KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.สุธิศา ล่ามช้าง

Suthisa Lamchang

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)
สังกัด : กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ : +66 53 949-005
อีเมล์ : suthisa.la@cmu.ac.th

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • พัชรี วัฒนชัย, พัชราภรณ์ อารีย์, สุธิศา ล่ามช้าง. 2559 . ความรุนแรงของโรคหืด พฤติกรรมการจัดการของครอบครัวและการควบคุมอาการของโรคหืดในเด็กของผู้ดูแลในครอบครัว . พยาบาลสาร . 43 (2) : 1-12. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • นวลลออ จุลพุ์ปสาสน์, สุธิศา ล่ามช้าง. 2558 . การทำวิจัยในคน: การขอความยินยอมโดยให้ข้อมูล และการเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัคร . พยบาลสาร . 42 (พิเศษ ธันวาคม) : 201-206. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สมรัตน์ แดงสกุล, สุธิศา ล่ามช้าง, ศรีพรรณ กันธวัง. 2558 . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กวัยรุ่นกลุ่มอาการเนฟโฟรติก . พยาบาลสาร . 42 (2) : 62-71. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุมาลี ถาใจ, สุธิศา ล่ามช้าง, จุฑามาศ โชติบาง. 2557 . การมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง . พยาบาลสาร . 41 (4) : 83-94. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • มณีมร ตุลาบุตร, สุธิศา ล่ามช้าง, พัชราภรณ์ อารีย์. 2557 . การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง . พยาบาลสาร . 40 (1) : 102-114. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • จริยา สามิตร, สุธิศา ล่ามช้าง, จุฑารัตน์ มีสุขโข. 2556 . การสนับสนุนข้อมูล สมรรถนะแห่งตน และการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล . พยาบาลสาร . 40 (4) : 114-125. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ดาราวรรณ ภู่เพ็ง, สุธิศา ล่ามช้าง, นันทา เลียววิริยะกิจ. 2554 . ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจโดยบิดามารดาต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ . วารสารพยาบาลสาร . 38 (2) : 56-69. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุภจิต อภิไชยาวาทย์, สุธิศา ล่ามช้าง, จรัสศรี เย็นบุตร. 2553 . ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ . พยาบาลสาร . 37 (3) : 49-61. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สายฝน สงฆ์อุทก, สุธิศา ล่ามช้าง, เกสรา ศรีพิชญาการ. 2553 . ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน . พยาบาลสาร . 37 (1) : 108-117. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • จริยาพร อินทร์สว่าง, สุธิศา ล่ามช้าง, วิมล ธนสุวรรณ. 2551 . สิ่งก่อความเครียดของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน . พยาบาลสาร . 35 (4) : 98-107. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • พวงทิพย์ วัฒนะ, สุธิศา ล่ามช้าง, วิมล ธนสุวรรณ. 2551 . ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันอาการหอบหืด . พยาบาลสาร . 35 (1) : 68-78. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุธิศา ล่ามช้าง, รัตนาวดี ชอนตะวัน, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, วิภาดา คุณาวิกติกุล. 2550 . ภาวะสุขภาพลพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . วารสารสาธารณสุขศาสตร์ . 17 (2).(เผยแพร่ระดับชาติ)
 • อัมไพรวรรณ บุญแก้ววรรณ, สุธิศา ล่ามช้าง, วิมล ธนสุวรรณ. 2550 . แบบแผนการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลชุมชน . พยาบาลสาร . 34 (1) : 18-28. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • นันทนา ศรีเทพ, สุธิศา ล่ามช้าง, นิตยา ไทยาภิรมย์. 2550 . ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดิทัศน์ต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองของเด็กวัยก่อนเรียน . พยาบาลสาร . 34 (1) : 29-40. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • สุธิศา ล่ามช้าง, นันทา เลียววิริยะกิจ. . 2550. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประดิษฐ์คิดค้นเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการให้อาหารทารกและเด็กป่วย, . การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2550, 2 กุมภาพันธ์ 2550.(เผยแพร่ระดับชาติ)

  วารสาร
 • สุธิศา ล่ามช้าง, นันทา เลียววิริยะกิจ. 2549 . ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติการให้อาหารทารกและเด็กป่วยของนักศึกษาพยาบาล . พยาบาลสาร . 33 (4) : 13-25. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, นันทา เลียววิริยะกิจ, สุธิศา ล่ามช้าง. 2549 . ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้เรื่องการให้ยาเด็กของนักศึกษาพยาบาล . พยาบาลสาร(ฉบับพิเศษ) . 33 (3) : 1-12. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • วันชัย มุ้งตุ้ย, รัตนาวดี ชอนตะวัน, เกสรา ศรีพิชญาการ, สุธิศา ล่ามช้าง, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ณัฐกาญจน์ สุรภักดี. 2549 . การป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย . 16 (2) : 32-54. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุธิศา ล่ามช้าง, รัตนาวดี ชอนตะวัน, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, วิภาดา คุณาวิกติกุล. 2549 . ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . พยาบาลสาร . 33 (2) : 38-50. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • อรพร ปัญญะ, สุธิศา ล่ามช้าง, วิมล ธนสุวรรณ. 2548 . ความต้องการของผู้ปกครองชาวกระเหรี่ยงของเด็กป่วยโรคมาเลเรียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล . พยาบาลสาร . 32 (3) : 86-98. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • ศศิธร สัณหภักดี, สุธิศา ล่ามช้าง, มาลี เอื้ออำนวย. 2548 . ผลการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อพฤติกรรมความผูกพันระหว่างมารดาทารกของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด . พยาบาลสาร . 32 (3) : 1-18. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุธิศา ล่ามช้าง, นิศาชล อุ่นจิตร, โปร่งนภา อัครชิโนเรศ, นันทา เลียววิริยะกิจ. 2548 . ผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี . วารสารโรคเอดส์ . 17 (2) : 87-100. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • สุธิศา ล่ามช้าง, นิศาชล อุ่นจิตร, โปร่งนภา อัครเรศชิโนเรศ, นันทา เลียววิริยะกิจ. . 2005. Effect of a cartoon Storybook on Knowledge and Attitudes Concerning AIDs Among Children Having HIV Infected Parents, . "Health, Culture, and Nursing " International Nursing Conference, Fudan University, Shanghai, 15 - 16 November 2005.(Published Internatinally)
 • สุธิศา ล่ามช้าง, ศรีมนา นิยมค้า. . 2548. การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลเด็กป่วยประจำวัน, . การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2 - 4 พฤษภาคม 2548, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 165-176. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  วารสาร
 • ชื่นจิตต์ สมจิตต์ , สุธิศา ล่ามช้าง, วิมล ธนสุวรรณ. 2004 . ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดิทัศน์ต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนก่อนได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ . พยาบาลสาร . 31 (3) : 46-57. (Published Internatinally)
 • วาสนา ไชยวงศ์ . 2547 . สิ่งก่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ . พยาบาลสาร . 31 (3) : 29-45. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • สุธิศา ล่ามช้าง. . 2547. การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการอยู่โรงพยาบาลของเด็กวัยเรียน, . , 27 - 29 พฤษภาคม 2547, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า ค47-ค60. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • นันทกา สวัสดิพานิช, สุธิศา ล่ามช้าง, นิตยา ไทยาภิรมย์. . 2547. Health Beliefs and Health Care Behaviors Among Caregivers of HIV Infected Children, . International Conference Health Promotion Evidence, Practice and Policy, Pang Suan Kaew Hotel, 20 - 22 ตุลาคม 2548, หน้า 260-260. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • โปร่งนภา อัครชิโนเรศ, รัตนาวดี ชอนตะวัน, สุธิศา ล่ามช้าง. . 2547. Effect of Elastic Chest Support on pain During Chest Physiotherapy after Open Heart Surgery, . International Conference, Health Promotion, Evidence, Practice and Policy, Pang Suan Kaew Hotel, 20 - 22 ตุลาคม 2547, หน้า 296-296. (เผยแพร่ระดับชาติ)

  วารสาร
 • สุธิศา ล่ามช้าง, จุฑามาศ โชติบาง. 2545 . การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็ก . พยาบาลสาร . 29 (3) : 37-52. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุธิศา ล่ามช้าง. 2544 . ผลการให้ความรู้ร่วมกับการเสนอตัวแบบสัญญลักษณ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลเกี่ยวกับ การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล . วารสารสภาการพยาบาล . 16 (4) : 65--. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุธิศา ล่ามช้าง, โปร่งนภา อัครชิโนเรศ. 2541 . บบบาทของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี . พยาบาลสาร . 24 (4) : 55-67. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุธิศา ล่ามช้าง. 2536 . แนวคิดเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรียน. . พยาบาลสาร . 18 (4) : 36-43. (เผยแพร่ระดับชาติ)
 • สุธิศา ล่ามช้าง. 2534 . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์และปัจจัยบางประการกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย . พยาบาลสาร . 18 (3) : 12-19. (เผยแพร่ระดับชาติ)

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 17 กันยายน 2561 ,กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้เชี่ยวชาญ
 • 17 ธันวาคม 2553 ,การสำรวจพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 17 มีนาคม 2563 ,ที่ปรึกษาในการทบทวนร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures (SOP) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2554 ,ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดเชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 เมษายน 2553 ,ผลของการทำแผลด้วยวัสดุสังเคราะห์ชนิด Hydrocolloid ต่อการหายของแผล จากการจี้หูดด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 29 มกราคม 2554 ,คณะอนุกรรมการจัดโครงการวิ่งมินิมาธอน, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2553 ,อนุกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องวิจัย เรื่อง บทบาทการจัดการครอบครัวในผู้ดูแลเด็กโรคเรื้อรังกับคุณภาพชีวิตของเด็กโรคเรื้อรัง , อาจารย์สิริกรานต์ สุทธิสมพร อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,ไทย
 • 15 พฤศจิกายน 2561 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมของบิดามารดาในการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ,ไทย
