอบทบาทผู้ปฏิบัติการผดุงครรภ์ในการป้องกันและการดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีมีครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก
3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการดูแลสตรีที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก
4 แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากรพยาบาลในหน่วยคลอดในการป้องกันและการดูแลสตรีที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก
5 เพื่อพัฒนานักศึกษาในการเรียนการสอน กระบวนวิชา 569706 การฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552

หลักการและเหตุผล

ภาวะตกเลือดหลังคลอด (Postpartum hemorrhage) หมายถึง ภาวะที่มีเลือดออกทันทีปริมาณมากกว่า 500 มล. หลังคลอด มีอุบัติการณ์การเกิดได้สูงถึงร้อยละ18 ของการคลอดในประเทศกลุ่มพัฒนาแล้ว (Elbourne et al.,2001) เลือดที่ออกมากกว่า 1000 มล. มีผลทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ถึงแม้จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็มีโอกาสเกิดภาวะตกเลือดที่รุนแรงได้ถึงร้อยละ 3 (Magann et al.,2005) ภาวะตกเลือดหลังคลอดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก (Early postpartum hemorrhage) เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด และ ภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะหลัง (Late postpartum hemorrhage ) เกิดขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมง ถึง 6 สัปดาห์หลังคลอด โดยสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะตกเลือด มากกว่าร้อยละ 99 จะอยู่ในช่วงหลังคลอดระยะแรก ( Maame, 2009) ภาวะนี้จึงเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในประเทศกลุ่มที่พัฒนาแล้ว และเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของมารดาทั่วโลก (WHO, 2006)
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีอุบัติการณ์ของภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกร้อยละ 1.63 ของการคลอด (หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก, 2551) แต่ไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิต ถึงแม้อาการจะไม่รุนแรงถึงชีวิต แต่ก็ทำให้เกิดผลกระทบ คือ มีภาวะช็อค ได้รับการตัดมดลูกตลอดจนเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทำให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นและระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลนาน การป้องกันและการดูแลที่เหมาะสมจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้อุบัติการณ์การเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดและความรุนแรงของภาวะนี้ลดลงได้
ดังนั้น นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งฝึกปฏิบัติกระบวนวิชา 569706 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสนใจจัดทำโครงการการป้องกันและการดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก ในรูปแบบการนำเสนอความรู้ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสตรีที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยคลอด-ครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการป้องกันและการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะนี้และลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอด

รายละเอียด

ผู้เข้าร่วมโครงการ
1 พยาบาลประจำหน่วยคลอด-ครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จำนวน 25 คน
2 นักศึกษาปริญญาโท สาขา การผดุงครรภ์ขั้นสูง จำนวน 7 คน
นางสาวกฤติกา คำมูลตา รหัสนักศึกษา 511231091
นางสาวโบว์ชมพู บุตรแสงดี รหัสนักศึกษา 511231094
นางสาวพรรณทิพย์ โชมขุนทด รหัสนักศึกษา 511231095
นางสาวมยุรี พางาม รหัสนักศึกษา 511231096
นางสาวมัณฑนา แสงอรุณ รหัสนักศึกษา 511231097
นางสาววรรณิภา เย็นใจ รหัสนักศึกษา 511231098
ร้อยตรีหญิงสุวิสา ปานเกษม รหัสนักศึกษา 511231102

กำหนดการโครงการ
เรื่อง การป้องกันและการดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ณ หน่วยคลอด-ครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
*******************************************
13.00-13.30 - ลงทะเบียน
13.30-13.45 - พิธีเปิดโครงการ
- กล่าวรายงานการดำเนินโครงการโดยคุณวรรณิภา เย็นใจ หัวหน้าโครงการ
- กล่าวเปิดโครงการโดยคุณ อัจฉรา คำแหง หัวหน้าหน่วยคลอด
13.45-15.15 - นำเสนอเรื่อง การป้องกันและการดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก
15.15-15.45 - อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การป้องกันและการดูแล
สตรีตั้งครรภ์ภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก
15.45-16.00 - ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินผลโครงการ
- สรุปและปิดโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th