KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - โครงสร้างอายุ

สังกัด จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุ (ปี) รวม
<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 >60 NA
  สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์39101423171322111
  กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์5115416
  กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช1251211
  กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน122218
  กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์12552217
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข41264118
  กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา5661220
  กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์331432117
  กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล11133110
  ศูนย์บริการพยาบาล122132112
  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล22
รวมทั้งหมด31431213646453511242

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนแต่ละช่วงอายุ
  <25 1.24 %
  25-29 5.79 %
  30-34 12.81 %
  35-39 8.68 %
  40-44 14.88 %
  45-49 19.01 %
  50-54 18.6 %
  55-60 14.46 %
  >60 4.55 %
   NA 0 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th