KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม

Susanha Yimyam

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โทรศัพท์ : +66 53 935-019
อีเมล์ : susanha.y@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าศูนย์ , ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 17 มีนาคม 2560 ,ที่ปรึกษางานวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนากระบวนการโรงเรียนพ่อแม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ และเรื่อง ผลของการใช้หลักบันได 10 ขั้น ต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน แก่ทารกป่วยและทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต โรงพยาบาลส่งเ, ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2560 ,การเขียนตำรา การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดด้วยสูติศาสตร์หัตถการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2560 ,มาให้ปรึกษาและข้อเสนอแนะงานวิจัย, ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2556 ,โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พ.ศ. 2553-2556, มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 13 ธันวาคม 2555 ,เขียนบทปริทัศน์บทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 20 มิถุนายน 2561 ,ผลของการทบทวนความรู้ก่อนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผุ้ประกอบวิชาชีพและผดุงครรภ์ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อคะแนนสอบในรายวิชาผดุงครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2560 ,ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะซืมเศร้าหลังคลอดต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและความมั่นใจในการดูแลทารกในผู้ที่เป็นมารดาครั้งแรก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2560 ,อิทธิพลระหว่างบุคคล อิทธิพลของสถาณการณืและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของมารดาวัยรุ่น, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 เมษายน 2559 ,ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในโรงเรียนอาชีวศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2558 ,การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 20 พฤศจิกายน 2558 ,การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง "บทบาทของพยาบาลในการวางแผนครอบครัวหลังคลอด", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 สิงหาคม 2558 ,Maternal, social, and workplace factors contributing to breastfeeding among urban employed mothers in Bangkok, Thailand, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 24 เมษายน 2558 ,Effect of a breastfeeding skill training and supportive program on six months exclusive breastfeeding in the first time mothers, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 16 มกราคม 2558 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2557 ,ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการให้นมมารดาในมารดาคลอดก่อนกำหนด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มกราคม 2557 ,ปัจจัยทำนายความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมรสในสตรีที่มีปัญหาทางนรีเวช, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 21 มกราคม 2557 ,การใช้บริการโต๊ะบิแดในการสร้างเสริมสุขภาพสตรีมุสลิมในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด, วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 21 มกราคม 2557 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ด้วยโยคะ, วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2556 ,ปริมาณน้ำนมแม่ ระยะเวลาที่เริ่มดูดนมแม่ครั้งแรก และความถี่ของการดูดนมแม่จากเต้าใน 24 ชั่วโมงแรก ในการทำนายความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 เดือน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2556 , สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2556 ,การพัฒนารูปแบบการจัดการดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูงและต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2555 ,ผลของการใช้ Modified Syringe Feeding Method และการใช้ Cup Feeding Method ในมารดาหลังคลอดที่ไม่มีน้ำนมใน 24 ชั่วโมงแรก, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2555 ,ผลของโปรแกรมการสอนร่วมกับการมีส่วนร่วมของสามีต่อการปรับตัวด้านบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอด, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2555 ,การดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานของสตรีตั้งครรภ์ไทยในภาคใต้, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,เรื่อง ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติต่อการขาดของฝีเย็บในผู้คลอดครรภ์ และเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดสำหรับสตรีตั้งครรภ์และผู้ช่วยเหลือ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติต่อระดับความเจ็บปวดในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 16 - 18 พฤษภาคม 2555 ,ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียง, เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2553 ,ผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ต่อความรู้ และการปฏิบ้ติการของพยาบาล ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2553 ,ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อความรู้และประสิทธิภาพในการคัดกรองวัณโรคปอดของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กุมภาพันธ์ 2553 ,ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาหลังคลอด, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 ธันวาคม 2552 ,การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดของผดุงครรภ์โบราณ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2552 ,Understanding the lived Expericnce f Northcast Thai Women in Following Traditional Postpartrn Practices, UGSF ,ไทย
 • 18 พฤษภาคม 2552 ,การส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน, มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 2 ตุลาคม 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินเสริมพลังเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้า, หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 13 กันยายน 2562 ,ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินเสริมพลังเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ปีงบประมาณ 2562 , หน่วยสนับสนุนบริการวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 30 สิงหาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) หลักสูตร พ.