KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : บริหาร งบประมาณ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-OFFICE ]
: [เว็บเมล์ พยาบาลฯ] :  [E-Sarabun] :  [FON Web Portal ]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-บุคลากร ปีการศึกษา 2547 ลงไป

ปีการศึกษา   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2526 | 2521 |

165 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบัญชี 3 มิติ เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย(A ccrual Basis) , สำนักงานอาคารคอมพิวเตอร์ (หลังเดิม), ไทย (25 มีนาคม 2545 - 30 กันยายน 2545)
164 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์, อบรมเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้คอมพิวเตอร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (27 พฤษภาคม 2545 - 27 พฤษภาคม 2545)
163 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, QA สัญจร : การสร้างความร่วมมือด้านประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย, โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เชียงใหม่, ไทย (24 พฤษภาคม 2545 - 24 พฤษภาคม 2545)
162 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์, ประชุมชี้แจงการจัดทำ ขต/งด, ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (23 พฤษภาคม 2545 - 23 พฤษภาคม 2545)
161 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ศึกษาดูงานด้านบริหารงานกีฬาของสดมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, มหาวิทยาลัยสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, ไทย (2 พฤษภาคม 2545 - 13 พฤษภาคม 2545)
160 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มช., โรงแรมเจมส์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, ไทย (9 พฤษภาคม 2545 - 12 พฤษภาคม 2545)
159 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, สัมมนา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2545, สปอร์ตคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , ไทย (10 พฤษภาคม 2545 - 10 พฤษภาคม 2545)
158 : นางกมลชนก กาวิล, แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเพิ่มและการถอนกระบวนวิชา, ห้องประชุมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช., ไทย (8 พฤษภาคม 2545 - 8 พฤษภาคม 2545)
157 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, ห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 11 สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, ไทย (3 พฤษภาคม 2545 - 3 พฤษภาคม 2545)
156 : นางรัชนี ทีปกากร, เทคนิคการบริหารงานเอกสารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (28 เมษายน 2545 - 28 เมษายน 2545)
155 : นางเบญจวรรณ มูละจงกล, เทคนิคการบริหารงานเอกสารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (28 เมษายน 2545 - 28 เมษายน 2545)
154 : นางตุ่นคำ อุปะมิน, สัมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์สาย ข.ค. พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบ้านสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (18 เมษายน 2545 - 19 เมษายน 2545)
153 : นางประนอม กันธะ, ศึกษาดูงาน โครงการหุบกระพง, อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
152 : นางชนกนันท์ ปันสม, ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยพยาบาลลำปาง ชุมชนบรมไตรโลกนารถและบริษัทวงศ์พานิช กองบิน 53 สถานีโทรทัศน์ในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนไกลกังวล โครงการหุบกระพง , จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชะอำ, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
151 : นางตุ่นคำ อุปะมิน, ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยพยาบาลลำปาง ชุมชนบรมไตรโลกนารถและบริษัทวงศ์พานิช กองบิน 53 สถานีโทรทัศน์ในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนไกลกังวล โครงการหุบกระพง, จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชะอำ, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
150 : นางวลัยพร ชัยดวง, ดูงานนอกสถานที่, วิทยาลัยลำปาง, ชุมชนบรมไตรโลกนารถ, บริษัทวงศ์พานิชย์, กองบิน53, สถานีโทรทัศน์โรงเรียนไกลกังวล, โครงการหุบกระพง, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
149 : นางนภาพร คิดการงาน, ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยพยาบาลลำปาง ชุมชนบรมไตรโลกนารถและบริษัทวงศ์พานิช กองบิน 53 สถานีโทรทัศน์ในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนไกลกังวล โครงการหุบกระพง , จ.ลำปาง จ. พิษณุโลก จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
148 : นางประนอม กันธะ, ศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง , ชุมชนไตรโลกนาถ , จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
147 : นางประนอม กันธะ, ศึกษาดูงาน เรื่องการแยกขยะรีไซร์เคิล, บริษัทวงศ์พานิช จังหวัดพิษณุโลก, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
146 : นางประนอม กันธะ, ศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
