KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามตำแหน่ง


ตำแหน่ง รูปภาพ จำนวน สัดส่วน

คนสวน บ2[ รูปภาพ ]1 0.41%
ครูคลินิก[ รูปภาพ ]2 0.83%
ครูพี่เลี้ยง ส2[ รูปภาพ ]4 1.65%
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.41%
เจ้าหน้าที่สำนักงาน[ รูปภาพ ]4 1.65%
เจ้าหน้าที่สำนักงาน[ รูปภาพ ]2 0.83%
ช่างไฟฟ้า ช1[ รูปภาพ ]1 0.41%
นักการเงินและบัญชี[ รูปภาพ ]9 3.72%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์[ รูปภาพ ]2 0.83%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ[ รูปภาพ ]1 0.41%
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.41%
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]2 0.83%
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.41%
ผู้จัดการ[ รูปภาพ ]1 0.41%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]56 23.14%
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 1[ รูปภาพ ]1 0.41%
ผู้ปฎิบัติงานโภชนาการ ชำนาญงาน[ รูปภาพ ]1 0.41%
พนักงานการต่างประเทศ[ รูปภาพ ]1 0.41%
พนักงานขับรถยนต์ ส2[ รูปภาพ ]1 0.41%
พนักงานบริการทั่วไป[ รูปภาพ ]13 5.37%
พนักงานบริการฝีมือ[ รูปภาพ ]2 0.83%
พนักงานบริการฝีมือ ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์[ รูปภาพ ]2 0.83%
พนักงานบริการฝึมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)[ รูปภาพ ]5 2.07%
พนักงานปฏิบัติงาน[ รูปภาพ ]50 20.66%
พนักงานปฏิบัติงาน ชำนาญการ[ รูปภาพ ]2 0.83%
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4[ รูปภาพ ]1 0.41%
พนักงานพิมพ์ ส3[ รูปภาพ ]4 1.65%
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2[ รูปภาพ ]1 0.41%
พยาบาล[ รูปภาพ ]2 0.83%
พยาบาล ชำนาญการพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.41%
พี่เลี้ยง ส2[ รูปภาพ ]6 2.48%
รองศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]20 8.26%
เลขานุการ[ รูปภาพ ]1 0.41%
ศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]4 1.65%
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ[ รูปภาพ ]1 0.41%
อาจารย์[ รูปภาพ ]27 11.16%
อาจารย์[ รูปภาพ ]6 2.48%
อาจารย์ ผู้ช่วย[ รูปภาพ ]2 0.83%

รวม 242100%

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th