KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สังกัด สายงาน
ขรก.
วิชาการ
ขรก.
สนับสนุนวิชาการ
พ.วิชาการ พ.ปฏิบัติการ ลจ.ปจ. พ.ส่วนงาน พนง.ชั่วคราว
(พิเศษ)
พนง.ชั่วคราว
(อ.ต่างประเทศ)
พ.ส่วนงาน
(องค์กรในกำกับ)
จำนวน
  สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์9402145115
  กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์1131116
  กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช3811
  กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน628
  กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์41131120
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข315119
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1013225
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์68115
  กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล6410
  ศูนย์บริการพยาบาล1414
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล112
รวมทั้งหมด399744021542115255


 แผนภูมิแสดงสัดส่วนระดับตำแหน่ง
 ขรก. วิชาการ 15.29 %
 ขรก. สนับสนุนวิชาการ 3.53 %
 พ.วิชาการ 29.02 %
 พ.ปฎิบัติการ 15.69 %
 ลจ.ปจ. 8.24 %
 พ.ส่วนงาน 21.18 %
 พนง.ชั่วคราว(พิเศษ) 0.78 %
 พนง.ชั่วคราว(อ.ต่างประเทศ) 0.39 %
 พ.ส่วนงาน(องค์กรในกำกับ) 5.88 %

หมายเหตุ :

ขรก.วิชาการ หมายถึง ข้าราชการสายวิชาการ
ขรก.สนับสนุนวิชาการ หมายถึง ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ
พ.วิชาการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พ.ปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
พ.ส่วนงาน หมายถึง พนักงานส่วนงาน
ลจ.ปจ. หมายถึง ลูกจ้างประจำ
พนง.ชั่วคราว(พิเศษ) หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
พ.ส่วนงาน(องค์กรในกำกับ) หมายถึง พนักงานส่วนงาน(องค์กรในกำกับ)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th