KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช

Usanee Jintrawet

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 949-004
อีเมล์ : usanee.jin@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • กรรมการประจำคณะ , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • รุ่งนภา คำฮ้อย, อุษณีย์ จินตะเวช, นิตยา ไทยาภิรมย์. 2559 . การจัดการความปวดโดยบิดามารดาในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง . พยาบาลสาร . 43 (2) : 13-22. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • กาญจนา พรหมเรืองฤทธิ์, อุษณีย์ จินตะเวช, จุฑามาศ โชติบาง. 2558 . การให้การดูแลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด . พยาบาลสาร . 42 (พิเศษ ธันวาคม) : 35-45. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ธีรารักษ์ นำภานนท์, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, อุษณีย์ จินตะเวช. 2558 . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในเขตภาคเหนือ . พยาบาลสาร . 42 (พิเศษ พฤศจิกายน) : 49-60. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน, สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, อุษณีย์ จินตะเวช, แรกขวัญ สิทธิ์วางค์กุล, Susan J. Pressler. 2557 . A Correlational Study of Physical Activity Comparing Thai Children With and Without Congenital Heart Disease . Pacific Rim Int J Nurs Research . 18 (1) : 29-41. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วิภาจารี แก้วนิล, อุษณีย์ จินตะเวช, มาลี เอื้ออำนวย. 2556 . ผลของการโคชต่อการคงไว้ซึ่งน้ำนมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด . พยาบาลสาร . 40 (3) : 11-20. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • รัตติกาล มณีนุตร์, จรัสศรี เย็นบุตร, อุษณีย์ จินตะเวช. 2553 . การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตาก . พยาบาลสาร . 37 (3) : 12-23. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ไกรวรร กาพันธ์, ศรีพรรณ กันธวัง, อุษณีย์ จินตะเวช. 2553 . การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีความเจ็บป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง . พยาบาลสาร . 37 (3) : 62-75. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  อาจารย์พิเศษ
 • 28 มกราคม 2555 ,การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 28 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและโรงเรียนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย, มูลนิธิรักษ์เด็ก ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องวิจัย เรื่อง บทบาทการจัดการครอบครัวในผู้ดูแลเด็กโรคเรื้อรังกับคุณภาพชีวิตของเด็กโรคเรื้อรัง , อาจารย์สิริกรานต์ สุทธิสมพร อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2563 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการจัดการตนเองในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่มีบุตรคนแรก, นางสาวปริยชาต วัฒนศิริ รหัส : 611231036 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การผดุงครรภ์ ,ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ”, นางสาวกุลนรา มณีคันธ์วงษ์ เลขประจำตัว 6136331 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปกติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2562 ,การวิจัยเพื่อเค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง, นางพัชรินทร์ เขตประทุม รหัส : 601232003 ระดับ : ปริญญาโท สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2562 ,วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญความโศกเศร้าในพยาบาลบภายหลังการเสียชีวิตของเด้กในหอผู้ป่วยวิกฤติกุมารเวชกรรม Factors Related to coping woth Grief Among Nurses After Children Death in a Pediatric Intentive Care Unit , นางสาวพิมพ์ธีรา วังศิลา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2562 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของผู้ดูแลในการนำเด็กป่วยเฉียบพลันมาโรงพยาบาล, หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก แผน ก ปกติ (น.ส.นิภาวัลย์ จันทร์หอม) ,ไทย
 • 2 พฤษภาคม 2562 ,ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการท้องผูกในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง, สาขาวิชาพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก ปกติ ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2561 ,ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ดูแลกับพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 1 ตุลาคม 2561 ,ความตระหนักรู้และพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2561 ,ประสบการณ์การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในมารดาครั้งแรกที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดระยะท้าย : การศึกษาโดยใช้ทฤษฏีฐานราก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2561 ,ความรู้และการใช้บทสนทนาสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดลำปาง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2561 ,ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้ปกครองต่อภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2561 ,FACTORS RELATED TO MEDICATION ADHERENCE IN ADOLESCENTS WITH EPILEPSY, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2561 ,การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,การประเมินพัฒนาการเด็กวัยเดินโดยใช้คู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2561 ,อาการอ่อนเปลี้ยและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มิถุนายน 2561 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มิถุนายน 2561 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ของมารดาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 11 เมษายน 2561 ,ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2560 ,การพัฒนาสื่อสารการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 ตุลาคม 2560 ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนที่อยู่รอบสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรฮ่อมลดไข้ เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพในชุมชนพื้นที่สูง จังหวัดแพร่, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กันยายน 2560 ,การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การบริหารยาในเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 สิงหาคม 2560 ,วิถีการนวดแบบจีน : การสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ที่ก๊าซในหลอดเลือดแดง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2560 ,การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส และความเครียดในการเลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุ่นครั้งแรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,การส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2560 ,ผลของการให้ความรู้ด้วยวีซีดีและคู่มือสุขภาพร่วมกันเกมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตัวเองในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 ,ผลของการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการตอบสนองเชิงพฤติกรรมการรับรู้ของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับรุนแรง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2560 ,ผลของการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการตอบสนองเชิงพฤติกรรมการรับรู้ของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับรุนแรง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2559 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมในมารดาครรภ์แรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 ธันวาคม 2559 ,การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2559 ,ทักษะการฝึกปฏิบัติงานที่จำเป็นของนักศึกษาพยาบาล, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2559 ,ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 4, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 8 กันยายน 2559 ,ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 9 มิถุนายน 2559 ,การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2559 ,ผลของโปรแกรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อความตั้งใจละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2559 ,การพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกแบบครบวงจร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 ,"ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" และ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย", บรรณาธิการวารสารการพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2559 ,ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยเด็กอายุ 7-15 ปี โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 26 มกราคม 2559 ,ความวิตกกังวล การสื่อสารระหว่างผู้ดูแลและพยาบาล และการปฏิบัติป้องกันอาการชักจากไข้ของผู้ดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเมือง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2558 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการตัดสินใจดูแลรักษาเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2558 ,ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในผู้ที่เป็นมารดาครั้งแรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2557 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของมารดาสำหรับป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคปอดอักเสบในเด็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 พฤศจิกายน 2557 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของบิดามารดาในเด็กที่ชักจากไข้สูง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2557 ,การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับพ่อแม่ในการดูแลบุตรป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 23 กันยายน 2557 ,ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ให้การพึ่งพาเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เริ่มเข้าสู่ระยะสุดท้าย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 18 กันยายน 2557 ,พิจารณาบทความเพื่อคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 8, สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 • 4 กันยายน 2557 ,ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะลุกลาม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2557 ,การบำบัดเสริมในการพยาบาลเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคเอสแอลอี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 18 เมษายน 2557 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 9 เมษายน 2557 ,พฤติกรรมในการดูแลเด็กที่บ้านและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2557 ,ปัจจัยทำนายการเกิดความรุนแรงจากคู่สมรสขณะตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 มกราคม 2557 ,ปัจจัยที่มีผลต่ออาการปวดศรีษะของวัยรุ่น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 24 ธันวาคม 2556 ,ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 ธันวาคม 2556 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2556 ,ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจของบิดาในการกระตุ้นการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2556 ,ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดปวดอักเสบที่สัมพันธ์กบการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2556 ,ประสบการณ์การปฏิบัติด้านจิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัวในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2556 ,การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัวในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2556 ,อ่านรายงานการวิจัย "ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลเอกชน, วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 29 มีนาคม 2556 ,ผลของการสอนโดยใช้เทคนิคไม่ใช้มือจับต้องต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่มีบุตรคนแรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กันยายน 2555 ,การเป็นบิดา : ประสบการณ์ของผู้เป็นบิดาครั้งแรกในระยะภรรยาคลอดบุตรและระยะหลังคลอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2555 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายโรงพยาบาลลำปาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2555 ,การสนับสนุนข้อมูล สมรรถนะแห่งตน และการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2555 ,การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความรู้สึกไม่แน่นอน และความเครียดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2554 ,การหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ : Weaning off Mechanical Ventilator Among Pediatric Patientts Admitted to the Pediatric Intensive Care Unit 1 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospit, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2554 ,การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาลาว และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กันยายน 2552 ,ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กของบิดามารดาเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 16 มิถุนายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง "โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ด้วยกลไกจังหวัด", กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ เรื่อง “ผลของการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการความกลัวต่อความกลัวการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในเด็กวัยก่อนเรียน”, วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2563 ,พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการโครงการพัฒนาฐานข้อมุลสถานะความเลื่อมล้ำและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์แบบกลุ่มตัวอย่างซ้ำ (Longitudinal Sample) ในประเทศไทย, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ เรื่อง “ทักษะและทัศนคติของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลศูนย์กลางแห่งหนึ่งประเทศเวียดนาม” และ “การศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงานพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยประเทศเวียดนาม”, วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ เรื่อง “ผลของการวางแผนจำหน่วยผู้ป่วยเด็กท่อน้ำดีตีบตันโดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-HO-D ต่อความรู้เรื่องโรคและพฤติกรรมในการดูแลเด็กของผู้ดูแล” , วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนต่อสมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคไตกลุ่มอาการเนโฟรติก” , วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย เรื่อง “ถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการ สร้างระบบเครือข่ายการขนส่งน้ำนมจากอกแม่สู่ลูก เขตสุขภาพที่ 7”, วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวด อาการเครียด และอาการอ่อนล้ากับคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นโรคเอสแอลอี”, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2562 ,ผุ้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายสภาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 , เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2562 ,พิจารณาบทความวิจัย/วิชาการเรื่อง “ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่และภาวะตัวเหลืองของทารกแรกเกิด” , วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2562 ,พิจารณาบทความวิจัย/วิชาการเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมหนีเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” , วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 10 กันยายน 2562 ,พิจารณาบทความวิจัย/วิชาการเรื่อง “ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ร่วมกับสื่ออินโฟกราฟฟิกและคู่มือสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียของผู้ดูแล” , วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/วิชาการเรื่อง “ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ ด้วยสมุดภาพการ์ตูน กิจกรรมการเล่น และการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมีย” , วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2562 ,ผู้ทรงพิจารณาบทความ "ภาพของจิตวิญญาณ: เด็กโรคเรื้อรัง", วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2559 ,ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกลั่นกรองทางวิชาการโครงการ, สำนักสนับสนุนภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2559 ,ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกลั่นกรองทางวิชาการโครงการ, สำนักสนับสนุนภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2556 ,ประเมินผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ, มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2555 ,แปลกลับเครื่องมือวิจัย เรื่อง Nursing Support Behaviors during Labor, กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 29 เมษายน 2562 - 1 พฤษภาคม 2562 ,โครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2561, ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 18 - 19 มกราคม 2563 ,อบรมผู้บริหารและครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และตัวแทน ศพด. จาก 6 อำเภอ, สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,ไทย
 • 24 ตุลาคม 2562 ,หัวข้อ การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใต้การสนับสนุนของโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคการทางศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 - 4 สิงหาคม 2562 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2561 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ภาคเหนือ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2561 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ภาคเหนือ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2561 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ภาคเหนือ ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2561 ,การประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ,ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2561 ,การนิเทศงานทางคลินิก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 ,การนิเทศงานทางคลินิก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 3 - 4 มีนาคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2561 ,สุขภาวะในเด็กแก่ผู้ปกครองนักเรียนสืบนทีธรรม, โรงเรียนสืบนทีธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 มกราคม 2561 ,การฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับบุคลากรเหล่ากาชาดเชียงใหม่, สำนักงานเหล่ากาชาดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2560 ,Health early childhood in Thailand, สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ,ไทย
 • 16 - 17 กันยายน 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กและชี้แจงนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการครูต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,ไทย
 • 26 มีนาคม 2560 ,การประชุมเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 11 - 12 มีนาคม 2560 ,โครงการเด็กดีสมวัยไร้ความรุนแรง, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 • 31 มกราคม 2560 ,โครงการครูต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,ไทย
 • 18 มกราคม 2560 ,โครงการครูต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,ไทย
 • 11 ธันวาคม 2559 ,โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายร่วมเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและสุขภาวะเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2559 ,การเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ,ไทย
 • 21 - 23 ตุลาคม 2559 ,ประชุม Site visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและฝึกอบรมพัฒนาแกนนำวิทยากรหลัก, สมาคมดับบ้านดับเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 • 17 - 18 กันยายน 2559 ,การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ,ไทย
 • 4 - 8 พฤษภาคม 2559 ,โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดทำหลักสูตรด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2559, องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน, โครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาค ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการฝึกทักษะการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ Thai Developmental Skills Inventory for Children, สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย ,ไทย
 • 25 - 28 เมษายน 2556 ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเภสัชกรต้นแบบเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 - 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการการสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม, องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ,ไทย
 • 13 - 14 กันยายน 2554 ,โครงการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 8 เมษายน 2554 ,ให้บริการวิชาการแก่หญิงให้นมบุตรและผู้สนใจ และบรรยาย เรื่อง คุณภาพทางโภชนาการของน้ำนมแม่ และการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2553 ,โครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ, มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2553 ,โครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงแหล่งฝึกปฏิบัติ, มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ,ไทย
