KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามระดับตำแหน่ง

สังกัด ระดับตำแหน่ง รวม
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 จำนวน
  สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์111111
  กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์1616
  กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช1111
  กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน88
  กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์1717
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข1818
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2020
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์1717
  กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล1010
  ศูนย์บริการพยาบาล1212
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล22
รวมทั้งหมด242242

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนระดับตำแหน่ง
  ระดับ 0 100 %
  ระดับ 1 0 %
  ระดับ 2 0 %
  ระดับ 3 0 %
  ระดับ 4 0 %
  ระดับ 5 0 %
  ระดับ 6 0 %
  ระดับ 7 0 %
  ระดับ 8 0 %
  ระดับ 9 0 %
  ระดับ 10 0 %
  ระดับ 11 0 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th