KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง

Khanokporn Sucamvang

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ศูนย์บริการพยาบาล
โทรศัพท์ : +66 53 94 9160
อีเมล์ : khanokporn.su@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้อำนวยการ , สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

หัวหน้าโครงการโครงการร่วมวิจัย

เอกสารวิชาการ

วารสารวิชาการ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

กรรมการภายในคณะฯ(มีวาระการดำเนินงาน)

กรรมการภายในคณะฯ(ไม่มีวาระการดำเนินงาน)

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

บริการวิชาการ


  กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • 24 สิงหาคม 2552 ,ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนนอกระบบตามโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ,ไทย
 • 3 สิงหาคม 2552 ,ร่วมการตรวจความพร้อมของโรงเรียนเอกชน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ,ไทย
 • 10 มิถุนายน 2552 ,คณะกรรมการตรวจความพร้อมของอาคารสถานที่ และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ,ไทย
 • 11 มีนาคม 2552 ,ให้คำแนะนำและทำการกำกับตรวจสอบในองค์ประกอบสำคัญของการประกันคุณภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย ,ไทย

  อาจารย์พิเศษ
 • 5 - 6 กันยายน 2552 ,นิเทศการอบรมการฝึกอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย
 • 14 กรกฏาคม 2552 ,นิเทศการอบรมการฝึกอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย

  ที่ปรึกษาโครงการ
 • 30 สิงหาคม 2556 ,กรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 มีนาคม 2554 ,ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดเชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2552 ,ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา และให้ข้อชี้แนะแนวทางการทำงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ, มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ,ไทย

  กรรมการอื่นๆ
 • 22 กันยายน 2557 ,กรรมการตัดสินการประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2553 ,ตรวจประเมินคุณภาพอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย

  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ)
 • 7 พฤศจิกายน 2560 ,ความรู้ สมรถนะแห่งตนและความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุที่เป็นโรคกระดูกพรุน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 ตุลาคม 2559 ,ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองในการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทรวงอก, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 สิงหาคม 2558 ,พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2558 ,ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของผู้ที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 เมษายน 2558 ,ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันอาการชักในเด็กของผู้ดูแล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 ธันวาคม 2557 ,ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพ น้ำหนักตัว ดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของผู้ที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 พฤศจิกายน 2557 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของมารดาสำหรับป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคปอดอักเสบในเด็ก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 ตุลาคม 2557 ,ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจที่ได้รับยาวาร์ฟารินต่อความสม่ำเสมอในการรับประทางยาวาร์ฟารินและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร, วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2557 ,การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มิถุนายน 2557 ,ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มิถุนายน 2557 ,ผลของการจัดการความปวดอย่างมีแบบแผนต่อความปวดและความพีงพอใจ ในการจัดการกับความปวดของผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง ณ โรงพยาบาลชลบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 23 เมษายน 2557 ,ผลของการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออาการท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 2 มกราคม 2557 ,การพัฒนาหุ่นจำลองแผลสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มกราคม 2557 ,การถ่ายโอนการเรียนรู้และปัจจัยสิ่งแวดล้อมของพยาบาลที่สำเร็จจากการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 6 ธันวาคม 2556 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ที่ได้รับเคมีบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปาก ของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,ความต้องการและการได้รับการตอบสนองต่อความต้องการจากการเยี่ยมก่อนผ่าตัดของพยาบาลห้องผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมการส่งเสริมศักยภาพพยาบาลที่หน่วยตรวจฉุกเฉินในการจัดการความปวด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 29 สิงหาคม 2556 ,การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุขณะเกิดอุทกภัยในตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มิถุนายน 2556 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อส่งเสริมความสุขสบายในผู้ป่วยขระสลายนิ่วในโรงพยาบาลศรีสะเกษ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 26 มิถุนายน 2556 ,การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้สูงอายุ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย
 • 15 พฤษภาคม 2556 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะขาดน้ำในผู้ป่วยสูงอายุ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2556 ,ประสบการณ์ของพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรองผู้บาดเจ็บ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 22 มกราคม 2556 ,พฤตกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลักและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2555 ,ผลของการใช้ Neurobic exercise ต่อการส่งเสริมความจำในผู้สูงอายุ, มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ,ไทย
 • 17 สิงหาคม 2554 ,ผลของการใช้ดนตรีและการหายใจแบบผ่อนคลายต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องทางนรีเวชในห้องพักฟื้นและภายหลังจำหน่ายออกจากห้องพักฟื้นโรงพยาบาลชลบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2554 ,ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูล อารมณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อความวิตกกังวลและความพึงพอใจของญาติระหว่างผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2554 ,ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 22 กันยายน 2553 ,ผลของโปรแกรมส่งเสิรมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมบริโภคอาหารเฉพาะโรคและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2553 ,ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 4 สิงหาคม 2553 ,ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อมที่รักษาทางการแพทย์แผนไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2553 ,ตรวจประเมินบทความวิจัย เรื่อง "ความต้องการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 4 กุมภาพันธ์ 2553 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นโรคลมชัก, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2012 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลของการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและสมรรถภาพปอดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มีนาคม 2012 ,การประเมินผลการจัดการความปวดเฉียบพลันในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 23 มีนาคม 2553 ,บทความวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด ภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดในโรงพยาบาลสิงห์บุรี", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย
 • 31 กรกฏาคม 2552 ,บทความวิจัย เรื่อง "ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเย็บแผลต่อความรู้ ทักษะการปฏิบัติและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล", คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ไทย