ศ.2563, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 6 มีนาคม 2562 ,ผู้ทรงคุณวุฒิการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 31 สิงหาคม 2561 ,ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ, สำนักงานประสานงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 สิงหาคม 2561 ,เข้าร่วมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานการเตรียม Abstract and Full Paper จากผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อตีพิมพ์, สำนักงานประสานงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 สิงหาคม 2558 ,อ่านเนื้อหาตำรา, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2556 ,พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัย "การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2556 ,พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัย "การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน, เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2556 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัย, เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,พิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย ประเภททุนทั่วไป, สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 17 มกราคม 2555 ,ประเมินคุณภาพตำรา เรื่อง การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2554 ,พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย, มหาวิทยาลัยพะเยา ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2554 ,พิจารณาบทความวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 28 เมษายน 2554 ,ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 11 ธันวาคม 2561 ,กรรมการสมาคมพยาบาบาลนมแม่แห่งประเทศไทย, สมาคมพยาบาบาลนมแม่แห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2561 ,ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2561, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 สิงหาคม 2560 ,คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตำรา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2559 ,คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย ปี 2560, ศูนย์อนามัยที่ี 1 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 สิงหาคม 2559 ,กองบรรณาธิการพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการของผู้ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ, กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2558 ,ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดนิทรรศการประเภทงานวิจัย, ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,ประเมินผลงานวิชาการ และจริยธรรม และจรรยายบรรณทางวิชาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 24 - 25 ธันวาคม 2552 ,ประชุมเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยสำหรับวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล ,ไทย
 • 24 มิถุนายน 2552 - 25 กุมภาพันธ์ 2553 ,ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ, สภาการพยาบาล ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2552 ,ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเพื่อร่วมหาแนวทางวางแผนในการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม, มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 8 พฤศจิกายน 2562 ,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม:การเลือกประเด็นและรูปแบบในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่” , สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2562 ,บรรยาย หัวข้อ "รวมพลังขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วนนมแม่ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม" ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่”, สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ,ไทย
 • 7 สิงหาคม 2562 ,รายการ Research cafe , สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาโครงร่างวิจัย และจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับ”, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ,ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ,ฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการสร้างผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2561 ,ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลงานวิชาการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2561 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานทางวิชาการฯ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2561 ,การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล, โรงพยาบาลแพร่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2561 ,นวัตกรรมทางการพยาบาล, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ,ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2560 ,ร่วมอภิปราย หัวข้อ Success story ผู้นำทางการพยาบาลกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : จากหิ้งสู่ห้าง, สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย และไฟโอเมก้า ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2560 ,การประชุมวิชาการนำแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 6, มูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 11 กันยายน 2560 ,อาหารและสมุนไพรกระตุ้นน้ำนมแม่, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 17 - 18 สิงหาคม 2560 ,การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิสด้านแม่และเด็ก กิจกรรมที่ 6 , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2560 ,ให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างงานวิจัยในชุมชน, มหาวิทยาลัยทักษิณ ,ไทย
 • 2 มีนาคม 2560 ,โครงการพัฒนาการวิจัยกรมอนามัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2, สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย ,ไทย
 • 25 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการอบรมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 4 รุ่น 4 ภาค รุ่นที่ 2, กรมกิจการเด็กและเยาวชน ,ไทย
 • 1 - 4 กันยายน 2558 ,Breastfeeding Research, มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 24 - 26 กรกฏาคม 2558 ,เพศศึกษารอบด้าน รู้เท่าทันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, กรมกิจการเด็กและเยาวชน ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2556 ,ฝึกทักษะแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการช่วยเหลือแม่ทำงานนอกบ้าน, มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ,ไทย
 • 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 ,การทำงานวิจัยในงานประจำ, โรงพยาบาลตะกั่วป่า ,ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2554 ,การเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,ไทย
 • 16 ธันวาคม 2552 ,สุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบการ, บริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2552 ,สุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบการ, บริษัท โตเกียว คอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 30 ตุลาคม 2562 ,วิทยากรอบรม เรื่อง , หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2559 ,นวัตกรรมทางการพยาบาลทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2559 ,นวัตกรรมทางการพยาบาลทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 ธันวาคม 2553 ,อนามัยเจริญพันธุ์, มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรมงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ,ไทย