 • 10 ธันวาคม 2552 ,การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 16 กันยายน 2552 ,การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระบบทางเดินหายใจ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 11 พฤศจิกายน 2562 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital Disruption World , ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2561 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่เป็นเลิศ : Excellence Pediatric Nursing 2018, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 ธันวาคม 2561 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่เป็นเลิศ : Excellence Pediatric Nursing 2018, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,การอ่านบทความภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ,ไทย
 • 4 กรกฏาคม 2561 ,ทักษะการอ่านและการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2561 ,ความปลอดภัยในผู้ป่วยเด็ก : แนวพัฒนาสู่บริการที่มีคุณภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มกราคม 2561 ,การเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2560 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2560 ,นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มิถุนายน 2560 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2559 - 21 กันยายน 2559 ,การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 20 สิงหาคม 2559 - 21 กันยายน 2559 ,การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 27 กรกฏาคม 2559 ,การประชุม การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2559 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 กันยายน 2557 ,โครงการอ่านภาษาอังกฤษและการสืบค้นทางวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กันยายน 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 1 กันยายน 2557 ,โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันต่างประเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 26 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 20 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 19 เมษายน 2557 ,การเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Best practice), โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี พื้นที่ภาคเหนือ ,ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2557 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤตกุมาร, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤตกุมาร, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2557 ,การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤตกุมาร, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2556 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินสุขภาพและการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสาร, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2556 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินสุขภาพและการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสาร, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2556 ,โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 สิงหาคม 2555 ,วิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 มิถุนายน 2555 ,The Orientation of the Graduate Students of the International Programs, ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2555 ,การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 มกราคม 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 มกราคม 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 24 มกราคม 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 23 มกราคม 2555 ,นำศึกษาประเทศสวีเดนเข้าศึกษาดูงาน, หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2554 ,ก้าวทันการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กระยะวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2554 ,ก้าวทันการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กระยะวิกฤต, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 มิถุนายน 2554 ,The orientatio of the Graduate Students of the Intemational Programs, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2554 ,การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 - 29 เมษายน 2554 ,การสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2554 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง "Best Practices to inprove quality care for pediatric patients", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็ก), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 18 - 19 มกราคม 2553 ,การสื่อสารโดยชุมชนมีน่วนร่วม เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 - 21 สิงหาคม 2552 ,การเขียนรายงานและเอกสารอ้างอิง, สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2552 ,แนวคิดและหลักการเก็บรวบรวม่ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 มีนาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2552 ,เตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงในการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ทารกและเด็ก), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2551 ,การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 18 กันยายน 2563 , เข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education หารือความร่วมมือจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2563 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบทานและสรุปบทเรียนในการดูแลเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ , ไทย
 • 24 กุมภาพันธ์ 2563 , อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-QA Curriculum , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 21 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 21 - 26 July 2019 , ติดตามการฝึกทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต Double Degree Program ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Chengdu University , Chengdu University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 20 มิถุนายน 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 หลักสูตร "การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 มิถุนายน 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำวารสารในรูปแบบออนไลน์ระบบ ThaiJo 2.0" , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มีนาคม 2562 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง 1/2562 , ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 มกราคม 2562 , ประสานงานโครงการวิจัย , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย , ไทย