145 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร, ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยพยาบาลลำปาง ชุมชนบรมไตรโลกนารถและบริษัทวงศ์พานิช กองบิน 53 สถานีโทรทัศน์ในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนไกลกังวล โครงการหุบกระพง, จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชะอำ, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
144 : นายบุญเป็ง เชิดลำ, เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2545 และศึกษาดูงาน, โครงการหุบกระพง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
143 : นายบุญเป็ง เชิดลำ, เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2545 และศึกษาดูงาน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ลำปาง และชุมชนใตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
142 : นายบุญเป็ง เชิดลำ, เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2545 และศึกษาดูงาน, ณ กองบิน 53 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
141 : นายบุญเป็ง เชิดลำ, เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2545 และศึกษาดูงาน, สถานีโทรทัศน์ในพระบรมราชูปถัมภืโรงเรียนใกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
140 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์, ศึกษาดูงานสถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ , จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดชลบุรี, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
139 : นางประนอม กันธะ, ศึกษาดูงาน ที่ กองบิน 53 , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 31 มีนาคม 2545)
138 : นางกมลชนก กาวิล, โครงการศึกษาดูงานวพ.บรมราชชนนีลำปาง และมหาวิทยาลัยนเรศวร, วพ.บรมราชชนนีลำปาง และมหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 30 มีนาคม 2545)
137 : นางจริยา ใบผ่อง, ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล ศึึกษาดูงานโครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกระพง, อ.หัวหิน, ไทย (30 มีนาคม 2545 - 30 มีนาคม 2545)
136 : นางจันทร์เพ็ญ เลิศคาลี, ดูงานสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล และศึกษาดูงานโครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกระพง, โรงเรียนไกลกังวล อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (30 มีนาคม 2545 - 30 มีนาคม 2545)
135 : นางอัมพร เลิศคาลี, ศึกษาดูงานของสถาบันอื่น, วิทยาลัยลำปาง เทศบาลเมื่องพิษณุโลก กองบิน 53 วังไกลกังวล, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 30 มีนาคม 2545)
134 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, โครงการศึกษาดูงาน วพ.ลไปาง และ ม.นเรศวร , วพ.ลำปาง และ ม.นเรศวร, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 30 มีนาคม 2545)
133 : นางจันทร์แรม คำป๊อก, ดูงานสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานโครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกระพง , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (30 มีนาคม 2545 - 30 มีนาคม 2545)
132 : นางบุญมี การะพัตร์, ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล อ.หัวหินและดูงานโครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกระพง, โรงเรียนไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (30 มีนาคม 2545 - 30 มีนาคม 2545)
131 : นางจันทร์เพ็ญ เลิศคาลี, ฟังการบรรยาย โดยผู้บังคับการกองบิน 53 , ที่อ่าวมะนาว จ. ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (29 มีนาคม 2545 - 29 มีนาคม 2545)
130 : นางจันทร์แรม คำป๊อก, ฟังการบรรยาย โดยผู้บังคับการกองบิน 53 อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ไทย (29 มีนาคม 2545 - 29 มีนาคม 2545)
129 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, สัมมนาโครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยใช้ชุดดุลดัชนี (Balanced Scorecard) ในการบริหารงาน ขั้นตอนที่ 3, โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย (28 มีนาคม 2545 - 29 มีนาคม 2545)
128 : นางบุญมี การะพัตร์, ฟังการบรรยาย โดยผู้บังคับการกองบิน 53 , ที่อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์, ไทย (29 มีนาคม 2545 - 29 มีนาคม 2545)
127 : นางจริยา ใบผ่อง, เรื่องการบรรยายโดยผู้บังคับการกองบิน53, อ่าวมะนาว, ไทย (29 มีนาคม 2545 - 29 มีนาคม 2545)
126 : นางจริยา ใบผ่อง, ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่วิทยาลัยพยาบาลลำปางและดูงานเทศบาลเมืองพิษณุโลก, จ.พิษณุโลก, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 28 มีนาคม 2545)
125 : นางบุญมี การะพัตร์, ศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลลำปาง ชุมชนบรมไตรโลกนาถ บริษัทวงค์พานิช, วิทยาลัยพยาบาลลำปาง ชุมชนบรมไตรโลกนาถ บริษัทวงค์พานิช, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 28 มีนาคม 2545)
124 : นางจันทร์เพ็ญ เลิศคาลี, ศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลลำปาง ชุมชนบรมไตรโลกนาถ บริษัทวงค์พานิช , วิทยาลัยพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 28 มีนาคม 2545)
123 : นางจันทร์แรม คำป๊อก, ศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง ชุมชนบรมไตรโลกนาถ บริษัทวงค์พานิช, จังหวัดลำปาง, ไทย (28 มีนาคม 2545 - 28 มีนาคม 2545)