  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพนอกสถาบัน
 • 12 ธันวาคม 2557 ,ตรวจความพร้อมโรงเรียนเอกชน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ,ไทย
 • 16 มิถุนายน 2557 - 16 มิถุนายน 2558 ,คณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557-2558, สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 23 เมษายน 2557 ,คณะกรรมการตรวจความพร้อมฯ เพื่ออนุญาตให้เพิ่มประเภทโรงเรียน ประเภทสามัญศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ,ไทย
 • 18 ธันวาคม 2556 ,ร่วมการตรวจความพร้อมโรงเรียนเอกชน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ,ไทย
 • 13 สิงหาคม 2556 ,กรรมการตัดสินการประกวดการนวดล้านนาเอ็กโซติกในงานมหกรรม Lanna Health Fair, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 กรกฏาคม 2555 ,ร่วมประชุมวางแผน และเป็นกรรมการส่งเสริมพัฒนา "อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา" ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2555 ,ผลของโปรแกรมการอบรมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556 ,คณะกรรมการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2555-2556, สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 18 สิงหาคม 2553 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและระดับน้ำตาลในเลือด : กรณีศึกษาผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ ,ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2553 ,ศึกษาดูงานโครงการศูนย์เวชศาสตร์ดูแลผู้สูงอายุ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2553 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 มีนาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553 ,คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยเชียงราย ,ไทย

  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • 20 กันยายน 2556 ,จุดประกายความคิดด้วยพลังบัณฑิตไทย, คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,ไทย
 • 21 - 23 พฤษภาคม 2556 ,การส่งเสริมพัฒนา "อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา" ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 มีนาคม 2556 ,โครงการ Omkoi Non-Formal Education Project, สโมสรโรตารี่เชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 มกราคม 2556 ,การออกกำลังกายแบบก้าวตามตาราง, มัสยิดอิสลามบ้านฮ่อ ,ไทย
 • 30 พฤษภาคม 2554 ,อบรมจัดทำหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรม, ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 พฤษภาคม 2554 ,อบรมจัดทำหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรม, ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ,ไทย
 • 13 กุมภาพันธ์ 2553 ,การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 - 17 ตุลาคม 2551 ,กรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2551, สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 • 13 ตุลาคม 2551 ,คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2551, สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
 • 11 มิถุนายน 2557 ,เสวนา การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 : บทบาทองค์กรภาครัฐและเอกชน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2557 ,การส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล และ เทคนิคการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

