KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร

ปีการศึกษา   | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

5 : นางสมพิศ สุพรศิลป์,ไปราชการเพื่อ การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การประเมินผลการดำเนินงานและพัฒนาผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ งานบริหารและธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์ , ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงแรมรอยัลปิงการ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (1 เมษายน 2548 - 2 เมษายน 2548)
4 : นายกริช ศรีธีระจิตต์,ไปราชการเพื่อ การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน , โรงแรมนอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ แอนด์ สปา จ.ลำพูน , ไทย (17 มีนาคม 2548 - 19 มีนาคม 2548)
3 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ,ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจร่างกายและการรักษาโรคเบื้องต้น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 พฤศจิกายน 2547 - 27 พฤศจิกายน 2547)
2 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์,ไปราชการเพื่อ ประชุมและแนะนำสาธิตการใช้ระบบ E-office คณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช, ไทย (1 พฤศจิกายน 2547 - 1 พฤศจิกายน 2547)
1 : นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ,ไปราชการเพื่อ โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 กันยายน 2547 - 17 กันยายน 2547)

ปีการศึกษา   | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th