122 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร, สัมมนาสโมสรนักศึกษา, วังธารรีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ต, ไทย (23 มีนาคม 2545 - 24 มีนาคม 2545)
121 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์, สัมมนาสโมสรนักศึกษา, วังธารรีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ต, ไทย (23 มีนาคม 2545 - 24 มีนาคม 2545)
120 : นางนภาพร คิดการงาน, สัมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบ้านสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2545 - 22 มีนาคม 2545)
119 : นางประนอม กันธะ, สัมมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่ , ไทย (21 มีนาคม 2545 - 22 มีนาคม 2545)
118 : นายอดุลย์ สีคำดี, สัมมนาข้าราชการและลูกจ้าง, ห้องประชุมเปรียบ บัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (21 มีนาคม 2545 - 22 มีนาคม 2545)
117 : นางตุ่นคำ อุปะมิน, สัมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2545 - 22 มีนาคม 2545)
116 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, สัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำปี 2545, ไร่สนธนา อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2545 - 22 มีนาคม 2545)
115 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร, สัมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบ้านสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2545 - 22 มีนาคม 2545)
114 : นางชนกนันท์ ปันสม, สัมนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2545 - 22 มีนาคม 2545)
113 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, บุคลากรในมหาวิทยาลัยภายหลังการปฏิรูปอุดมศึกษา โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (22 มีนาคม 2545 - 22 มีนาคม 2545)
112 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์, สัมมนาข้าราชการและลูกจ้างในยุคการปฏิรูปอุดมศึกษาและระบบราชการ, ห้องประชุมวิเชียรทวีลาภ คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 มีนาคม 2545 - 22 มีนาคม 2545)
111 : นางวลัยพร ชัยดวง, สัมมนาบุคลากรคณะ, -, ไทย (21 มีนาคม 2545 - 22 มีนาคม 2545)
110 : นางกมลชนก กาวิล, โครงการพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2545, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (21 มีนาคม 2545 - 21 มีนาคม 2545)
109 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, แนวคิดและโครงสร้างการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (21 มีนาคม 2545 - 21 มีนาคม 2545)
108 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, สัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ, ไร่สนธนา อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่, ไทย (15 มีนาคม 2545 - 16 มีนาคม 2545)
107 : นายสุรัตน์ สิงห์ทร, กำหนดออกสำรวจพื้นที่ โครงการสาธารณสุขมูลฐาน, หมู่บ้านปางห้วยตาด อ.แม่แตง, ไทย (7 กุมภาพันธ์ 2545 - 7 กุมภาพันธ์ 2545)
106 : นายเรวัติ เลิศพฤกษ์, การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน, บ้านสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม, ไทย (19 มกราคม 2545 - 20 มกราคม 2545)
105 : นางสุภารัตน์ เสมอใจ, การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน, บ้านสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม, ไทย (19 มกราคม 2545 - 20 มกราคม 2545)
104 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคผ้าห่มเสื้อผ้าฯ, รร.บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, ไทย (4 มกราคม 2545 - 4 มกราคม 2545)
103 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, ร่วมโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมคณะฯ, คณะพยาบาลศาสตร์ มช., ไทย (21 ธันวาคม 2544 - 21 ธันวาคม 2544)
102 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR), สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (13 ธันวาคม 2544 - 14 ธันวาคม 2544)
101 : นางพรพิมล มาภักดี, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR), สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (13 ธันวาคม 2544 - 14 ธันวาคม 2544)
100 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR), สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (13 ธันวาคม 2544 - 14 ธันวาคม 2544)
99 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR), สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (13 ธันวาคม 2544 - 14 ธันวาคม 2544)
98 : นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR), สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (13 ธันวาคม 2544 - 14 ธันวาคม 2544)
97 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR), โครงการศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (13 ธันวาคม 2544 - 14 ธันวาคม 2544)
96 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกาา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR), สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (13 ธันวาคม 2544 - 14 ธันวาคม 2544)