  วิทยากรภายในคณะ
 • 31 มกราคม 2561 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 2 มิถุนายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 19 - 20 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 12 พฤษภาคม 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 6 พฤษภาคม 2558 ,โครงการการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 22 เมษายน 2558 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2558 ,การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ : ความก้าวหน้ารับปีอาเซียน, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 2 กันยายน 2557 ,การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 3 เมษายน 2557 ,ก้าวทันความรู้สู่การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ศตวรรษที่ 21 : Update Orthopedic Nursing in 21, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 มีนาคม 2557 ,โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 27 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 25 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 5 มีนาคม 2557 ,หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 15 ตุลาคม 2556 ,พานักศึกษาพยาบาลจาก Uppsala University ประเทศสวีเดน ศึกษาดูงาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2556 ,โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการ สปาเพื่อสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 17 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 14 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 1 พฤษภาคม 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 เมษายน 2556 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2555 ,โครงการอบรมกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กรกฏาคม 2555 ,นิเทศผู้เข้าอบรมเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 • 30 กันยายน 2554 ,อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14, ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 30 มิถุนายน 2554 ,โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 20 มิถุนายน 2554 ,โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2554 ,โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 พฤษภาคม 2554 ,โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการสปาเพื่อสุขภาพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 18 มีนาคม 2554 ,หลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 11 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 10 กุมภาพันธ์ 2554 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1, ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 31 พฤษภาคม 2553 - 2 มิถุนายน 2553 ,พยาบาลวิชาชีพกับการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2553 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 29 กันยายน 2552 ,การดูแลผสมผสาน : ทางเลือกใหม่เพื่อภาวะสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 16 กันยายน 2552 ,วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ประสบการณ์การใช้ศาสตร์และศิลป์สำหรับชะลอความเสี่อมในการดูแลผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 มิถุนายน 2552 ,ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 27 เมษายน 2552 ,สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล, ศูนย์บริการพยาบาล ,ไทย
 • 3 มีนาคม 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2552 ,อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น), สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 • 19 - 21 มกราคม 2552 ,พยาบาลวิชาชีพกับการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ, สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 19 - 20 กันยายน 2563 , โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDG” , โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 มิถุนายน 2562 , ประชุมหารือการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตรระดับอุดมศึกษา , สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 23 - 24 มิถุนายน 2561 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 31 มีนาคม 2561 , ประชุมวางแผนฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะทาง , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 14 มีนาคม 2561 , ฟังบรรยายพิเศษ คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 - 23 ธันวาคม 2560 , Meet the Dean ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 และสัมมนา เรื่อง องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ จังหวัดลำพูน , ไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2560 , ประชุมคณะทำงานจัดทำคลังข้อสอบเพื่อใช้ทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นดำเนินการ ครั้งที่ 1/2560 , กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , ไทย
 • 5 กรกฏาคม 2560 , ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการและแนวทางบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 24 - 25 มิถุนายน 2560 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0 , โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 3 มิถุนายน 2560 , สัมมนา "รวมใจ รวมพลัง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 พฤษภาคม 2560 , ฟังบรรยาย Inter-Professional Education (For Health Professionais) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 3 มีนาคม 2560 , ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 ตุลาคม 2559 , ประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 , โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 - 27 พฤศจิกายน 2558 , ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุประจำปี 2558 , โรงแรมอโมรา ท่าแพ , ไทย
 • 24 กันยายน 2558 , พาอาจารย์จาก Dristianstad University, Saweden ไปดูงาน , ท่าวังตาล ท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย
 • 22 กันยายน 2558 , พาอาจารย์จาก Dristianstad University, Saweden ไปดูงาน , ท่าวังตาล ท่ากว้าง อ.สารภี , ไทย
 • 10 - 13 กันยายน 2558 , ประชุมวิชาการ CARDIOLOGY CONFERENCE , โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2558 , ประชุมโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ , มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ , ไทย
 • 24 - 28 สิงหาคม 2558 , โครงการการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2558 การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ในวัยเกษียณ รุ่นที่ 3/2558 , โรงแรมอโมรา ท่าแพ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล , ไทย
 • 6 สิงหาคม 2558 , สัมมนาเพื่อเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ , ไทย
 • 15 กรกฏาคม 2558 , ประชุมโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ , มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ , ไทย
 • 13 กรกฏาคม 2558 , อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 27 - 28 มิถุนายน 2558 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6" , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 3 - 5 มิถุนายน 2558 , ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย
 • 29 เมษายน 2558 , ประชุมโครงการจิตอาสาวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพี่งพาในเขตเมืองเชียงใหม่ , โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ แอนด์รีสอร์ท , ไทย
 • 19 มีนาคม 2558 , ประชุมโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง , มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ , ไทย
 • 25 กุมภาพันธ์ 2558 , ประชุมโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง , มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ , ไทย