 • 4 มิถุนายน 2553 ,Influence of water intake on the waiting time prior to gynecologic transabdominal ultrasound, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ธันวาคม 2552 ,เรื่อง "Health Risk Assessment : Principle and Case Study", ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 10 สิงหาคม 2559 ,โครงการ Orientation for the Graduate Students, Academic year 2016, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 - 31 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 ตุลาคม 2557 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : พื้นที่ภาคเหนือ, สภาการพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21" ระยะที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2556 ,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยแบบสหสาขาวิชาและองค์กรภาคีเครือข่าย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2555 ,หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 14 มิถุนายน 2555 ,โครงการ The Preparation for Studying in the Graduate Program Workshop, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 ธันวาคม 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,หลักสสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ 2, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 7 ตุลาคม 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ตุลาคม 2551 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการควบคุมโรคติดเชื้อและการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 9 กันยายน 2563 , สัมมนาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 , ประชุมวิชาการ เรื่อง Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG:2020) Advanced Practice: OBG in the Mist , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , The Sharing Experience with Newly Graduate’s Project , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2562 , ประชุมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019. เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” , ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 , ไทย
 • 4 ธันวาคม 2562 , ประชุมรับฟังคำชี้แจงสนับสนุนงบประมาณโครงการ ปี 2563 และสรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปี 2562 , ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 25 - 28 November 2019 , ประชุมจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลปริญญาตรี โครงการ 1+2+1 ระหว่างคณะแพทย์และพยาบาล มหาวิทยาลัยเฉินตู กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเฉินตู นครเฉินตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , China
 • 7 ตุลาคม 2562 , ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานเพื่อเสนอขอทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน) , อุทยานวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี มช. , ไทย
 • 6 กันยายน 2562 , ประชุมพิจารณาการประเมินคุณภาพและติดตามการเขียนหนังสือ เรื่อง แนวคิดและกลวิธีสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 29 สิงหาคม 2562 , สัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2562 , การสัมมนา เรื่อง "ทำอย่างไรให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้อง" , โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 มิถุนายน 2562 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 , โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะ อ.เมือง จ.เชียงราย , ไทย
 • 16 - 17 พฤษภาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถานบันในภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอฯ , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 4 เมษายน 2562 , ประชุมคณะกรรมการวิชาการรับใช้สังคม , สถาบันวิจัยสังคม มช. , ไทย
 • 22 มีนาคม 2562 , สัมมนากระตุ้นงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ภายใต้ , อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 มีนาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตพยาบาล , โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ , ไทย
 • 13 - 14 มีนาคม 2562 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562 , ประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกชีวิต ครั้งที่ 5/2561 "เบาหวานในมารดา&โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต" , คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 , ประชุมวิชาการ Chiang Mai Conference on OB&GYN : Advanced Practice : CCOG IN LOVE , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มกราคม 2562 , ประชุมหารือวางแผนการ coaching การเขียน full paper ต่อยอดการประชุม , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2561 , อบรมวิชาการ Update in maternal and Fetal medicine , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 ธันวาคม 2561 , ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของสมาคมฯ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 3 ธันวาคม 2561 , ประชุม การพัฒนาทักษะชีวิต , จีรังสปา แม่ริม เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 , ประชุม The 4th ASIENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018 , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ , อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ประชุม The 4th AsiaEngage Regional Conference AE 2018 , กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 20 กันยายน 2561 , ประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณโครงการผลักกันศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 , ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ , ไทย
 • 1 กันยายน 2561 , ประชุมเตรียมการจัดตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 16 - 23 July 2018 , เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ประจำปี 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น , Toho University , Japan
 • 9 กรกฏาคม 2561 , สัมมนาเพื่อเตรียมการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 23 June 2018 , ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Reproductive Health among Female Shan Migrants in Thailand : A Mixed Method Study ณ ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศเกาหลีใต้ , Korea
 • 18 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ Backward Design การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2561 , สัมมนาสรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา , ศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา , ไทย
 • 4 พฤษภาคม 2561 , ประชุมปรึกษาหารืองบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มีนาคม 2561 , ประชุมนำเสนอผลการพัฒนาเครื่องมือต้นแบบในการศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ , โรงแรมไมด้า งามวงค์วาน , ไทย