95 : นางสาวกฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร, อบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย Active Server Pages (ASP), สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (26 พฤศจิกายน 2544 - 4 ธันวาคม 2544)
94 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, อบรมคอพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย Active Server Pages (ASP), สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (26 พฤศจิกายน 2544 - 4 ธันวาคม 2544)
93 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รุ่นที่ 4, ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี และคณะศึกษาศาสตร์ มช., ไทย (14 พฤศจิกายน 2545 - 23 พฤศจิกายน 2544)
92 : นางพิศมัย ยลภักตร์, อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมิตคณะรัฐมนตรี รุ่นที่ 17, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (17 พฤศจิกายน 2544 - 18 พฤศจิกายน 2544)
91 : นางพวงหยก ชัยมิตร, อบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีของศูนย์เทคโนโลยีอีเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)ปี 2544 รุ่นที่ 16, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (17 พฤศจิกายน 2544 - 18 พฤศจิกายน 2544)
90 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารราชการภาครัฐ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 พฤศจิกายน 2544 - 17 พฤศจิกายน 2544)
89 : นางพรพิมล มาภักดี, แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารราชการภาครัฐ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 พฤศจิกายน 2544 - 17 พฤศจิกายน 2544)
88 : นางระยอง วัฒนากุล, แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารราชการภาครัฐ, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ, ไทย (16 พฤศจิกายน 2544 - 17 พฤศจิกายน 2544)
87 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, อบรมคอมพิวเตอร์ ตามมิตคณะรัฐมนตรีของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รุ่นที่ 15, ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (21 ตุลาคม 2544 - 21 ตุลาคม 2544)
86 : นายประสิทธิ์ เมืองมูล, อบรมคอมพิวเตอร์ ตามมิตคณะรัฐมนตรีของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รุ่นที่ 15, ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (21 ตุลาคม 2544 - 21 ตุลาคม 2544)
85 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, อบรมคอมพิวเตอร์ ตามมิตคณะรัฐมนตรีของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รุ่นที่ 15, ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (21 ตุลาคม 2544 - 21 ตุลาคม 2544)
84 : นางหอมนวล บุญชู, อบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีของศูนย์เทคโนโลยีอีเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)ปี 2544 รุ่นที่ 16, ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (21 ตุลาคม 2544 - 21 ตุลาคม 2544)
83 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ก้าวสู่เทคโนโลยีวิดีโอดิจิตอลอย่างแท้จริง, มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ไทย (19 ตุลาคม 2544 - 19 ตุลาคม 2544)
82 : นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์, การปฐมพยาบาลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและการปฏิบัติช่วยคืนชีพ, ห้อง 204 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 ตุลาคม 2544 - 12 ตุลาคม 2544)
81 : นางชนกนันท์ ปันสม, อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฐมพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (10 ตุลาคม 2544 - 12 ตุลาคม 2544)
80 : นายจิรวัฒน์ ศรีวิลา, การปฐมพยาบาลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและการปฏิบัติช่วยคืนชีพ, ห้อง 204 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 ตุลาคม 2544 - 12 ตุลาคม 2544)
79 : นายเจริญพร คำป๊อก, การปฐมพยาบาลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและการปฏิบัติช่วยคืนชีพ, ห้อง 204 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 ตุลาคม 2544 - 12 ตุลาคม 2544)
78 : นางจันทร์เพ็ญ เลิศคาลี, อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและการปฏิบัติช่วยคืนชีพ, ห้อง 204 คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (10 ตุลาคม 2544 - 12 ตุลาคม 2544)
77 : นางพรพิมล มาภักดี, ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณการคลัง พ.ศ. 2544, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (10 ตุลาคม 2544 - 10 ตุลาคม 2544)
76 : นางพวงหยก ชัยมิตร, ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณการคลัง พ.ศ. 2544, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (10 ตุลาคม 2544 - 10 ตุลาคม 2544)
75 : นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร, ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณการคลัง พ.ศ. 2544, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (10 ตุลาคม 2544 - 10 ตุลาคม 2544)
74 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี, ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณการคลัง พ.ศ. 2544, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (10 ตุลาคม 2544 - 10 ตุลาคม 2544)