 • 26 พฤศจิกายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กด้วยกระบวนการก้าวกระโดดและประสบการณ์เป็นศูนย์เรียนรู้ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2561 , ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ , โรงแรมสืบนทีธรรม สารภี เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 กันยายน 2561 , สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 24 กันยายน 2561 , ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กันยายน 2561 , ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเอกชนฯ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 13 กันยายน 2561 , ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกำหนดแผนการดำเนินโครงการฯ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 10 - 11 กันยายน 2561 , ร่วมวางแผนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อยกระดับสู่ศูนย์ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้เพื่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน , สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 16 สิงหาคม 2561 , ประชุมโครงการชี้แจงรายละเอียดขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2561 , ประชุมเพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยพื้่นที่อำเภอสารภี , ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561 , อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2561 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน 8 อำเภอ ครั้งที่ 1/2561 , เทศบาลตำบลแม่สาย เชียงราย , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2561 , ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 มิถุนายน 2561 , อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 5) , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 พฤษภาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 4 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2561 , พานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ , ไทย
 • 5 - 6 พฤษภาคม 2561 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยระดับครัวเรือน , ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต , ไทย
 • 7 เมษายน 2561 , อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , เทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมชี้แจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสภาเด็กและเยาวชน เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย , โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน แม่สาย , ไทย
 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมชี้แจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสภาเด็กและเยาวชนเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน , โรงแรมเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท , ไทย
 • 15 มกราคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มกราคม 2561 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มกราคม 2561 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2560 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 18 ธันวาคม 2560 , ร่วมการบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพลักเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อน ระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2560 , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 13 - 15 ธันวาคม 2560 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 21 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการนานาชาติ Healthy Chiladre for Healthy World : Challenger for Pediatric Nurses , โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 20 - 21 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมวิชาการนานาชาติ , โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟ์เฟอริน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2560 , รายงานคืนข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอแม่สาย , โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์สปา แม่สาย เชียงราย , ไทย
 • 9 - 12 พฤศจิกายน 2560 , ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ อ่างนาง กระบี่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2560 , ประชุมชึ้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการและเครือข่ายเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน : ภาคเหนือ , สำนักงานเทศบาลหนองล่อง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 3 กันยายน 2560 , อบรมการเสริมสร้างศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมคุ้มภูคำ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2560 , สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์ , Veranda Chiang Mai the high resort , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2560 , เก็บข้อมูลการดูแลเด็กปฐมวัย , เทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2560 , ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2560 , ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2560 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอของโรงพยาบาลสารภี , โรงพยาบาลสารภี , ไทย
 • 3 - 4 กรกฏาคม 2560 , ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ที่ว่าการอำเภอสารภี และอมก๋อย , ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2560 , อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย ครังที่ 2 , โรงแรมทีเค พาเลซ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2560 , ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มิถุนายน 2560 , ประชุมเตรียมงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 , ประชุมพิจารณ์ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 25 May 2017 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น , Mie University , Japan
 • 12 พฤษภาคม 2560 , ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 29 - 30 เมษายน 2560 , อบรม การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 8 - 9 เมษายน 2560 , ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย และการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Benchmarking , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 2 - 3 เมษายน 2560 , อบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 , ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด เพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 7 มีนาคม 2560 , อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเครือข่ายทางสังคม ระดับ Basic Core Course รุ่นที่ 2 , โรงแรมรามาการ์เด้น , ไทย
 • 12 มกราคม 2560 , ประชุม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2559 , ประชุมรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2559 , อบรม การใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อกระตุ้นทักษะสมอง EF , โรงแรมเอเชีย ราชเทวี , ไทย
 • 7 ธันวาคม 2559 , ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติฯ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , สวนธรรมบุญถาวรเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 5 ธันวาคม 2559 , ลงพื้นที่ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี นครพนม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ อุบลราชธานี , ไทย