 • 29 มีนาคม 2561 , ประชุม การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF รุ่นที่ 1 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 มีนาคม 2561 , ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม , สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2561 , ประชุมเพื่อรับฟังการอธิบายรายละเอียดในการเก็บข้อมูลการทดสอบเครื่องมือ , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 7 กุมภาพันธ์ 2561 , สัมมนา กลุ่มวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 , อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 มกราคม 2561 , เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 17 มกราคม 2561 , อบรม การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง ทุนวิจัยโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และทุนวิจัยโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 16 มกราคม 2561 , ประชุม แสวงหาฉันทามติในการพัฒนาการใช้งานฐานข้อมูลบริการสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 , ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ , โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแก่น , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2560 , ร่วมรับมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 12 ตุลาคม 2560 , ประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณโครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง , ไทย
 • 11 ตุลาคม 2560 , ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ Routine to Research เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง , ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน , ไทย
 • 27 กันยายน 2560 , ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมิน , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 18 กันยายน 2560 , ประชุม และจัดทำโครงการ Routine to Research : การพัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมของคณะ/ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2560 , ประชุม เตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2560 , ร่วมโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 7 กรกฏาคม 2560 , ประชุม Ethics, Estheics, and Empirics in Nursing : Driving Forces for Better Health , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2560 , อบรม สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ : การละเมิดทางเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น , โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2560 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0 , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2560 , สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 พฤษภาคม 2560 , ฟังการประชาสัมพันธ์ NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 3 - 5 พฤษภาคม 2560 , รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล และเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล , โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค , ไทย
 • 10 เมษายน 2560 , ร่วมการรับฟังการชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณ โครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปี 2560 , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา , ไทย
 • 4 เมษายน 2560 , ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 เมษายน 2560 , ประชุม โครงการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการที่มีนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน , ไทย
 • 27 มีนาคม 2560 , ผู้ดำเนินรายการ การวิจัย นวัตกรรมและงานรับใช้สังคม ในยุค Thailand 4.0 & RUN , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 มีนาคม 2560 , ประชุม Menopause Academic Conferene : Essential Menopause , โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนากรอบวิจัย , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 , ประชุมวิชาการ OB & GYN COOG Advanced Practice 2017 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 มกราคม 2560 , ร่วมทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับโล่ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ , ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มกราคม 2560 , ประชุมการปรับระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 , ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 3 , ไทย
 • 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2559 , ประชุมโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม "ร่วมด้วย ช่วยกัน เติมเต็มบทความวิชาการรับใช้สังคม" , ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง , ไทย
 • 17 - 21 สิงหาคม 2559 , ร่วมมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559 , โรงแรมเซ็นทารา และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ , ไทย
 • 25 - 26 กรกฏาคม 2559 , ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 11 ปี 59 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 13 - 15 กรกฏาคม 2559 , ประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 , โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2559 , ประชุมประเมินรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 18 - 19 มิถุนายน 2559 , ประชุมโครงการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลวิชาชีพ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 4 เมษายน 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 23 มีนาคม 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมวิชาการ Chiagmai Conference on OB&GYN (CCOG 2016) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2559 , ประชุมหารือ "แนวทางการจัดการความรู้ถอดบทเรียน" (เครือข่ายสถานประกอบกิจการ) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มกราคม 2559 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 12 - 13 ธันวาคม 2558 , ประชุมการจัดการความรู้การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนิคมอุตสาหกรรมลำพูน , ไทย
 • 18 กันยายน 2558 , ประชุมประเมินรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 7 - 9 กันยายน 2558 , ประชุมวิชาการโปรแกรมชะลอวัยได้สุขภาพดีด้วยสมุนไพรภูมิปัญญาสุขภาพแบบบูรณาการ , ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 5 - 9 August 2015 , ประชุม SHINE 2015 The Asian Symposium on Health Informatics and Nursing Education และเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น , Mitsui Garden Hotel in Hiroshima , Japan
 • 22 กรกฏาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 13 - 15 กรกฏาคม 2558 , อบรม Manuscript Writing Workshop , ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2558 , ประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 , โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย , ไทย
 • 6 - 7 กรกฏาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 6 กรกฏาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2558 , ประชุมหารือแนวทางการจัดทำ รหัส ICD 10 ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , กรมอนามัย , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 1 เมษายน 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 28 มีนาคม 2558 , ประชุมคณะทำงานฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมการจัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ ครั้งที่ 2 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศิริราช , ไทย