73 : นางระยอง วัฒนากุล, ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณการคลัง พ.ศ. 2544, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (10 ตุลาคม 2544 - 10 ตุลาคม 2544)
72 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณการคลัง พ.ศ. 2544, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (10 ตุลาคม 2544 - 10 ตุลาคม 2544)
71 : นางกรอนคำ ตุ้ยแสน, ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณการคลัง พ.ศ. 2544, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (10 ตุลาคม 2544 - 10 ตุลาคม 2544)
70 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์, สัมมนาบุคลากรใหม่ ประจำปี2544, คณะพยาบาลศาสตร์และม่อนดอยอิงฟ้า, ไทย (28 กันยายน 2544 - 29 กันยายน 2544)
69 : นางพรพิมล มาภักดี, กลยุทธิ์การตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (18 กันยายน 2544 - 19 กันยายน 2544)
68 : นางระยอง วัฒนากุล, กลยุทธิ์การตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (18 กันยายน 2544 - 19 กันยายน 2544)
67 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, ธรรมาภิบาล(Good Governance) แก่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายในสังกัด มช., โรงแรมอมิตี้กรีนฮิลล์ จ.เชียงใหม่, ไทย (16 กันยายน 2544 - 16 กันยายน 2544)
66 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, เลขานุการมืออาชีพ, ห้องสารนิเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จ.เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2544 - 16 กันยายน 2544)
65 : นางพรพิมล มาภักดี, ธรรมาภิบาล(Good Governance) แก่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายในสังกัด มช., โรงแรมอมิตี้กรีนฮิลล์ จ.เชียงใหม่, ไทย (16 กันยายน 2544 - 16 กันยายน 2544)
64 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, การอบรมด้านเลขานุการ เรื่อง เลขานุการมืออาชีพ, ห้องสารนิเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จ.เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2544 - 16 กันยายน 2544)
63 : นางนงนุช ไชยยศ, เลขานุการมืออาชีพ, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (15 กันยายน 2544 - 16 กันยายน 2544)
62 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม, เลขานุการมืออาชีพ, ห้องสารนิเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จ.เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2544 - 16 กันยายน 2544)
61 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง, เลขานุการมืออาชีพ, ห้องสารนิเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จ.เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2544 - 16 กันยายน 2544)
60 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, เลขานุการมืออาชีพ, ห้องสารนิเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จ.เชียงใหม่, ไทย (15 กันยายน 2544 - 16 กันยายน 2544)
59 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, สัมมนาบุคลากรปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านวิเทศสัมพันธ์, โรงแรมสวนบัวธานีรีสอร์ท อ.หางดง, ไทย (14 กันยายน 2544 - 15 กันยายน 2544)
58 : นางจริยา ใบผ่อง, เข้าร่วมสัมมนาเรื่องทำงานอย่างไรให้มีความสุข, เชียงใหม่สปอร์ตคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, ไทย (14 กันยายน 2545 - 14 กันยายน 2544)
57 : นางหอมนวล บุญชู, การปรับตัวของข้าราชการเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ, โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2544 - 13 กันยายน 2544)
56 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, การปรับตัวของข้าราชการเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ, โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2544 - 13 กันยายน 2544)
55 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี, การปรับตัวของข้าราชการเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ, โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2544 - 13 กันยายน 2544)
54 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม, การปรับตัวของข้าราชการเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ, โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2544 - 13 กันยายน 2544)
53 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, การปรับตัวของข้าราชการเพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ, โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (13 กันยายน 2544 - 13 กันยายน 2544)
52 : นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, การสัมมนาเพื่อติดตามผลการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร, คณะพยาบาลศาสตร์, ไทย (7 กันยายน 2544 - 10 กันยายน 2544)
51 : นางสาวศรัญญา ชัยแสง, เลขานุการมืออาชีพยุค 2001, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (8 กันยายน 2544 - 9 กันยายน 2544)