 • 30 มกราคม 2558 , ประชุมกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 12 มกราคม 2558 , ประชุมโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง , มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ , ไทย
 • 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 , ประชุมวิชาการสมาคมด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 , โรงแรมลานนาพาเลซ , ไทย
 • 4 พฤศจิกายน 2557 , ประชุม โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ , มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ , ไทย
 • 21 ตุลาคม 2557 , ประชุมเพื่อสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสหสาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา , บัณฑิตวิทยาลัย , ไทย
 • 26 กันยายน 2557 , สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ , รติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กันยายน 2557 , ประชุมคณะทำงาน โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง , มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ , ไทย
 • 1 - 4 กันยายน 2557 , ประชุม Asia/Pactific Regional Conference on Ageing Older People in Ageing Societies : Burden or Resource , โรงแรมดิอิมเพรส , ไทย
 • 23 กรกฏาคม 2557 , สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามกรอบ TQF , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 20 กรกฏาคม 2557 , ประชุม การจัดเรียงลำดับสินค้าไม่ปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 16 กรกฏาคม 2557 , สัมมนา การนำ Internet มาใช้ประโยชน์ในการจัดการความรู้ทางการแพทย์ , โรงแรมรติลานนา , ไทย
 • 6 - 9 June 2014 , เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือในการทำวิจัยในด้านการออกกำลังกายแบบก้าวตามตาราง Square-Stepping Exercise และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำวิธีการออกกำลังกายแบบ SSEมาใช้ในผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นวิทยากรบรรยายนในด้าน SSE ณ ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศญี่ปุ่น , Japan
 • 23 - 25 พฤษภาคม 2557 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 เรื่อง โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน , โรงแรมแชงกรี-ลา , ไทย
 • 28 February 2014 - 3 March 2014 , บรรยายเรื่อง Strategy of Nursing Practice toward Successful Agin ณ ประเทศญี่ปุ่น , Kagawa University , Japan
 • 28 มกราคม 2557 , อบรมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 พฤศจิกายน 2556 , ประชุมวิชาการ ก้าวต่อไปของจิตเวชศาสตร์ในระบบสุขภาพไทย , โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน , ไทย
 • 18 กันยายน 2556 , ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรฐานการจัดบริการในสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีออร์ท เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 พฤษภาคม 2556 , ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ไทย
 • 17 - 22 September 2012 , เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Impact of the Volunteer-Based Home Care Program for Thai Older People ณ ประเทศญี่ปุ่น , เมืองคากาวา , Japan
 • 3 กันยายน 2555 , อบรม Module 17 เรื่อง Process SIPOC Model , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 25 - 26 สิงหาคม 2555 , โครงการสัมมนาผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 , ห้องประชุมยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2555 , ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาฯ , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2555 , ฟังบรรยาย การเรียนการสอนการพัฒนาบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 1 - 4 August 2012 , ศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , วิทยาลัยสาธารณสุขหลวงพระบาง และมหาวิทยาลัยสุพานุวง , Lao
 • 28 - 29 มิถุนายน 2555 , ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 13 เรียนรู้บูรณาการงานกับชีวิต , โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 มิถุนายน 2555 , ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Spa , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2555 , ประชุมโครงการบูรณาการงานผู้สูงอายุ , คณะแพทยศาสตร์ , ไทย
 • 18 - 20 พฤษภาคม 2555 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 , โรงแรมดุสิตไดส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2555 , ประชุมพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว , โรงแรมฟูราม่า , ไทย
 • 6 - 13 May 2012 , เข้าร่วมประชุม HelpAge Network Asia/Pacific Regional Conference "Rapid Agein: A Caring Future" ณ ประเทศสหภาพพม่า , เมืองร่างกุ้ง , Burma
 • 2 พฤษภาคม 2555 , อบรม Module 14 เรื่อง Process Step : Service Blueprint , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2555 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 3 , โรงแรมอัลไพล์กอล์ฟ บ้านธิ ลำพูน , ไทย
 • 19 มีนาคม 2555 , อบรม Module 13 เรื่อง Work Process/Sub Process , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 5 มีนาคม 2555 , สัมมนา กิจกรรมการพัฒนาศักภาพการบริการ และการนำภูมิปัญญาสร้างธุรกิจที่มีอัตลักษณ์ และร่วมปรึกษาหารือการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมโครงการฯ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 14 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรม Module 12 เรื่อง Work System Management Concept , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 2 , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2555 , อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ช่วงที่ 1 , โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ , ไทย
 • 11 มกราคม 2555 , ประชุม ภาวะสมองเสื่อมและการประชุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกขององค์การอัลไซเมอร์นานาชาติ , โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา , ไทย
 • 28 ธันวาคม 2554 , ประชุมกรรมการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2554 , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 15 - 19 พฤศจิกายน 2554 , ประชุมเพื่อคัดสรรสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแบบอัตลักษณ์ล้านนา และคุณภาพอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา , สถานประกอบการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2554 , ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ พ.ศ.2554 , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 19 ตุลาคม 2554 , ประชุมสรุปผลดำเนินการจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2554 , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 13 ตุลาคม 2554 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดสรรสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแบบอัตลักษณ์ล้านนา , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 2 - 8 October 2011 , ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหาร วิจัย บริการวิชาการและร่วมทำวิจัยสถาบัน ณ ประเทศสวีเดน , ณ School of Health and Society, Nursing Programme , Sweden
 • 27 - 28 สิงหาคม 2554 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 , โรงแรมเบลล์ วิลล่า อ.หางดง จ.เชียง , ไทย
 • 18 - 19 สิงหาคม 2554 , ประชุมการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน , หอประชุมกองทัพเรือ , ไทย
 • 26 กรกฏาคม 2554 , ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน Wellhess Spa Service Requirements , โรงแรมยูเรเซีย , ไทย
 • 2 มิถุนายน 2554 , ทำบันทึกความเข้าใจกับสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ และสโมสรโรตารี่ทสุรุกะ , โรงแรมแคทารีฮิลล์ , ไทย
 • 20 พฤษภาคม 2554 , ประชุมโครงการสัมมนาทิศทางการพยาบาลเฉพาะทางที่สอดคล้องกับปัญหาและทรัพยากรของประเทศ , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2554 , ยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่โดยใช้กระบวนการการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2 - 4 พฤษภาคม 2554 , อบรมยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ , โรงแรมศิรินาถการ์เด้น , ไทย