 • 4 ธันวาคม 2560 ,การพัฒนาสื่อสารการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 12 กันยายน 2560 ,ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กโรคลมชัก ต่อความรู้และพฤติกรรมในการดูแลเด็กโรคลมชักของผู้ดูแล, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,ปัจจัที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครอบครัวในครอบครัวเด็กที่มีอาการชักซ้ำ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 กรกฏาคม 2560 ,ตรวจสอบเนื้อหาวิธีการดำเนินการมาตรฐานงานวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน, วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ,ไทย
 • 15 ธันวาคม 2558 ,การพยาบาลเด็กป่วยเรื้อรังและครอบครัว, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 12 ธันวาคม 2557 ,ทัศนคติ บรรทัดฐาน กลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการป้องกันการติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 ตุลาคม 2557 ,ผลของรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี ต่อการใช้ยา Chloral Hydrate, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 3 ตุลาคม 2557 ,โภชนาการ กิจกรรมทางกายและภาวะอ้วนในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 เมษายน 2556 ,ความต้องการของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องที่บ้านและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2555 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติในการฝึกการสื่อสารบุคคลออทิสติกโดยใช้ภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 สิงหาคม 2553 ,การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 เมษายน 2553 ,เปรียบเทียบผลของการหายของแผลจี้หูดระหว่างการทำแผลด้วยวิธีธรรมดากับการทำแผลด้วยวิธีใช้วัสดุสังเคราะห์ทางชีวภาพ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 23 มีนาคม 2553 ,ผลของกระบวนการกลุ่มและการให้ความรู้ต่อความตั้งใจและการปฏิบัติตัวเพื่อปัองกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคปอด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 กรกฏาคม 2552 ,ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาล ในการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต จากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 มิถุนายน 2552 ,พิจารณากลั่นกรองบทความ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 17 มีนาคม 2563 ,ที่ปรึกษาในการทบทวนร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures (SOP) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 28 มกราคม 2554 ,ผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความ, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ไทย
 • 25 กันยายน 2552 - 27 พฤศจิกายน 2552 ,คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2552, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 16 สิงหาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ , โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2561 ,การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ไทย
 • 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย, โรงพยาบาลนครพิงค์ ,ไทย
 • 5 กันยายน 2556 ,วิจารณ์ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 26 เมษายน 2556 ,โครงการการสร้างและพัฒนางานวิจัยฯ, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 17 - 18 มิถุนายน 2553 ,วิธีการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร และการนำเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 10 มีนาคม 2563 ,บรรยาย หัวข้อ Research involving vulnerable persons and additional safeguard, งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มช. ,ไทย
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรมการวิจัยในคน, ศูนย์บริหารงานวิจัย มช. ,ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2559 ,การพัฒนาโครงการวิจัยตามความสนใจ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2559 ,การพัฒนาโครงการวิจัยตามความสนใจ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 มิถุนายน 2558 ,แนวคิดการทำวิจัย/วิเคราะห์งาน เพื่อกำหนดตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 กันยายน 2555 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กันยายน 2555 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 มิถุนายน 2555 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2555 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2555 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2555 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 - 2 กันยายน 2554 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 - 29 กรกฏาคม 2554 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2554 ,การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 13 ธันวาคม 2561 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่เป็นเลิศ : Excellence Pediatric Nursing 2018, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 21 มีนาคม 2561 ,ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา สัมมนา ประเด็นจริยธรรมด้านการวิจัยในกลุ่มเปราะบาง และการประยุกต์หลักจริยธรรมในการวิจัยเชิงทดลอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ธันวาคม 2560 ,ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 28 กรกฏาคม 2559 ,การประชุม การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 5 มิถุนายน 2558 ,การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรม , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21" ระยะที่ 1, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 8 พฤษภาคม 2556 ,การขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2554 ,ประชุมวิชาการ เรื่อง "Best Practices to inprove quality care for pediatric patients", ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 14 - 16 กันยายน 2563 , โครงการมุฑิตาจิตและพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2563 , โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดลำพูน และ ศาลาธรรม มช. , ไทย