50 : นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ, การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรองด้วยเครื่องมือ Denver II, มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม, ไทย (4 กันยายน 2544 - 7 กันยายน 2544)
49 : นางมธุดา ศิรประเสริฐ, การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ, ห้องประชุมเล็ก TTN สำนักบริการคอมพิวเตอร์, ไทย (4 กันยายน 2544 - 5 กันยายน 2544)
48 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ห้องประุชุมใหญ่ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอรื มช., ไทย (3 กันยายน 2544 - 3 กันยายน 2544)
47 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ห้องประชุมใหญ่ชั้ีัน 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (3 กันยายน 2544 - 3 กันยายน 2544)
46 : นางพรพิมล มาภักดี, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ห้องประชุมใหญ่ชั้ีัน 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (3 กันยายน 2544 - 3 กันยายน 2544)
45 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ห้องประชุมใหญ่ชั้ีัน 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช., ไทย (3 กันยายน 2544 - 3 กันยายน 2544)
44 : นางอัมพร เลิศคาลี, เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรในสังกัดงานบริการการศึกษา, โรงแรมสวนบัวธานีรีสอร์ท, ไทย (31 สิงหาคม 2544 - 2 กันยายน 2544)
43 : นางตุ่นคำ อุปะมิน, สัมนาบุคลากรหน่วยงาน งานบริการการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรมสวนบัวธานีรีสอร์ท อ,หางดง จ,เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2544 - 2 กันยายน 2544)
42 : นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร, สัมนาบุคลากรหน่วยงาน งานบริการการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรมสวนบัวธานีรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2544 - 2 กันยายน 2544)
41 : นางชนกนันท์ ปันสม, สัมนาบุคลากรในสังกัดงานบริการการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรมสวนบัวธานีรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2544 - 2 กันยายน 2544)
40 : นางวลัยพร ชัยดวง, เข้าร่วมสัมมนา เรื่องสาระน่ารู้เ ล่าสู่กันฟัง ภารกิจของหน่วยงาน, โรงแรมสวนบัวธาณีรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2544 - 2 กันยายน 2544)
39 : นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์, สัมมนาบุคลากรในสังกัดงานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ปี2544, โรงแรมสวนบัวธานีรีสอร์ท อ. หางดง, ไทย (2 กันยายน 2544 - 2 กันยายน 2544)
38 : นางประนอม กันธะ, สัมมนาบุคลากร หน่วยงาน เื่รื่องโครงการสัมมนาบุคลากรในสังกัดงานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาตร์์ , โรงแรมสวนบัวรีสอร์ทธานี อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2544 - 2 กันยายน 2544)
37 : นางบุญมี การะพัตร์, สาระน่ารู้-เล่าสู่กันฟังและภาระกิจของหน่วยงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2544 - 2 กันยายน 2544)
36 : นางจันทร์แรม คำป๊อก, เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรในสังกัดงานบริการการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง สาระน่ารู้-เล่าสู่กันฟัง และภาระกิจของหน่วยงาน , โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2544 - 2 กันยายน 2544)
35 : นางจันทร์เพ็ญ เลิศคาลี, เรื่อง สาระน่ารู้ - เล่าสู่กันฟัง และภารกิจของหน่วยงาน, ณ.โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2544 - 2 กันยายน 2544)
34 : นางจริยา ใบผ่อง, เรื่องสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังและภาระกิจของหน่วยงาน, คณะพยาบาลศาสตร์และโรงแรมสวนบัวธานีรีสอร์ท อ.หางดง จ. เชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2544 - 2 กันยายน 2544)
33 : นางสาวโสภา กรรณสูต, สัมมนาบุคลากรในสังกัดงานบริการการศึกษา, สวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2544 - 2 กันยายน 2544)
32 : นางนภาพร คิดการงาน, สัมนาบุคลากรในสังกัดงานบริการการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์, โรงแรมสวนบัวธานีรีสอร์ท อ,หางดง จ,เชียงใหม่, ไทย (2 กันยายน 2544 - 2 กันยายน 2544)
31 : นางจันทร์เพ็ญ เลิศคาลี, เข้าร่วมสัมนาบุคลากรในสังกัดงานบริการการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์, ณ.โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ. เชียงใหม่, ไทย (31 สิงหาคม 2544 - 31 สิงหาคม 2544)
30 : นางสาวโสภา กรรณสูต, ศึกษาดูงานการสาธิตการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบดิจิตอล และการบรรยายสื่อโสตทัศน์ ในรูปแบบดิจิตอล, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (28 สิงหาคม 2544 - 28 สิงหาคม 2544)
29 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, การปรับปรุงกระบวนการของการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง, ห้องประชุมบ้านแสนตอ รร.โลตัสปางสวนแก้ว, ไทย (24 สิงหาคม 2544 - 24 สิงหาคม 2544)
28 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, การอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน รุ่นที่ 3, ห้องประชุมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (22 สิงหาคม 2544 - 24 สิงหาคม 2544)