 • 20 มีนาคม 2558 , ประชุม การนำเสนอแนวทางการจัดทำ ชุดสิทธิประโยชน์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน สู่การผลักดันเป็นนโยบาย , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 18 - 20 มีนาคม 2558 , ประชุมวิชาการ THEME : Common & Rare ltems in OB-GYN 2015 , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 28 พฤศจิกายน 2557 , สัมมนาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 5 ตุลาคม 2557 , ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 14 กันยายน 2557 , ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 1 May 2014 - 31 July 2014 , เข้าร่วมพัฒนางานวิจัย เขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ณ ประเทศออสเตรเลีย , ณ La Trobe University , Australia
 • 11 - 12 มีนาคม 2557 , ประชุม การพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ , โรงแรมเมอร์เคียว , ไทย
 • 8 มีนาคม 2557 , ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตีรและอบรมเฉพาะทางด้านนมแม่ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุม การพัฒนาวิทยากรแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 23 - 24 ธันวาคม 2556 , ร่วมงาน สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ : กินฮอม ต๋อมม่วน , โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท , ไทย
 • 20 - 21 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปผลการดำเนินงาน , โรงแรมพญาอิน ลำพูน , ไทย
 • 25 - 29 สิงหาคม 2556 , ประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้ง 21 , ศูนย์ประชุมพีช พัทยา , ไทย
 • 13 สิงหาคม 2556 , โครงการการศึกษาการจัดชุดสิทธิประโยชน์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน สู่การผลักดันเป็นนโยบาย , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 25 - 29 June 2013 , เป็นวิทยากรในหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับชาติเพื่อการศึกษาการแพทย์ต่อเนื่องและการวิจัยทางการพยาบาล ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองเซี่ยงไฮ้ , China
 • 18 มิถุนายน 2556 , สัมมนา การสอนแบบไม่บรรยายเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยุคใหม่ , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 4 เมษายน 2556 , โครงการคลินิกให้คำปรึกษาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ , คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 , อบรม International Course on Human Subject Protection , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มกราคม 2556 , ประชุมโครงการ การศึกษาการจัดชุดสิทธิประโยชน์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่งน้อย 6 เดือน สู่การผลักดันเป็นนโยบาย , โรงพยาบาลลำพูน , ไทย
 • 2 พฤศจิกายน 2555 , ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นิง ครั้งที่ 7 ปี 2555 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 17 - 21 October 2012 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Developing Breastfeeding Support Program for Full Time Employed Motheres ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ณ Kunming , China
 • 18 กันยายน 2555 , ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555-2559 , โรงแรมเมอร์เคียว , ไทย
 • 25 - 28 สิงหาคม 2555 , นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 , ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ , ไทย
 • 20 - 23 สิงหาคม 2555 , สัมมนา การวิจัยค้นคว้าพัฒนายาเครือข่าย และยุทธศาสตร์ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 29 - 30 พฤษภาคม 2555 , ประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การปัองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555-2559 , โรงแรมเมอร์เคียว , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุมกรรมการบริหาร สามัญประจำปี 2555 , ศูนย์บริการวิชาการนานาชาติ , ไทย
 • 21 กุมภาพันธ์ 2555 , ประชุม แนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 26 มกราคม 2555 , สัมมนา บูรณาการงานวิจัยแก้ไขปัญหาโลกร้อนและภาวะทางอากาศ , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเด้นซ์ , ไทย
 • 7 - 8 ตุลาคม 2554 , ประชุมการจัดการความรู้การปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างอาจารย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญการเลื้ยงลูกด้วยนมแม่ , โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี , ไทย
 • 22 สิงหาคม 2554 , ประชุมคณะกรรมการประเมินผลทางวิชาการ , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 5 - 7 มิถุนายน 2554 , ประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ , โรงแรมอมารี , ไทย
 • 9 เมษายน 2554 , ร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 16 มีนาคม 2554 , ประชุมกรรมการบริหารเพื่อร่วมปรึกษาหารือ และทิศทางการทำงาน , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น , ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2554 , ประชุมเชิงปฏิบัติการ e-learning Day 2011 , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 17 กันยายน 2553 , การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 2 - 3 กันยายน 2553 , ประเมินหลักสูตร และประชุมวิพากษ์หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับนักศึกษาพยาบาล , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 9 - 10 สิงหาคม 2553 , ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2553 , พิจารณาร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ภาคเหนือแบบมีส่วนร่วม , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2553 , เสวนาวิชาการคุณภาพของมหาบัณฑิตที่พีงประสงค์กับความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2553 , ประชุมวิชาการขับเคลื่อนการสื่อสารสุขภาพ , โรงแรมทีเค พาเลซ , ไทย
 • 19 - 20 มิถุนายน 2553 , Advanced Course Training on Breastfeeding for Nurse Instructors , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 18 พฤษภาคม 2553 , Advanced Course Training on Breastfeeding for Nurse Instructors , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 , บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 18 มกราคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ , ไทย
 • 7 มกราคม 2553 , ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและติดตามงาน ครั้งที่ 2 , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2552 , ประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ , โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2552 , ก่อตั้งกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ ครั้งที่ 2 , สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 28 - 29 กันยายน 2552 , เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 - 21 สิงหาคม 2552 , สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แผนที่ผลลัพธ์และการจัดการความรู้" , โรงแรมจันทรา รีสอร์ท นครนายก , ไทย