 • 16 มีนาคม 2563 , ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีการเปิดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนพยาบาลสมาคมไทย ตำบลไร่หลวง อำเภอสองแคว จ.น่าน , โรงเรียนพยาบาลสมาคมพยาบาลไทย , ไทย
 • 10 มีนาคม 2563 , อบรมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ , ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มช. , ไทย
 • 29 - 30 มกราคม 2563 , ประชุมสามัญประจำปี 2562 ร่วมกับการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน” , โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 27 มกราคม 2563 , อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระยะที่ 1 , ห้อง Studio ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ มช. , ไทย
 • 23 มกราคม 2563 , โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก , โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 , การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 "พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน" , โรงแรม เดอะ เอบร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 30 - 31 ตุลาคม 2562 , สัมมนา Unboxed Microsoft Education day @ CMU , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 13 กันยายน 2562 , ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 8/2562 , ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2562 , โครงการบำเพ็ญกุศลในโอกาศคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครืนทราบบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และทำบุญทอดผ้ป่าประจำปี 2562 , วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2562 , อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 มิถุนายน 2562 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำวารสารในรูปแบบออนไลน์ระบบ ThaiJo 2.0" , วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 มิถุนายน 2562 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31 เรื่อง Pediatric Nursing Update 2019 , โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 27 - 28 พฤษภาคม 2562 , หลักสูตร"การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในทักษะแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้" ในโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร ประจำปี 2562 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2562 , ประชุมสามัญครั้งที่ 5/2562 , โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2562 , ประชุมสามัญครั้งที่ 5/2562 , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2562 , ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2562 , ประชุมวิชาการ "พยาบาล: เสี่ยงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 , โรงพยาบาลนครพิงค์ , ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2562 , อบรมเทคนิคการสร้างสื่อตอบโจทย์อาจารย์ยุคดิจิทัล หลักสูตร บันทึกสื่อการสอนเบื้องต้นด้วยตนเองกับชุดเครื่องมือ Ez studio , สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 26 เมษายน 2562 , โครงการวันคาราวะพี่พยาบาลอาวุโส , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 เมษายน 2562 , ประชุมสมัยสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2562 , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 3 เมษายน 2562 , อบรมเทคนิคการสร้างสื่อตอบโจทย์อาจารย์ยุคดิจิทัล:สอนตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe premiere rush , สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. , ไทย
 • 25 - 26 มีนาคม 2562 , อบรมเรื่อง Happy Money, Happy Retirement วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต , สำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 20 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ หลักสูตรที่2 บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 , โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 มีนาคม 2562 , ประชุมสมัยสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2562 , ห้องประชุมปราณีตฯ , ไทย
 • 12 มีนาคม 2562 , โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการหลักสตร ประจำปี 2562 หลักสูตรที่ 1 เรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ Outcome-based Education (OBE) รุ่น 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2561 , ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2561 , ประชุมวิชาการ หัวข้อ Practical Points in Pediatric Infectious Diseases , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 , ประชุม การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล : ความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพ , โรงแรมดิเอมเมอรัชด์ , ไทย
 • 10 สิงหาคม 2561 , ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 26 กรกฏาคม 2561 , อบรม การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน , สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี , ไทย
 • 11 - 13 กรกฏาคม 2561 , ประชุมวิชาการ Nursing Trends and Opportunities in Health care Technoloy , เมืองทองธานี , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2561 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 3 เมษายน 2561 , อบรมหลักสูตร Assessor Refreshing Course สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1 , โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ , ไทย