 • 19 - 20 พฤศจิกายน 2559 , อบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ , โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2559 , ประชุมชี่แจงรายละเอียดโครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย:ภาคเหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 28 สิงหาคม 2559 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด , โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น , ไทย
 • 13 สิงหาคม 2559 , เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2559 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2559 , อบรมการใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2559 , ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที "สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ขยายผลสู่การขับเคลื่อนระบบและกลไกระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2559 , เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี , ไทย
 • 5 มิถุนายน 2559 , แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเครือข่าย , เทศบาลตำบลนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2559 , ร่วม Site Visit ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครื่อข่ายพื้นที่จังหวัดสุโขทัย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย , ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2559 , ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site visit , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่ายาว ตำบลวังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 23 เมษายน 2559 , ประชุมการพัฒนาตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน , ไทย
 • 2 - 3 เมษายน 2559 , ประชุมการพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัยระดับประเทศ ครั้งที่ 2 และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , สิบแสน รีอสร์ท แอนด์ สปา แม่แตง เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มีนาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร เทศบาลอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 12 มีนาคม 2559 , ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site visit , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาทตำบลหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย , ไทย
 • 8 มีนาคม 2559 , กิจกรรม QA สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 มีนาคม 2559 , ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ Site visit , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 17 ธันวาคม 2558 , ประชุมวิพากษ์หลักสูตรแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 5 ปี , โรงแรมราดามา พลาซ่า บางกอกริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2558 , ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ Benchmarking , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 21 - 22 พฤศจิกายน 2558 , อบรม การพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระบบการจัดการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และระบบการดูแลสุขภาพเด็ก , โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2558 - 1 พฤศจิกายน 2558 , อบรม การพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระบบการจัดการหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และระบบการดูแลสุขภาพเด็ก , โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 ตุลาคม 2558 , ร่วมสังเกตการณ์การประชุมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ กำหนดคณะทำงานโครงการฯ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ มีดกา อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2558 , ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ Benchmarking , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย , ไทย
 • 27 กันยายน 2558 , ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานของศูนย์เรียนรู้ด้านเด็กปฐมวัย , โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 12 - 13 กันยายน 2558 , ประชุมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน , โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน , ไทย
 • 7 กันยายน 2558 , ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่ายจังหวัดลำพูน , ศาลากลางจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2558 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ , โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซั่นเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 22 - 23 สิงหาคม 2558 , ประชุม สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ , โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2558 , ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ , เทศบาลตำบลศรีษะเกษ น่าน , ไทย
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2558 , ประชุมเตรียมการดำเนินงานเวที ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ , โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2558 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ต้นแบบและศูนย์เครือข่าย และเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 มิถุนายน 2558 , ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน การเป็นเครือข่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ , เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 19 มิถุนายน 2558 , ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่ายจังหวัดลำพูน , เวียงศิริ รีสอร์ท ลำพูน , ไทย
 • 6 - 7 มิถุนายน 2558 , ประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับภูมิภาคฯ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 30 - 31 พฤษภาคม 2558 , ประชุม การพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , เทศบาลตำบลศรีษะเกษ น่าน , ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2558 , ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข่ายจังหวัดลำพูน , องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2558 , ประชุม การพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ไทย
 • 17 - 25 March 2015 , เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุม Asia-Pacific Teaching Professor Conference ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น , เมืองโอซาก้า , Japan
 • 7 - 8 มีนาคม 2558 , ประชุมพัมนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 มีนาคม 2558 , ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย , โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สโขทัย , ไทย
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักพื้นที่ภาคเหนือ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังผาง อ.เวียหนองล่อง จ.ลำพูน , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุม การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง , ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 , โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2 , เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย , ไทย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2558 , สัมมนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมิติความเป็นนานาชาติในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2558 , ปรึกษาหารือคณะทำงาน , ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสุโขทัย , ไทย
