KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ กระบวนวิชา นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล
Media Player
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อ
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Quicktime Alternative
Quicktime Alternative (7.3 MB)
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อ
ดูหนังผ่านอินเทอร์เน็ต
Acrobat Reader
Acrobat Reader 7 (19.7 MB)
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อ
เปิดเอกสารนามสกุล pdf


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2547

กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานกลุ่มกระบวนวิชา 556
ระยะเวลา4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
สถานที่จัด ณ โรงเรียนต้นแก้ว ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักเรียน,ประชาชนผู้สนใจ,นักศึกษาพยาบาลปริญญาตรี,คณะกรรมการดำเนินโครงการ รวมทั้งหมด 165 คน
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหายาเสพติด
3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตและแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพเบื้องต้น

หลักการและเหตุผล

ในระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ประชาชน ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวประกอบกับเป็นนโยบายหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตโดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต ประเมินสุขภาพจิตกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะมุ่งเน้นที่การป้องกันปัญหาสุราและยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมสุขภาพจิตที่จัดให้ ปีนี้เป็นปีรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในขณะนี้

รายละเอียด

การประเมินผลในการจัดโครงการ
1) การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
การจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์นการจัดทุกประการ โดยผลการประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าร่วมนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิต
จำนวนแบบวัด 84 ฉบับ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านสุขภาพจิตอย่างกว้างขวาง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีความคิดเห็นว่า
ได้รับความรู้จากรายการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ในระดับมากร้อยละ 79.8
และคิดว่านำความรู้ใช้ประโยชน์ได้มากร้อยละ 75.0
กิจกรรมหัวใจสีขาวได้รับความรู้ในระดับมากร้อยละ 81.0
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก คิดเป็นร้อยละ 69.0
สำหรับกิจกรรมเพิ่มทักษะชีวิตกันสักนิดเพื่อชีวิตวัยใส ได้รับความรู้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.1
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มาก คิดเป็นร้อยละ 82.1
การประเมินสุขภาพจิตได้รับความรู้มากคิดเป็นร้อยละ 56
สามารถไปใช้ประโยชน์ได้มาก คิดเป็นร้อยละ 69.0
และพบผู้ที่มีความเครียดสูง 11 ราย มีภาวะเศร้า 1 ราย ซึ่งได้รับการให้การปรึกษา
2) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ
1. มีการประสานระหว่างผู้ดำเนินกิจกรรม อาจารย์ประจำกลุ่มมีการให้ความรู้และทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละทักษะเพื่อเตรียมข้อมูล และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะชีวิต
2. การให้การปรึกษาขาดการประสานงานที่ดี ทำให้นักศึกษาขาดแนวทางปฏิบัติในการให้การปรึกษา เช่น การบันทึกข้อมูล การส่งต่อข้อมูล
3. จำนวนผู้ให้การปรึกษาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท ไม่เพียงพอ
4. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเอื้อให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดี
5. ข้อดีในการจัดโครงการจากการประเมินของนักศึกษาที่ร่วมจัดโครงการ
5.1 นักศึกษาได้เห็นสภาพปัญหา และรับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม
5.2 นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะในการให้การปรึกษา และได้ประสบการณ์มากขึ้นในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
5.3 นักศึกษาได้ฝึกการแก้ปัญหาอุปสรรค ในการจัดโครงการ
5.4 ได้แนวคิดในการสนับสนุนให้ชุมชน และสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th