 • 25 มกราคม 2561 , ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และวางแผนเพื่อพัฒนาร่วมกัน , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2560 , อบรม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 13 - 15 ธันวาคม 2560 , ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 31 ตุลาคม 2560 , อบรม การใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2560 , สัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์ , Veranda Chiang Mai the high resort , ไทย
 • 19 - 21 กรกฏาคม 2560 , ฝึกอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ , โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 26 - 30 มิถุนายน 2560 , การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 12 มิถุนายน 2560 , อบรม refreshing course สำหรับผุ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มิถุนายน 2560 , ผู้ดำเนินรายการ Case scenario Discussion , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 พฤษภาคม 2560 , อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2560 , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2560 , ร่วมโครงการ Qa สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 20 - 23 พฤศจิกายน 2559 , ประชุม FERCAP International Conference Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Westem Pacific , โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 1 - 2 มิถุนายน 2559 , อบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 24 พฤษภาคม 2559 , ประชุมและอบรม Human Subject Protection Course , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 4 เมษายน 2559 , ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 17 มีนาคม 2559 , สัมมนา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 8 มีนาคม 2559 , กิจกรรม QA สัญจร , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 15 มกราคม 2559 , สัมมนา แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 ระยะที่ 3 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 20 - 25 November 2015 , ประชุม15th Annual International Conference of the Forum for Ethical Review Comittees in Asia and the Western Pacific Regions และเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 17 - 19 สิงหาคม 2558 , ประชุม Forum for Ethical Review Committees in ASIA and the Western Pacific , Thammasat Universinth , ไทย
 • 5 - 9 August 2015 , ประชุม SHINE 2015 The Asian Symposium on Health Informatics and Nursing Education และเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น , Mitsui Garden Hotel in Hiroshima , Japan
 • 6 กรกฏาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 21 พฤษภาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 7 พฤษภาคม 2558 , ศึกษาดูงานสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , โรงพยาบาลรามาธิบดี , ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 8 - 11 มีนาคม 2558 , อบรมและฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วย Surveyors , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ไทย
 • 8 - 11 มีนาคม 2558 , อบรมและฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วย Surveyors , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2558 , โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 21 - 26 November 2014 , ประชุมวิชาการ Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific ณ ประเทศฟิลิปปินส์ , เมือง Tagatay , Philippines
 • 21 - 22 สิงหาคม 2557 , ประชุม การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเนริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 30 June 2014 - 1 July 2014 , เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เกาะมาเก๊า และเกาะฮ่องกง , China
 • 9 มิถุนายน 2557 , อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการเรียนการสอนในศวรรษที่ 21 หัวข้อ Student-Centered Leaming and Classroom Action Research : What, Why, and How , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 , ประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับทศวรรษที่ 21 , โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต , ไทย
 • 2 - 4 ธันวาคม 2556 , ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน , โรงแรมมิราเคิล , ไทย
 • 28 สิงหาคม 2556 , สัมมนา บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 29 - 30 เมษายน 2556 , อบรม Survey Training , โรงแรมมารวยการ์เด้น , ไทย
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 , ประชุมคณะทำงานผู้ตรวจคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 29 - 31 สิงหาคม 2555 , ประชุมวิชาการ พยาบาลกับการใช้ยา , โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 เมษายน 2555 - 2 พฤษภาคม 2555 , อบรม การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ , ไทย
 • 23 - 24 เมษายน 2555 , อบรม ทางเลือกใหม่เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการจัดการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 25 มกราคม 2555 , สัมมนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 30 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 9 กันยายน 2554 , ประชุมประชาพิจารณ์โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน" , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , ไทย