 • 31 มกราคม 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 25 มกราคม 2558 , ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 24 มกราคม 2558 , ประชุมการพัฒนาแกนนำหลัก , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 10 - 11 มกราคม 2558 , ร่วมการชุมออกแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี , ไทย
 • 27 - 28 ธันวาคม 2557 , ร่วมการชุมออกแบบการขับเคลื่อนงานพื้นที่ภาคตะวันออก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลับพลา จันทบุรี , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2557 , ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2557 , ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการบริหารและจัดการหน่วยวิชาการระดับ ภูมิภาคเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัย , โรงแรมอมารี ดอนเมือง , ไทย
 • 17 - 18 พฤศจิกายน 2557 , อบรมหลักสูตรการจัดแผนการสอน : การจัดการเรียนการสอนของโรคเรียนบ้านปลาดาว , โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 - 11 พฤศจิกายน 2557 , อบรมเชิงปฏิบัติการ นักวิชาการ ผู้ประสานงานภาคและผู้ประสานงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมพูลแมน บางกอง คิงเพาเวอร์ , ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ไทย
 • 1 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 21 กันยายน 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ช่วงที่ 2 , เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 กันยายน 2557 , โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1 , โรงแรมวิค 3 บางกอก , ไทย
 • 6 กันยายน 2557 , ร่วมโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย ระยะที่ 1 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย , ไทย
 • 29 - 31 สิงหาคม 2557 , อบรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่น , โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ , ไทย
 • 25 - 27 กรกฏาคม 2557 , ประชุม เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมวิทยากร , โรงแรมแม่น้ำ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2557 , ประชุมพิจารณาโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี , โรงแรมเดอะสุโกศล , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2557 - 1 กรกฏาคม 2557 , เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เกาะมาเก๊า และเกาะฮ่องกง , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2557 , อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการเรียนการสอนในศวรรษที่ 21 หัวข้อ Student-Centered Leaming and Classroom Action Research : What, Why, and How , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 5 - 6 พฤษภาคม 2557 , ประชุม อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย , อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2556 , ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข , โรงแรม My Tree House , ไทย
 • 20 - 22 ธันวาคม 2556 , ประชุมการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน enchmarking ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงแรมทีเค พาเลซ , ไทย
 • 10 ธันวาคม 2556 , ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , เทศบาลนครเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย , ไทย
 • 4 - 6 ธันวาคม 2556 , ประชุม Holistic Caring in the Global Context: Evidences from Qualitative Health Researchw , โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมหลักสูตร Benchmarking เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก , โรงแรมแม่น้ำรามาดาพล่าซ่า , ไทย
 • 8 - 9 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ Benchmaking เพื่อการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสำหรับผู้บริหาร , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2556 , ประชุมเพื่อพัฒนาข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 28 - 30 กันยายน 2556 , ประชุมเพื่อการพัฒนา Benchmarks สู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 15 - 16 มิถุนายน 2556 , อบรม การพัฒนาศัยภาพทีมวิชาการในการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2556 , เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตนแบบในแต่ละภูมิภาค , ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี , ไทย
 • 8 ธันวาคม 2555 , คณะทำงานพัฒนาชุดโครงการการพัฒนาอนาคตเด็กไทย , โรงแรมรามาการ์เด้นท์ , ไทย
 • 3 - 4 June 2012 , ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 26 - 28 มีนาคม 2555 , ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ , ศูนย์บริการพยาบาล , ไทย
 • 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมวิชาการ End of Life Nursing Education Course (ELNEC) รุ่นที่ 2 , โรงแรมโกลเด้นทิวลิป , ไทย
 • 25 มกราคม 2555 , สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 4 - 6 กันยายน 2554 , การประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสร้างศักยภาพของชุมชนในการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม และการรวบรวมเอกสาร , โรงแรม Four wings , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2554 , อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม ครั้งที่ 2 , โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย , ไทย
 • 7 - 8 กรกฏาคม 2554 , ประชุม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การเขียนและประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2554 , ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 6 , โรงแรมวินเซอร์สวิท , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2554 , ไปเป็นประธาน รองประธานประจำสนามสอบ โครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2553 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง , ไทย
 • 6 มกราคม 2554 , นำนักศึกษาไปจัดงานวันเด็กแห่งชาติ , โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ , ไทย
 • 26 - 28 August 2010 , นำนักศึกษาสาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ไปดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองปักกิ่ง , China
 • 21 มิถุนายน 2553 , การประยุกตืใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคมระดับท้องถิ่น , โรงแรมลานนาพาเลส , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2552 , ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ และวางแผนการนำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ไปใช้ในสถาบันการศึกษา , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 19 - 20 กันยายน 2552 , พบปะแกนนำชุมชน และทดสอบการใช้คู่มือกลวิธีในการสื่อสารที่คณะผู้ดำเนินงานได้พัฒนาขึ้น , ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 สิงหาคม 2552 , โครงการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมกลวิธีในการสื่อสาร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 25 - 26 กรกฏาคม 2552 , การฝึกอบรมวิทยากรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 , โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2552 , การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2552 , เทคนิคในการบอกความจริงกับผู้ป่วยและญาติ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2552 , นำผู้เข้าอบรมฯ ศึกษาดูงาน , โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2552 , การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2552 , กรรมการประจำสนามสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2551 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา , ไทย