 • 22 เมษายน 2552 , เพื่อทบทวนและปรับทิศทางการทำงานตามยุทธศาสตร์เอดส์จังหวัดเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 1 - 2 เมษายน 2552 , ประสานงานในการศึกษาดูงานด้านการให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ , พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 - 31 มีนาคม 2552 , ประสานงานวิจัย , นิคมอุตสาหกรรมลำพูน โลตัส เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว , ไทย
 • 30 มีนาคม 2552 , ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร , ห้องอาหารเฮือนห้วยแก้ว , ไทย
 • 26 - 27 มีนาคม 2552 , การดูแลสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 มีนาคม 2552 , การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และพัสดุ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 19 - 20 ธันวาคม 2551 , ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 "วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อชีวิต" , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 พฤศจิกายน 2551 , ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้อ่อนด้วย : Ethical Considerations of Social/Behavioral Research and Research Involving Vulnerable Subjects , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ไทย
 • 13 - 15 ตุลาคม 2551 , วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ , โรงแรมรามาการ์เด้นส์ , ไทย
 • 9 - 10 ตุลาคม 2551 , การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , กัซซัน (มารีน่า) , ไทย
 • 30 กันยายน 2551 , HIA จุดเปลี่ยนบนเส้นทางความขัดแย้งจากการพัฒนา , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 กันยายน 2551 , คณะกรรมการจัดงานประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค พ.ศ.2551 ครั้งที่ 3/2551 , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 3 กันยายน 2551 , ประชุมกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกล่มชาติพันธุ์ , ศูนย์บริการวิชาการนานาชาติ , ไทย
 • 3 กันยายน 2551 , ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ , ศูนย์บริการวิชาการนานาชาติ , ไทย
 • 15 สิงหาคม 2551 , การประเมินตามสภาพจริง , โรงแรม Chiangmai Grandview , ไทย
 • 8 สิงหาคม 2551 , นำเสนอผลงานวิจัย และสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม ครั้งที่ 1/2551 , โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค , ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2551 , เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว/แรงงานอพยพจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2551 , เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีบยเป็นสำคัญ , โรงแรม Green Lake Resort , ไทย
 • 4 มิถุนายน 2551 , โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ , ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2551 , ประชุมนักสื่อสารสุภาพไทใหญ่ ครั้งที่ 2/2551 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 พฤษภาคม 2551 , การปฏิ่บัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICHGCP , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 เมษายน 2551 , สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูล , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 28 เมษายน 2551 , ประชุม , เชียงดาวรีสอร์ท , ไทย
 • 26 เมษายน 2551 , ประชุมในฐานะที่ปรึกษา , บ้านธารแก้ว , ไทย
 • 22 เมษายน 2551 , ประสานงานในการดูงานของคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ , โรงพยาบาลแม่และเด็ก มูลนิธิส่งเสริมโอกาสหญิง , ไทย
 • 18 - 20 เมษายน 2551 , ดำเนินการวิจัยที่ได้รับทุนจาก วช. , อำเภอฝาง และอำเภอเวียงแหง , ไทย
 • 24 มีนาคม 2551 , ประชุมเพื่อแนะนำโครงการ และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกัน , สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 11 มีนาคม 2551 , ประชุมเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 ธันวาคม 2550 , ประชุมพิจารณาตัดสินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หน่วยประสานงานม.ขอนแก่น , ไทย
 • 8 - 9 พฤศจิกายน 2550 , รวบรวมข้อมูลวิจัย , อ.ฝาง อ.แม่อาย และอ.ไชยปราการ , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2550 , ประชุมสามัญประจำปี , ศูนย์บริการวิชาการนานาชาติ สำนักบริการวิชาการ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2550 , ดำเนินการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ว.ช.เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ , อ.ฝาง เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กันยายน 2550 , ประชุมเพื่อร่วมเสนอประเด็น "ระบบแรงงานข้ามชาติและแรงงานชาติพันธุ์พื้นที่ภาคเหนือ" , สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กันยายน 2550 , ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานระบบสุขภาพแรงงานข้ามชาติและแรงงานชาติพันธุ์พื้นที่ภาคเหนือ , สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 29 สิงหาคม 2550 , สัมมนา เรื่อง ภัยคุกคามสุขภาพใหม่ : มุมมองสังคมศาสตร์สุขภาพ , โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท สปา แอนสปอร์ตคลับ , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2550 , อบรม เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ และศ.11 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 กรกฏาคม 2550 , ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ , โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 9 - 16 July 2007 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศออสเตรีย , กรุงเวียนนา , Austria
 • 16 มิถุนายน 2550 , ประชุม แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 29 - 30 พฤษภาคม 2550 , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือต่างประเทศ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2550 , ประชุมพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ , หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 30 มีนาคม 2550 , สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์ , โรงแรม Chiangmai Grandview , ไทย
 • 23 มีนาคม 2550 , โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสังคมอุดมปัญญา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivist และ Constructionism ในระดับอุดมศึกษา , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ , ไทย
 • 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2550 , ประชุมวิชาการ ครบรอบ 90 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 25 สิงหาคม 2549 , ประชุม เพื่อรับฟังรายงานผลการเข้าประเมินสถานประกอบการ และชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของทีมงานที่ปรึกษาฯ พร้อมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการของที่ปรึกษาฯ , อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
