KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 - 25 กันยายน พ.ศ. 2551
สถานที่จัด ห้องโถง อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค ชั้น 1
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสได้ออกกำลังกายร่วมกัน
2.เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีกิจกรรมร่วมกันอันจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์และสามัคคีในหมู่คณะ
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดวันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป เพื่อให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา ลดภาระงานลงตามสมควร และขอให้หน่วยงานกำหนดแผนปฏิบัติที่เหมาะสมและรัดกุมสำหรับบุคลากรที่จะร่วมออกกำลังกายในวันและเวลาดังกล่าว
คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในการที่จะช่วยให้บุคลากรทุกระดับในคณะพยาบาลศาสตร์สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะสุขภาพและพัฒนาภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน ชุมชนและสังคม คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรทุกคนในคณะฯ แต่หลังจากที่ได้ยกเลิกการจ้างผู้นำเต้นแอโรบิค จึงทำให้มีผู้มาร่วมกิจกรรมลดลง ทางคณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเอื้อให้มีการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาทุกคนในคณะพยาบาลศาสตร์ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 – 16.30 น.
เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2551
ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค ชั้น 1

ภาพกิจกรรม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th