 • 2 - 3 มิถุนายน 2554 , การอบรมการปฏิบัติการการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ (ICH-GCP) , ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่ , ไทย
 • 19 - 20 มีนาคม 2554 , ผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับ E-learming และการนำเสนอ , โรงแรมลานนาพาเลซ , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2554 , อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย , โรงแรมทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 ธันวาคม 2553 , ศึกษาดูงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 22 ตุลาคม 2553 , เข้าร่วมพิธีรับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ระดับอาจารย์พยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 17 กันยายน 2553 , การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 26 - 28 August 2010 , นำนักศึกษาสาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ไปดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองปักกิ่ง , China
 • 13 กรกฏาคม 2553 , เติมความรู้ทางจริยกรรมการวิจัยในมนุษย์ , Rati Lanna Riverside Spa Resort , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 , บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , โครงการ Meet the Dean , ห้องประชุมเปรียบ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 17 - 18 ธันวาคม 2552 , ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 2 - 4 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ , โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 ตุลาคม 2552 , อบรม CMU Online KC-Moodle "Chiang Mai University 2.0" , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2552 , การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , โรงแรมฮอล์ลิเดย์การ์เด้น , ไทย
 • 12 - 14 พฤษภาคม 2552 , นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมแมนดาริน , ไทย
 • 6 มีนาคม 2552 , การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2551 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2552 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 27 มกราคม 2552 , ร่วมงานมอบเกียรติบัตร , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 8 มกราคม 2552 , นำนักศึกษาจัดงานวันเด็ก , โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย , ไทย
 • 11 - 12 ตุลาคม 2551 , การออกแบบและสร้าง e-book , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 6 ตุลาคม 2551 , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัย , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2551 , สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 23 สิงหาคม 2551 , สัมมนาปัญหาการเรียนการสอน , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 22 - 23 พฤษภาคม 2551 , การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 มีนาคม 2551 , สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีปีการศึกษา 2550 และแนวทางการดำเนินภารกิจหลักของอาจารย์ในภาควิชา ปีการศึกษา 2551 , บ้านเทวะมนตรารีสอร์ท แอนด์สปาร์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2551 , ประชุมการกำหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ , กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มกราคม 2551 , การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศปี 2550 Thailand Quality Award : TQA , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 25 พฤศจิกายน 2550 , ประชุมวิชาการ วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข , หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 27 October 2007 , เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Needs of HIV/AIDS Affected Chidren aged 0-6 years in Northern Thailand ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Xi'an Jiaotong University , China
 • 8 สิงหาคม 2550 , ปัญหาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2550 , ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาพ , สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 - 27 กรกฏาคม 2550 , การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP , สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 กรกฏาคม 2550 , ประชุมสัมมนาร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ... , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 30 มิถุนายน 2550 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , บ้านเทวะ มนตรา รีสอร์ท & สปา อ.หางดง เชียงใหม่ , ไทย
 • 28 - 30 พฤษภาคม 2550 , อบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรด้วย SPSS/FW , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 23 - 27 เมษายน 2550 , อบรม เรื่อง สถิติวิเคราะห์ตัวแปร , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 ธันวาคม 2549 , อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการใช้ IT เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน , สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 6 - 7 ธันวาคม 2549 , การปกป้องอาสาสมัครในโครงการวิจัย , กรีนเลค รีสอร์ท , ไทย
 • 13 - 14 ตุลาคม 2549 , ประชุม เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ , ไทย
 • 1 - 2 กันยายน 2549 , เสนอผลงาน เรื่อง "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการให้อาหารทารกและเด็กป่วย" , อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , ไทย