 • 15 มีนาคม 2554 , ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันผู้ผลิตผู้ให้บริการในงานธุรกิจบริการสุขภาพ , พักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล นนทบุรี , ไทย
 • 14 มีนาคม 2554 , โครงการพบปะคณบดี ครั้งที่1 /2554 , คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 3 มีนาคม 2554 , ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ , โรงแรมอมารีรินคำ , ไทย
 • 2 มีนาคม 2554 , อบรม Module 10 เรื่อง Action Plan , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 , ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธและแผน , ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 13 - 14 มกราคม 2554 , อบรม Module 9 เรื่อง " Balance Scorecard" , โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน , ไทย
 • 13 - 14 มกราคม 2554 , อบรม การบริหารสัญญาจ้าง การเขียนงวดงานอย่างถูกต้อง และการจัดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 9 ธันวาคม 2553 , ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินคุณภาพอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2553 , ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 พฤศจิกายน 2553 , อบรม เรื่อง Strategy Map , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน , ไทย
 • 29 ตุลาคม 2553 , นำนักศึกษาดูงาน , สถานีอนามัยทาปลาดุก , ไทย
 • 15 - 16 ตุลาคม 2553 , สัมมนาผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2553 , ปานวิมานรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่ริม , ไทย
 • 12 - 13 ตุลาคม 2553 , อบรม เรื่อง SWOT Analysis , โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง , ไทย
 • 27 กันยายน 2553 , ประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแก่สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ , สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ , ไทย
 • 17 กันยายน 2553 , การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย , สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ไทย
 • 1 - 5 September 2010 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ ประเทศอังกฤษ , ประเทศอังกฤษ , England
 • 27 - 28 สิงหาคม 2553 , โครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความสุขและพลังในการทำงาน , ระวี-วารี รีสอร์ท แอนสปา , ไทย
 • 20 สิงหาคม 2553 , เสนอความก้าวหน้าการจัดอบรมโครงการสปาเพื่อสุขภาพตามงบไทยเข้มแข็ง , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 5 สิงหาคม 2553 , การวิพากษ์โครงร่างองค์กรของส่วนงานต่าง ๆ , โรงแรมอมารีรินคำ , ไทย
 • 22 - 23 กรกฏาคม 2553 , ศึกษาดูงานโครงการศูนย์เวชศาสตร์ดูแลผู้สูงอายุ , จังหวัดชลบุรี , ไทย
 • 21 กรกฏาคม 2553 , รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 1 มิถุนายน 2553 , โครงการ Meet the Dean , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 21 - 23 พฤษภาคม 2553 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 28 เมษายน 2553 , ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2533 , โรงแรมแกรนด์วิว , ไทย
 • 10 มีนาคม 2553 , บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระกับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ , โรงแรมดิเอ็มเพรส , ไทย
 • 15 กุมภาพันธ์ 2553 , การเสนอผลงาน , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 มกราคม 2553 , สัมมนาเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ , โรงแรมอมารีรินคำ , ไทย
 • 21 ธันวาคม 2552 , ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ครั้งที่ 8/2552 , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย
 • 28 - 29 พฤศจิกายน 2552 , เก็บข้อมูลวิจัย , ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี , ไทย
 • 19 - 20 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมวิชาการนานาชาติ Toward the Modern Challenges of Nursing Profession for Sufficiency Health , มหาวิทยาลัยคริสเตียน , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2552 , ประชุมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2553-2554 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ตุลาคม 2552 , สมาธิ เข็มทิศแห่งปัญญา และการแก้กรรม , ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 5 - 6 ตุลาคม 2552 , ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำ TOR-JA ในระบบ CMU-MIS , ห้องประชุมเปรียบ ปัญวณิช , ไทย
 • 12 - 16 September 2009 , ดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ ประเทศเกาหลีใต้ , ประเทศเกาหลีใต้ , Korea
 • 27 สิงหาคม 2552 , ศึกษาดูงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหาร , บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด บางซื่อ , ไทย
 • 5 - 7 สิงหาคม 2552 , ดูงานโครงการ South to South cooperation , กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 2 - 19 สิงหาคม 2552 , โครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2552 , โครงการต้นกล้าอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 24 มิถุนายน 2552 , เพื่อจัดทำมาตรฐานหลักสูตรกลางผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 15 - 16 มิถุนายน 2552 , ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในระดับนานาชาติที่โดดเด่นในเอเชีย , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 26 - 27 พฤษภาคม 2552 , ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น เพื่อกำหนด Demand ที่สมดุล และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA , โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่ , ไทย
 • 25 พฤษภาคม 2552 , ประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 22 - 24 พฤษภาคม 2552 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 เรื่อง CMU : University of Excellence for Beautiful Wisdom , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 22 พฤษภาคม 2552 , การเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลก : โอกาสหรือความท้าท้าย , โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2552 , ประชุมวิชาการและงานแสดงกตเวทิตาคณาจารย์อาวุโส , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 14 - 15 พฤษภาคม 2552 , นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 9 - 12 April 2009 , ไปเจรจาการค้า การลงทุน การศึกษาไทยและจับคู่ธุรกิจ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองเซี่ยเหมิน , China
 • 8 เมษายน 2552 , ร่วมสัมมนานโยบายและแนวทางการร่วมผลิตพยาบาลเฉพาะทาง , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 12 - 13 มีนาคม 2552 , ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานหลักสูตรกลางผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ , โรงแรมริชมอนด์ , ไทย
 • 16 กุมภาพันธ์ 2552 , ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน , โรงแรมอารีรินคำ , ไทย
 • 30 มกราคม 2552 , ประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานประกอบการสปา , กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 10 มกราคม 2552 , การวางแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2552-2555 , ฟ่อนคำวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อ.หางดง , ไทย
 • 16 ธันวาคม 2551 , คณะที่ปรึกษาโครงการฯ 3 เดือนต่อครั้ง , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 8 October 2008 - 20 December 2008 , ลาไปฝึกอบรม ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ ประเทศสวีเดน , Umea University , Sweden
 • 17 - 18 กันยายน 2551 , โครงการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของสภาการพยาบาล , สภาการพยาบาล , ไทย
