KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2547

กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานกลุ่มกระบวนวิชา 556
ระยะเวลา4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
สถานที่จัด ณ โรงเรียนต้นแก้ว ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักเรียน,ประชาชนผู้สนใจ,นักศึกษาพยาบาลปริญญาตรี,คณะกรรมการดำเนินโครงการ รวมทั้งหมด 165 คน
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหายาเสพติด
3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพเบื้องต้น

หลักการและเหตุผล

ในระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ประชาชน ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวประกอบกับเป็นนโยบายหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตโดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต ประเมินสุขภาพจิตกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะมุ่งเน้นที่การป้องกันปัญหาสุราและยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมสุขภาพจิตที่จัดให้ ปีนี้เป็นปีรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในขณะนี้

รายละเอียด

การประเมินผลในการจัดโครงการ
1) การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
การจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์นการจัดทุกประการ โดยผลการประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าร่วมนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิต
จำนวนแบบวัด 84 ฉบับ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านสุขภาพจิตอย่างกว้างขวาง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีความคิดเห็นว่า
ได้รับความรู้จากรายการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ในระดับมากร้อยละ 79.8
และคิดว่านำความรู้ใช้ประโยชน์ได้มากร้อยละ 75.0
กิจกรรมหัวใจสีขาวได้รับความรู้ในระดับมากร้อยละ 81.0
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก คิดเป็นร้อยละ 69.0
สำหรับกิจกรรมเพิ่มทักษะชีวิตกันสักนิดเพื่อชีวิตวัยใส ได้รับความรู้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.1
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มาก คิดเป็นร้อยละ 82.1
การประเมินสุขภาพจิตได้รับความรู้มากคิดเป็นร้อยละ 56
สามารถไปใช้ประโยชน์ได้มาก คิดเป็นร้อยละ 69.0
และพบผู้ที่มีความเครียดสูง 11 ราย มีภาวะเศร้า 1 ราย ซึ่งได้รับการให้การปรึกษา
2) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ
1. มีการประสานระหว่างผู้ดำเนินกิจกรรม อาจารย์ประจำกลุ่มมีการให้ความรู้และทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละทักษะเพื่อเตรียมข้อมูล และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะชีวิต
2. การให้การปรึกษาขาดการประสานงานที่ดี ทำให้นักศึกษาขาดแนวทางปฏิบัติในการให้การปรึกษา เช่น การบันทึกข้อมูล การส่งต่อข้อมูล
3. จำนวนผู้ให้การปรึกษาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท ไม่เพียงพอ
4. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเอื้อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดี
5. ข้อดีในการจัดโครงการจากการประเมินของนักศึกษาที่ร่วมจัดโครงการ
5.1 นักศึกษาได้เห็นสภาพปัญหา และรับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม
5.2 นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะในการให้การปรึกษา และได้ประสบการณ์มากขึ้นในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
5.3 นักศึกษาได้ฝึกการแก้ปัญหาอุปสรรค ในการจัดโครงการ
5.4 ได้แนวคิดในการสนับสนุนให้ชุมชน และสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th