 • 31 สิงหาคม 2549 - 1 กันยายน 2549 , ประชุม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล , ห้องประชุมอาคารพิทยาพัฒน์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 19 สิงหาคม 2549 , สัมมนา เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอน สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 - 14 กรกฏาคม 2549 , อบรม ฟื้นฟูความรู้เรื่องแนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักาวัณโรคในเด็ก 0 - 15 ปี , รร.โนโวเทล จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 มีนาคม 2549 , สัมมนา การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาในปีการศึกา 2549 , ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2549 , ประชุม การบริหารจัดการข้อมูลสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ , สำนักบริการวิชาการ มช , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 14 - 16 November 2005 , Health Culture Nursing : International Nursing Conference , Fudan University, School Nursing, Shanghai P.R China ,
 • 26 - 30 กันยายน 2548 , ประชุม การประเมินผลการวิจัยในภาพรวมของประเทศและประเมินนโยบายและแนวทางกากรวิจัยของาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 - 2549) , รร.เซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2548 , การวิจัยทางการพยาบาล : ความเป็นเลิศของการปฏิบัติเพื่อสุขภาพคนไทย , รร.เรดิสัน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 - 10 สิงหาคม 2548 , การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , รร.ลานนาพาเลซ , ไทย
 • 1 - 2 กรกฏาคม 2548 , ประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ขอรับทุนจากแผนงานฯ , รร.เดอะทวินทาวน์เวอร์ , ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2548 , การอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง การพัฒนาจริยธรรมนักวิจัยสำหรับนักวิจัยทางการพยาบาล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2548 , ประชุมวิชาการสถิติประยุกต์เพื่อการพัฒนาครั้งที่ 1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , รร.Northern Heritage , ไทย
 • 22 มีนาคม 2548 , การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ , ดอยคำรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 4 มีนาคม 2548 , วิธีการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ , ไทย
 • 17 กันยายน 2547 , การพัฒนาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 30 กรกฏาคม 2547 , การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ : หนทางมุ่งสู่การดูแลแบบงค์รวม , โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 29 พฤษภาคม 2547 , สถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 , เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 30 เมษายน 2546 , การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (Problem base learning) , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2547 , จริยธรรมการวิจัยทางคลินิกและการทดลองเกี่ยวข้องกับมนุษย์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 มกราคม 2547 , Workshop on Intervention Research Program in Health Promotion , The S.D Avenue Royal River Hotel , Bangkok , ไทย
 • 10 - 13 พฤศจิกายน 2546 , การรับรู้และการสื่อสารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ , สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 1 พฤศจิกายน 2546 , ประชุม การพยาบาลไทย:บทบาท ภารกิจ สู่ความสำเร็จในระบบหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ , เซ็นทรัลพล่าซ่า , ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2546 , การใช้ผลงานวิจัยเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 23 - 24 กรกฏาคม 2546 , ประชุม การใช้ผลงานวิจัยเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง , ม.สุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2546 , การเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาล ครั้งที่ 3 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2545 , นิทานไวรัชเดวิม่อน เพื่อนำมาใช้ในการวิจัยของคณะฯ , โรงแรมบางกะปิ รอยัลโรส , ไทย
 • 23 - 25 มกราคม 2545 , Pediatrie AIDS , อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 10 โรงพยาบาลมงกุฎเกล้า กทม. , ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2544 , การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและพัฒนา , ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มช. , ไทย
 • 10 March 2001 - 12 June 2001 , ดูงานด้าน Care of Children with acute illness and their families , School of Nursing, University of Washington, Seattle , United States Of America
 • 7 - 8 ธันวาคม 2543 , Update on Common Pediatric Problems ครั้งที่ 1 , ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. , ไทย
 • 19 - 21 มกราคม 2543 , Update on Pediatric Infectious Diseases III , กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 18 มกราคม 2542 , Update on Pediatric Infectious Disease II , โรงพยาบาลพระมงกุฏ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 21 กันยายน 2563 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” , ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (รุ่นที่ 2), ณ หน่วยเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 กรกฏาคม 2562 ,โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Course) ระยะที่ 2, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2),