 • 2 กันยายน 2551 , โครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 , โรงแรมสุริวงค์ , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2551 , การจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับกลางสำหรับการบริหารหน่วยงานที่เคยเป็นองค์กรในกำกับและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ , สำนักงานมหาวิทยาลัย , ไทย
 • 1 สิงหาคม 2551 , คณะที่ปรึกษาโครงการ ครั้งที่ 7/2551 , โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว , ไทย
 • 25 มิถุนายน 2551 , สัมมนาเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา , โรงแรมโนโวเทล , ไทย
 • 6 - 11 June 2008 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ประจำปี 2551 ณ ประเทศออสเตรเลีย , กรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก , Australia
 • 20 - 23 May 2008 , ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลผู้สูงอายุหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ ประเทศเกาหลี , กรุงโซล , Korea
 • 11 มีนาคม 2551 , โครงการเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล (Thailand Quality Award : TQA)” , ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 6 มีนาคม 2551 , โครงการเหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (อาจารย์) , ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 4 - 5 มีนาคม 2551 , สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แผน ข , โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 , ไทย
 • 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2551 , การจัดการศึกษา เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , สภาการพยาบาล นนทบุรี , ไทย
 • 14 มกราคม 2551 , โครงการสัมมนา เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 26 ธันวาคม 2550 , ประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2550 , โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 ธันวาคม 2550 , คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณาการความรู้สู่การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 12 พฤศจิกายน 2550 , สัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาหลักสูตรในทศวรรษหน้า : การมุ่งขยายตลาดหรือการเพิ่มคุณภาพ , โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 , ไทย
 • 25 ตุลาคม 2550 , ประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2550 , โรงแรมบีพี เชียงใหม่ , ไทย
 • 27 - 30 September 2007 , ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลผู้สูงอายุในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตปกครองพิเศษมาเก๊า , China
 • 13 - 16 กันยายน 2550 , ประชุม เรื่อง Controversies in Cardiovascular Disease : CMCC 9 , โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง , ไทย
 • 27 สิงหาคม 2550 , ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน , โรงแรมบีพีซิตี้เชียงใหม่ , ไทย
 • 18 กรกฏาคม 2550 , ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 28 พฤษภาคม 2550 , ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ , สำนักงานบริการวิชาการ , ไทย
 • 24 พฤษภาคม 2550 , เข้าร่วมสัมมนาเพื่อหาแนวสร้างเครื่อข่ายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ , โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 17 - 19 พฤษภาคม 2550 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ครั้งที่ 22 เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ , โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ท เชียงราย , ไทย
 • 24 เมษายน 2550 , ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ , โรงแรมธาริน เชียงใหม่ , ไทย
 • 20 เมษายน 2550 , สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ครั้งที่ 22 เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ , สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 29 มีนาคม 2550 , ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน , โรงแรมอมารีรินคำ เชียงใหม่ , ไทย
 • 9 มีนาคม 2550 , สัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการสำหรับผู้อำนวยการองค์กรในกำกับ , สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2550 , อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 23 - 24 มกราคม 2550 , ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดขอบเขต และจัดสร้างเครื่องมือประเมินผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) , โรงแรมเค ยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 22 มกราคม 2550 , การเขียนรายงานเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ , โรงแรมสุริวงค์ซีนิท , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2549 , คณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ , โรงแรมธาริน เชียงใหม่ , ไทย
 • 15 ธันวาคม 2549 , คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน , โรงแรมธาริน เชียงใหม่ , ไทย
 • 24 พฤศจิกายน 2549 , เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ , โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ , ไทย
 • 23 - 27 September 2006 , ศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาผู้บริหาร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , เมืองปักกิ่ง , China
 • 13 กันยายน 2549 , ประชุมร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ "อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน" , โรงแรมบีพีเชียงใหม่ซิตี้ ถนนราชมรรคา เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 กันยายน 2549 , ประชุมแผนพัฒนาสภาการพยาบาล พ.ศ. 2549-2553 , โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ , ไทย
 • 30 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ , โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 8 - 9 สิงหาคม 2549 , อบรม เรื่อง การเขียนบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ , ห้องเชียงดาว โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่ , ไทย
 • 6 - 8 กรกฏาคม 2549 , ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2549 และสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูง , รร.สปิงฟิลด์บีช รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี , ไทย
 • 2 - 4 กรกฏาคม 2549 , สัมมนาสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผน 9 และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานในแผน 10 คณะพยาบาลศาสตร์ , ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 30 May 2006 - 3 June 2006 , นำนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลผู้สูงอายุในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศสิงคโปร์ , Singapore
 • 28 พฤษภาคม 2549 , การสัมมนาการประเมินผลการดำเนินงานของผุ้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2549 , การวิจัยและการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล , โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ , ไทย
 • 25 - 27 มกราคม 2549 , ประชุมวิชาการ Prrvention and Management of Chronic Conditions : International , รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 14 - 15 มกราคม 2549 , โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก กระบวนวิชา 562203 , นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด็ สปา , ไทย
 • 20 ธันวาคม 2548 , ศึกษาดูงาน , ศูนย์ฟื้นฟูสภาพวัดทุ่งบ่อแป้น และ ศูนย์ลำปางรักษ์สมุนไพร จ.ลำปาง , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 พฤศจิกายน 2548 , การสัมมนาการเตรียมการดำเนินงานตามโครสร้างการบริหารงานใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 3) , ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ , ไทย
 • 10 ตุลาคม 2548 , ประชุม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2548 , ไลท์อัพรีสอร์ท แอนด์สปา , ไทย
 • 4 ตุลาคม 2548 , โครงการสัมมนา การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ , ไลฟ์อัพ สปา&รีสอร์ท , ไทย
