KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

พฤษภาคม  2549
38 : โครงการสัมมนาการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
37 : โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
36 : มหกรรมระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

เมษายน  2549
35 : สัมมนา การดำเนินงานของภาควิชาฯ ตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ของภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
34 : โครงการสัมมนา การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2548 และแนวทางพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2549ของกลุ่มบุคลากรกลุ่มงานหลักสูตรระดับปริญยาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
33 : โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนางานและบุคลากรภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
32 : โครงการ การออกำลังกายเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)

มีนาคม  2549
31 : โครงการสัมมนา สรุปประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2548 และแผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
30 : โครงการสัมมนา เรื่อง สรุปประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2548 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2549 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
29 : โครงการจัดกิจกรรม Meet the Dean (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
28 : โครงการสัมมนาเรื่อง การพบปะสนทนากับคณบดี (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
27 : โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ประจำปี 2549 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
26 : โครงการสัมมนา การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีในปีการศึกษา 2548 และแนวทางการดำเนินภาระกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชาฯ ในปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
25 : โครงการสัมมนาเพื่อประเมินผลภาระงาน 4 ด้านของภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
24 : โครงการ การสัมมนาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของภาควิชขาบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
23 : โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ประจำปีการศึกษา 2548 (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)
22 : โครงการจัดอบรมเก็บเอกสาร และบันทึกข้อมูลบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - อบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ)
21 : โครงการจัดระบบเก็บเอกสาร และบันทึกข้อมูลบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

กุมภาพันธ์  2549
20 : กิจกรรมการแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับ ช้างทองคำ (กิจกรรมร่วม) (กิจกรรมย่อย - ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย)

มกราคม  2549
19 : โครงการติดตามบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
18 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
17 : โครงการแสดงความยินดีสำหรับดุษฎีบัณฑิตพยาบาล (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า)
16 : ประชุม การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ธันวาคม  2548
15 : โครงการงานสานสัมพันธ์อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - นันทนาการ)
14 : โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2548 (กิจกรรมย่อย - กีฬา)
13 : โครงการกิจกรรมขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2549 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

พฤศจิกายน  2548
12 : กิจกรรม Meet the Dean (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ตุลาคม  2548
11 : โครงการสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 2) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
10 : ทำ Poster แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
9 : โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในการจัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
8 : โครงการประชาสัมพันธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-วิชาการ)
7 : โครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)
6 : การเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

กันยายน  2548
5 : โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับโครงสร้างขององค์กร (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)
4 : โครงการสัปดาห์การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - สร้างเสริมสุขภาพ)

สิงหาคม  2548
3 : โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)
2 : โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาจารย์และบุคลากรคณะฯ (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมแสดงความยินดี)

กรกฏาคม  2548
1 : โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ (4,7,8-9 กรกฎาคม 2548) (กิจกรรมย่อย - กิจกรรมเชิงบริหาร-ทั่วไป)

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th