KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล

  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปฏิทินกิจกรรม - ทุกกิจกรรม

  บริการวิชาการ
การทำนุบำรุง
พัฒนาบุคลากร
พัฒนา น.ศ.
การวิจัย
การอนุรักษ์
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน กันยายน 2561 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      
1
  โครงการสัมมนาบุคลากรหน่วยบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
  โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561
2
3
4
5
6
7
  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2-3 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน
  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61) หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
8
9
  โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
10
  โครงการเร่งรัดหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
11
  โครงการการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
12
13
14
  โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน
15
  โครงการเยี่่ยมบ้าน นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา
16
17
  โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560
18
19
  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
20
  โครงการ Ethical Issues in Academic and Research สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  โครงการติดตามความก้าวหน้าเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
21
22
  โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรเฉพาะทาง
23
24
25
26
27
28
29
30
      
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน กันยายน 2561 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
  บริการวิชาการ
การทำนุบำรุง
พัฒนาบุคลากร
พัฒนา น.ศ.
การวิจัย
การอนุรักษ์
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th