KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามตำแหน่ง


ตำแหน่ง รูปภาพ จำนวน สัดส่วน

คนสวน บ2[ รูปภาพ ]1 0.40%
ครูคลินิก[ รูปภาพ ]2 0.80%
ครูพี่เลี้ยง ส2[ รูปภาพ ]4 1.61%
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.40%
เจ้าหน้าที่สำนักงาน[ รูปภาพ ]4 1.61%
เจ้าหน้าที่สำนักงาน[ รูปภาพ ]2 0.80%
ช่างประปา ช2[ รูปภาพ ]1 0.40%
ช่างไฟฟ้า ช1[ รูปภาพ ]1 0.40%
นักการเงินและบัญชี[ รูปภาพ ]9 3.61%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์[ รูปภาพ ]3 1.20%
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.40%
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]2 0.80%
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.40%
ผู้จัดการ[ รูปภาพ ]1 0.40%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]57 22.89%
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 1[ รูปภาพ ]2 0.80%
ผู้ปฎิบัติงานโภชนาการ ชำนาญงาน[ รูปภาพ ]1 0.40%
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน[ รูปภาพ ]1 0.40%
พนักงานการต่างประเทศ[ รูปภาพ ]1 0.40%
พนักงานขับรถยนต์ ส2[ รูปภาพ ]1 0.40%
พนักงานบริการทั่วไป[ รูปภาพ ]13 5.22%
พนักงานบริการฝีมือ[ รูปภาพ ]2 0.80%
พนักงานบริการฝีมือ ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์[ รูปภาพ ]2 0.80%
พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)[ รูปภาพ ]5 2.01%
พนักงานปฏิบัติงาน[ รูปภาพ ]51 20.48%
พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ[ รูปภาพ ]2 0.80%
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4[ รูปภาพ ]1 0.40%
พนักงานพิมพ์ ส3[ รูปภาพ ]4 1.61%
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2[ รูปภาพ ]1 0.40%
พยาบาล[ รูปภาพ ]2 0.80%
พยาบาล ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.40%
พี่เลี้ยง ส2[ รูปภาพ ]6 2.41%
รองศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]22 8.84%
เลขานุการ[ รูปภาพ ]1 0.40%
ศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]5 2.01%
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.40%
อาจารย์[ รูปภาพ ]28 11.24%
อาจารย์[ รูปภาพ ]4 1.61%
อาจารย์ ผู้ช่วย[ รูปภาพ ]2 0.80%

รวม 249100%

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th