 • 15 มกราคม 2552 , เพื่อพิจารณาข้อกำหนดจำเพาะของหลักสูตร (Program Spectfication) สาขาพยาบาลศาสตร์ , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2551 , สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 18 - 20 มิถุนายน 2551 , ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 4 และการสร้างเอกสารและธรรมาธิบาลในการจัดการศึกษาพยาบาล , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 6 - 11 June 2008 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ประจำปี 2551 ณ ประเทศออสเตรเลีย , กรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก , Australia
 • 29 - 30 เมษายน 2551 , การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมเลอคาซา บางแสน ชลบุรี , ไทย
 • 21 มีนาคม 2551 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2551 , เป็นประธาน รองประธานประจำสนามสอบโครงการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2550 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง พะเยา , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 มกราคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2550 , สัมมนาปัญหาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2 , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2550 , ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเชิงรุก ประจำปี 2551 , รพ.ประสาท วพช.เชียงใหม่ รพ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ รพ.สวนปรุง , ไทย
 • 21 - 22 กันยายน 2550 , ศึกษาดูงานของอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , ไทย
 • 1 - 2 กันยายน 2550 , สัมมนาทางวิชาการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกสถานที่ ประจำปี 2550 , อทยานแห่งชาติตากสินมหาราช , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2550 , ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 สิงหาคม 2550 , ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็กอย่างไร , กัสซันรีสอร์ท ลำพูน , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2550 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2549 , ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 , สถานบริการสุขภาพพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 8 - 12 November 2006 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองเซี่ยงไฮ้ , China
 • 6 พฤศจิกายน 2549 , ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 , โรงพยาบาลสันกำแพง , ไทย
 • 11 - 13 ตุลาคม 2549 , เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาพยาบาล , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 11 - 12 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง การพยาบาลเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง : มติการป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ , หอประชุมศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย , ไทย
 • 19 - 20 สิงหาคม 2549 , จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ) , โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 กรกฏาคม 2549 , สัมมนาสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผน 9 และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแผน 10 คณะพยาบาลศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2549 , สัมมนา การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาในปีการศึกา 2549 , ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2549 , สัมมนา การสร้างคุณภาพการบริการโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก , ม่อนดอยอิงฟ้ารีสอร์ท , ไทย
 • 6 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 มกราคม 2549 , POHNED Update and Assessment Conference , โรงแรมเซนทรัล ดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 ธันวาคม 2548 , วิถีวิจัย , หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 ตุลาคม 2548 - 9 มิถุนายน 2549 , การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ทารกและเด็กเล็ก) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 10 สิงหาคม 2548 , การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , รร.ลานนาพาเลซ , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2548 , Gold Steps Toward Developed Child , รร.เชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 22 มีนาคม 2548 , การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , ดอยคำรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4),
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 19 ตุลาคม 2559 ,โครงการบูรณาการหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ในสถาบันหลักที่มีสถาบันสมทบ, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 ,โครงการปฏิบัติอย่างไรให้ห่างไกลปัญหาหมอกควัน, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 • 6 มกราคม 2549 , งานวันพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 • 23 ธันวาคม 2548 , เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรในคณะ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมด้านอื่นๆ)

การศึกษา

 • 2549 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2532 : M.S. (Master of Public Health) , University of Hawaii at Manoa, USA , United States Of America
 • 2520 : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Pediatrics
 • Caregivers of Acute and Chronic Illnesses

การลาศึกษา

 • 12 ตุลาคม 2547 - 23 มีนาคม 2548 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 8 พฤษภาคม 2547 - 11 ตุลาคม 2547 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 14 ตุลาคม 2546 - 7 พฤษภาคม 2547 , หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 5 พฤษภาคม 2546 - 13 ตุลาคม 2546 , หลักสูตร ปริญญาเอกร่วมสถาบัน , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 5 มิถุนายน 2543 - 4 มิถุนายน 2546 , หลักสูตร ปริญญาเอกร่วมสถาบัน , ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย , ด้วยทุน โครงการพัฒนาอาจารย์
 • 9 January 2002 - 20 December 2002 , course ปริญญาเอกร่วมสถาบัน , at University of Hawai at Manoa , United States Of America , scholarship โครงการพัฒนาอาจารย์

การรับเครื่องราชฯ

 • 2550 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2545 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2541 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2538 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2530 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th