KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ กระบวนวิชา นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล
Media Player
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อ
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Quicktime Alternative
Quicktime Alternative (7.3 MB)
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อ
ดูหนังผ่านอินเทอร์เน็ต
Acrobat Reader
Acrobat Reader 7 (19.7 MB)
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อ
เปิดเอกสารนามสกุล pdf


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 - 25 กันยายน พ.ศ. 2551
สถานที่จัด ห้องโถง อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค ชั้น 1
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสได้ออกกำลังกายร่วมกัน
2.เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีกิจกรรมร่วมกันอันจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์และสามัคคีในหมู่คณะ
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดวันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป เพื่อให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณา ลดภาระงานลงตามสมควร และขอให้หน่วยงานกำหนดแผนปฏิบัติที่เหมาะสมและรัดกุมสำหรับบุคลากรที่จะร่วมออกกำลังกายในวันและเวลาดังกล่าว
คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในการที่จะช่วยให้บุคลากรทุกระดับในคณะพยาบาลศาสตร์สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะสุขภาพและพัฒนาภาวะสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน ชุมชนและสังคม คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากรทุกคนในคณะฯ แต่หลังจากที่ได้ยกเลิกการจ้างผู้นำเต้นแอโรบิค จึงทำให้มีผู้มาร่วมกิจกรรมลดลง ทางคณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเอื้อให้มีการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาทุกคนในคณะพยาบาลศาสตร์ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 – 16.30 น.
เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2551
ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค ชั้น 1

ภาพกิจกรรม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th