 • 3 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 2), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 2 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (วันที่ 1), ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 22 พฤษภาคม 2562 ,โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (team building and service mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 1) , ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 25 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์และข้าราชการอาวุโสของคณะฯ , ณ ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2562 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องพักอาจารย์ บุคลากร ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 17 ธันวาคม 2561 ,โครงการประชุมและชี้แจง เรื่อง การลาออนไลน์ในระบบ CMU MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 3), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 12 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 11 - 13 มิถุนายน 2561 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2561 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง) ,
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 ธันวาคม 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ,โครงการประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 ตุลาคม 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 : กิจกรรมกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง , ณ ห้องประชุมอาจารย์และบุคลากร ชั้น 1 อาคารเทพกวี กุศลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มช. : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี” ,
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 21 ธันวาคม 2559 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2559, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 27 สิงหาคม 2559 - 1 กันยายน 2559 ,โครงการมหกรรม Big Cleaning Day 2559 "ทำความดีถวายแม่หลวง",
 • 17 สิงหาคม 2559 ,การประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กับบุคลากรคณะฯ(สายวิชาการ),
 • 15 สิงหาคม 2559 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 1 สิงหาคม 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 มิถุนายน 2559 ,พิธีเปิด โครงการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 “กาดเมืองมอกม่วน: ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล”, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (ปี 2560-2564) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 เมษายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 , ณ ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 11 เมษายน 2559 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมืองและทำขนมไทย ), ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1
 • 25 ธันวาคม 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) : แนวทางการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2) , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 ตุลาคม 2558 ,โครงการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 2), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 กรกฏาคม 2558 ,โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ SAR ของหลักสูตร,
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 เมษายน 2557 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ), ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 18 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรม KM IT QA ประจำปี 2556-2557, ณ บริเวณลานกิจกรรม และ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุดมีชีวิต ชั้น 1 อาคาร 2
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 กันยายน 2556 ,การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557, ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ,โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร เรื่อง เติมรัก สามัคคี และพลังใจเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยดัน, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท และโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 19 ธันวาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบและการทำคลังข้อสอบ, ห้องเรียน N4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2533 : วท.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2524 : วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อ
 • Research Ethics
 • Research Methodology
 • Multimedia in pediatric nursing

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 24 มกราคม 2555 , รางวัล ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ.2554 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 14 กันยายน 2553 , พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2553 สาขาการศึกษาพยาบาล ระดับอาจารย์พยาบาล , สภาการพยาบาล
 • 15 สิงหาคม 2552 , อาจารย์ ดีเด่น สาขาการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552 , คณะพยาบาลศาสตร์

การรับเครื่องราชฯ

 • 2555 , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2550 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2550 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2547 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2544 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2540 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2535 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2530 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th