 • 9 - 10 พฤษภาคม 2549 , ประชุมวิชาการการแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1 , เค ยู โฮม เกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2549 , อบรม ระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานสำหรับที่ปรึกษาปประจำภาค , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การปประชุมแห่งชาติสิริกิ์ต โซนซี ชั้น3 , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2548 , ประชุม สื่อสารสุขภาพท้องถิ่น , สำนักงานสาธารณสุข จ.แพร่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2548 , เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านสุขภาพแรงงาน , สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 4 - 6 พฤษภาคม 2548 , ประชุมวิชาการเรื่อง Quality Care in Maternal and Fetal Medicine , โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท พัทยา , ไทย
 • 25 - 27 มีนาคม 2548 , Gender Sexualtiy and Health in Southeast Asia and China , Royal City Hotel , ไทย
 • 2 - 4 มีนาคม 2548 , พยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ:บทบาทและการพัฒนาคุณภาพ , โรงแรมดวงตะวัน , ไทย
 • 2 - 5 พฤศจิกายน 2547 , Mentoring workshop , ศาลายา , ไทย
 • 30 กันยายน 2547 , ประชุมโครงการหลักประกันสุขภาพ , สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย , ไทย
 • 7 กันยายน 2547 , การประชุมเรื่อง อาหารและเกษตรรเพื่อสุขภาพ , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี , ไทย
 • 1 กันยายน 2547 , การประชุมเพื่อรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเพื่อการประเมินองค์ความรู้จากงานวิจัย , ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 15 สิงหาคม 2547 , การประชุมสมัชชาสุขภาพภาคกลางภาคตะวันออก , โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี , ไทย
 • 14 - 15 กรกฏาคม 2547 , ประชุม International AIDS Conference : Access for All , กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2547 , ประชุมเพื่อกำหนดแผนและเตรียมการในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พศ.2547 , ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 18 - 19 ธันวาคม 2546 , ประชุม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือ , ภาควิชาการพยาบาลศาสตร์ รพ.รามาธิบดี , ไทย
 • 6 - 10 ตุลาคม 2546 , The Second Asia Pacific Copnference on Reproductive and Sexual Health , Bangkok , ไทย
 • 5 - 6 กันยายน 2546 , กรอบวิจัยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน , โรงแรมทราวดี ปราจีนบุรี , ไทย
 • 18 - 5 กันยายน 2546 , The 2nd Leadership Course on Gender, Sexuality and Sexual Health in Southeast Asia and China , Mahidol University, Salaya, Nakorn Phathom , ไทย
 • 7 - 8 สิงหาคม 2546 , ประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2546 , สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ , ไทย
 • 24 มีนาคม 2546 , การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบ , ห้องสโรชา โรงแรมพระนครแกรนด์วิว สถาบันราชภัฎพระนคร บางเขน , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2546 , การเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบ: กรณีศึกษางานแกะสลักไม้ , ห้องประชุม 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 3 - 5 มกราคม 2546 , รวบรวมผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการดูแลผู้ติดเชื้อ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในภาคเหนือตอนบน (ECI-Thai) และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ , โรงแรมรอยอลปิงรีสอร์ท อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 ธันวาคม 2545 , Second Announeensent Fifth Nousing Academic International Congress, Cultural Diversity in Alternative Health Care and Nursing Therapeuties , โรงแรมโซฟิเทล ขอนแก่น , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2545 , การประชุมประจำปีวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 2 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 สิงหาคม 2545 , สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี 2545 , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ , ไทย
 • 5 - 7 สิงหาคม 2545 , พลังงานสุขภาพและพลังประชาชน : ระบบและการวางแผน พลังงานที่เอื้อต่อสุขภาพ และ มิติสุขภาพในการพัฒนา SMSs : มุมมองที่ถูกมองข้าม , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค(BITEC) , ไทย
 • 17 - 19 กรกฏาคม 2545 , การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 16 , โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ไทย
 • 20 - 26 April 2002 , Asia pacific Conference 2002 on the Global Initiative for Mother Support(GIMS) Linking & Nurturing Mother Support & Strengthening Maternity Protection. , United Nation Childen's Fund(Unicef) Ministery of women and Family Development Malaysia Ministery of Health , Malaysia
 • 21 - 23 มีนาคม 2545 , Tradition Evidence and Innovation in Nursing , Royal Phulet City Hotel ภูเก็ต , ไทย
 • 19 - 21 พฤศจิกายน 2544 , การวิจัยทางการพยาบาลนวัติกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า , ห้องคอนเวชั่น ฮอลล์ เอบีซี โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. , ไทย
 • 8 - 30 June 2001 , The International Conference : The Impact on Health of Global Inequalities at Work ในหัวข้อ Breast Feeding and Gmployed Women in Thailand และศึกษาดูงานด้าน Quality of Right และ Health and Human Right , School of Public Health, Harward University, Boston , United States Of America
 • 5 เมษายน 2544 , การจัดการเรียนการสอนด้านการผดุงครรภ์ในประเทศ , โรงแรมรอยัลรีเวอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 16 - 17 มีนาคม 2544 , ประชุมระดมสมองนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับต้นในชุมชน , สีดารีสอร์ท นครนายก , ไทย
 • 16 - 17 มีนาคม 2544 , ประชุมระดมสมองนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับต้นในชุมชน , สีดารีสอร์ท นครนายก , ไทย
 • 2 มีนาคม 2544 , วิสัยทัศน์ระบบสุขภาพสำหรับแรงงานนอระบบ (สวรส) , ตึกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 29 มกราคม 2544 , สภาการทำงานนอกระบบกับปัญหาสุขภาพ:กรณีศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมอยู่กับบ้าน , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตึกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 18 พฤศจิกายน 2543 , ความก้าวหน้าและคุณภาพงานโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการพัฒนาระบบสุขภาพแรงงานนอกระบบ , ห้องบอลรูม 1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นนทบุรี , ไทย
 • 7 ตุลาคม 2543 , สังเคราะห์และสรุปข้อความรู้ที่ได้จาการศึกษาทบทวนความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ , โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 25 กันยายน 2543 , ปัญหาการใช้กรอบแนวคิดวิชาการกับการวิเคราะห์แรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ , ห้องประชุม 209 คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 7 กันยายน 2543 , หลักประกันสุขภาพสำหรับกลุ่มประชาชนแรงงานนอกระบบ , ห้องประชุม สวรส. กรมสุขภาพจิต นนทบุรี , ไทย
 • 15 - 17 สิงหาคม 2543 , ภูมิปัญญาประชาคม สู่สุขภาพประชาธิปไตย , ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2543 , ระบบสุขภาพที่พึงแระสงค์สำหรับกลุ่มประชาชนแรงงานนอกระบบ , ห้องประชุมสวรส.ตึกกรมสุขภาพจิต , ไทย