 • 14 กันยายน 2548 , ประชุม อัตลักษณ์ล้านนาสปา , รร.โลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 3 สิงหาคม 2548 , การออกข้อสอบเพื่อใช้ทดสอบความรู้ ความสามารถ ของผู้ขอประเมินเป็นผู้ดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ , สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ , ไทย
 • 14 - 16 กรกฏาคม 2548 , สัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูง , ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หากตะวันรอน จ.ชลบุรี , ไทย
 • 21 มิถุนายน 2548 , ประชุมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด , ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 มิถุนายน 2548 , การประชุมพิจารณางบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด , ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 10 มิถุนายน 2548 , สัมมนาผู้บริหารองค์กรในกำกับ สำหรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้จัดการองค์กรในกำกับ , รร.เวียงอินทร์ เชียงราย , ไทย
 • 31 มีนาคม 2012 , ประชุมพิจารณาข้อเสนอร่างนโยบายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ , โรงแรมทีเคพาเลซ , ไทย
 • 29 เมษายน 2548 , การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) , ห้องบ้านล้านตอง ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ , ไทย
 • 7 - 10 เมษายน 2548 , ศึกษาดูงาน , คณะพยาบาลฯ ม.ขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ศิริราช , ไทย
 • 12 - 13 มีนาคม 2548 , บทบาทและระดับขีดความสามาถของพยาบาลในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ และพิธีมอบวุฒิบัตรฯ , รร. รามากาเดนส์ กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 กุมภาพันธ์ 2548 , การจัดทำงบประมาณแจ้งหวัดแบบบูรณาการตามยุฃทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2549 , สน.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2547 , การจัดเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ , ม.รังสิต , ไทย
 • 28 กันยายน 2547 , ประชุมเสนอผลงานหน่วยงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ , รร.โลตัสปางสวนแก้ว , ไทย
 • 19 - 30 July 2004 , Participated in the Institute for Nurse Educators Two-Week PBL Workshop , McMaster University, School of Nursing , Canada
 • 15 มิถุนายน 2547 , การประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือผู้ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 2 , ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 8 มิถุนายน 2547 , การประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือผู้ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 1 , ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 17 - 22 May 2004 , การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชา Adult Nursing , Yonsei University , Korea
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2547 , การจัดการองค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา (Knowledge Management in Acdemic Instiute) , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 13 - 19 March 2004 , Advanced Practice Nursing and Health Care in the United States , The University of Hawaii at Manoa, School of Nursing & Dental Health , United States Of America
 • 12 ธันวาคม 2546 , ประชุมภารกิจและแนวทางปฏิบัติงานของสถาบันฝึกอบรมหลักสาขาพยาบาลศาสตร์ , ห้องแกรนด์ฮอล์2 โรงแรมรามาการ์เดน กทม. , ไทย
 • 16 ตุลาคม 2546 , ประชุม คณะกรรมการกำหนดหลักสูตรการอบรมและจัดทำตำราเรื่องการจัดบริการสปา , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ไทย
 • 28 September 2003 - 4 October 2003 , การบริหารงานการบริการวิชาการ การจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศในสถาบันการศึกษา , ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ กรุงไทเป ใต้หวัน , China
 • 5 - 6 กันยายน 2546 , การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ , โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ , ไทย
 • 22 เมษายน 2546 , ประชุมสามัญประจำปี พศ.2546 ของคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ , ห้องประชุมอาคารเทอดพระเกียรติ สำนักบริการสภากาชาดไทย กรุงเทพ , ไทย
 • 20 มกราคม 2546 , การชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ห้องประชุมสำนักพัฒนาเรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ตึกคณะส้งคมศาสตร์ ชั้ 3 มช. , ไทย
 • 22 พฤศจิกายน 2545 , คณะกรรมการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอระดับจังหวัด , ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย
 • 22 กรกฏาคม 2545 , คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/45 เพื่อปรึกษาหารือการดำเินินงานของมูลนิธิฯ , ห้องประชุมอาคารเทอดพระเกียรติ สำนักบริหาร สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ , ไทย
 • 26 - 30 May 2002 , Development of Regional Profile for Care of the Elderly , - , Nepal
 • 10 พฤษภาคม 2545 , คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ , สปอร์ตคลับ อ.แม่ิริม จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 10 พฤษภาคม 2545 , Agenda for the TCDC Meeting with DTEO and UNICEF (DRAFT) , UNICEF Offece for Thailand กรุงเทพฯ , ไทย
 • 19 มีนาคม 2545 , คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2545 , ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติฯ สำนักบริหารสภากาชาดไทย กทม. , ไทย
 • 7 - 9 มีนาคม 2545 , Comprehensive Respiratory Care and Mechanical Ventilation Workshop 2002 , โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด , ไทย
 • 7 - 9 มีนาคม 2545 , Comprehensive Respiratory Care and Mechanical Ventilation Workshop 2002 , โรงแรมเชียงใหม่ออกคิด , ไทย
 • 13 - 14 ธันวาคม 2544 , การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR) , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มช. , ไทย
 • 28 - 30 พฤศจิกายน 2544 , ประชุมวิชาการประจำปี (Prevention And Remedies of Disability) , โรงแรมตวันนารามาดา สุรวงศ์ กทม. , ไทย
 • 15 กันยายน 2544 , การผลิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นบัณฑิตอุดมคติไทย , ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 22 - 24 สิงหาคม 2544 , การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง , โรงแรมดิแอมเมอรัล , ไทย
 • 14 สิงหาคม 2544 , การบันทึกรายงานการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ , สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 13 มิถุนายน 2544 , การผลิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นบัณฑิตอุดมคติไทย , ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ , ไทย
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2544 , มิติใหม่ของการปฎิรูปสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 14 - 16 พฤษภาคม 2544 , มิติใหม่ของการปฎิรูปสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา , โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย , ไทย
 • 13 - 18 May 2001 , Regional Meeting for Arrow's Women NGO Partners , มาเลเชีย , Malaysia
 • 24 เมษายน 2544 , Management of Chronic Arthritic Patient , อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมฯ กทม. , ไทย
 • 24 - 29 March 2001 , ศึกษาดูงานสถาบันการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาผู้บริหาร , เกาหลีใต้ , Korea
 • 25 September 2000 - 25 December 2000 , เตรียมความพร้อมในด้านการเรียนการสอนและพัฒนาโครงร่างการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ , สหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 4 - 5 สิงหาคม 2543 , การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา , บ้านกลางดวย อ.หางดง , ไทย
 • 24 - 26 เมษายน 2543 , การวิจัยท้องถิ่น , โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ไทย

การเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ(จากการสแกนลายนิ้วมือ)

 • 14 สิงหาคม 2563 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และการถ่ายทอดสดผ่าน FON CMU - YouTube channel
 • 25 กุมภาพันธ์ 2563 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ได้ TQC แล้วเราจะทำอย่างไร”,
 • 20 มกราคม 2563 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2562, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 20 ธันวาคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 21 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับอาจารย์,
 • 17 ตุลาคม 2562 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี(Meet the Dean)-สำหรับบุคลากร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กันยายน 2562 ,โครงการกตเวทีจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 สิงหาคม 2562 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 47 ปี(59 ปีการศึกษาพยาบาล) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562,
 • 13 กรกฏาคม 2562 ,การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking),
 • 8 - 9 กรกฏาคม 2562 ,โครงการสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561,
 • 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ,โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ,
 • 4 มกราคม 2562 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศ่ึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2561 ,โครงการองค์กรแห่งความสุข : การปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพบปะสนทนากับคณบดี และโครงการบ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ, ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • 29 ตุลาคม 2561 ,โครงการรับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับฟังการนำเสนอ), ณ โรงแรมแคนทารี่่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2561 ,โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2561 ด้วยใจรักจากใจ สายใยผูกพัน, ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และหอ้งประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2561 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58 และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี , ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กรกฏาคม 2561 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 มกราคม 2561 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2561, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4 มกราคม 2561 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สมานสามัคคี รับปีจอ 2561”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 6 พฤศจิกายน 2560 ,รับฟังผลการประเมินประเมินคุณภาพองค์กร ประจำปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการ,
 • 25 กันยายน 2560 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2560, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2560 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี การศึกษาพยาบาลปีที่ 57 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และอาคาร 55 ปีพยาบาล มช.
 • 18 กรกฏาคม 2560 ,โครงการการออกแบบกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 1 “การวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์”, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กรกฏาคม 2560 ,โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุณธรรม สู่การปฏิบัติ : ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจดี”” , ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 มิถุนายน 2560 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 22 พฤษภาคม 2560 ,โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA/EdPEx, ห้องประชุม เปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 28 เมษายน 2560 ,โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 (กิจกรรมดำหัวคณบดี อาจารย์ และข้าราชการอาวุโส), ลานดอกปีบ หลังอาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่
 • 13 มีนาคม 2560 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (สำหรับคณาจารย์), ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 กุมภาพันธ์ 2560 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 ธันวาคม 2559 ,โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HRM), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัญยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 , ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 26 กันยายน 2559 ,โครงการมุฑิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2559,
 • 14 กันยายน 2558 ,โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2558, ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กันยายน 2558 ,การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 15 สิงหาคม 2558 ,โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี และทำบุญทอดผ้าป่า , ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 28 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับบุคลากร), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 กรกฏาคม 2558 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี( Meet the Dean) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (สำหรับอาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 16 กรกฏาคม 2558 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 6 กรกฏาคม 2558 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: บทเรียนจากสารภีโมเดล , ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 2), ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน 2558 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์ (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 อาคาร 1 และ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2
 • 22 มิถุนายน 2558 ,โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (สำนักวิชา) วันที่ 1, ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1
 • 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 2), ศูนย์พัฒนาศักยภาพสปาเพื่อสุขภาพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • 16 - 17 มิถุนายน 2558 ,โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการขับเคลื่อนองค์กร (วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
 • 31 มีนาคม 2558 ,โครงการ QA สัญจร คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ: การนำแผนไปสู่การปฎิบัติและผลลัพธ์,
 • 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ,โครงการประชุมวิชาการ 55 ปีการศึกษาพยาบาล มช. : วิจัย นวัตกรรมล้ำหน้า การศึกษาและปฎิบัติก้าวไกล (Fostering Potential in Nursing to Research, Innovation, Education and Practice) (คณาจารย์),
 • 26 มกราคม 2558 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2557, ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2558 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “สร้างสุขร่วมกันรับขวัญวันปีใหม่: Together for Happy New Year”, ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 26 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการเดินเพื่อชีวิต (Walking for Life) ครั้งที่ 2 (ประชุมคณะกรรมการ), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 พฤศจิกายน 2557 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดี ( Meet the Dean) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ช่วงเช้า อาจารย์), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development) (ระยะที่ 2), ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล
 • 27 ตุลาคม 2557 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557 “รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กันยายน 2557 ,โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2557 (ระยะที่ 3), โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 15 กันยายน 2557 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
 • 28 สิงหาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ), คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2557 ,โครงการมหกรรมเปิดบ้านแห่งสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557, ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 1 แฟลตอาจารย์พยาบาล 6 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 สิงหาคม 2557 ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการพัฒนาองค์กร (Leadership for Organization Development), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 24 กรกฏาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 10 กรกฏาคม 2557 ,การประชุมเพื่อรับฟัง การจัดทำภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) ในปีการศึกษา 2557 สำหรับคณาจารย์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 กรกฏาคม 2557 ,โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (พิธีหล่อเทียนพรรษา), ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 • 10 มิถุนายน 2557 ,โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ณ โรงแรม แคนทารีฮิลล์ จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 20 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2) วันที่ 2, ณ สิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • 16 พฤษภาคม 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2 พฤษภาคม 2557 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ทางการพยาบาล ครั้งที่ 2, อาคาร 2 และ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 2),
 • 1 - 2 เมษายน 2557 ,โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ระยะที่ 1 วันที่ 1), ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 มีนาคม 2557 ,โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาโท) ,
 • 4 มีนาคม 2557 ,โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) คณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 4 กุมภาพันธ์ 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ(The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 2 , ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 3 มกราคม 2557 ,โครงการประชุมวิชาการ 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาคตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (The Future of Population’s Health: Transcultural Nursing and Health Care Quality) วันที่ 1, ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 9 มกราคม 2557 ,โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556, ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 • 24 ธันวาคม 2556 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด) , ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 9 ธันวาคม 2556 ,โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”, ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2556 ,โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพาตัวใจกลับบ้าน, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 30 กันยายน 2556 ,ประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 16 กันยายน 2556 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 กันยายน 2556 ,โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2), ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 • 15 สิงหาคม 2556 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556 (ภาคเช้า), ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2556 ,การบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กร Happy เริ่มที่ “สุขของคนทำงาน” (ภาคบ่าย),
 • 30 กรกฏาคม 2556 ,โครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 1 กรกฏาคม 2556 ,โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 20 พฤษภาคม 2556 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2556, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น ๒ อาคาร ๑
 • 29 เมษายน 2556 ,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล (ระยะที่ 1), ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 อาคาร 2 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 และลานจอดรถ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 8 มีนาคม 2556 ,โครงการอบรมตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555, ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ,การประชุมสรรหา หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 26 ธันวาคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ รื่นเริง ปีใหม่ สดใส สองห้าห้าหก”, สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(14 พย.55),
 • 13 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(13 พย.55),
 • 12 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Biennial Joanna Briggs International Colloquium 2012 ครั้งที่ 8 Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice(12 พย.55), ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • 5 พฤศจิกายน 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 , ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 12 ตุลาคม 2555 ,โครงการพบปะสนทนากับคณบดีครั้งที่ 1 ประจำปี 2555, ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 17 กันยายน 2555 ,โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555, ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 15 สิงหาคม 2555 ,โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 - 27 มีนาคม 2555 ,การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ป.ตรี และ บัณฑิต) ,
 • 6 มกราคม 2555 ,โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์,
 • 26 ธันวาคม 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1
 • 18 พฤศจิกายน 2554 ,การประชุมคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 7 พฤศจิกายน 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Adult Learner และ Creative Feedback, ห้อง N4 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 29 ตุลาคม 2554 ,โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระอย่างมืออาชีพ, ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 29 กันยายน 2554 ,โครงการมุทิตารจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 , ห้องประชุมชั้น 5 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (9 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 8 - 9 กันยายน 2554 ,โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ(Strengthening Research Network Towards Research Value and Innovation in Health System) (8 กย.54), โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 1 กันยายน 2554 ,โครงการแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2554, บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 1 - 2 สิงหาคม 2554 ,โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา : การพัฒนา Teat Biueprint & Item Specification การออกข้อสอบ และการตัดเกรด , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 • 27 เมษายน 2554 ,โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเรื่อง บุคลิกที่ดีสำหรับคนยุคใหม่, ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา

 • 2540 : พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2527 : วท.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
 • 2522 : ค.บ. (พยาบาลศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
 • 2515 : ม.ศ.5 (-) , รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ,
 • 2513 : ม.3 (-) , รร.วิชชานารี ,
 • 2511 : ป.7 (-) , รร.วิชชานารี ,

ความเชี่ยวชาญ

 • Surgical Nursing
 • Gerontological Nursing

การลาศึกษา

 • 1 มิถุนายน 2539 - 31 พฤษภาคม 2540 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 2 มิถุนายน 2537 - 31 พฤษภาคม 2539 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว
 • 2 มิถุนายน 2535 - 1 มิถุนายน 2537 , หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ , ณ มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย , ด้วยทุน ส่วนตัว

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 15 สิงหาคม 2548 , อาจารย์ดีเด่น , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับเครื่องราชฯ

 • 2558 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2548 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2540 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2537 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2535 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2530 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2528 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th