KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล

  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปฏิทินกิจกรรม - ทุกกิจกรรม

  บริการวิชาการ
การทำนุบำรุง
พัฒนาบุคลากร
พัฒนา น.ศ.
การวิจัย
การอนุรักษ์
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน ธันวาคม 2561 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      
1
  โครงการขอบคุณผู้มีอุปการคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
2
3
  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎี (หลักสูตรปกติ)
4
5
6
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการศึกษา ในหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
7
  โครงการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
9
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ โดยศาสตราจารย์อาคันตุกะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
  โครงการศึกษาดูงานและเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
11
12
  โครงการเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงานและประเมินผลรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
13
14
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
16
17
  โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เข้าเยี่ยมชม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS
18
19
20
21
  โครงการ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สถานการณ์สุขภาพโลกและงานวิจัย
22
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
23
24
  โครงการ เสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4
  องค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ
25
26
  โครงการอบรมและสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หัวข้อ Update in international Guidelines and Regulation and Special Ethical Issues
27
28
29
30
31
     
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน ธันวาคม 2561 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
  บริการวิชาการ
การทำนุบำรุง
พัฒนาบุคลากร
พัฒนา น.ศ.
การวิจัย
การอนุรักษ์
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th