27 : นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์, การอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน รุ่นที่ 3, ห้องประชุมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (22 สิงหาคม 2544 - 24 สิงหาคม 2544)
26 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน รุ่นที่ 3, ห้องประชุมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มช., ไทย (22 สิงหาคม 2544 - 24 สิงหาคม 2544)
25 : นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี, การประเมินการปฏิบัติงานของโภชนากรและลูกจ้าง, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (17 สิงหาคม 2544 - 17 สิงหาคม 2544)
24 : นางกมลชนก กาวิล, การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (17 สิงหาคม 2544 - 17 สิงหาคม 2544)
23 : นางหอมนวล บุญชู, การประเมินการปฏิบัติงานของโภชนากรและลูกจ้าง, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (17 สิงหาคม 2544 - 17 สิงหาคม 2544)
22 : นายอดุลย์ สีคำดี, การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (17 สิงหาคม 2544 - 17 สิงหาคม 2544)
21 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2544, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง, ไทย (17 สิงหาคม 2544 - 17 สิงหาคม 2544)
20 : นางสาวโสภา กรรณสูต, สัมมนา เรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (17 สิงหาคม 2544 - 17 สิงหาคม 2544)
19 : นางพรพิมล มาภักดี, การประเมินการปฏิบัติงานของโภชนากรและลูกจ้าง, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (17 สิงหาคม 2544 - 17 สิงหาคม 2544)
18 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, ตรวจเยี่ยมสถาบันสมทบ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง, ไทย (17 สิงหาคม 2544 - 17 สิงหาคม 2544)
17 : นายบุญเลิศ สายสอิ้ง, การประเมินการปฏิบัติงานของโภชนากรและลูกจ้าง, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (17 สิงหาคม 2544 - 17 สิงหาคม 2544)
16 : นางอนุรักษ์ นามวงค์, การกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก, คณะแพทยศาสตร์ มช, ไทย (15 สิงหาคม 2544 - 15 สิงหาคม 2544)
15 : นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว, การกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก, คณะแพทยศาสตร์ มช, ไทย (15 สิงหาคม 2544 - 15 สิงหาคม 2544)
14 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, การบันทึกรายงานการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 สิงหาคม 2544 - 14 สิงหาคม 2544)
13 : นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน, การบันทึกรายงานการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 สิงหาคม 2544 - 14 สิงหาคม 2544)
12 : นางพิศมัย ยลภักตร์, การบันทึกรายงานการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (14 สิงหาคม 2544 - 14 สิงหาคม 2544)
11 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, ข้อเท็จริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ, วัดเมืองสาตรหลวง, ไทย (2 สิงหาคม 2544 - 2 สิงหาคม 2544)
10 : นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์, โครงการวิชาการ อาหารเฉพาะโรคในผู้สูงอายุ, ชมรมผู้สุงอายุเชิงดอย, ไทย (18 กรกฏาคม 2544 - 18 กรกฏาคม 2544)
9 : นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย, แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ระดับ 11, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (26 มิถุนายน 2544 - 26 มิถุนายน 2544)
8 : นางสมพิศ สุพรศิลป์, คอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการรุ่นที่ 12, ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักบริการวิชาการ, ไทย (16 มิถุนายน 2544 - 17 มิถุนายน 2544)
7 : นางสาวอรพิน พรหมตัน, แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพานิชย์ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย (15 มิถุนายน 2544 - 15 มิถุนายน 2544)
6 : นายอดุลย์ สีคำดี, อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ธุรการ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2544 - 15 มิถุนายน 2544)
5 : นายอดุลย์ สีคำดี, โครงการหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ธุรการ รุ่นที่ 18, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (13 มิถุนายน 2544 - 15 มิถุนายน 2544)
4 : นายไพทูลย์ จันที, หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถยนต์ , รอยัลปิงการ์เด้นรีสอร์ท อ.แม่ริม, ไทย (2 มิถุนายน 2544 - 3 มิถุนายน 2544)
3 : นายมนัส สิทธิเสนา, หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถยนต์ , รอยัลปิงการ์เด้นรีสอร์ท อ.แม่ริม, ไทย (2 มิถุนายน 2544 - 3 มิถุนายน 2544)
2 : นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์, การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย (30 มกราคม 2545 - 30 มกราคม 2544)
1 : นางอนุสรา ต๊ะพรหม, การประเมินการปฏิบัติงานของโภชนากรและลูกจ้าง, ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช., ไทย (17 สิงหาคม 2544 - 17 สิงหาคม 2541)

ปีการศึกษา   | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2526 | 2521 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th