KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาในประเทศ-อาจารย์

ปีการศึกษา   | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |

17 : อ.สุทธินันท์ แก่นจันทร์ , ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร IELTS ออนไลน์, โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา , ไทย (1 กันยายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563)
16 : อ.ภทพร บวรทิพย์, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร หลักสูตร Kru Jeab IELTS (4 Skill Course) ออนไลน์, สถาบัน โอเพ่นดูเรียน , ไทย (1 เมษายน 2563 - 3 ตุลาคม 2563)
15 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ รับพระราชทาน “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร , ไทย (11 กันยายน 2563 - 11 กันยายน 2563)
14 : อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Gramma Reading Writing , โรงเรียนสอนภาษาปราชญ์เชียงใหม่ , ไทย (29 มิถุนายน 2563 - 4 กันยายน 2563)
13 : อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง, ไปราชการเพื่อ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TOEFL TOTAL Pack_SELF U , บริษัท เอ็ดยูเคชั่น แม็กซ์ จำกัด, ไทย (1 กันยายน 2562 - 30 สิงหาคม 2563)
12 : ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่, ไทย (26 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
11 : ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่, ไทย (26 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
10 : ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่, ไทย (26 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
9 : ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่, ไทย (26 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
8 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่, ไทย (26 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
7 : ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ, ไปราชการเพื่อ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย, โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่, ไทย (26 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563)
6 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2563 (ออนไลน์), สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ , ไทย (15 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2563)
5 : อ.สุวิมล ดรุณรัศมี, ไปราชการเพื่อ อบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ เรื่อง Multidisciplinary Approach in Daily Pediatric Practice , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย, ไทย (3 สิงหาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563)
4 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอโครงการการพัฒนาระบบบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน” , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ไทย (3 สิงหาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563)
3 : ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล, ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 71 (4/2563) , ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 ตึกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ , ไทย (3 สิงหาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563)
2 : ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, ไปราชการเพื่อ ประชุมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020), โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ, ไทย (1 สิงหาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563)
1 : ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล, ไปราชการเพื่อ ประชุมเพื่อนำเสนอโครงการการพัฒนาระบบบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน” , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ไทย (3 สิงหาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563)

ปีการศึกษา   | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2541 | 2011 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th