 • 16 มิถุนายน 2543 , นิเทศงานนักศึกษาปริญญาโท , โรงพยาบาลลำปาง , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2543 , ปฏิรูประบบสุขภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ , ตึกกรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี , ไทย
 • 6 มิถุนายน 2543 , การประมวลความรู้ที่จำเป็น , สบาบบันราชภัฎจันทรเกษม , ไทย
 • 5 - 28 May 2000 , เขียนสรุปรายงานการศึกษาวิจัยการจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งลงเอกสาร, ศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานและเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , สหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 3 - 13 April 2000 , ประชุม "III International Conference of HIV Infection on Women & Children" และ "Discussion of ECI Team" , Santos-Sea, Paulo , Brasil
 • 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2543 , นิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2543 , ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 มกราคม 2543 , โครงการ Care of the Dying ภายใต้โครงการ Enhancing Care Initiative(ECI) , ห้องประชุมสำนักงานควบคุม โรคติดต่อเขต 10 จ.เชียงใหม่ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 24 มิถุนายน 2562 - 24 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Course),
 • 7 มิถุนายน 2562 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” , ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 พฤศจิกายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561, ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 31 กรกฏาคม 2561 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการช่วยชีวิตและการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 5),
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กันยายน 2560 ,โครงการบูรณาการเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสุ่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระบบปกติ (ติดตามงานสถาบันการศึกษาพยาบาลต้นแบบ), ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 เรื่อง มหกรรม Nurse Like ใช่เลย, ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น ๒ และห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 สิงหาคม 2559 ,โครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล” ระยะที่ 3,
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 15 มกราคม 2559 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ บ้านนี้มีสุข:สร้างสุขร่วมกันรับขวัญปีใหม่ 2559 (Together for the Happy New Year 2016) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24 พฤศจิกายน 2558 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทง), ณ ลานดอกปีป อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 13 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 2), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 8 ธันวาคม 2557 ,โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 1), ณ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 7 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการ “สานใจ๋ สามวัย สืบฮี้ต โตยฮอย ยี่เป็ง เจียงใหม่ ป่ะจ๋ำปี๋ สองปันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด” (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการสาธิตการทำโคมไฟ),
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 15 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 15 พ.ย 56), ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2555 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5, ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 ตุลาคม 2555 ,โครงการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร ๑ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 - 17 กันยายน 2554 ,โครงการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน, โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 กรกฏาคม 2554 ,โครงการเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2540 : Ph.D. (สุขภาพสตรี) , University of Melboune , Australia
 • 2536 : M.Hlth.Sc. (Primary Health Care) , University of Western Sydney , Australia
 • 2530 : พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2524 : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Maternal and Child Nursing, especially Breastfeeding
 • Women's Health
 • Gender, Sexuality, Sexual Health and Reproductive Health
 • Health System, Health Care service & Human Rights
 • Informal sector employment & Health
 • Infection Control Nursing
 • HIV/AIDS & Women

การลาศึกษา

 • 10 มิถุนายน 2530 - 1 ตุลาคม 2530 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ (ขยายเวลา) , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ทบวงมหาวิทยาลัย
 • 10 มิถุนายน 2528 - 9 มิถุนายน 2530 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ทบวงมหาวิทยาลัย

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 25 พฤศจิกายน 2561 , รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2561 , สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
 • 24 มกราคม 2561 , รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี 2560 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 สิงหาคม 2560 , อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท.
 • 3 พฤษภาคม 2560 , รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2560 สาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล , สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • 24 มกราคม 2560 , โล่ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งประจำปี 2559 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2554 , อาจารย์ดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปี 2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 19 มีนาคม 2554 , ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 ประเภทวิชาการ/วิจัย , สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 19 พฤศจิกายน 2553 , 50 ปี พยาบาล มช. , คณะพยาบาลศาสตร์ และ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์
 • 31 ตุลาคม 2546 , ข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รัฐบาลไทย
 • 21 ตุลาคม 2545 , พยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย , สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2563 , มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • 2557 , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2552 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2549 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2549 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2546 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2542 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2537 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2533 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2529 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th